Условия за участие в томболи и състезания

1
Предмет
 
Тези „Условия“ уреждат участието в томболи и състезания („Конкурс (и)“), организирани от Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Карлсруе, Германия („Gameforge“). В случай на противоречие отклоняващите се или допълнителни правила в „Съобщението“ на индивидуалния конкурс имат предимство пред настоящите общи условия.
2
Допустимост
2.1
Могат да участват всички потребители на пълнолетна възраст, които отговарят на изискванията на ‪„Стандартните условия за ползване“‬ по време на продължителността на конкурса и които имат личен, активен акаунт („Акаунт“) за съответната онлайн игра. Законната възраст за допустимост се определя съгласно законовите разпоредби на държавата на пребиваване на потребителя.
2.2
Право да участват, но изключени от получаването на каквито и да било награди, са (а) служители на Gameforge (включително свързани компании), (б) членове на техните домакинства и (в) роднини 3-та степен на лицата, посочени в (а) и (б) ). Наградата се присъжда на участници, които не принадлежат към гореспоменатите групи хора. Gameforge си запазва правото да изключи от участие и / или спечелване лица, които нарушават общите условия или които спечелят или карат другите да им предоставят несправедливи предимства по време на участието.
3
Участие
3.1
Участието в конкурси се осъществява чрез извършване на действия за участие, както е описано в съобщението. Той е безплатен, не е обвързан с услуга, базирана на такси, и може да бъде ефективно извършен само през периода на участие.
3.2
Допълнителни правила за състезания, които изискват подаването на „Съдържание“ (в зависимост от състезанието, например текстове, изображения, екранни снимки, произведения на изкуството и т.н.) от потребителя:

a) Изпращането трябва да се извърши от имейл адреса, принадлежащ на акаунта, до имейл адреса, посочен в съобщението и адресиран с посочения в него предмет на имейл. Освен това имейлът трябва също да съдържа псевдонима, принадлежащ на акаунта и използваната езикова версия.

b) Изпратеният ймеил трябва да посочва кое име трябва да бъде написано в публичното съобщение в случай на победа. Ако участникът не предостави никаква информация в това отношение, той се съгласява, че споменатият псевдоним може да се използва като идентификация. Ако участникът предпочете името му да не се използва изобщо, той може да посочи това в изпратения ймеил.

c) Не е разрешено участието повече от веднъж (включително участия с различни акаунти на един и същ потребител).
3.3
Допълнителни правила за конкурси във връзка с услуги на социални медии на трети страни:

Ако естеството на конкурса или съобщението изисква използването на акаунт в социални медии при доставчик на трета страна, като предпоставка за участие то съответният акаунт в социалните медии на участника трябва да съществува от момента на тяхното участие до завършването на конкурса . Операторът на услугата за социални медии не е организатор на конкурса. Всички запитвания на участника във връзка с конкурса трябва да бъдат насочени изключително към Gameforge.
3.4
Допълнителни правила за състезания, в които участието се състои в постигане на определени цели или изпълнение на определени задачи в играта („Постижения“):

Ако необходимото действие за участие се основава на постижение в дадена игра, победителите получават възможността да потвърдят или отхвърлят участието си в конкурса в рамките на една седмица след известяването им.
4
Предоставяне на права за ползване на участника при записването му в конкурса
4.1
Участникът предоставя на Gameforge безплатно, неизключително, отменяемо право да използва съдържанието в рамките на необходимия обхват за целите на изпълнението на конкурса, неограничено по време и територия. Това включва правото на възпроизвеждане и редактиране на съдържанието (например адаптиране на формата и размера на изображението, редакционни промени). Това също така включва правото да направи съдържанието обществено достъпно на уебсайтовете на Gameforge и в социалните медии на Gameforge („Презентация“) и да предостави на операторите на съответните социални медийни услуги необходимите права за използване на съдържанието.
4.2
Gameforge си запазва правото да внедри съдържанието, предоставено от победителите като специално признание в онлайн игрите и уебсайтовете, управлявани от Gameforge (напр. в екрана за зареждане). За тази цел участникът предоставя права на Gameforge да използва съдържанието в същата степен, както съгласно горното параграф 1, изречение 1. Ако потребителят отмени това предоставяне на права, Gameforge е длъжен да изтрие внедреното съдържание само след разумен период от време , което не трябва да надвишава 10 работни дни в седалището на Gameforge. Ако се изисква софтуерна корекция за изтриване на съдържанието поради вида на изпълнението, този период се удължава до времето на следващата софтуерна корекция, но в никакъв случай не повече от 9 месеца Информацията, предоставена от участника в съответствие с 3 (2) (б), се прилага съответно за идентификацията на авторските права.
4.3
Изпращайки заявка за участие участникът потвърждава, че сам е извършил необходимото действие за участие. Участникът гарантира, че съдържанието не нарушава никакви права на трети страни и обезщетява Gameforge срещу всички искове, които трети страни могат да предявят във връзка със съдържанието.
5
Предоставяне на права за ползване от Gameforge
 
За целите на участието в конкурси Gameforge предоставя на участника безплатно, неизключително право да използва необходимото съдържание на услугата на Gameforge, към което се отнася конкурса в необходимата степен (например скрийншотове, ако подаването им е част от необходимото действие за участие).
6
Награди
6.1
Естеството на наградите се определя в съобщението. Победителят е отговорен за всяко данъчно облагане на наградите.
6.2
Не е възможен паричен еквивалент на наградата или превод на друго лице. Ако победителят отхвърли наградата или в случаите на 3 (4) потвърждението е пропуснато, Gameforge има право да присъди наградата на друг участник.
7
Определяне на победителите
 
