Ειδικοί όροι για την απόκτηση εικονικών αγαθών έναντι αμοιβής και για την ολοκλήρωση των επί πληρωμή εγγραφών μελών

1
Αντικείμενο των Ειδικών Όρων
 
Οι παρόντες ειδικοί όροι (εφεξής «όροι») ρυθμίζουν την απόκτηση εικονικών αγαθών έναντι αμοιβής και τη δημιουργία, εφαρμογή και ολοκλήρωση των επί πληρωμή εγγραφών μελών στο πλαίσιο των προσφερόμενων από την Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 KarlsruheGameforge») online παιχνιδιών.
2
Ειδικές διατάξεις για την απόκτηση εικονικών αγαθών έναντι αμοιβής
2.1
Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναντι αμοιβής το λεγόμενο «Προνομιούχο νόμισμα». Το «Προνομιούχο νόμισμα» μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία για κάθε online παιχνίδι.
2.2
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του για τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά «Προνομιούχου νομίσματος», επιλέγοντας σε κάθε online παιχνίδι το ποσό «Προνομιούχου νομίσματος» που θα ήθελε να αποκτήσει και πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά που φέρουν το κείμενο «Αγορά τώρα» ή κάποιο παρόμοιο κείμενο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν η Gameforge πιστώσει στο λογαριασμό των χρηστών τα «Προνομιούχα νομίσματα».
2.3
Με την πιστωτική εγγραφή των «Προνομιούχων νομισμάτων» ο χρήστης αποκτά ένα απλό, περιορισμένο βάσει της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αποκτά τα εικονικά αγαθά ή πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρονται στο εκάστοτε online παιχνίδι την εκάστοτε χρονική στιγμή από την Gameforge και περιγράφονται αναλυτικότερα εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστωμένα στο λογαριασμό του χρήστη «Προνομιούχα νομίσματα» επαρκούν για την εκάστοτε κτήση. Τα «Προνομιούχα νομίσματα», τα οποία ισοδυναμούν με το αντίτιμο για το εικονικό αγαθό ή το πλεονέκτημα, προστίθενται στο ύψος του λογαριασμού του χρήστη.
2.4
Η καταβολή του τιμήματος για την αγορά του «Προνομιούχου νομίσματος» γίνεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών συνδεδεμένων με την Gameforge. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει από εδώ τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής. Ο χρήστης λαμβάνει γνώση ότι μια σύμβαση ανάμεσα σε αυτόν και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών τον οποίο επέλεξε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής τίθεται κατά κανόνα σε ισχύ βάσει των όρων του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής.
2.5
Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει την προσφορά του υπό την έννοια της παρ. 2.2 μέχρι την ολοκλήρωση των μεμονωμένων βημάτων που απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμής βάσει της παρ. 2.4. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή μπορούν να διορθωθούν τυχόν λάθη κατά την εισαγωγή δεδομένων με το πάτημα του κουμπιού «Πίσω» στον περιηγητή.
2.6
Το δικαίωμα του χρήστη επί των Προνομιούχων νομισμάτων που έχουν αποκτηθεί ακυρώνεται μέσω της λύσης της σύμβασης χρήσης η οποία ρυθμίζεται από τους γενικούς όρους χρήσης. Σε περίπτωση αποκλεισμού του λογαριασμού χρήστη υπό την έννοια της παρ. 6.2, στοιχείο δ) των γενικών όρων χρήσης, η Gameforge διατηρεί ένα δικαίωμα άρνησης της παροχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.
2.7
Το δικαίωμα στη χρήση των εικονικών αγαθών ή των πλεονεκτημάτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2.3 ακυρώνεται μέσω της λύσης της σύμβασης χρήσης η οποία ρυθμίζεται από τους γενικούς όρους χρήσης. Ο χρήστης δε διαθέτει καμία αξίωση επί της χρήσης των εικονικών αγαθών και των πλεονεκτημάτων για ένα ορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, εκτός αν στην περιγραφή του εικονικού προϊόντος ή του πλεονεκτήματος αναγράφεται μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης.
3
Ειδικοί όροι για την ολοκλήρωση των επί πληρωμή εγγραφών μελών
3.1
Μέτα την ολοκλήρωση της επί πληρωμής εγγραφής του ως μέλους, ο χρήστης αποκτά για ένα (ελάχιστο) χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο ίδιος πρόσβαση σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στο online παιχνίδι (όπως για παράδειγμα ειδικές λειτουργίες, περιοχές οι οποίες δεν είναι γενικά ανοιχτές), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όσους δεν είναι μέλη.
3.2
