Všeobecné podmínky používání

1
Rozsah a předmět podmínek používání
1.1
Tyto základní podmínky používání („Podmínky používání“) ustanovují pravidla pro používání online her a dalších služeb, kterými jsou například fóra a systémy podpory („Gameforge služby“), provozované společností Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe („Gameforge“).
1.2
Gameforge poskytuje Gameforge služby výhradně pro použití spotřebiteli. Gameforge služby mohou být využity ve formě bezplatných online her a služeb, anebo online her a služeb, ve kterých lze koupí reálnými penězi získat virtuální zboží. V některých případech mohou být Gameforge služby využívány jednorázovými nebo pravidelnými poplatky („Členství“). Pokud tyto podmínky používání výslovně nestanoví jinak, vztahují se jak na bezplatné, tak i placené Gameforge služby včetně členství. Placené nabytí virtuálního zboží nebo práv a ujednání o členství jsou navíc předmětem speciálních podmínek používání pro Zaplacené nabytí virtuálního zboží a Ujednání o placeném členství („Speciální podmínky“).
1.3
Gameforge je oprávněna přerušit provoz Gameforge služeb bez předchozího upozornění, pokud k tomu vedou urgentní technické důvody nebo k provedení nezbytné údržby. Ve veškerých ostatních případech bude předem adekvátními způsoby poskytnuto oznámení.
1.4
Gameforge služby mohou být využity pouze v aktuálně platných verzích.
1.5
Gameforge služby jsou určeny výhradně pro účel zabavení spotřebitelů. Je zakázáno jejich využívání za účelem dosažení výdělečného zisku. Výjimky z tohoto pravidla vyžadují předchozí výslovný sepsaný souhlas společnosti Gameforge.
1.6
Uživatel je zodpovědný za udržování svého softwaru a hardwaru stále aktuálního a vhodného, zejména za účelem využívání veškerých nových verzí a aktualizací Gameforge služeb.
1.7
Gameforge služby se řídí příslušnými pravidly hry nebo používání („Pravidla“), která pokud existují, podrobně vysvětlují práva vlastnictví Gameforge ve vztahu k osobnímu vlastnictví. Pokud se objeví jakékoli rozpory mezi Podmínkami používání a Pravidly, mají tyto Podmínky používání přednost; pokud však nejsou Pravidla v konkrétních případech brána za prioritní.
1.8
Uživatelova vlastní protichůdná pravidla nebo standardní podmínky nelze použít.
2
Obecná ustanovení týkající se uzavření smlouvy
2.1
Za účelem využívání Gameforge služeb se musí uživatel registrovat. Toto neplatí v těch případech, ve kterých je udělena výjimka z požadavku na registraci (například mottem „Hraj nyní!“). Uživatel vždy musí být registrován, aby mohlo dojít k uložení herních dat.
2.2
Uživatelé musí být individuální fyzické osoby (skupiny, rodiny, partneři atd. nejsou povoleny). Registrace musí být uskutečněna osobně. Registrace třetími stranami nejsou povoleny.
2.3
Nezletilé osoby mají povoleno využívat Gameforge služby pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce a v případě, že uživatel dosáhl minimální věkové hranice stanovené hodnocením obsahu dané hry.
2.4
Během procesu registrace je uživatel povinen vyplnit určité údaje, kterými jsou mimo jiné hráčské jméno a e-mailová adresa zaregistrovaná na jeho osobu. Uživatel nemá nárok na přiřazení určitého hráčského jména. Hráčské jméno nesmí porušovat žádná práva třetích stran, příslušné právní předpisy a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel v tomto ohledu plně zodpovídá za své jednání. Stejně tak není povoleno jako hráčské jméno používat e-mailovou nebo webovou adresu. Informace poskytnuté uživatelem během registrace musí být zcela pravdivé a úplné. Uživatel je povinen neustále aktualizovat informace, které poskytl během registrace. Pokud je to nutné pro uzavření licenční smlouvy, může Gameforge požadovat předložení dokladu totožnosti, který bude okamžitě po ověření identity odstraněn.
2.5
Zadáním vyžadovaných údajů na jednu z internetových stránek společnosti Gameforge uživatel podává návrh k uzavření smlouvy podle těchto Podmínek. Gameforge aktivací uživatelského účtu návrh smlouvy přijímá. Gameforge může k aktivaci účtu vyžadovat ověření e-mailové adresy uživatele (tzv. opt-in postup). To probíhá tak, že Gameforge zašle uživateli e-mail potvrzující obdržení nabídky a obsahující požadavek, aby uživatel ověřil svou e-mailovou adresu. Ve chvíli, kdy Gameforge účet aktivuje, vzniká mezi Gameforge a uživatelem v souladu s těmito Podmínkami licenční smlouva. V určitých případech se proces registrace od toho výše uvedeného může lišit – například když registrace probíhá prostřednictvím webových stránek třetích stran (jako například sociálních sítí). V takových případech budou uživateli předány pokyny k tomu, jak může zaslat smluvní prohlášení vyžadované pro licenční smlouvu.
2.6
Jako alternativu k registracím prostřednictvím webových stránek společnosti Gameforge může Gameforge umožnit registrace prostřednictvím náležitých funkcí jiných webových stránek nebo sociálních sítí (např. „Facebook Connect“). V tomto ohledu mohou být osobní údaje uživatele poté, co předá souhlas danému provozovateli webové stránky, předány společnosti Gameforge. Použití tohoto způsobu registrace vyžaduje uživatelovu registraci na příslušné webové stránce nebo sociální síti v souladu s pravidly, která se na tyto služby vztahují. Toto ustanovení 2 se odpovídajícím způsobem vztahují k uzavření smlouvy.
2.7
Neexistuje nárok na registraci nebo aktivaci.
2.8
Jakmile registrace uživatele byla úspěšně dokončena, uživatel si vytvoří uživatelský účet, který může nezávisle spravovat. Uživatel si může vytvořit účet na portále Gameforge nebo na relevantní webové stránce společnosti Gameforge. Uživatel může také využít uživatelský účet vytvořený na portále Gameforge pro veškeré další online hry, které Gameforge propojí s portálem Gameforge. Pokud při vytváření účtu není uvedeno jinak, je uživatelský účet vytvořený na stránce online hry určen výlučně pro hru, na jejíž stránce byl vytvořen; nemůže být použit pro další online hry. Gameforge si vyhrazuje právo uskutečnit technická opatření (např. ve formě portálu), která umožní využívat uživatelské účty souběžně pro několik Gameforge služeb.
2.9
Uživatelský účet nemůže být bez souhlasu společnosti Gameforge převeden nebo zpřístupněn jiným stranám.
3
Obecné povinnosti uživatele
3.1
Přihlašovací údaje, uživatelská jména, hesla
3.1.1
Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje za všech okolností v tajnosti. To konkrétně znamená, že uživatel smí své přihlašovací údaje používat pouze pro služby společnosti Gameforge a chránit je před neoprávněným přístupem třetích stran.
3.1.2
„Přihlašovací údaje“ znamenají uživatelovy osobní přístupové údaje, které jsou využívány k jeho identifikaci a zabraňují neoprávněnému využití účtu třetími stranami. Heslo se nesmí shodovat s hráčským jménem a musí obsahovat alespoň 8 znaků skládajících se z kombinace číslic a písmen.
3.1.3
V okamžiku, kdy má uživatel podezření, že třetí strana získala nebo by mohla získat neoprávněný přístup k těmto údajům, musí o této skutečnosti ihned informovat společnost Gameforge a své údaje si změnit nebo zajistit změnu ze strany společnosti Gameforge. Gameforge navíc má v takovém případe právo dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele, což může i v případě, že má Gameforge náznaky o zneužívání přihlašovacích údajů. Jakmile se ukáže, že bylo podezření o zneužití neopodstatněné, bude uživateli opět umožněn přístup k účtu.
3.1.4
Pokud není Pravidly povoleno, nesmí uživatel za žádných okolností používat přihlašovací údaje jiného uživatele.
3.2
Používání služeb Gameforge
3.2.1
Služby společnosti Gameforge zahrnují obsahy veškerého druhu, které jsou chráněné zákonem o ochranných známkách, autorským právem nebo jinak chráněny ve prospěch společnosti Gameforge nebo ve prospěch třetích stran. Pokud uživatel nedostane výslovný souhlas ze strany Gameforge, nesmí za žádných okolností upravovat, kopírovat nebo veřejně rozšiřovat služby Gameforge nebo v rámci těchto služeb zpřístupněný obsah, stejně tak nesmí toto využívat k reklamě nebo k jinému účelu, než jaký byl smluvně sjednaný. Kopírování je povoleno pouze tam, kde je to technicky nutné k využívání Gameforge služeb, jak je to smluvně ujednáno. Není přípustné upravovat, skrývat nebo odebírat poznámky o autorském právu nebo jména ochranných známek.
3.2.2
Jako „Obsah“ se rozumí veškeré údaje, obrázky, texty, grafiky, hudební díla, zvuky, zvukové sekvence, videa, zdrojové kódy programů, software a jakékoli další informace poskytované společností Gameforge. „Obsah“ také zahrnuje veškeré nabídky služeb dostupných ke stažení.
3.2.3
Uživatel je zavázán upustit od čehokoli, co by mohlo zasahovat do služeb Gameforge a je mu zakázáno přistupovat k údajům, ke kterým není oprávněn přistupovat.
3.2.4
Uživatel nemá nárok domáhat se zveřejnění obsahu v rámci služeb Gameforge.
3.2.5
Není přípustné využívat služeb Gameforge prostřednictvím anonymních služeb nebo podobných prostředků, které jsou schopny potlačovat nebo ukrývat skutečnou IP adresu nebo původ uživatele.
3.3
Použité klientového softwaru
 
