Ειδικοί όροι για την απόκτηση ψηφιακών αγαθών εξ επαχθούς αιτίας και προνομιούχων υπηρεσιών και για την ολοκλήρωση των εγγραφών μελών

1
Αντικείμενο των Ειδικών Όρων
 
Οι παρόντες ειδικοί όροι («Όροι») συμπληρώνουν τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, («Gameforge»). Ρυθμίζουν την κτήση εξ επαχθούς αιτίας δικαιωμάτων χρήσης ψηφιακών περιεχομένων. «Ψηφιακά περιεχόμενα» αποτελούν (i) το λογισμικό client για ήδη διαθέσιμα ή μελλοντικά διαθέσιμα διαδικτυακά παιχνίδια, (ii) το προνομιούχο νόμισμα και (iii) μεμονωμένα ή ομαδοποιημένα σε πακέτα αντικείμενα για τα διαδικτυακά παιχνίδια της Gameforge. Οι όροι ρυθμίζουν επίσης την παραγγελία πρόσθετων εξ επαχθούς αιτίας υπηρεσιών («Προνομιούχες υπηρεσίες») σε σχέση με το παιχνίδι και την σύναψη, διεξαγωγή και λήξη των συνδρομών ιδιότητας μέλους με βάση την παράγραφο 1.2 των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
2
Ειδικές διατάξεις για την απόκτηση ψηφιακών αγαθών εξ επαχθούς αιτίας και προνομιούχων υπηρεσιών
2.1
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απόκτησης εξ επαχθούς αιτίας δικαιώματος χρήσης σε ένα ήδη διαθέσιμο ή μελλοντικά διαθέσιμο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, το οποίο προσφέρεται από την Gameforge στο χρονικό σημείο της αγοράς ή σε μελλοντικό χρονικό σημείο με βάση τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών («Λογισμικό client»). Το λογισμικό client ενός ήδη διαθέσιμου διαδικτυακού παιχνιδιού θα διατεθεί στη συνέχεια προς λήψη στον χρήστη από την Gameforge. Εάν το εν λόγων παιχνίδι δεν είναι ακόμη διαθέσιμο τη χρονική στιγμή της αγοράς του δικαιώματος χρήσης (προπαραγγελία), η Gameforge θα μεταφέρει την πληροφορία της ημερομηνίας έκδοσης του παιχνιδιού στα πλαίσια της ιστοσελίδας παραγγελίας και θα επιτρέψει τη χρήση του παιχνιδιού από την ημερομηνία διαθεσιμότητας. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεί τη μη δεσμευτική ημερομηνία παροχής. Η Gameforge διατηρεί σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τη διόρθωση σφαλμάτων, το δικαίωμα μετάθεσης της ημερομηνίας έκδοσης σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός 3 μηνών από το χρονικό σημείο που ανακοινώθηκε αρχικά.
2.1.1
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του για τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά δικαιώματος χρήσης του λογισμικού client, επιλέγοντας σε μια σελίδα shop της Gameforge το λογισμικό client για το αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι ή ένα πακέτο που αποτελείται από το λογισμικό client και άλλα ψηφιακά περιεχόμενα που θα ήθελε να αποκτήσει και πατώντας τις αντίστοιχες επιφάνειες που φέρουν το κείμενο «Αγορά τώρα» ή κάποιο παρόμοιο κείμενο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν η Gameforge αποστείλει επιβεβαίωση της σύμβασης στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο χρήστης. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2.5 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, η σύμβαση χρήσης μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός λογαριασμού χρήστη για τον χρήστη μέσω της Gameforge μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και τη σύνδεση αυτού με μια διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει ο χρήστης. Η Gameforge θα ενημερώσει τον χρήστη αναλόγως.
2.1.2
Το περιεχόμενο και το εύρος του με βάση την παράγραφο 2.1.1 αποκτημένου δικαιώματος χρήσης ορίζεται με βάση την παράγραφο 3.3 των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
2.2
Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει εξ επαχθούς αιτίας ψηφιακό νόμισμα, του οποίου η χρήση περιορίζεται με βάση τους παρόντες όρους στο λογαριασμό χρήσης, από τον οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής («Προνομιούχο νόμισμα»). Το Προνομιούχο νόμισμα μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία σε κάθε διαδικτυακό παιχνίδι.
2.2.1
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του για τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά Προνομιούχου νομίσματος, επιλέγοντας σε μια σελίδα shop της Gameforge το ποσό Προνομιούχου νομίσματος που θα ήθελε να αποκτήσει και πατώντας τις αντίστοιχες επιφάνειες που φέρουν το κείμενο «Αγορά τώρα» ή κάποιο παρόμοιο κείμενο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν η Gameforge πιστώσει στο λογαριασμό του χρήστη το Προνομιούχο νόμισμα.