Ο χρήστης επιλέγει την (ελάχιστη) χρονική περίοδο κατά την οποία θα είναι μέλος και κατά συνέπεια το αντίτιμο που οφείλει να πληρώσει. Στην ίδια σελίδα ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, καθώς επίσης και τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμής. Οι παρ. 2.2, 2.4 και 2.5 ισχύουν αντιστοίχως. Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν για την εγγραφή μέλους, πρέπει να καταβάλλονται προκαταβολικά πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου εγγραφής του.
3.3
Η εγγραφή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατά παρέκκλιση της παρ. 8.1 των γενικών όρων χρήσης χωρίς προειδοποίηση στο τέλος της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Λύσεις μπορούν να γίνονται μέσω e-mail ή γραπτώς. Αν είναι υλοποιημένη μια δυνατότητα λύσης στο πλαίσιο διαχείρισης του λογαριασμού χρήστη, η λύση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω αυτής. Εκτός από την περίπτωση στην οποία η επιλεγμένη από το χρήστη μέθοδος πληρωμής αποκλείει την αυτόματη επέκταση της διάρκειας, η εγγραφή θα επεκτείνεται αυτόματα μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου, για την αρχικά συμφωνημένη χρονική περίοδο, εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει ακυρώσει την εγγραφή πριν από τη λήξη της. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης ενημερώνεται για τη δυνατότητα αυτόματης επέκτασης ή την έλλειψή της.
4
Αγορά του Προνομιούχου νομίσματος και ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους προς όφελος του χρήστη
4.1
Συμβαλλόμενος για παροχές οι οποίες προσφέρονται από την Gameforge υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 των παρόντων όρων μπορεί να γίνει κι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ίδιο με τον χρήστη και το οποίο λαμβάνει τις εν λόγω παροχές αποκλειστικά προς όφελος του χρήστη (σύμβαση προς όφελος τρίτου). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να εξεταστεί ειδικά όταν ο κάτοχος ενός μέσου πληρωμής υπό την έννοια της παρ. 2.4 (π.χ. κάτοχος πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, τηλεφωνικής σύνδεσης κ.τ.λ.) επιθυμεί να λάβει την προσφερόμενη παροχή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου χρήστη.
4.2
Στις περιπτώσεις της παρ. 4.1, μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού χρήστη στον οποίο θα πρέπει να πιστωθεί η παροχή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τις σχετικές παροχές από την Gameforge. Η Gameforge παρέχει υπηρεσίες απευθείας στον ενδιαφερόμενο χρήστη.
5
Επιστροφή των χρημάτων και των μέσων πληρωμής σε περίπτωση υπαναχώρησης
5.1
Με εξαίρεση την περίπτωση έγκυρης άσκησης του νομικού δικαιώματος υπαναχώρησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας επιστροφής του ποσού το οποίο έχει πληρωθεί για τα Προνομιούχα νομίσματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για την υπόλοιπη χρονική διάρκεια της εγγραφής σύμφωνα με την παρ. 8.5 των γενικών όρων χρήσης.
5.2
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του νομικού δικαιώματος υπαναχώρησης η Gameforge χρησιμοποιεί κατ' αρχήν τα ίδια μέσα πληρωμής που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης για την πληρωμή του. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η επιστροφή πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το δικαιούχο.
6
Διάφορα
6.1
Εκτός των βασικών χρεώσεων για τη δημιουργία και τη διατήρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και του αντιτίμου για τις παροχές της Gameforge βάσει των παρ. 2 και 3, δεν είναι πληρωτέες άλλες δαπάνες.
6.2
Η Gameforge παρέχει υποστήριξη για τις πληρωμές στο https://billing.gameforge.com/ και υποστήριξη για τα παιχνίδια στο http://support.gameforge.com/. Δεν διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη.
6.3
Η παρ. 10 των γενικών όρων χρήσης ισχύει αντιστοίχως.
 
Καρλσρούη, Ιούνιος 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Γερμανία
 
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Amtsgericht) Mannheim, Αρ. Εμπορικού Μητρώου: HRB 718029
ΑΦΜ: DE 814330106
CEO: Alexander Rösner
Υπόδειξη για την διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Διαδικτύου:
Η Gameforge 4D GmbH δεν υποχρεούται ούτε προτίθεται να λάβει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες.