Allmänna användarvillkor

1
Föremål för Användarvillkoren, Tillämpningsområde
1.1
Dessa allmänna användarvillkor (“Användarvillkor“) reglerar användningen av de online-spel och övriga tjänster, t.ex. forum och supportsystem (”Gameforge-Tjänsterna“) som Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (”Gameforge“) tillhandahåller.
1.2
Gameforge erbjuder Gameforge-tjänsterna enbart för användning av konsumenter. Gameforge-Tjänsterna kan användas antingen som kostnadsfria online-spel eller tjänster eller som online-spel och tjänster där virtuella föremål och rättigheter kan förvärvas mot betalning. I vissa fall är en användning av Gameforge-Tjänsterna möjlig mot engångs- eller återkommande betalningar (”Medlemskap”). Om inte annat är uttryckligen reglerat i dessa Användarvillkor gäller dessa både för kostnadsfria Gameforge-Tjänster och Gameforge-Tjänster mot betalning, inklusive Medlemskap. För förvärv av virtuella föremål eller rättigheter mot betalning samt ingående av Medlemskap gäller kompletterande de särskilda villkoren för förvärv av virtuella föremål och ingående av avgiftsbelagda Medlemskap (”Särskilda Villkor”).
1.3
Gameforge har rätt att avbryta driften av Gameforge-Tjänsterna p.g.a. tvingande tekniska orsaker eller nödvändiga underhållsarbeten utan föregående underrättelse. I alla andra fall sker en förvarning på lämpligt sätt och med en skälig tidsfrist.
1.4
Enbart respektive aktuell version av Gameforge-Tjänsterna kan användas.
1.5
Gameforge-Tjänsterna syftar enbart till att underhålla konsumenter. En användning i kommersiellt syfte är uttryckligen förbjuden. Undantag kräver ett uttryckligt skriftligt samtycke från Gameforge i förväg.
1.6
Det åligger användaren att se till att den hård- och mjukvara som denne använder är aktuell och lämplig, särskilt för att kunna använda eventuella versionsuppdateringar och andra aktualiseringar av Gameforge-tjänsterna.
1.7
För Gameforge-Tjänsterna gäller spel- och användarregler (”Regler“), om sådana finns, genom vilka Gameforge konkretiserar sina besittnings- och äganderättigheter. För det fall det föreligger motsägelser mellan Användarvillkoren och Reglerna gäller dessa Användarvillkor, om inte i det enskilda fallet Reglerna uttryckligen ges företräde.
1.8
Användarens regler eller allmänna villkor som avviker från dessa Användarvillkor är inte tillämpliga.
2
Allmänna bestämmelser om ingåendet av avtal
2.1
En förutsättning för användningen av Gameforge-Tjänsterna är att användaren har registrerat sig. Det gäller inte i de fall det har gjorts ett undantag från kravet på registrering (t.ex. genom informationen ”börja spela genast“. För att kunna spara spelresultatet krävs i vart fall en registrering.
2.2
Endast enskilda fysiska personer tillåts som användare (inga grupper, familjer, livspartner etc.). Registreringen måste ske personligen. En registrering genom tredje part är inte tillåten.
2.3
Minderåriga tillåts endast att använda Gameforge-Tjänsterna om ett motsvarande samtycke från vårdnadshavare föreligger och användaren har nått den lägsta ålder som anges inom ramen för respektive åldersmärkning.
2.4
Användaren måste ange vissa uppgifter vid registreringen, t.ex. ett spelarnamn och en på användaren registrerad e-mailadress. Användaren har inget krav på att tilldelas ett visst spelarnamn. Spelarnamnet får inte göra intrång i tredje parts rättigheter eller strida mot lagstiftning eller god sed. Härför ansvarar uttryckligen användaren. Inte heller får en e-mail- eller internetadress väljas som spelarnamn. Användaren måste ange sanna och fullständiga uppgifter vid registreringen. Användaren är skyldig att alltid hålla de uppgifter som angetts vid registreringen aktuella. Såvitt det är nödvändigt för genomförandet av avtalet om användning har Gameforge rätt att kräva lämpligt identitetsbevis av användaren, vilket raderas omedelbart efter granskningen.
2.5
Användaren avger sitt anbud avseende ingående av det här reglerade avtalet om användning genom att ange de uppgifter som krävs på en av Gameforges internetsidor och slutföra registreringen. Gameforge accepterar anbudet genom att ge tillgång till användarkontot. Gameforge kan göra aktiveringen av användarkontot beroende av att användaren bekräftar sin e-mailadress (opt-in-förfarande). För detta ändamål uppmanar Gameforge användaren i det e-mail som bekräftar att anbudet har erhållits att bekräfta sin e-mailadress. I och med att Gameforge aktiverar kommer ett användningsavtal mellan Gameforge och användaren med tillämpning av dessa Användarvillkor till stånd. I vissa fall – särskilt vid registrering via tredje parts sidor (t.ex. sociala nätverk) – kan registreringsförfarandet avvika från detta. I dessa fall upplyses användaren uttryckligen om på vilket sätt han avger den för användaravtalet avgörande förklaringen.
