Betingelser og vilkår for deltagelse i lodtrækninger og konkurrencer

1
Emne
 
Disse ›Betingelser‹ regulerer deltagelsen i lodtrækninger og konkurrencer (›Konkurrence(r)‹ organiseret af Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tyskland (‘Gameforge’). Afvigende regler eller tillægsregler i ›Annonceringen‹ af individuelle Konkurrencer tager forrang over disse Betingelser og vilkår i tilfælde af modsigelser.
2
Berettigelse
2.1
Alle myndige brugere, som opfylder kravene i Standard Betingelser og Vilkår for Brug mens konkurrencen er aktiv og som har en personlig aktiv konto (‘Konto’) i det pågældende online spil er berettigede til at deltage. Myndighedsalder bestemmes af lovgivningen i brugerens opholdsland.
2.2
Følgende har ret til at deltage, men kan er ikke berettigede til at modtage præmier (a) ansatte ved Gameforge (inklusiv associerede selskaber), (b) medlemmer af deres husstand og (c) slægtninge ud i 3. led af personer henhørende under (a) eller (b). Præmien vil blive tildelt til deltagere, som ikke tilhører nogen af ovennævnte grupper af personer. Gameforge forbeholder sig retten til at udelukke personer fra at deltage og/eller vinde, som bryder vores Betingelser og Vilkår eller som får eller får andre til at give dem unfair fordele under deltagelsen.
3
Deltagelse
3.1
Deltagelse i Konkurrencer sker ved at udføre deltagelseshandling(er) som beskrevet i Annonceringen. Deltagelse er gratis, ikke bundet op på en betalingsservice og kan kun effektivt ske i deltagelsesperioden.
3.2
Supplerende regler for Konkurrencer som kræver indsendelse af ›Indhold‹ (afhængig af Konkurrencen, fx tekster, billeder, screenshots, illustrationer osv.) fra brugeren:

a) indsendelse skal ske fra den email adresse, der er tilknyttet Kontoen, til den email adresse, der er angivet i Annonceringen og påført det email emne, som er angivet deri. Yderligere, skal emailen indeholde det brugernavn der er tilknyttet Kontoen og angivelse af hvilken sprogversion, der bruges.

b) indsendelsesemailen skal angive det navn, deltageren ønsker at bruge ved den offentlige annoncering i tilfælde af gevinst. Hvis deltageren ikke giver information med henblik på dette, accepterer denne, at det angivne brugernavn kan bruges til identifikation. Skulle deltageren foretrække at intet navn bruges, kan de angive dette ved indsendelsen.

c) flere bidrag (inklusiv bidrag i forbindelse med forskellige Konti tilhørende samme bruger) er ikke tilladt.
3.3
Supplerende regler for Konkurrencer i forbindelse med tredjepartsservices på social medier:

Hvis en Konkurrence eller Annoncering er af en sådan art, at brug af en social medie konto fra en tredjepartsudbyder kræves, er det en forudsætning for deltagelse at deltagerens sociale medie konto eksisterer fra deltagelse i Konkurrencen til Konkurrencen er afsluttet. Ejeren af det sociale medie er ikke arrangør af Konkurrencen Alle anmodninger fra deltageren i forbindelse med Konkurrencen skal rettes direkte og udelukkende til Gameforge.
3.4
Supplerende regler for Konkurrencer i hvilke deltagelseshandlingen består af opnåelse af bestemte mål eller udførelse af bestemte opgaver i spillet (›Præstationer‹)