2.2.2
Με την πιστωτική εγγραφή των Προνομιούχων νομισμάτων, ο χρήστης αποκτά από την Gameforge ένα απλό, περιορισμένο βάσει της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να αποκτά τα εικονικά αγαθά («αντικείμενα shop») ή προνομιούχες υπηρεσίες που προσφέρονται στο εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι την εκάστοτε χρονική στιγμή από την Gameforge και περιγράφονται αναλυτικότερα εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστωμένο στο λογαριασμό του χρήστη Προνομιούχο νόμισμα επαρκεί για την εκάστοτε κτήση. Το Προνομιούχο νόμισμα που ισοδυναμεί με το αντίτιμο για το αντικείμενο shop ή την Προνομιούχα υπηρεσία, αφαιρείται από τον λογαριασμό του χρήστη.
2.2.3
Το δικαίωμα του χρήστη επί των Προνομιούχων νομισμάτων που έχουν αποκτηθεί ακυρώνεται μέσω της λύσης της σύμβασης χρήσης η οποία ρυθμίζεται από τους γενικούς όρους χρήσης. Σε περίπτωση αποκλεισμού του λογαριασμού χρήστη υπό την έννοια της παρ. 6.2, στοιχείο δ) των Γενικών Όρων Συναλλαγών, η Gameforge διατηρεί ένα δικαίωμα άρνησης της παροχής για τη διάρκεια του αποκλεισμού.
2.2.4
Το δικαίωμα χρήσης των αντικειμένων shop ή των Προνομιούχων υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 ακυρώνεται μέσω της λύσης της σύμβασης χρήσης, η οποία ρυθμίζεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Ο χρήστης δε διαθέτει καμία αξίωση επί της χρήσης αυτών των αντικειμένων shop ή Προνομιούχων υπηρεσιών για ένα ορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, εκτός αν στην περιγραφή του αντικειμένου shop ή της Προνομιούχας υπηρεσίας αναγράφεται μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης.
2.3
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων ψηφιακών αντικειμένων («Αντικείμενα») και προνομιούχων υπηρεσιών. Αυτά τα Αντικείμενα και οι Προνομιούχες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι και μόνο στον λογαριασμό χρήστη, από τον οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής.
2.3.1
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του για τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά Αντικειμένων ή Προνομιούχων υπηρεσιών, επιλέγοντας σε μια σελίδα shop της Gameforge τα Αντικείμενα ή την προνομιούχα υπηρεσία που θα ήθελε να αποκτήσει και πατώντας τις αντίστοιχες επιφάνειες που φέρουν το κείμενο «Αγορά τώρα» ή κάποιο παρόμοιο κείμενο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν η Gameforge πιστώσει στο λογαριασμό του χρήστη τα Αντικείμενα ή προσφέρει τις Προνομιούχες υπηρεσίες.
2.3.2
Το δικαίωμα χρήσης των Αντικειμένων ή των Προνομιούχων υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 ακυρώνεται μέσω της λύσης της σύμβασης χρήσης, η οποία ρυθμίζεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Ο χρήστης δε διαθέτει καμία αξίωση επί της χρήσης αυτών των Aντικειμένων ή Προνομιούχων υπηρεσιών για ένα ορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, εκτός αν στην περιγραφή του Aντικειμένου ή της Προνομιούχας υπηρεσίας αναγράφεται μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης τη χρονική στιγμή της αγοράς.
2.4
Η καταβολή του τιμήματος για τα εκάστοτε ψηφιακά περιεχόμενα και προνομιούχες υπηρεσίες γίνεται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών συνδεδεμένους με την Gameforge, οι οποίοι προσφέρουν στον χρήστη κατά κανόνα διάφορες μεθόδους πληρωμής («Μέθοδοι πληρωμής»). Ο χρήστης λαμβάνει γνώση, ότι μια σύμβαση ανάμεσα στον ίδιο και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, τον οποίο επέλεξε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, τίθεται κατά κανόνα σε ισχύ βάσει των όρων του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής.
2.5
Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει την προσφορά του υπό την έννοια των παρ. 2.1.1, 2.2.1 και 2.3.1 μέχρι την ολοκλήρωση των μεμονωμένων βημάτων που απαιτούνται για την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμής βάσει της παρ. 2.4. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή μπορούν να διορθωθούν τυχόν λάθη κατά την εισαγωγή δεδομένων με το πάτημα του κουμπιού «Πίσω» στον περιηγητή.
3
Ειδικές διατάξεις για την ολοκλήρωση των εξ επαχθούς αιτίας εγγραφών μελών
3.1
Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής του ως μέλους, ο χρήστης αποκτά για ένα (ελάχιστο) χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο ίδιος πρόσβαση σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στο διαδικτυακό παιχνίδι (π.χ. ειδικές λειτουργίες, περιοχές οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλους), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όσους δεν είναι μέλη.