2.6
Som ett alternativ till registrering via Gameforges internetsidor kan Gameforge erbjuda en registrering via motsvarande funktioner på internetportaler eller sociala nätverk (t.ex. ”Facebook Connect”). Därvid kan användarens personuppgifter överföras till Gameforge efter samtycke från användaren gentemot respektive aktör. Användningen av sådana registreringsförfaranden förutsätter en anmälan hos respektive internetportal eller socialt nätverk enligt de regler och bestämmelser som gäller där. För ingåendet av avtal gäller i detta fall bestämmelserna i detta avsnitt nr. 2 med vederbörliga ändringar.
2.7
Det finns ingen rätt till registrering och aktivering.
2.8
Genom en framgångsrik registrering lägger användaren upp ett användarkonto, vilket användaren kan administrera självständigt. Användaren kan lägga upp ett användarkonto antingen på Gameforge-portalsidan eller på respektive Gameforge internetsida. Ett användarkonto som har upprättats på Gameforge-portalen kan användaren använda även för alla andra online-spel som Gameforge har länkat till Gameforge-portalen. Om inte något annat meddelas vid upprättandet av användarkontot kan det användarkonto som har lagts upp på en online-spelsida enbart användas för det online-spel på vilkets sida det upprättades och inte för andra online-spel. Gameforge förbehåller sig rätten att skapa tekniska förutsättningar (t.ex. i form av en portal), som möjliggör att användarkonton kan användas samtidigt för nyttjandet av flera Gameforge-Tjänster.
2.9
En överföring av användarkontot eller överlåtelse till tredje part är utesluten om inte ett samtycke från Gameforge föreligger.
3
Användarens allmänna förpliktelser
3.1
Inloggningsuppgifter, lösenord
3.1.1
Användaren är skyldig att hålla sina Inloggningsuppgifter strängt hemliga. I synnerhet är användaren skyldig att använda sina Inloggningsuppgifter enbart för Gameforge-Tjänsterna och att skydda dessa från tredje parts obehöriga åtkomst.
3.1.2
Begreppet ”Inloggningsuppgifter“ avser användarens personliga åtkomstuppgifter som används för att autentisera denne och utesluta en användning av obehörig tredje part. Lösenordet ska inte vara identiskt med spelarnamnet och ska bestå av en kombination av minst åtta siffror och bokstäver.
3.1.3
I det fall användaren har anledning att förmoda att tredje part har eller kan ha fått obehörig tillgång till dessa uppgifter måste användaren informera Gameforge omedelbart och ändra sina uppgifter eller låta Gameforge ändra dessa. Gameforge har dessutom i det fallet, eller för det fall att Gameforge självt har belägg för att uppgifterna missbrukas, rätt att spärra användarens åtkomst tillfälligt. Användaren skall ges åtkomst till nyttjandet igen, så snart misstanken om missbruk av uppgifterna har utretts.
3.1.4
Användaren har inte under några omständigheter rätt att använda en annan användares inloggningsuppgifter, om inte Reglerna innehåller undantag.
3.2
Användning av Gameforge-Tjänsterna
3.2.1
Gameforge-Tjänsterna innehåller innehåll av alla slag som är varumärkesrättsligt, upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat till förmån för Gameforge eller till förmån för tredje part. Användaren har inte rätt att bearbeta, mångfaldiga, sprida, framföra offentligt, använda i reklamsyfte eller i syfte som strider mot den avtalade användningen Gameforge-Tjänsterna eller det innehåll som görs tillgängligt inom dem om inte Gameforge uttryckligen har lämnat sitt tillstånd. Tillåtet är enbart det mångfaldigande som är tekniskt nödvändigt för Gameforge-Tjänsternas avsedda ändamål. Hänvisningar till upphovsrätt och varumärkesbeteckningar får inte förändras, utelämnas eller avlägsnas.
3.2.2
Begreppet ”Innehåll“ avser alla uppgifter, bilder, texter, all grafik, musikstycken, toner, tonföljder, videor, program och mjukvarukoder samt annan information som Gameforge tillhandahåller. Begreppet ”Innehåll“ avser särskilt även samtliga tjänster som tillhandahålls för nedladdning.
3.2.3
Användaren förpliktar sig att avstå från alla handlingar som äventyrar eller stör Gameforge-Tjänsternas funktion samt att inte förskaffa sig tillgång till uppgifter som användaren inte har rätt till.
3.2.4
Användaren har inget krav på publicering av Innehåll inom ramen för Gameforge-Tjänsterna.
3.2.5
Det är inte tillåtet att använda Gameforge-Tjänsterna med anonymiseringstjänster eller liknande åtgärder, som medför att användarens riktiga IP-adress respektive identitet eller härkomst osynliggörs respektive döljs.
3.3
Användning av klientmjukvara
 
