Стандартни условия за ползване

1
Обсег и предмет на условията за ползване
1.1
Стандартните условия за ползване ("Условия за ползване") регулират използването на online игрите и други услуги, като форуми и системи за поддръжка ("‪Gameforge‬ Услуги"), осигурени от ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ осигурява услуги (услуги предлагани от ‪Gameforge‬) за изключително ползване от потребители. Услугите предлагани от ‪Gameforge‬ могат да се използват под формата на безплатни online игри и услуги или като online игри и услуги, в които определени предмети или права могат да се ползват срещу заплащане. В някои случаи услугите на ‪Gameforge‬ могат да се ползват в замяна на еднократна или редовна такса ("Членство"). Освен ако тези условия за използване изрично предвиждат друго, то те се прилагат и за платените услуги на ‪Gameforge‬, включително членство. Платеното придобиване на виртуални предмети или права и споразумения за членство са предмет на специалните условия за придобиване на платени придобивки и споразумения за членства базирани на такси ("Специални условия").
1.3
Gameforge‬ има право да прекъсне извършването на услугите на ‪Gameforge‬ без предизвестие, ако има спешни технически причини или защото е необходимо да се извърши работа по поддръжката. Във всички останали случай ще бъде предоставено известие с използване на подходящи средства.
1.4
Услугите на ‪Gameforge‬ могат да се ползват единствено в настоящата валидна версия.
1.5
Услугите на ‪Gameforge‬ са предназначени единствено за целите на забавление на потребителите. Забранено е да ги използвате с цел печеленe на пари. Изключение от това правило могат да бъдат единствено изрични писмени разрешения дадени от ‪Gameforge‬.
1.6
Потребителят е отговорен за актуалността и съвместимостта на софтуера и хардуера използвани от него. По-специално за целите на новите издания и актуализации на услугите на ‪Gameforge
1.7
Услугите на ‪Gameforge‬ са обект на приложение и използване на правилата на игрите, ако те съществуват, в които се описват с детайли правата и собствеността на ‪Gameforge‬. В случаите на противоречие между тези условия за използване и правилата на играта важат определенията на условията за използване, с изключение на специфични случаи, в които правилата се разглеждат с приоритет.
1.8
Противоречивите правила на потребителите или стандартните условия за използване няма да се прилагат.
2
Общи разпоредби, отнасящи се до сключването на договор
2.1
За да може един потребител да използва услугите предоставяни от ‪Gameforge‬, то той трябва да е регистриран. Това не важи с случаите, в които се прави изключение от правилото за регистриране (например "играйте направо сега!"). Потребителят винаги трябва да е регистриран, за да запаси състоянието си в играта.
2.2
Потребителите трябва да са индивидуални личности (не са разрешени групи, фамилии, партньори в живота и т.н.). Регистрацията трябва да е направена индивидуално. Регистрацията през трети страни не е разрешена.
2.3
Непълнолетни лица могат да използват услугите на ‪Gameforge‬, ако техният правен настойник е съгласен или ако те са навършили съответната минимална възрастова граница, упомената в съответната възрастова категория.
2.4
По време на регистрацията потребителят трябва да въведе определени данни като потребителско име и e-mail адрес, който е регистриран на негово име. Потребителят не е задължен да използва определено потребителско име. Потребителското име не може да нарушава правата на трети страни или съответните правни разпоредби, нито да е в разрез или да обижда обществените норми и благоприличие. В това отношение потребителят е изрично отговорен. Също така потребителят не може да използва e-mail адреса си или интернет адрес като потребителско име. Информацията предоставена от потребителя при регистрирането трябва да е напълно вярна и коректна. Потребителят се задължава да актуализира информацията предоставена при регистрирането си. При необходимост за изпълнение на лицензен договор ‪Gameforge‬ има правото да поиска доказателство за самоличност, което ще бъде изтрито след като бъде направена проверка.
2.5
Чрез въвеждане на необходимите данни на една от интернет страниците на ‪Gameforge‬, потребителят може да сключи лицензирано споразумение. ‪Gameforge‬ приема това споразумение чрез активиране на акаунта на потребителя. ‪Gameforge‬ има правото да активира акаунта на потребителя в зависимост от валидирането на e-mail адреса от потребителя. ‪Gameforge‬ изпраща на потребителя e-mail съдържащ потвърждаване приемането на офертата и съдържащ изискване потребителя да активира/валидира своя e-mail адрес. В момента на извършване на активирането от ‪Gameforge‬ се сключва лицензно споразумение между ‪Gameforge‬ и потребителя, в съответствие с условията за ползване.