Gameforge zaručuje uživateli ve vztahu ke službám, které vyžadují předchozí instalaci klientového softwaru, že mu umožní jeho využití a poskytuje mu nevýhradní (obyčejné) právo omezené na dobu trvání licenční smlouvy klientový software nainstalovat a využívat. Uživateli je povoleno klientový software kopírovat pouze v takové míře, ve které je to nutné pro smluvení využití softwaru. Veškeré formy komerčního využití tohoto softwaru jsou zakázány. Jakékoli úpravy softwaru nebo přepisování programových kódů poskytnutých programů do jiných forem (tzv. dekompilace) a stejně tak všechny další formy reverzního inženýrství různých fází produkce softwaru jsou zakázány v takovém rozsahu, který nezahrnuje získávání informací nutných k zajištění interoperability v případech, kde není možné zajištění interoperability vyžadovat ze strany společnosti Gameforge, relevantní data nejsou používána k jinému účelu, než jakým je zajištění interoperability a tyto akce vykonává pouze sám uživatel.
4
Speciální podmínky pro užívání online her
4.1
Vyjma případů, ve kterých pravidla stanovují výjimky, může uživatel v každém herním kole online hry (např. světě, vesmíru) používat pouze jeden uživatelský účet. Není povoleno používat více účtů („multiúčty“).
Gameforge je oprávněna kdykoli podle svého uvážení zablokovat nebo smazat neoprávněné multiúčty.
4.2
Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel zejména nesmí využívat prostředky, mechanismy nebo softwary, které zasahují do funkčnosti a průběhu hry. Uživatel nemá povoleno provádět takové akce, které by způsobily bezdůvodnou nebo nadměrnou zátěž technického zařízení. Uživateli je rovněž zakázáno blokovat, přepisovat nebo upravovat obsah, který společnost Gameforge generuje nebo jinak do online hry zasahovat.
4.3
Uživatel navíc nesmí spouštět online hru v jiném programu, než je internetový prohlížeč nebo poskytnutý klient. To se zejména vztahuje na boty nebo další nástroje, které jsou určené k nahrazení nebo rozšíření webového rozhraní. Rovněž je zakázáno používat skripty a programy, které dávají uživateli výhodu nad jeho spoluhráči. To také zahrnuje automatické obnovovací funkce a další mechanismy integrované do webových prohlížečů, které zahrnují automatizované procesy. Přihlašování je povoleno pouze prostřednictvím služeb Gameforge a stránek třetích stran integrovaných společností Gameforge (např. portály nebo sociální sítě).
 