Gameforge ще определи победителите по начина, описан в съобщението. Ако не са посочени критерии за определяне на победителите, Gameforge ще определи победителите по свое усмотрение, особено ако изискваното действие за участие включва творчески творби от участниците, които подлежат на субективна оценка.
8
Известие и обявяване на победителите
8.1
Gameforge ще информира победителите в рамките на четири седмици след крайния срок за подаване на имейл за участие („Известие“).
8.2
При спазване на разпоредбата съгласно 3 (2) (б), Gameforge има правото да обяви победителя на уебсайтовете на Gameforge и в социални медии на Gameforge.
9
Доставка на наградите
9.1
Дигитални стоки като награди:

a) ако наградата се състои от дигитални стоки, те ще бъдат добавени в акаунта на победителя в рамките на една седмица след известието или след като победителят избере къде да се достави наградата му. Тези детайли могат да включват, по-специално, избор на награда от няколко възможни или назоваване на акаунт и/или име на герой или игрови сървър, на който трябва да бъде присъдена наградата.

б) Gameforge ще уведоми победителя какви са нужните детайли за предоставяне на наградата и ще изиска от победителя предоставянето им. Ако исканата информация не бъде предоставена в рамките на две седмици след получаване на заявката, претенцията за наградата на участника се губи без обезщетение, при условие че тази последица е посочена в искането от стана на Gameforge. След това Gameforge има право да присъди наградата на друг участник.
9.2
Физически награди:

a) Gameforge ще поиска от носителите на физически награди в известието да предоставят информацията, необходима за изпращането на наградата и, ако е приложимо, да посочат наградата (напр. размери за текстилно изделие). Ако исканата информация не бъде предоставена в рамките на две седмици след получаване на заявката, претенцията за наградата на участника се губи без обезщетение, при условие че тази последица е посочена в заявката и Gameforge има право да присъди наградата на друг участник вместо това.

b) Физическите награди ще бъдат изпратени от доставчик на услуги за доставка („Доставчик на услуги“), поръчан от Gameforge и изисква валиден пощенски адрес („Адрес“). Физическите награди се считат за присъдени на победителите от Gameforge с предаването на наградите на доставчика на услуги; исковете на Gameforge срещу този Доставчик на услуги се прехвърлят към победителя по това време. Ако награда не може да бъде доставена в резултат на грешен адрес, предоставен от победителя, това ще бъде за сметка на засегнатия победител. Gameforge няма да носи отговорност за по-нататъшни опити за доставка. Няма право на доставка на наградите в държава извън допустимите региони, посочени в съобщението.
10
Поверителност
10.1
Gameforge ще обработва личните данни, предоставени от участниците (това са основни потребителски данни от техните акаунти, т.е. име на героя и имейл адрес, пощенски адрес, ако е предоставен, и име, предоставено съгласно 3 (2) (б)) в рамките на обхвата на изискванията за защита на данните и изключително с цел изпълнение на конкурса. Това включва проверка на допустимостта за участие и, ако е приложимо, изпращане на известието и наградите, както и свързаната с тях презентация на уебсайтовете на Gameforge и социалните медийни на Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www .facebook.com / gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/, както и всички съществуващи канали в тези услуги на съответната игра).
10.2
Събраните лични данни първоначално се съхраняват по време на състезанието и след това се изтриват. Това изключва данните, публикувани като част от презентацията, която се съхранява постоянно от съображения за прозрачност. Доколкото законовите изисквания за запазване предвиждат по-дългосрочно съхранение, засегнатите данни ще бъдат изтрити най-късно след изтичането на тези задължения.
10.3
Допълнителна информация за обработката на лични данни от Gameforge може да се намери в ‪политиката за поверителност‬ (вж. по-специално точка 3.9 за провеждането на състезания и значимите правни основания за свързаната обработка с това, както и точка 6 за правата на засегнатите хора).
11
Отговорност
11.1
Независимо от правно основание, Gameforge, неговите комитети, служители и агенти носят отговорност за умишлена и груба небрежност. Те обаче носят отговорност само в случаите, когато договорните задължения са нарушени или пренебрегнати и са ограничени до предвидими щети, при условие че тези ограничения не противоречат на изискванията на приложимото законодателство. Тези ограничения не се прилагат за загуба на живот, телесна повреда или увреждане на здравето и за отговорност съгласно закона за отговорността на продукта.
11.2
Gameforge не носи отговорност за съществени дефекти и правни недостатъци на наградите. Това не важи, ако такъв дефект е бил скрит с измама от Gameforge.
12
Заключителни разпоредби
12.1
Участникът се съгласява с настоящите общи условия за участие, като извършва необходимото действие за участие. В допълнение към тези общи условия за участие, се прилагат ‪„Стандартните условия за използване на Gameforge“‬.
12.2
Условията за използване на трети страни, участващи в изпълнението на конкурса, остават незасегнати.
12.3
Gameforge си запазва правото да прекрати конкурса преди края на периода на участие, ако възникне важна причина. Важна причина по-специално би била, ако правилното изпълнение на конкурса не може да бъде гарантирано по технически, организационни или правни причини.
12.4
Договорните отношения се уреждат от германското право, с изключение на регламентите за сезиране на международното частно право. Ако участникът има обичайно местоживеене в друга държава в рамките на Европейския съюз по време на мащаба на конкурса, валидността на въпросните строго приложими правни разпоредби остава незасегната.
12.5
Изключена е правна защита по отношение на допустимостта за участие в конкурси и относно изпълнението на конкурси, включително определянето на победителите.
12.6
В случай че някоя отделна разпоредба от настоящите общи условия за участие стане неефективна, останалите разпоредби остават ефективни и обвързващи. Недействителното определение ще бъде заменено от подходящо законово определение.