Hvis den krævede handling for deltagelse er baseret på en Præstation i et spil, får vinderne mulighed for at bekræfte eller afvise deres deltagelse i Konkurrencen inden for en uge efter deres Notifikation.
4
Deltagerens overdragelse af rettigheder til brug af deres bidrag
4.1
Deltager giver Gameforge vederlagsfri, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at bruge Indholdet inden for de krævede rammer med det formål at afholde Konkurrencen, ubegrænset af tid og sted. Dette inkluderer ret til at reproducere og redigere Indholdet (fx justering af format og billedstørrelse, redaktionelle ændringer). Det inkluderer også retten til at gøre Indholdet offentligt tilgængeligt på Gameforge websites og Gameforge kanaler på sociale medier (›Præsentation‹) og til at tildele ejerne af de respektive sociale meder de nødvendige rettigheder til at bruge Indholdet.
4.2
Gameforge forbeholder sig retten til at anvende det Indhold, der er indsendt af deltagerne til en special anerkendelse i vores online spil og på websites ejet af Gameforge (fx på indlæsningssiden). Til dette formål giver deltageren Gameforge retten til at bruge Indholdet i samme omfang som under ovenstående paragraf 1, sætning 1. Hvis brugeren tilbagekalder hans overdragelse af rettigheder, er Gameforge kun forpligtet til at slette det anvendte Indhold efter en rimelig tidsperiode, som ikke må overstige 10 arbejdsdage på Gameforge‹s officielle adresse. Hvis en software rettelse kræves for at kunne slette Indholdet grundet typen af anvendelse, udvides perioden til tidspunktet for den næste software rettelse, dog i ingen tilfælde mere end 9 måneder. Den information, deltageres har afgivet i overensstemmelse med 3(2)(b), er gældende i forhold til identificering af copyright.
4.3
Ved at indsende et bidrag bekræfter deltageren, at denne selv har udført den krævede deltagelseshandling. Deltageren garanterer at Indholdet ikke krænker tredjeparts rettigheder og holder Gameforge skadesløs over for alle krav som tredjepart må indgive i forbindelse med Indholdet.
5
Gameforge‹s overdragelse af brugsrettigheder
 
Med det formål at deltage i konkurrencen giver Gameforge deltageren vederlagsfri, ikke-eksklusiv ret til at bruge det krævede Indhold på den Gameforge service som afholder Konkurrencen i det omfang som er nødvendigt (fx screenshots, hvis bidraget er en del af den krævede deltagelseshandling).
6
Præmier
6.1
Arten af præmien fastsættes i Annonceringen. Vinderen er ansvarlig for afholdelse af skatter og afgifter på præmien.
6.2
Præmien kan ikke veksles til kontanter eller overdrages til en anden person. Hvis vinderen afviser præmien eller undlader at bekræfte ifølge 3(4), er Gameforge berettiget til at tildele præmien til en anden deltager i stedet.
7
Udpegning af vinderne
 
Gameforge udpeger vinderne som beskrevet i Annonceringen. Hvis ingen kriterier for udpegning af vinderne af specificeret, vil Gameforge udpege vinderne efter eget skøn, specielt hvis den krævede deltagelseshandling inkluderer kreative arbejder fra deltageren der bliver underlagt subjektiv vurdering.
8
Underretning og bekendtgørelse af vinderne
8.1
Gameforge vil informere vinderne om præmierne senest fire uger efter bidragsdeadline via email til den email adresse, der blev opgivet ved indsendelsen (›Notifikation‹).
8.2
Ifølge bestemmelsen under 3(2)(b) er Gameforge berettiget til at bekendtgøre vinderen på Gameforge websites og Gameforge kanaler på sociale medier.
9
Levering af præmierne
9.1
Digitale varer som præmier:

a) hvis præmien består af digitale varer, vil disse blive tilføjet vinderens konto inden for en uge efter bekendtgørelsen eller efter vinderen har givet meddelelse om eventuelle nødvendige detaljer. Sådanne detaljer kan inkludere, især, at vælge en præmie fra et udvalg af præmier, eller angive det konto- og/eller karakternavn eller den spilserver, som præmien skal leveres til.

b) Gameforge informerer vinderne i bekendtgørelsen om, hvilke detaljer der kræves og beder vindere om at indsende denne information. Hvis den efterspurgte information ikke indsendes senest to uger efter modtagelse af anmodningen, bortfalder deltagerens krav på præmien uden kompensation, såfremt denne konsekvens fremgik tydeligt af anmodningen. Gameforge vil derefter være berettiget til at tildele præmien til en anden deltager i stedet.
9.2
Fysiske præmier:

a) Gameforge vil anmode vinderne af fysiske præmier i Notifikationen om at fremsende den nødvendige information for afsendelse af præmien og, hvis relevant, at specificere præmien (fx størrelse for tekstiler). Hvis den efterspurgte information ikke gives senest to uger efter modtagelse af anmodningen, bortfalder deltagerens krav på præmien uden kompensation, såfremt denne konsekvens fremgik tydeligt af anmodningen og Gameforge er berettiget til at tildele præmien til en anden deltager i stedet.