Za žádných okolností uživatel nesmí
 
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody a/nebo hacky a jakýkoli jiný software třetích stran, který může upravovat herní zážitek;
 
b) používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiných způsobem zadržuje nebo shromažďuje informace související s online hrami;
 
c) prodávat virtuální předměty pocházející z Gameforge služeb třetím stranám nebo je od nich kupovat výměnou za skutečné platební prostředky, stejně tak nesmí tyto předměty vyměňovat nebo se pokoušet vyjednávat jakoukoli z výše zmíněných transakcí, pokud mu to nebylo v individuálním případě povoleno.
 
To také zahrnuje veškeré akce odpovídající výše zmíněným zakázaným aktivitám.
4.4
Veškerá práva na virtuální zboží používané v online hrách a získané výměnou za platbu patří vyjma využití v v souladu s těmito Podmínkami výhradně společnosti Gameforge.
4.5
Není přípustné využívat soukromé servery, tj. servery spravované uživateli nebo třetími stranami, které umožňují, vytvářejí nebo spravují neoprávněné připojením ke službám Gameforge, zejména prostřednictvím programů, jejichž používáni nebylo výslovně schváleno společností Gameforge nebo které napodobují nebo se pokoušejí napodobit služby Gameforge.
5
Speciální podmínky pro používání komunikačních zařízení (konkrétně diskusních fór, chatů, blogů a funkcí komentářů)
5.1
Gameforge může uživateli poskytnout různá komunikační zařízení pro jeho vlastní obsah a příspěvky, které uživatel může v rámci dostupnosti využívat. Gameforge v tomto ohledu zajišťuje výhradně technické zázemí k výměně informací. Neexistuje nárok na zajištění takových komunikačních zařízení.
5.2
Uživateli je v rámci služeb Gameforge zakázáno zveřejňovat nebo rozšiřovat obsah (např. obrázky, videa, odkazy, jména, texty), pokud
 
a) porušuje platné právní předpisy nebo je neetický;
 
b) porušuje ochranné známky, patenty, autorská práva, jiná práva průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran;
 
c) má obscénní, rasistický, násilný, pornografický nebo jiný charakter škodlivý mládeži či jinak ovlivňující jejich výchovu;
 
d) má urážlivý, obtěžující nebo hanlivý charakter nebo jinak poškozuje práva či osobnost jednotlivce;
 
e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidová schémata;
 
f) nepravdivě vyvolává dojem, že je poskytován nebo podporován společností Gameforge;
 
g) obsahuje osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu;
 
h) má komerční, zejména reklamní charakter.
5.3
Uživatel je navíc povinen zvolit vhodnou formu znění a nerozšiřovat jakékoli politické nebo náboženské obsahy či obsahy se sexuálním podtextem.
5.4
Gameforge se neprohlašuje za vlastníka obsahu, který poskytují uživatelé. Uživatel přesto však poskytuje společnosti Gameforge trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo využívat uživatelovy příspěvky a obsahy poskytnuté v rámci služeb Gameforge. Gameforge poukazuje na to, že vložený obsah je v nejlepším případě objektem aktivní namátkové kontroly, to však není soustavná monitorovací metoda. Navíc má každý uživatel možnost kontaktovat Gameforge při podezření na nelegální obsah. Gameforge pak co nejrychleji odpoví a pokud to bude nutné, upraví či smaže nahlášený obsah.
6
Následky porušení povinností
6.1
Pokud Gameforge vznese námitky vůči určitému obsahu, musí jej v případ pochybností uživatel okamžitě odstranit. Gameforge si vyhrazuje právo takový obsah odstranit sama.
6.2
Nezávisle na dalších právních nebo smluvních závazcích, zejména na právu o ukončení z důvodu podle ustanovení 8.2 těchto Podmínek, může Gameforge podle vlastní vůle proti uživatelům v případě, kdy existují okolnosti, které reálně naznačují, že uživatel porušil tyto Podmínky nebo příslušné dodatečné podmínky či Pravidla (vyjma případů, že za porušení není zodpovědný sám uživatel), použít jeden nebo více následujících kroků:
 
a) upravit nebo vymazat obsah;
 