Vid tjänster vars användning kräver att det först installeras en klientmjukvara ger Gameforge användaren en icke exklusiv (enkel) rätt som är tidsmässigt begränsad till användaravtalets giltighetstid att installera och använda klientmjukvaran. Användarens mångfaldigande av klientmjukvaran är endast tillåten i den mån det är nödvändigt för den avtalsenliga användningen av mjukvaran. Varje form av kommersiell användning av mjukvaran är förbjuden. En ändring av klientmjukvaran liksom en översättning tillbaka av den programkod som erhållits till andra former av koder (dekompilering) samt annan slags rekonstruktion av de olika leden i produktionen (reverse-engineering) är förbjudna, såvitt detta inte krävs för att erhålla nödvändig information om uppnående av klientmjukvarans interoperabilitet med andra program i syfte att uppnå interoperabilitet och denna inte kan erhållas på annat håll, i synnerhet inte från Gameforge, och motsvarande uppgifter inte används i något annat syfte än att uppnå interoperabilitet och handlingarna enbart utförs av användaren själv.
4
Särskilda villkor för användningen av online-spelen
4.1
I varje spelomgång (t.ex. världen, universum etc.) i ett online-spel får användaren enbart delta med ett användarkonto, om inte Reglerna medger undantag. Användandet av flera användarkonton (”Multi Accounts“) är inte tillåtet. Gameforge förbehåller sig rätten att när som helst spärra eller radera otillåtna Multi Accounts.
4.2
Samtliga typer av manipulativa ingrepp i online-spelet från användarens sida är förbjudna. Användaren har särskilt inte rätt att vidta åtgärder eller använda mekanismer eller mjukvara som kan störa funktionen och spelförloppet. Användaren får inte vidta åtgärder som kan leda till en oskälig eller för hög belastning av den tekniska kapaciteten. Användaren har inte rätt att blockera, skriva över eller ändra Innehåll som genererats av Gameforge eller på annat sätt ingripa i online-spelet på ett störande sätt.
4.3
Därutöver är det förbjudet för användaren att öppna online-spelet med andra program än internetbrowsern eller med det klientprogram som har ställts till förfogande. Detta avser särskilt så kallade bots samt andra verktyg som skall ersätta eller komplettera webbgränssnitt. Förbjudna är även scripts och program som skall ge användaren en fördel gentemot sina medspelare. Härav omfattas även auto-refresh-funktioner och andra integrerade mekanismer hos internetbrowsern, i den utsträckning det rör sig om automatiska processer. Det är enbart tillåtet att logga in sig via Gameforge-Tjänsterna och tredje parts sidor som Gameforge har integrerat (t.ex. portaler eller sociala nätverk).
 