В някои случаи процеса по регистрацията може да се различава от описаният тук - особено в случай на регистриране чрез трети уебсайтове (например социална мрежа). В такъв случай потребителят ще бъде инструктиран как да изпрати договорна декларация за сключването на лицензно споразумение.
2.6
Като алтернатива на регистрирането чрез уеб страниците на ‪Gameforge‬, ‪Gameforge‬ може да въведе регистриране чрез съответната функция на други уеб сайтове или социални мрежи (например Facebook). В този контекст след като потребителя е дал съгласието си на съответният оператор на уеб сайта, неговите персонални данни може да се прехвърлят към ‪Gameforge‬. Използването на този вид регистрационна процедура изисква потребителите да са регистрирани в съответните уеб сайтове или социални мрежи, според правилата изисквани в тях. Разпоредбите на секция 2 се отнасят до сключването на договор.
2.7
Налице е липса на право на регистрация или активиране.
2.8
След като регистрацията е успешно завършена, потребителя създава акаунт, който той може да администрира. Потребителя може да създаде акаунт на портала на ‪Gameforge‬ или на съответната уеб страница на ‪Gameforge‬. Потребителят също така може да използва създаденият от него акаунт в портала на ‪Gameforge‬ за всички останали online игри свързани от ‪Gameforge‬ с портала на ‪Gameforge‬. Освен ако не е посочено нещо друго, когато потребител създава акаунт, то този акаунт създаден за тази страница на online игра е предназначен строго и единствено за тази online игра и не може да се използва за други online игри. ‪Gameforge‬ си запазва правото да наложи технически мерки (като например под формата на портал), които позволяват потребителските акаунти да бъдат използвани едновременно в няколко игри предлагани от ‪Gameforge‬.
2.9
Потребителският акаунт не може да се прехвърля или предоставя на други страни без съгласието на ‪Gameforge‬.
3
Общи задължения на потребителят
3.1
Данни за влизане, потребителски имена, пароли
3.1.1
През цялото време потребителят трябва да държи в тайна данните си за влизане. В частност потребителят е задължен да ползва тези данни за влизане само в рамките на услугите предлагани от ‪Gameforge‬, за да предотврати не оторизиран достъп на трети страни.
3.1.2
Под "Данни за влизане" се разбират личните данни за достъп на потребителя, които се използват за неговото разпознаване и за предотвратяване на не оторизиран достъп на трети страни. Паролата не трябва да е идентична с името на играча и трябва да съдържа поне осем знака, включващи комбинация от цифри и букви.
3.1.3
Ако потребител се съмнява, че трета страна има или е имала не оторизиран достъп до тези данни, той трябва бързо да информира ‪Gameforge‬ и да промени своите данни или да помоли ‪Gameforge‬ да ги промени. Освен това в такъв случай ‪Gameforge‬ има правото временно да блокира достъпа на потребителя или в случай, в който ‪Gameforge‬ се съмнява, че с тези данни има злоупотреба. След като подозрението за злоупотреба бъде доказано като неоснователно, потребителя ще получи обратно своя достъп.
3.1.4
Потребител няма правото да използва данните за влизане на друг потребител, освен ако това изрично не е упоменато в правилата.
3.2
Използване на услугите на ‪Gameforge
3.2.1
Услугите предлагани от ‪Gameforge‬ включват всички съдържания от всеки вид, които са защитени по закона за търговските марки, авторските права или по друг начин, в полза на ‪Gameforge‬ или на трети страни. Освен ако не е разрешено изрично от ‪Gameforge‬ потребителя няма право да променя, възпроизвежда или публично да разпространява услугите предлагани от ‪Gameforge‬ или тяхното съдържание. Да ги използва с рекламна или друга цел различна от сключеното споразумение. Възпроизвеждането се разрешава само при техническа нужда за целите на услугите предлагани от ‪Gameforge‬. Не е разрешено модифицирането, скриването или премахването на информацията за авторските права или търговските имена.
3.2.2
"Съдържание" - разбира се като общо понятие обхващащо всички данни, изображения, текстове, музика, звуци, звукови последователности, видео, програми или софтуерни кодове или друга информация предоставена от ‪Gameforge‬. "Съдържание" - разбира се също като всички оферти на предлагани услуги под формата на информация за сваляне.
3.2.3
Задължение на потребителят е да се откаже от всяко нещо, което може да попречи на услугите предлагани от ‪Gameforge‬. А също така и до данни, до които той няма право на достъп.
3.2.4
Потребителят няма право да публикува каквото и да било съдържание в обхвата на услугите на ‪Gameforge
3.2.5
Не е разрешено използването на услугите на ‪Gameforge‬ през анонимни услуги или други подобни средства целящи скриването на реалните ИП адреси или произхода на потребителите.
3.3
Използване на клиентски софтуер
 
Във връзка с услугите, които изискват предварително инсталиране на клиентски софтуер ‪Gameforge‬ предоставя на потребителите право да инсталират и ползват софтуера. Придружено с не изключително (обикновено) право, ограничено от продължителността на лицензното споразумение да инсталират и ползват клиентският софтуер. Потребителят има правото да възпроизвежда клиентският софтуер, доколкото това е необходимо за договорното съвместно ползване на софтуера. Всякакви форми на комерсиално ползване на софтуера са напълно забранени. Всякаква промяна на клиентският софтуер или на ретранслирането на предоставеният програмен код в други кодови форми (декомпилиране), както и всякакви други форми на обратен инженеринг на различните фази на производство на софтуера са напълно забранени. Забраната важи и за случаите, в които се изисква информация за съвместимостта на софтуера с други програми. Не може да се изисква от ‪Gameforge‬ установяването на съвместимост между клиентският софтуер и други програми. Установяването на оперативна съвместимост е задължение на потребителят.
4
Специални условия за ползване на online игри
4.1
Всеки потребител има правото да участва във всеки игрален рунд на дадена online игра (например свят, вселена и т.н.) само с един акаунт. Изключение може да се направи само, ако в правилата е изрично разрешено използването на повече от един акаунт. Не е разрешено използването на мулти акаунти. ‪Gameforge‬ има правото по всяко време по своя собствена преценка да блокира или изтрие не оторизирани мулти акаунти.
4.2
На потребителя се забранява да манипулира по какъвто и да е начин online играта. Потребителят няма право, в частност, да използва каквито и да било средства, механизми или софтуер, които могат да повлияят на функционирането на играта. На потребителя се забраняват всякакви действия, които могат да доведат до неразумно или прекомерно натоварване на техническите мощности. Потребителят няма право да блокира, пренаписва или модифицира съдържание генерирано от ‪Gameforge‬ или да се намесва по друг начин в online играта.
4.3
На потребителя се забранява да извиква online играта с други програми освен с интернет браузъра или с предоставеният му клиентски софтуер. Това се отнася специално за така наречените ботове, както и за други инструменти, които трябва да заменят или допълнят уеб интерфейса. Също така забранени са скриптовете или изцяло или частично автоматизираните програми, които предоставят на потребителя предимства пред останалите участници в играта. Към тях спадат и функциите за автоматичен рефреш и други интегрирани механизми на интернет браузъра, доколкото става въпрос за автоматизирани процеси. Влизането в продуктите става единствено през опциите предоставени от ‪Gameforge‬ или страниците на трети страни интегрирани от ‪Gameforge‬ (например портали или социални мрежи).
 