3.2
Ο χρήστης επιλέγει την (ελάχιστη) διάρκεια της ιδιότητας μέλους και κατά συνέπεια το αντίτιμο που οφείλει να πληρώσει. Στην ίδια σελίδα ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, καθώς επίσης και τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμής. Οι παρ. 2.2.1, 2.4 και 2.5 ισχύουν αντιστοίχως. Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν για την ιδιότητα μέλους, πρέπει να καταβάλλονται προκαταβολικά πριν την έναρξη της εκάστοτε περιόδου ιδιότητας μέλους.
3.3
Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προθεσμία ειδοποίησης μέχρι το τέλος της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Λύσεις μπορούν να γίνονται μέσω e-mail ή γραπτώς. Αν είναι υλοποιημένη μια δυνατότητα λύσης στο πλαίσιο διαχείρισης του λογαριασμού χρήστη, η λύση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω αυτής. Εκτός από την περίπτωση στην οποία η επιλεγμένη από το χρήστη μέθοδος πληρωμής αποκλείει την αυτόματη επέκταση της διάρκειας, η εγγραφή θα επεκτείνεται αυτόματα μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου, για την αρχικά συμφωνημένη χρονική περίοδο, εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει ακυρώσει την ιδιότητα μέλους πριν από τη λήξη της. Πριν την σύναψη μιας ιδιότητας μέλους, ο χρήστης ενημερώνεται για τη δυνατότητα ή την έλλειψη μιας αυτόματης επέκτασης.
4
Αγορά ψηφιακών περιεχομένων, Προνομιούχων υπηρεσιών και ολοκλήρωση εγγραφής μέλους προς όφελος του χρήστη
4.1
Συμβαλλόμενος για παροχές, οι οποίες προσφέρονται από την Gameforge υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 των παρόντων όρων μπορεί να γίνει κι ένα πρόσωπο, το οποίο δεν είναι ίδιο με τον χρήστη και το οποίο λαμβάνει τις εν λόγω παροχές αποκλειστικά προς όφελος του χρήστη (σύμβαση προς όφελος τρίτου). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να εξεταστεί ειδικά όταν ο κάτοχος ενός μέσου πληρωμής υπό την έννοια της παρ. 2.4 (π.χ. κάτοχος πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, τηλεφωνικής σύνδεσης κ.τ.λ.) επιθυμεί να λάβει την προσφερόμενη παροχή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου χρήστη.
4.2
Στις αναφερόμενες στην παρ. 4.1 περιπτώσεις, μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού χρήστη στον οποίο θα πρέπει να πιστωθεί η παροχή, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τις σχετικές παροχές από την Gameforge. Η Gameforge παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες μόνο στον αντίστοιχο χρήστη.
5
Επιστροφή των χρημάτων και των μέσων πληρωμής σε περίπτωση υπαναχώρησης
5.1
Με εξαίρεση την περίπτωση έγκυρης άσκησης του νομικού δικαιώματος υπαναχώρησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας επιστροφής του ποσού το οποίο έχει καταβληθεί για το Προνομιούχο νόμισμα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή για την υπόλοιπη χρονική διάρκεια της ιδιότητας μέλους αποκλειστικά σύμφωνα με την παρ. 8.5 των Γενικών Όρων Συναλλαγής.
5.2
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του νομικού δικαιώματος υπαναχώρησης, η Gameforge χρησιμοποιεί κατά βάση τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την εξόφληση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η επιστροφή πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από το δικαιούχο.
6
Διάφορα
6.1
Εκτός των βασικών χρεώσεων για τη δημιουργία και τη διατήρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και του αντιτίμου για τις παροχές της Gameforge βάσει των παρ. 2 και 3, δεν είναι πληρωτέες άλλες δαπάνες.
6.2
Η Gameforge παρέχει υποστήριξη για τις πληρωμές στο https://billing.gameforge.com/ και υποστήριξη για τα παιχνίδια στο http://support.gameforge.com/. Δεν υπάρχει υποστήριξη μέσω άλλων μέσων (π.χ. τηλέφωνο, κοινωνικά μέσα κλπ.).
 
Καρλσρούη, Ιούλιος 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Γερμανία
 
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Amtsgericht) Mannheim, Γερμανία, Νούμερο Καταγραφής Εταιρίας: HRB 718029
ΑΦΜ: DE 814330106
CEO: Alexander Rösner
Υπόδειξη για την διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Διαδικτύου:
Η Gameforge 4D GmbH δεν υποχρεούται ούτε προτίθεται να λάβει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες.