Pravidla a podmínky pro účast v loteriích a soutěžích

1
Předmět
 
Tyto ‚Podmínky‘ řídí účast v loteriích a soutěžích (‚Soutěž/e‘), které organizuje Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Německo (‚Gameforge‘). Odlišná nebo doplňující pravidla během ‚Oznámení‘ jednotlivé Soutěže mají v případě rozporu přednost před těmito Pravidly a podmínkami.
2
Způsobilost
2.1
K účasti jsou způsobilí všichni plnoletí uživatelé, kteří splňují požadavky ‪Všeobecných podmínek používání‬ v době trvání Soutěže a mají osobní aktivní účet (‚Účet‘) pro příslušnou online hru. Plnoletost je určena dle zákonných ustanovení země, ve které uživatel pobývá.
2.2
Účastnit se mohou bez nároku na výhru (a) zaměstnanci Gameforge (včetně přidružených společností), (b) členové jejich domácností a (c) příbuzní do třetího stupně osob zmíněných v bodech (a) a (b). Cena bude rozdělena mezí účastníky, kteří nespadají do výše zmíněných skupin osob. Gameforge si vyhrazuje právo vyloučit osoby z účasti a/nebo výhry, pokud poruší Pravidla a podmínky nebo pokud získají nebo přimějí ostatní, aby jim během účasti poskytli nespravedlivé výhody.
3
Účast
3.1
K účasti v Soutěžích dochází provedením akce/akcí účastníků, které jsou popsané v Oznámení. Je bezplatná, neváže se k placeným službám a lze ji účinně provádět pouze během období účasti.
3.2
Dodatečná pravidla pro Soutěže, které vyžaduje zaslání ‚Obsahu‘ (v závislosti na Soutěži, např. texty, obrázky, snímky obrazovky, kresby atd.) ze strany uživatele:

a) zaslání příspěvku musí být provedeno z e-mailové adresy, která patří k Účtu na e-mailovou adresu uvedenou v Oznámení a odeslána s tam uvedeným předmětem. Dále musí e-mail obsahovat přezdívku, která patří k účtu a hranou jazykovou mutaci.

b) e-mail s příspěvkem musí uvést, jakým jménem má být účastník označen během veřejného oznámení v případě výhry. Pokud účastník neposkytne v tomto ohledu žádné informace, souhlasí s tím, že může jako označení být použita přezdívka. Pokud účastník nechce uvádět žádné jméno, může to během odeslání příspěvku uvést.

c) více příspěvků (včetně příspěvků odeslaných z jiného účtu patřícího stejnému uživateli) není povoleno.
3.3
Dodatečná pravidla pro Soutěže v souvislosti se službami sociálních médií třetích stran.

Pokud povaha Soutěže nebo Oznámení vyžaduje použití účtu na sociálních médiích u poskytovatele třetí strany, je nezbytnou podmínkou účasti, aby příslušný účet na sociálních médiích účastníka existoval od okamžiku jejich účasti až do dokončení soutěže. Provozovatel služeb sociálních médií není organizátorem Soutěže. Veškeré žádosti účastníka v souvislosti se soutěží musí být směrovány výhradně ke Gameforge.
3.4
Doplňující pravidla pro soutěže, ve kterých akce účastníka spočívá v dosažení určitých cílů nebo plnění určitých úkolů ve hře (‚úspěchy‘):

Pokud je požadovaná akce k účasti založena na dosažení Úspěchu ve hře, mají výherci možnost potvrdit nebo odmítnout svou účast v soutěži do jednoho týdne od jejich upozornění.
4
Udělení práv k použití pro příspěvky Účastníka
4.1
Účastník uděluje Gameforge bezplatné, nevýhradní, odvolatelné právo používat Obsah v požadovaném rozsahu pro účely provedení Soutěže, neomezené z časového a teritoriálního hlediska. To zahrnuje právo reprodukovat a upravovat Obsah (např. Přizpůsobení formátu a velikosti obrázku, redakční změny). Rovněž zahrnuje právo zpřístupnit Obsah veřejně na webových stránkách Gameforge a kanálech sociálních médií Gameforge (dále jen ‚Prezentace‘) a udělit provozovatelům příslušných služeb sociálních médií nezbytná práva k používání Obsahu.
4.2
Gameforge si vyhrazuje právo zahrnout Obsah poskytovaný výherci jako speciální uznání do online her a webových stránek provozovaných Gameforge (např. na obrazovce načítání). Za tímto účelem účastník uděluje společnosti Gameforge práva k používání Obsahu ve stejném rozsahu jako podle výše uvedeného odstavce 1 věty 1. Pokud uživatel toto udělení práv zruší, je Gameforge povinna smazat implementovaný Obsah až po přiměřené době, která nepřesáhne 10 pracovních dnů v sídle Gameforge. Pokud je k odstranění Obsahu vyžadována softwarová oprava z důvodu typu implementace, prodlužuje se toto období na dobu další softwarové opravy, ale v žádném případě ne déle než 9 měsíců. Informace poskytnuté účastníkem v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. B) se přiměřeně použijí na identifikaci autorských práv.
4.3
Odesláním příspěvku účastník potvrzuje, že akci požadovanou k účasti provedl sám. Účastník zaručuje, že Obsah neporušuje žádná práva třetích stran, a odškodní Gameforge vůči všem nárokům, které mohou třetí strany uplatnit v souvislosti s Obsahem.
5
Udělení práv na užívání společností Gameforge
 
Za účelem účasti v Soutěžích poskytuje Gameforge účastníkovi bezplatné, nevýhradní právo používat požadovaný Obsah služby Gameforge, na který Soutěž v nezbytném rozsahu odkazuje (např. snímky obrazovky, pokud je jejich podání součástí požadované účasti).
6
Ceny
6.1
Povaha cen je stanovena v Oznámení. Vítěz je zodpovědný za úhradu daní či cel příslušných cen.
6.2
Proplacená ceny v hotovosti nebo převod na jinou osobu není možný. Pokud vítěz cenu odmítne nebo pokud v případě čl. 3 odst. 4 není zasláno potvrzení, je Gameforge oprávněna místo toho cenu udělit jinému účastníkovi.
7
Stanovení vítězů
 
Gameforge určí vítěze způsobem popsaným v Oznámení. Pokud nejsou stanovena žádná kritéria pro určení vítězů, určí Gameforge vítěze podle vlastního uvážení, zejména pokud požadovaná akce účasti zahrnuje kreativní díla účastníků, která jsou subjektivně hodnocena.
8
Upozornění a oznámení vítězů
8.1
Gameforge bude informovat výherce o cenách do čtyř týdnů po termínu odeslání soutěžního příspěvku na e-mailovou adresu použitou pro vstup (‚Ohlášení‘).
8.2
V souladu s ustanovením v odst. 3 odst. 2 písm. B) je společnost Gameforge oprávněna oznámit vítěze na webových stránkách Gameforge a kanálech sociálních médií Gameforge.
9
Doručení cen
9.1
Ceny ve formě digitálního zboží

a) pokud je výhra tvořena digitálním zbožím, bude toto zboží přidáno na účet výherce do jednoho týdne od oznámení nebo poté, co výherce poskytne případné potřebné údaje. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména výběr ceny z nabídky nebo uvedení účtu a/nebo jména postavy nebo herního serveru, na kterém má být cena udělena.

b) Společnost Gameforge bude v oznámení informovat výherce o tom, jaké údaje jsou nezbytné, a požádá je o jejich poskytnutí. Pokud nejsou požadované informace poskytnuty do dvou týdnů od obdržení žádosti, nárok účastníka na výhru bez náhrady zaniká, pokud byl na tento důsledek v žádosti upozorněn. Gameforge je poté oprávněna místo toho udělit cenu jinému účastníkovi.
9.2
Fyzické ceny:

a) Gameforge požádá vítěze fyzických cen v Ohlášení, aby poskytli informace nezbytné pro zaslání ceny a případně specifikovali cenu (např. velikosti textilu). Pokud požadované informace nebudou poskytnuty do dvou týdnů od obdržení žádosti, zaniká účastníkovi nárok na cenu, pokud byl tento důsledek zmíněn v žádosti a Gameforge je oprávněna udělit cenu jinému účastníkovi.