Användaren får inte under några omständigheter
 
a) framställa eller använda cheats, mods, hacks och/eller mjukvara, som förändrar online-spelets spelupplevelse,
 
b) använda mjukvara som möjliggör "datamining" eller på annat sätt fångar upp eller samlar information i samband med online-spelen,
 
c) köpa, sälja eller byta virtuella föremål hänförliga till Gameforge-Tjänsterna mot riktiga betalningsmedel från tredje part eller försöka utföra dessa handlingar, om detta inte är tillåtet i det enskilda fallet.
 
Detta omfattar även samtliga handlingar vars verkan är likvärdig med de nyss nämnda förbuden.
4.4
Samtliga rättigheter utanför nyttjandet inom ramen för dessa användningsvillkor till de virtuella föremål som används och har överlåtits mot betalning i online-spelen tillhör enbart Gameforge.
4.5
Användning av privatservrar, d.v.s. sådana servrar hos användare eller tredje part som möjliggör, etablerar eller upprätthåller obefogade förbindelser med Gameforge-tjänster, särskilt med hjälp av program som inte uttryckligen har godkänts av Gameforge, eller emulerar eller försöker att emulera en av Gameforge-Tjänsterna är inte tillåten.
5
Särskilda villkor för användning av kommunikationsmöjligheter (särskilt diskussionsforum, chatt, blogg och kommentarsfunktion)
5.1
Gameforge kan tillhandahålla användaren olika kommunikationsmöjligheter för eget innehåll och bidrag som användaren kan använda i den mån de står till förfogande. Gameforge tillhandahåller således endast de tekniska möjligheterna för informationsutbyte. Det föreligger inte något krav på att sådana kommunikationsmöjlighter ställs till förfogande.
5.2
Det är förbjudet för användaren att offentliggöra eller sprida innehåll (t.ex. bilder, videor, länkar, namn, texter och ord) inom Gameforge-Tjänsterna som
 
a) strider mot gällande rätt eller är oetiskt;
 
b) gör intrång i varumärken, patent, immateriella rättigheter, andra upphovsrättigheter, affärshemligheter eller andra rättigheter som tillhör tredje man;
 
c) har obscen, rasistisk, våldsförhärligande eller pornografisk karaktär eller på annat sätt är ägnat att ha skadlig inverkan på minderåriga eller äventyra barns och ungdomars utveckling;
 
d) har förolämpande, störande, kränkande eller annan personlighetskränkande karaktär;
 
e) innehåller kedjebrev eller pyramidspel;
 
f) felaktigt väcker intrycket att ha tillhandahållits av eller fått stöd av Gameforge;
 
g) omfattar personuppgifter från tredje man utan dennes uttryckliga samtycke;
 
h) har kommersiell karaktär, särskilt reklamkaraktär.
5.3
Därutöver är användaren skyldig att använda lämpligt ordval samt att inte sprida politiskt eller religiöst innehåll eller sådant med sexuella anspelningar.
5.4
Gameforge står uttryckligen inte bakom det innehåll som användaren publicerar. Användaren ger emellertid Gameforge en permanent, oåterkallelig och ej exklusiv rätt att nyttja det innehåll och de bidrag han publicerat inom ramen för Gameforge-Tjänsterna. Gameforge påpekar att som mest sker stickprovskontroller och att det inte sker någon komplett övervakning av det innehåll som publiceras. Därutöver har varje användare möjlighet att anmäla innehåll som denne förmodar vara rättsvidrigt. Gameforge kommer i sådant fall att reagera omedelbart och – om nödvändigt – ändra eller radera det innehåll som anmälts.
6
Följder av åsidosättande av skyldigheter
6.1
Innehåll som Gameforge har klandrat måste användaren i tveksamma fall ta bort omedelbart. Gameforge förbehåller sig uttryckligen rätten att självt ta bort detta innehåll.
6.2
Utan att det påverkar övriga lagstadgade eller avtalade rättigheter, i synnerhet rätten till uppsägning av viktiga skäl enligt nr 8.2. kan Gameforge efter eget gottfinnande vidta en eller flera av följande åtgärder när det finns faktiska belägg för att en användare har brutit mot dessa Användarvillkor eller de respektive kompletterande villkor och Regler som är tillämpliga, såvida det inte är så att användaren inte är ansvarig för överträdelsen.
 
a) Ändring eller avlägsnande av innehåll,
 
b) Varning till användare,
 
c) Offentliggörande av det olämpliga uppträdandet i det aktuella online-spelet med angivande av spelarnamnet,
 
d) Tillfällig spärrning av användarkonto och
 
e) Avstängning av användare, även för framtida fall.
6.3
Om en användare blivit avstängd får denne inte registrera ett nytt användarkonto utan att Gameforge först medgivit detta.
7
Ansvarsbegränsning
7.1
Gameforge ansvarar i enlighet med lagstadgade bestämmelser för skada som en användare lider och som har orsakats genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande av Gameforge eller dess företrädare samt för personskador eller skador enligt Produktansvarslagen.
7.2
I övrigt är Gameforges ansvar för skadeståndsanspråk – oavsett rättslig grund – begränsat i enlighet med följande bestämmelser, såvida inte något annat framgår av en garanti som Gameforge åtagit sig:
7.2.1
För skador som Gameforge orsakat genom ringa vårdslöshet ansvarar Gameforge enbart om dessa beror på brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalplikter). Kardinalplikter är sådana avtalsförpliktelser, vars fullgörande överhuvudtaget möjliggör att avtalet genomförs på korrekt sätt och på vars uppfyllande användaren haft rätt att förlita sig på. Om Gameforge i enlighet härmed ansvarar för ringa vårdslöshet är Gameforges ansvar begränsat till den skada som typiskt sett kunde förutses.
7.2.2
Gameforges ansvar för den förlust av data och/eller program som orsakats genom ringa vårdslöshet är begränsat till den kostnad för återställande som typiskt sett hade uppstått om användaren regelbundet och i skälig utsträckning med beaktande av omständigheterna säkrat data.
7.3
Bestämmelserna i föregående stycken gäller på motsvarande sätt även för en begränsning av skyldigheten att utge ersättning för utlägg som gjorts förgäves (§ 284 BGB).
7.4
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även till förmån för Gameforges företrädare.
7.5
Gameforge ansvarar inte för eventuella kostnader som uppstått för användaren till följd av att användaren tagit tjänster i anspråk som uttryckligen inte erbjuds av Gameforge självt. Detta gäller i synnerhet för kostnader p.g.a. dataöverföring samt för eventuella kostnader för användaren för användningen av betalsystem.
7.6
För felaktiga funktioner i Gameforge-tjänsterna som föreligger vid början av tillhandahållandet av tjänsterna utesluts strikt ansvar, d.v.s. Gameforge ansvarar enbart när Gameforge eller dess företrädare har handlat på ett sätt som gör att de ansvarar.
8
Avtalets löptid; Avlägsnande av användarkonton
8.1
Såvitt det inte uttryckligen bestämts något annat vid registreringen ingås avtalet för användning av Gameforge-tjänsterna på obestämd tid. Ordinarie uppsägning kan göras vid varje tidpunkt av varje part med en frist på två veckor, om inte en tidsbegränsad löptid avtalats. När en tidsbegränsad löptid avtalats kan ordinarie uppsägning ske först till slutet av löptiden. Sker ingen uppsägning, förlängs avtalet automatiskt med den ursprungligen överenskomna löptiden.
8.2
Varje part har rätt att säga upp avtalet p.g.a. viktigt skäl utan beaktande av någon uppsägningstid. Ett viktigt skäl föreligger särskilt när:
 
a) Användaren kommer i dröjsmål med betalningen av avgifterna och inte betalar trots påminnelse eller Användaren olovligen tar betalningsbelagda Gameforge-Tjänster i anspråk,
 