b) varovat příslušného uživatele;
 
c) zveřejnit provinění v příslušné online hře s uvedením jména uživatele;
 
d) dočasně zablokovat uživatelský účet a
 
e) vyloučit příslušného uživatele i pro budoucí případy.
6.3
Pokud byl uživatel vyloučen, nemůže si bez předchozího souhlasu ze strany společnosti Gameforge zaregistrovat další účet.
7
Omezení odpovědnosti
7.1
Gameforge je v souladu s právními předpisy odpovědná za škodu utrpěnou uživateli a škodu způsobenou záměrně nebo prostřednictvím hrubé nedbalosti ze strany společnosti Gameforge nebo jejích nepřímých zprostředkovatelů. Stejně tak je zodpovědná za osobní úrazy a škodu podle zákona o odpovědnosti za výrobek (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Mimo to je odpovědnost společnosti Gameforge ve vztahu k nárokům na náhradu – bez ohledu na právní základ – omezena v souladu s následujícími ustanoveními, pokud na sebe odpovědnost nevezme v některých případech společnost Gameforge sama:
7.2.1
Za škody/ztráty způsobené obyčejnou nedbalostí ručí Gameforge jen v případech, kdy jsou založené na porušení závažných smluvních povinností. Závažné smluvní povinnosti jsou takové smluvní závazky, jejichž naplnění je nutné k řádnému plnění smlouvy ve chvílích, kdy by uživatel obvykle byl schopný spoléhat na naplnění těchto povinností. V případě, kdy je Gameforge odpovědná za obyčejnou nedbalost bude její odpovědnost omezena na škody/ztráty, které byly předvídatelné a typické pro daný druh smlouvy.
7.2.2
Odpovědnost společnosti Gameforge ve vztahu ke ztrátě dat a/nebo programů způsobené obyčejnou nedbalostí ze strany Gameforge je omezena na obvyklé náklady na opětovné získání dat v případě, kdy by uživatel prováděl pravidelné zálohy dat, které jsou za jakýchkoli okolností opodstatněné.
7.3
Ustanovení vysvětlené předchozích dílčích odstavcích se příslušně použijí na omezení odpovědnosti za náhradu marně vynaložených nákladů (§284 německého občanského zákoníku (BGB)).
7.4
Výše zmíněné omezení odpovědnosti se stejně tak použije ve prospěch zprostředkovatelů společnosti Gameforge.
7.5
Gameforge nenese odpovědnost za případné náklady, které vytvořil uživatel při zbytečném využití služeb, které společnost Gameforge výslovně nenabízí sama. To se týká zejména nákladů vzniklých přenosem dat do uživatelova zařízení a stejně tak nákladů vzniklých používáním platebních systémů.
7.6
Jakákoli forma objektivní odpovědnosti je vyloučena v případě poruch ve službách Gameforge, které existovaly na začátku poskytování služeb, tzn. společnost Gameforge je odpovědná jen v případě, že je za poruchu zodpovědná Gameforge sama nebo její zprostředkovatel.
8
Doba trvání smlouvy, vymazání uživatelských účtů
8.1
Pokud není při registraci výslovně uvedeno jinak, uzavírá se smlouva na používání Gameforge služeb na dobu neurčitou. Za předpokladu, kdy byla dohodnuta na dobu neurčitou, má každá ze stran právo smlouvy kdykoli s dvoutýdenní výpovědní lhůtou zrušit. Pokud byla dohodnuta na dobu určitou, může být řádně vypovězena až ke smluvenému dni. Pokud není vyžádáno zrušení, smlouva se automaticky prodlužuje o původně smluvenou dobu.
8.2
Každá strana má právo bez upozornění vypovědět smlouvu z důležitého důvodu. Důležitým důvodem je zejména, když
 
a) se uživatel opozdil s placením poplatků i přesto, že obdržel upozornění nebo pokud uživatel používá placené služby Gameforge bez oprávnění;
 
b) existují okolnosti, které naznačují, že jeho chování významně a negativně ovlivňuje herní zážitky jiných hráčů;
 
c) uživatel závažně porušuje zákony, ustanovení 3., 4. nebo 5. odstavce těchto Podmínek, doplňkové platné podmínky a/nebo Pravidla vyjma případů, kdy za porušení není odpovědný.
8.3
Každá výpověď musí být v písemné formě. Výpovědi prostřednictvím e-mailové zprávy jsou považovány za psanou formu. Výpovědi mohou být také prováděny za použití příslušné rušící funkce integrované do webové stránky online hry.
8.4
Společnost Gameforge je v případě existence oprávněných důvodů (např. uživatelský účet bez aktivního členství je po delší dobu neaktivní) oprávněna uživatelský účet smazat. Příslušné důvody a podmínky smazání uživatelského účtu se lze dozvědět z Pravidel online hry – pokud existují. Navíc je Gameforge dle svého uvážení oprávněna na konci smluvní doby uživatelské účty vymazat.
8.5
Pokud společnost Gameforge vydala oznámení o ukončení licenční smlouvy pro důvody, za které není uživatel zodpovědný nebo pokud před nabytím účinnosti zrušení příslušné služby Gameforge přestane provozovat, má uživatel nárok požadovat částku odpovídající hodnotě, kterou zaplatil za prémiovou měnu nacházející se stále na jeho účtě nebo zbývající době trvání členství.
9
Rozhodné právo, jurisdikce
 
Smluvní vztah se řídí německým zákonem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a oficiálních směrnic mezinárodního soukromého práva. Pokud v době příslušného uzavření smlouvy (registrace, nákupu placených služeb) uživatel jakožto spotřebitel má své trvalé bydliště v jiné zemi Evropské unie, zůstává platnost závazných právních předpisů dané země volbou rozhodného práva v 1. větě nedotčena.
10
Změny těchto Podmínek, ostatní, komunikace, salvátorská klauzule
10.1
Gameforge si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky změnit. V případě změny budou uživatelé e-mailem informováni ze strany společnosti Gameforge minimálně čtyři týdny před tím, než změny vstoupí v platnost. Ten také uživatele informuje o navrhované platnosti nových Podmínek a stejně tak o právu uživatele s novými Podmínkami nesouhlasit. Pokud uživatel vůči novým Podmínkám nevznese námitky v daném časovém rozmezí nebo pokud se znovu přihlásí do služeb Gameforge poté, co nové Podmínky nabudou účinnosti, má se za to, že uživatel tyto nové Podmínky přijal. Gameforge své uživatele vhodnou formou informuje o významu čtyřtýdenní lhůty, o právech na odstoupení a o právních následcích jeho mlčení v případě takové změny.
10.2
Uživatel je oprávněn ke vzájemnému vyrovnání pouze tehdy, pokud je jeho protinárok právně vymahatelný (prostřednictvím pravomocného rozsudku) nebo byl uznaný či není zpochybněný ze strany společnosti Gameforge. Zadržovací právo může uživatel vykonávat pouze v takovém rozsahu, který se vztahuje na nároky vzniklé touto smlouvou.
10.3
Pokud není těmito Podmínkami používání stanoveno jinak, komunikuje společnost Gameforge s uživatelem prostřednictvím e-mailu. Uživatel zodpovídá za to, že e-mail, který uvedl při registraci, pravidelně kontroluje kvůli zprávám od Gameforge. Pokud uživatel komunikuje se společností Gameforge, musí uvést, které online hry a kterého uživatelského účtu se zpráva týká. Gameforge uživateli poskytuje pro otázky podpory systém podpory. Gameforge má nárok nařídit uživateli komunikovat otázky podpory výhradně prostřednictvím systému podpory.
10.4
Pokud by se jakékoli ustanovení těchto Podmínek mělo stát nebo stane neplatným, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti. není tím ovlivněna účinnost zbylých ustanovené těchto Podmínek. Neplatné ustanovení bude nahrazeno podle příslušného zákonného ustanovení.
 
Karlsruhe, červen 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Německo
 
Obvodní soud Mannheim, číslo obchodního rejstříku 718029
Daňové identifikační číslo: DE 814330106
Generální ředitelé: Alexander Rösner
Poznámka týkající se řešení sporů online:
Gameforge 4D GmbH není povinna a nemá v úmyslu se takových řízení účastnit.