При никакви условия потребителят не може
 
а) да създава или използва чийтове, модове, хакове и/или софтуер, които променят преживяването по време на online игрите,
 
б) да използва софтуер, който да дава възможност за "дейта майнинг” или улавяне или събиране на информации, намиращи се по друг начин във връзка с онлайн игрите,
 
в) да използва виртуални предмети, които се използват в онлайн игрите на ‪Gameforge‬, извън онлайн игрите, за да купува, продава, заменя или прави сделки за реални пари. Освен, ако това изрично не е разрешено в даден индивидуален случай.
 
Това включва и всички действия, еквивалентни на посочените по-горе забранени дейности.
4.4
Всички права на виртуалните предмети използвани в online игрите и достъпни срещу заплащане са изключителна собственост на ‪Gameforge‬, освен ако не се използват според условията за ползване.
4.5
Не е разрешено ползването на частни сървъри, т.е. сървъри собственост на потребителите или трети страни, които да дават възможност за установяване на не оторизирани връзки между услугите на ‪Gameforge‬. Това се отнася по-специално към програми, които не са били изрично одобрени от ‪Gameforge‬ или които подражават или се опитват да подражават на услугите предлагани от ‪Gameforge‬.
5
Специални условия за използването на възможностите за комуникация (в частност дискусионен форум, чат, функции на коментар и блог)
5.1
Gameforge‬ може да осигури на потребителите различни възможности за комуникиране за собствени съдържания и статии, които потребителят има правото да използва в рамките на действителната им наличност. В това отношение ‪Gameforge‬ осигурява единствено техническите средства за размяна на информация. Не съществуват обаче претенции за предоставянето на такива възможности за комуникация.
5.2
На потребителят се забранява публикуването или разпространяването на съдържание (например изображения, видео, линкове, имена, текстове) в рамките на услугите на ‪Gameforge‬, ако това
 
а) е в нарушение на прилаганият закон или е неетично;
 
б) нарушават марки, патенти, регистрирани марки и промишлени образци, авторски права, фирмени тайни или правата на трети лица;
 
в) притежават нецензурен, расистки, величаещ насилието, порнографски, застрашаващ младежите или нанасящ вреди на развитието на децата и младите хора характер
 
г) има обиден, натрапнически или клеветнически характер или е в ущърб на правата на личността;
 
д) съдържа верижни писма или пирамидални системи;
 
е) създава неправилното впечатление, че се разпространява или подкрепя от ‪Gameforge‬;
 
ж) съдържа лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие;
 
з) има комерсиален, в частност рекламен характер.
5.3
Потребителят е длъжен освен това да избере подходяща формулировка, и да не разпространява всякакви политически или религиозни съдържания или съдържание със сексуални препратки.
5.4
Gameforge‬ не претендира за собственост върху съдържанието предоставено от потребителите. Все пак потребителите предоставят на ‪Gameforge‬ постоянно, неотменимо и не изключително право да използва съдържанието на потребителите в рамките на предоставяните от ‪Gameforge‬ услуги. ‪Gameforge‬ показва, че използваното съдържание е най-добрия обект на проверки активни за вземане на проби, но това не е метод за безпроблемен мониторинг. Потребителят имат право да докладва на ‪Gameforge‬ съдържание което смята за незаконно. ‪Gameforge‬ ще реагира незабавно на този сигнал и ще извърши проверка и предприеме съответните мерки, ако се налага.
6
Последствия от нарушение на задълженията
6.1
Ако потребителят се съмнява, че ползва съдържание на ‪Gameforge‬ то той трябва да го премахне. ‪Gameforge‬ си запазва правото да премахва тези съдържания.
6.2
Без да се засягат всички други законови или договорни права, в частност правото за прекратяване в съответствие с раздел 8.2 от условията за ползване, ‪Gameforge‬ по свое усмотрение може за предприеме едно или повече от следните действия при доказателства, че даден потребител е нарушил условията за ползване или на съответните приложими допълнителни условия и правила, освен ако потребителят не е виновен за нарушението:
 
а) промяна или изтриване на съдържания,
 
б) предупреждение на потребител,
 
в) публикуване на неправилно поведение в съответната онлайн игра с посочване на името на потребителя,
 
г) временно или трайно блокиране на акаунта на потребителя и
 
е) изключване на съответният потребител, включително от бъдещи случаи.
6.3
Ако потребител е бил изключен, то той няма право да регистрира нов потребителски акаунт без изричното разрешение на ‪Gameforge‬.
7
Отказ от права/отговорност
7.1
Gameforge‬ носи отговорност съгласно законовите разпоредби за щети/загуби претърпени от потребителя, причинени умишлено или по невнимание от служители на ‪Gameforge‬ или техни делегирани агенти. Също така е отговорен за персонални наранявани или щети по закона за отговорност на продукта (Produkthaftungsgesetz).
7.2
В противен случай отговорността на ‪Gameforge‬ във връзка с искове за обезщетение - независимо от правното основание - е ограничена до следните разпоредби, освен ако нещо друго не е упоменато в гаранцията направена от ‪Gameforge‬:
7.2.1
Във връзка със щети/загуби причинени от обикновена небрежност ‪Gameforge‬ носи отговорност само дотолкова, доколкото въпросът се отнася до нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са тези договорни задължения, чието изпълнение е строго необходимо, за да може споразумението да се изпълнява, на което потребителят може да разчита, че ще бъде изпълнявано. В случай, че ‪Gameforge‬ носи отговорност за обикновена небрежност, то отговорността на ‪Gameforge‬ е ограничена до щетите/загубите предвидени в този тип споразумения.
7.2.2
Отговорността на ‪Gameforge‬ по отношение на загубени данни или програми поради обикновена небрежност от ‪Gameforge‬ се ограничава до разходите за възстановяване, които биха били понесени от потребителя, ако той редово е архивирал информацията или е правил "бекъп", които са разумни с оглед на всички обстоятелства.
7.3
Разпоредбите, посочени в предходните алинеи се прилагат също в съответствие на задължението за компенсиране на маловажни разходи (раздел 284 Германския граждански кодекс (BGB)).
7.4
Горепосочените откази от права/отговорност се прилагат в полза на делегираните агенти на ‪Gameforge‬.
7.5
Gameforge‬ не носи никаква отговорност за каквито и да било разходи, направени от потребителите, при използването на услугите предлагани от ‪Gameforge‬. Това важи особено за разходите направени при прехвърляне на данни от и към терминални устройства на потребителя или при използване в системата за плащане.
7.6
Изключва се всяка точна отговорност по отношение на неизправностите при използването на услугите на ‪Gameforge‬, възникнали в началото на предоставянето на услугите, например ‪Gameforge‬ носи отговорност само в случаите, когато ‪Gameforge‬ или делегирани представители са отговорни за това.
8
Срок на договора; изтриване на потребителски акаунти
8.1
Освен, ако по време на процедурата по регистрация не е упоменато друго споразумението за използване на услугите на ‪Gameforge‬ се сключва за неограничен период от време. При условие, че договора е сключен за неопределен срок, двете страни могат да го прекратят по всяко време с двуседмично предизвестие. Ако договора е сключен за определен период от време, то договора може да бъде отменен за удобство при неговото изтичане. Ако след изтичане на срока на договора, той не е отменен то той се удължава автоматично с първоначално договореният срок.
8.2
Всяка страна има правото да прекъсне договора без предизвестие при наличие на съществени причини. Съществена причина може да бъде
 
а) потребителят не плати дължимото, дори и след напомняне или ако ползва без разрешение платените услуги на ‪Gameforge‬,
 
б) има действителни обстоятелства, които сочат, че поведението му има негативно влияние върху други потребители,
 