b) fysiske præmier vil blive afsendt med en leverandørservice (›Leverandør‹) valgt af Gameforge og kræver en gyldig postadresse (›Adresse‹’). Fysiske præmier anses for at være overrakt til vinderen når Gameforge har leveret præmierne til leverandøren; Gameforge‹s krav mod leverandører overføres til vinderne på dette tidspunkt. Hvis en præmie ikke kan leveres grundet en fejlbehøftet Adresse tilsendt af vinderen, vil det blive på pågældendes vinders regning. Gameforge vil ikke være forpligtet til at forsøge at levere præmien igen. Der kan ikke stilles krav om at få leveret en præmie til et land uden for de deltagelsesberettigede regioner som er nævnt i Annonceringen.
10
Privatliv
10.1
Gameforge vil behandle deltagernes fremsendte personlige data (dette vedrører basale bruger data fra deres Konto, dvs. brugernavn og email adresse, postadresse hvis oplyst, og det navn der opgives i overensstemmelse med 3(2)(b) efter foreskrevne rammer i forhold til databeskyttelseskrav og udelukkende med det formål af afholde Konkurrencen. Dette inkluderer kontrol af deltagelsesberettigelse og, hvis relevant, afsendelse af Notifikation og præmier såvel som den tilknyttede Præsentation på Gameforge websites og Gameforge kanaler på sociale medier. (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ såvel som enhver eksisterende kanal på disse medier for de pågældende spil).
10.2
De indsamlede personlige data opbevares indledningsvist så længe konkurrencen løber og slettes derefter. Dette gælder ikke for data der publiceres som del af Præsentationen, som gemmes permanent af gennemsigtighedshensyn. I det omfang lovlige opbevaringskrav foreskriver længere opbevaring, vil de berørte data blive slettet senest, når disse forpligtelser udløber.
10.3
Yderligere information om Gameforge's håndtering af personlige data kan findes i vores Privatlivspolitik (se især punkt 3.9 angående afholdelse af konkurrencer og det væsentlige retsgrundlag for behandling af disse data så vel som punkt 6 omkring den pågældende persons rettigheder).
11
Ansvar
11.1
Uagtet juridiske grunde, er Gameforge, dets udvalg, medarbejdere og agenter udelukkende ansvarlige for forsætlig intention og grov forsømmelse. Dog er de kun ansvarlige i tilfælde hvor kontraktlige forpligtelser krænkes eller forsømmes og begrænset til forudsigelig skade, forudsat dette ikke er i modstrid med krav i enhver anvendelig lov. Disse begrænsninger gælder ikke tab af liv, personskade og sundhedsskade og ansvar under Produktansvarsloven.
11.2
Gameforge er ikke ansvarligt for materielle defekter og juridiske mangler ved præmierne. Dette gælder ikke hvis en sådan mangel blev svigagtigt skjult af Gameforge.
12
Endelige bestemmelser
12.1
Deltageren erklærer sig indforstået med disse Betingelser og Vilkår for Deltagelse ved at udføre den krævede deltagelseshandling. I tillæg til disse Betingelser og Vilkår for Deltagelse gælder også Gameforge‹s Standard Betingelser og Vilkår for Brug.
12.2
Betingelser for brug af tredjeparter involveret i afholdelsen af Konkurrencen forbliver upåvirkede.
12.3
Gameforge forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencen før konkurrenceperiodens udløb såfremt der er en vigtig grund. En vigtig grund ville især være, at den korrekte afholdelse af konkurrencen ikke kan garanteres af tekniske, organisatoriske eller lovmæssige grunde.
12.4
Det kontraktlige forhold er reguleret af tysk lov under udelukkelse af henvisningsreguleringer i international privatlov. Hvis deltageren har sin sædvanlige bopæl i et andet land inden for Den Europæiske Union i konkurrencens løbetid, vil gyldigheden af relevante strengt gældende lovmæssige reguleringen forblive upåvirkede.
12.5
Juridiske handlinger angående berettigelse til at deltage i Konkurrencer og angående afholdelse af Konkurrencer, inklusiv kåring af vindere, udelukkes.
12.6
I tilfælde af at en eller flere af disse Betingelser og Vilkår for Deltagelse bliver sat ud af kraft, vil de resterende betingelser stadig gælde og være bindende. De bestemmelser, der er sat ud af kraft, vil blive erstattet af relevante lovbestemmelser.