Специални правила и условия за платено придобиване на цифрови стоки и премиум услуги и договореност за членство

1
Предмет на специалните правила и условия
 
Тези специални правила и условия („условия“) допълват стандартните правила и условия за ползване Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’). Те покриват платеното придобиване на права за използване на цифрови стоки. „Дигитални стоки“ са (i) клиентският софтуер за онлайн игрите, които вече са налични или ще бъдат пуснати в по-късен момент, (ii) премиум валутата и (iii) отделни артикули или тези, които са в пакет за онлайн игрите, управлявани от Gameforge. Условията уреждат и платеното придобиване на допълнителни услуги за игрите („премиум услуги“), както и съгласието, изпълнението и прекратяването на платени членства съгласно 1.2 от Стандартните условия за ползване.
2
Специални правила и условия за платено придобиване на цифрови стоки и премиум услуги.
2.1
Потребителят може да закупи правата за използване на софтуер, който вече е наличен или ще бъде пуснат на по-късна дата, което дава възможност за инсталиране и използване на онлайн игра, предлагана отGameforge или в момента на покупката, или на по-късна дата, в съответствие със Стандартните правила и условия за ползване („клиентски софтуер“). Gameforge ще предостави софтуер на потребителя за вече достъпната онлайн игра за сваляне. Ако онлайн играта не е налична в момента на закупуване на правата за използване (предварителна поръчка), Gameforge ще посочи датата на пускането и в сайта за поръчка и ще даде достъп за използване от този момент. Датата на пускане трябва да се разглежда като необвързваща дата за доставка. Когато това е обосновано, по-специално за целите на отстраняване на проблеми, Gameforge има право да прехвърли датата на пускане обратно към дата не по-късно от три месеца след първоначално посочената дата на пускане.
2.1.1
Потребителят се съгласява да сключи споразумение за закупуване на права за използване на клиентския софтуер, като избере клиентския софтуер (или пакет, включващ клиентския софтуер и други цифрови стоки) за съответната онлайн игра на уебсайта на магазина, предлаган от Gameforge и щраквайки върху подходящия бутон „Купете сега“ или с подобно значение. Споразумението се създава от Gameforge чрез изпращането на потвърждение за съгласие до имейл адреса предоставен от потребителя. За разлика от 2.5 от Стандартните правила и условия за ползване, лицензионно споразумение може да бъде сключено и когато Gameforge създаде потребителски акаунт и го свърже с имейл адрес, предоставен от потребителя след приключване на процеса на плащане. Gameforge ще го посочи като такова в отделни случаи.
2.1.2
Съдържанието и обхватът на лицензионното споразумение, постигнато съгласно 2.1.1, се определят от 3.3 от Стандартните правила и условия за ползване.
2.2
Потребителят може да закупи виртуална валута, чиято употреба е ограничена до потребителския акаунт, от който процесът на плащане е завършен съгласно тези условия („премиум валута“). Премиум валутата може да има различно име във всяка от различните онлайн игри.
2.2.1
Потребителят се съгласява да сключи споразумението за закупуване на премиум валута, като избере сумата на премиум валутата, която желае да закупи от страницата на магазина, предоставена от Gameforge, и след това кликне върху съответния бутон „Купете сега“ или бутон с подобно значение. Споразумението се сключва след като Gameforge кредитира акаунта на потребителя с премиум валутата.
2.2.2
Кредитирайки премиум валутата на потребителя, Gameforge им предоставя обикновено, непрехвърляемо право, ограничено до договорния период за придобиване на виртуални стоки („магазинни артикули“) или премиум услуги, предлагани от Gameforge в съответната онлайн игра и по-подробно описани там, при условие че премиум валутата, кредитирана за потребителския акаунт, е достатъчна за въпросната покупка. Премиалната валута се дебитира от акаунта на потребителя до сумата, съответстваща на определената стойност на предмета в магазина или премиум услугата.
2.2.3
Правото на потребителя върху придобитата премиум валута приключва след прекратяване на лицензионното споразумение, регламентирано в Стандартните правила и условия за ползване. В случай че потребителският акаунт е блокиран в съответствие с раздел 6.2 (d) от Стандартните правила и условия за ползване, Gameforge има право да откаже изпълнението за целия период през който акаунта е блокиран.
2.2.4
Правото на използване на магазините или премиум услугите, придобити съгласно раздел 2.2.2, приключва след прекратяване на лицензионното споразумение, регламентирано от Стандартните правила и условия за ползване. Потребителят няма право да използва артикулите в магазина или премиум услугите за минимален период от време, освен ако в описанието на артикула на магазина или премиум услугата не е посочен определен минимален период от време към покупката.
2.3
Потребителят може да закупи виртуални елементи („артикули“) и премиум услуги както поотделно, така и в пакет. Тези артикули и премиум услуги могат да се използват само за съответната онлайн игра и като цяло само за потребителския акаунт, използван за извършване на съответното плащане.
2.3.1
Потребителят се съгласява да сключи споразумението за закупуване на артикули или премиум услуги, като избере артикулите или премиум услугите, които желае да закупи от страницата на магазина, предоставена от Gameforge и след това кликне върху съответния бутон „Купете сега“ или бутон с подобно значение. Договорът се сключва, след като Gameforge е кредитирал акаунта на потребителя с артикулите или е предоставил премия услуги.
2.3.2
Правото на използване на предметите или премиум услугите, придобити съгласно раздел 2.3.1, приключва след прекратяване на лицензионното споразумение, регламентирано от Стандартните правила и условия за ползване. Потребителят няма право да използва артикулите или премиум услугите за минимален период от време, освен ако в описанието на артикула или премиум услугата не е посочен определен минимален период от време към покупката.
2.4
Закупуването на съответните цифрови стоки и премиум услуги се извършва с помощта на доставчици на платежни услуги, интегрирани от Gameforge, които обикновено предлагат на потребителя различни форми на плащане („методи на плащане“). Потребителят може да избере предпочитан начин на плащане от наличните и признава, че като цяло договора за изпълнение на транзакцията, направена с предпочитания от него доставчик на платежни услуги, ще се основава на условията на въпросния доставчик.
2.5
Потребителят може да оттегли офертата си съгласно раздели 2.1.1, 2.2.1 и 2.3.1 по всяко време до изпълнението на отделните стъпки, необходими за задействане на платежната транзакция чрез доставчик на платежни услуги, както е определено в раздел 2.4. До този момент е възможно също да коригирате въведените подробности, като кликнете върху бутона за връщане в браузъра.
3
Специални условия и пртавила за ползване на споразумението за платено членство
3.1
Чрез сключване на споразумение за членство, за (минимум) период избран от потребителят, той ще получи достъп до специални преимущества в рамките на oнлайн играта (например специални функции, зони с ограничен достъп), които не са достъпни за не-членове.
3.2
Потребителят избира (минимум) срока на членство и съответната цена, която той е длъжен да плати. На същата страница потребителят избира начина на плащане и по този начин доставчикът на платежни услуги. Съответно се прилагат раздели 2.2.1, 2.4 и 2.5. Сумите, дължими за членството са платими в аванс от началото на съответния срок на членство.
3.3
Членството може да бъде отменено без предизвестие по всяко време до края на въпросния период за членство. Откази могат да се издават по електронна поща или в писмен вид. Ако функцията за анулиране е интегрирана в администрацията на акаунта на потребителя, това може също да се използва за издаване на отказ. При условие, че начина на плащане, избран от потребителя, не изключва автоматично подновяване, след края на периода на членство се подновява автоматично от първоначално договорения срок, освен ако не бъде отменено от една от страните преди изтичане на срока. Преди да сключи договореността за членство, потребителят ще бъде информиран за възможността за автоматично подновяване или липсата на такова.
4
Закупуване на цифрови стоки, премиум услуги и договореност на членство в полза на потребителя
4.1
Договорен партньор за услугите, предлагани от Gameforge в съответствие с раздели 2 и 3 от настоящите условия може да бъде и лице, различно от потребителя, което само закупува услугите в полза на потребителя (договор в полза на трети страни). Това ще бъде случаят, когато собственикът на средство за плащане за целите на раздел 2.4 (например притежателя на кредитна карта, банкова сметка, телефон и т.н.) желае да придобие услугата за въпросния потребител .
4.2
В случаите, описани в раздел 4.1 въпросните услуги могат да бъдат търсени само отGameforge от титуляра на потребителския акаунт, който се кредитира. Gameforge пряко кредитира въпросния потребител.
5
Възстановяване на пари и платежни средства в случай на отказ
5.1
Освен ако не е било упражнено законово право на отказ възстановяването на платеното за премиум валута или остатъка от членството е възможно само в съответствие с раздел 8.5 от стандартните правила и условия за ползване.
5.2
В случай, че законовото право на отказ е упражнено,Gameforge по правило връща извършеното плащане, използвайки същият платежен метод, какъвто е използвал потребителят по време на извършеното от него плащане. Ако това не е възможно то връщането на средствата се осъществява по банков път на сметка посочена от потребителя.
6
Други
6.1
Не се правят допълнителни разходи, които са различни от основната такса за създаване и поддържане на интернет достъпа и цена за услугите на Gameforge съгласно раздели 2 и 3.
6.2
Gameforge осигурява съпорт по разплащанията на https://billing.gameforge.com/ и съпорт на игрите на http://support.gameforge.com/. Не се предлага поддръжка чрез други канали (например телефон, социални медии и т.н.).
 
Карлсруе, Юли 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Германия
 
Местен съд Mannheim, HRB 718029
ДДС номер: DE 814330106
Управляващи директори: Alexander Rösner
Бележка относно Онлайн решаване на спорове:
Gameforge 4D GmbH не е задължена и няма намерение да участва в подобни процедури.