b) fyzické ceny budou odeslány poskytovatelem doručovací služby (‚poskytovatel služby‘), kterého Gameforge pověří , což vyžaduje platnou poštovní adresu (‚adresa’). Fyzické ceny se považují za předané vítězům ze strany Gameforge předáním cen poskytovateli služeb; nároky Gameforge vůči tomuto poskytovateli služeb jsou v tuto chvíli převedeny na vítěze. Pokud nelze fyzickou cenu doručit v důsledku chybné adresy, kterou výherce poskytl, bude to na náklad daného výherce. Gameforge není zodpovědná za další pokusy o doručení. Na doručení cen do země mimo způsobilé regiony uvedené v Oznámení neexistuje žádný nárok.
10
Soukromí
10.1
Gameforge bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky (jedná se o základní uživatelská data z jejich účtu, tj. jméno postavy a e-mailovou adresu, poštovní adresu, pokud je uvedena, a jméno poskytnuté podle čl. 3 odst. 2 písm. b) v rozsahu požadavků na ochranu osobních údajů a výlučně za účelem provedení Soutěže. To zahrnuje kontrolu způsobilosti k účasti a případně zaslání oznámení a cen a související prezentace na webových stránkách Gameforge a kanálech sociálních médií Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ a také všechny stávající kanály příslušné hry založené v těchto službách).
10.2
Shromážděné osobní údaje jsou nejprve uloženy po dobu trvání Soutěže a poté odstraněny. To vylučuje data zveřejněná jako součást Prezentace, která jsou trvale uložena z důvodu transparentnosti. Pokud zákonné požadavky na uchovávání stanoví dlouhodobější uchovávání, budou dotčené údaje vymazány nejpozději po uplynutí těchto závazků.
10.3
Další informace o tom, jakým způsobem zpracovává Gameforge osobní údaje, najdete v ‪Prohlášení o ochraně‬ osobních údajů (zejména si prohlédněte bod 3.9. týkající se pořádání soutěží a významného právního základu pro zpracování těchto údajů a také bod 6, který pojednává o právech dotyčné osoby).
11
Odpovědnost
11.1
Bez ohledu na právní důvody jsou Gameforge, její výbory, zaměstnanci a agenti odpovědní výhradně za úmyslný záměr a hrubou nedbalost. Odpovídají však pouze v případech, kdy dojde k porušení nebo zanedbání smluvních povinností a jsou omezeny na předvídatelné škody, pokud tato omezení nejsou v rozporu s požadavky platných zákonů. Tato omezení se nevztahují na ztráty na životech, zranění osob nebo poškození zdraví a na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
11.2
Gameforge neodpovídá za materiální a právní vady cen. To neplatí, pokud Gameforge takovou vadu podvodně zakryla.
12
Závěrečná Ustanovení
12.1
Účastník souhlasí s těmito Podmínkami používání provedením příslušné akce požadované k účasti. Mimo tyto Pravidla a podmínky pro účast rovněž platí ‪Všeobecné podmínky používání‬ Gameforge.
12.2
Podmínky používání třetích stran zapojených do provádění soutěže zůstávají nedotčeny.
12.3
Gameforge si vyhrazuje právo ukončit Soutěž před koncem období účasti, pokud dojde k důležitému důvodu. Důležitým důvodem by bylo zejména to, pokud by nebylo možné z technických, organizačních nebo právních důvodů zaručit řádné provedení Soutěže.
12.4
Smluvní vztah se řídí německým zákonem s výjimkou oficiálních směrnic mezinárodního soukromého práva. Pokud má účastník v průběhu Soutěže obvyklé bydliště v jiné zemi v rámci Evropské unie, zůstává platnost příslušných přísně platných právních předpisů nedotčena.
12.5
Právní postihy jsou vyloučeny pokud jde o způsobilost účastnit se soutěží a ohledně provádění soutěží, včetně určení vítězů.
12.6
V případě, že se jednotlivé ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro účast stane neúčinným, zbývající ustanovení zůstávají účinná a závazná. Neplatné ustanovení bude nahrazeno podle příslušného zákonného ustanovení.