Специални правила и условия за ползване на платено придобиване на виртуално членство и споразумение за платено членство

1
Предмет на специалните условията за ползване
 
Специалните условия за ползване регулират придобиването на платено виртуално членство и платено членство в online игрите на Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Специални условия за ползване за придобиване на платено виртуално членство
2.1
Потребителят може да поръча "Премиум валута" срещу заплащане. "Премиум валутата" може да има различни имена в различните online игри.
2.2
Потребителят подава оферта за сключване на договор за покупка на "Премиум валута", като изберете в рамките на съответната online игра размера на "Премиум валутата", която желае да закупи и след това кликне върху бутона с надпис "Купи сега" или подобен надпис. Споразумението ще бъде установена след като Gameforge кредитира потребителския акаунт на потребителя с премиум валутата.
2.3
С кредитирането на премиум валутата потребителят получава право, без право на преотстъпване, за определен период от време да използва виртуалните активи и предимства предлагани от Gameforge в съответната online игра. В случай, че закупената премиум валута е достатъчна за закупуването на дадено предимство предлагано в съответната игра. Премиум валутата се удържа от сметката на потребителския акаунт при всяко закупуване на виртуални активи или предимства.
2.4
Покупната цена на премиум валутата се изплаща с помощта на доставчиците на разплащателни услуги интегрирани от Gameforge; тези доставчици предлагат на потребителя разнообразни методи за плащане ("разплащателни методи"). Потребителят може да избере предпочитаният от него разплащателен метод от достъпните методи. Потребителят е информиран, че обикновено договора за изпълнение на транзакцията направен с предпочитаният от него разплащателен метод е базиран на условията за ползване на съответният доставчик.
2.5
Потребителят може да оттегли офертата си в съответствие с раздел 2.2 по всяко време до завършване на отделните стъпки, необходими за задействане на платежната операция с помощта на доставчика на платежни услуги, както е определено в раздел 2.4. До този момент също така е възможно да се коригират въведените данни, като се кликне върху бутона назад в браузъра.
2.6
Правото на потребителя над придобитата премиум валута е обвързано с условие последващото от прекратяването на лицензионното споразумение и се регулира от стандартните условия и условията за ползване. В случай, че потребителският акаунт е блокиран в съответствие с раздел 6.2 г) от стандартните условия и условията на използване, Gameforge има право да откаже изпълнение за срока на блока.
2.7
Правото на използване на виртуални активи или предимства, придобити в съответствие с раздел 2.3, е подчинено на условието последващо от прекратяването на лицензионното споразумение и се регулира от стандартните условия и условията за ползване. Потребителят няма право да използва виртуални активи или предимства за минимален период от време, освен ако описанието на виртуалният актив или предимство е за определен конкретен минимален период от време.
3
Специални условия за ползване на споразумението за платено членство
3.1
Чрез сключване на споразумение за членство, за (минимум) период избран от потребителят, той ще получи достъп до специални преимущества в рамките на online играта (например специални функции, зони с ограничен достъп), които не са достъпни за не-членове.
3.2
Потребителят избира (минимум) срока на членство и съответната цена и следователно той е длъжен да плати. На същата страница потребителят избира начина на плащане и съответният доставчик на разплащателни услуги. Съответно се прилагат раздели 2.2, 2.4 и 2.5. Сумите, дължими за членството са платими в аванс от началото на съответния срок на членство.
3.3
Отклонявайки се от точка 8.1 на стандартните общи условия за ползване, членството може да бъде отменено без предизвестие по всяко време до края на въпросния период. Откази могат да се издават по електронна поща или в писмен вид. Ако функцията за анулиране е интегрирана в администрацията на акаунта на потребителя, това може също да се използва за издаване на отказ. При условие, че начина на плащане, избран от потребителя, не изключва автоматично подновяване, след края на периода на членство се подновява автоматично от първоначално договорения срок, освен ако не бъде отменено от една от страните преди изтичане на срока. Преди да влезе в режим на членството, потребителят трябва да бъде информиран за възможността за автоматично подновяване или липсата на такава.
4
Покупка на премиум валута и членство от името на потребител
4.1
Договорен партньор за услугите, предлагани от Gameforge в съответствие с раздели 2 и 3 от настоящите условия може да бъде и лице, различно от потребителя, което само закупува услугите в полза на потребителя (договор в полза на трети страни). Това ще бъде случаят, когато собственикът на средство за плащане за целите на раздел 2.4 (например притежателя на кредитна карта, банкова сметка, телефон и т.н.) желае да придобие услугата за въпросния потребител .
4.2
В случаите, описани в раздел 4.1 въпросните услуги могат да бъдат търсени само от Gameforge от титуляра на сметката на потребителския акаунт, който се кредитира. Gameforge пряко кредитира въпросния потребител.
5
Възстановяване на пари и платежни средства в случай на отказ
5.1
Освен ако не е било упражнено законово право на отказ възстановяването на платеното за премиум валута или остатъка от членството е възможно само в съответствие с раздел 8.5 от стандартните условия за ползване.
5.2
В случай, че е използвано законовото право на отказ Gameforge, по правило връща извършеното плащане, използвайки същият платежен метод, какъвто е използвал потребителят по време на извършеното от него плащане. Ако това не е възможно то връщането на средствата се осъществява по банков път на сметка посочена от потребителя.
6
Други
6.1
В момента няма допълнителни разходи, които са различни от основната такса за създаване и поддържане на интернет достъпа и цена за услугите на Gameforge съгласно раздели 2 и 3.
6.2
Gameforge осигурява съпорт по разплащанията на https://billing.gameforge.com/ и съпорт на игрите на http://support.gameforge.com/. Не се предоставя телефонен съпорт.
 
Карлсруе, Юни 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Германия
 
Местен съдMannheim, HRB 718029
Идентификационен номер по ДДС: DE 814330106
Управляващи директори: Alexander Rösner
Бележка относно Онлайн решаване на спорове:
Gameforge 4D GmbH не е задължена и няма намерение да участва в подобни процедури.