в) потребителят съществено нарушава законите, разпоредбите, съдържащи се в раздели 3, 4 или 5 на правилата за използване, допълнителните приложими условия и/или правила, освен ако той не е отговорен за нарушението.
8.3
Всяко прекратяване/отказване трябва да се извърши в писмен вид. Отказа с e-mail удовлетворява изискването за писмен вид. Отказването също може да се направи чрез опцията за отказване интегрирана в уеб страницата на online играта като въпрос.
8.4
Ако има основания ‪Gameforge‬ може да изтрие потребителски акаунт (например, ако потребителски акаунти без членство са неактивни за по-дълъг период от време). Причините и предпоставките за изтриване на акаунт могат да се намерят в правилата - ако съществуват- във въпросите на online играта.
Gameforge‬ има правото да изтрие потребителски акаунт след изтичане на договора.
8.5
Ако ‪Gameforge‬ е пратила съобщение за прекратяване на лицензионното споразумение с причини, които не зависят от потребителя или с причини, които водят до прекратяване на предоставяните от ‪Gameforge‬ услуги, потребителят има право да изиска обратно стойността на останалата неизползвана премиум валута в акаунта му или останалото членство.
9
Приложим закон, Съдебна инстанция
 
Договорните отношения се уреждат според германския закон, с изключение на Конвенцията на Организацията на Обединените Нации относно договорите за международна продажба на стоки и правилата за сезиране на международният частен закон. Ако към момента на сключване на съответния договор (регистрация, покупка на платени услуги), потребителят като потребител има както обикновено си местожителство, то и такова в друга държава в рамките на Европейския съюз, срокът на валидност на строго приложимите законови наредби на въпросната държава трябва да остане незасегнат от избора на закон направен в първото изречение.
10
Изменения на настоящите условия за ползване, Други, Комуникация, Нищожност на клауза
10.1
Gameforge‬ си запазва правото да променя тези условия за ползване. ‪Gameforge‬ ще информира потребителят чрез email за изменението на тези условия за ползване най-малко четири седмици преди да бъдат променени. А също така ще информира потребителя, че той може да възрази срещу прилагането им. Ако потребителят не възрази срещу прилагането на новите условия за ползване в рамките на този период или ако отново влезе в някоя от предлаганите услуги от ‪Gameforge‬ след влизане в сила на промяната на условията за ползване, то се счита че той е съгласен с промяната. ‪Gameforge‬ в подходяща форма ще обърне внимание на потребителите за значението на срока от четири седмици, правото на възражение и правните последствия от премълчаването.
10.2
Потребителят има правото на компенсации само тогава, когато неговото насрещно искане бъде определено за притежаващо законна сила и бъде признато и не оспорвано от ‪Gameforge‬. Правото си да се откаже от изпълнение на задълженията потребителят има само тогава, когато от настоящия договор не са възникнали претенции.
10.3
Gameforge‬ комуникира с потребителя – ако настоящите условия за използване не съдържат друго - принципно по еmail. Потребителят уверява, че посоченият в рамките на регистрацията адрес на електронна поща ще бъде посещаван редовно с цел проверка за съобщения от ‪Gameforge‬. Когато потребителят се обръща към ‪Gameforge‬, той трябва да посочи, на коя online игра и кой потребителски акаунт се позовава. ‪Gameforge‬ ще осигури на потребителя система за поддръжка при възникнали проблеми. ‪Gameforge‬ има правото да наложи на потребителя като единствен начин за комуникация на възникналият проблем дадената система за поддръжка.
10.4
Ако отделни определения на настоящите условия за използване са или станат не действителни, по този начин не се засяга действеността на условията за използване на останалите определения. Не действителното определение ще бъде заменено от подходящо законово определение.
 
Карлсруе, Юни 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Германия
 
Местен съд ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Идентификационен номер за ДДС: ‪DE 814330106
Управляващи директори: ‪Alexander Rösner
Бележка относно Онлайн решаване на спорове:
Gameforge 4D GmbH не е задължена и няма намерение да участва в подобни процедури.