b) Det finns faktiska belägg för ett uppträdande som på ett inte oväsentligt sätt påverkar andra användares spelupplevelse,
 
c) Användaren bryter mot lagen, bestämmelserna under nr. 3, 4 och 4 i dessa Användarvillkor, kompletterande gällande bestämmelser och/eller Reglerna på ett inte oväsentligt sätt, såvida det inte är så att Användaren inte är ansvarig för överträdelsen.
8.3
Varje uppsägning måste ske skriftligen. Uppsägningar per e-mail uppfyller skriftlighetskravet. Uppsägningar kan också ske via en uppsägningsfunktion som finns implementerad på internetsidan för respektive online-spel.
8.4
Gameforge är berättigat att när skälig grund föreligger (t.ex. användarkonton utan Medlemskap som är inaktiva under en längre tid), radera användarkontot. Respektive grunder och förutsättningar för en radering av användarkonton framgår – om sådana finns – av reglerna för respektive online-spel. Därutöver är Gameforge berättigat att efter en skönsmässig bedömning radera användarkonton när avtalet har upphört att gälla.
8.5
Har Gameforge sagt upp avtalet p.g.a. viktigt skäl som inte användaren ansvarar för eller ställt in tillhandahållandet av respektive Gameforge-tjänst permanent innan uppsägningen trätt i kraft, har användaren rätt att kräva det betalda värde som motsvarar det tillgodohavande i premiumvaluta som finns på användarkontot eller den resterande löptiden av Medlemskapet.
9
Tillämplig lag och behörig domstol
 
Förbundsrepubliken Tysklands lag är tillämplig med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) och den internationella privaträttens bestämmelser om tillämplig lag. Har användaren vid tidpunkten för ingåendet av respektive avtal (registrering, köp av prestationer som kostar) sin vanliga vistelseort i ett annat land inom Europeiska unionen, tillämpas det landets tvingande bestämmelser oberoende av lagvalet i första meningen.
10
Ändringar av dessa Användarvillkor, övrigt, kommunikation, salvatorisk klausul
10.1
Gameforge förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Gameforge kommer att skicka de ändrade villkoren till användaren per e-mail senast fyra veckor innan dessa träder i kraft och erinra om avsikten att låta de nya användarvillkoren gälla samt användarens rätt att motsätta sig att de nya användarvillkoren skall gälla. Om inte användaren motsätter sig att de nya användarvillkoren skall gälla inom denna frist eller om han på nytt loggar in hos Gameforge-tjänsterna efter att de ändrade användarvillkoren har trätt i kraft, anses de nya användarvillkoren ha accepterats. Gameforge kommer i lämplig form att erinra användaren om betydelsen av fyraveckorsfristen, rätten att motsätta sig giltigheten och de rättsliga följderna av tystnad.
10.2
Användaren har endast rätt att kvitta om hans motfordran är fastställd och har vunnit laga kraft eller är medgiven av Gameforge eller ostridig. En rätt att hålla inne sin prestation har användaren endast i den utsträckning det rör sig om fordringar som avser detta avtal.
10.3
I den utsträckning inget annat framgår av dessa Användarvillkor kommunicerar Gameforge i regel per e-mail med användaren. Användaren säkerställer att det kontrolleras regelbundet om det har kommit några e-mail från Gameforge till den e-mailadress som angetts vid registreringen Om användaren vänder sig till Gameforge, måste han ange vilket onlinespel och vilket användarkonto han avser. För supportärenden tillhandahåller Gameforge ett supportsystem till användaren. Gameforge har rätt att hänvisa användaren till att enbart kommunicera via supportsystemet i supportärenden.
10.4
För det fall enstaka bestämmelser i dessa Användarvillkor skulle vara ogiltiga förblir övriga bestämmelser giltiga. Reglering enligt lag ersätter den ogiltiga bestämmelsen.
 
Karlsruhe, juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Registerdomstol Mannheim, Handelsregisternummer: HRB 718029
Momsregistreringsnummer: DE 814330106
Direktörer: Alexander Rösner
Notis gällande tvistlösning på nätet:
Gameforge 4D GmbH är inte skyldig och har inte för avsikt att delta i sådana förfaranden.