Προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς

1
Αντικείμενο
 
Οι ακόλουθοι όροι συμμετοχής διέπουν τη διεξαγωγή διαγωνισμών («Διαγωνισμός») από την Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Γερμανία («Gameforge»). Διαφορετικοί ή συμπληρωματικοί κανονισμοί που αναφέρονται στην «Ανακοίνωση» του εκάστοτε διαγωνισμού υπερισχύουν του παρόντος σε περίπτωση αντίφασης.
2
Δικαίωμα συμμετοχής
2.1
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενήλικος χρήστης που κατέχει έναν ενεργό λογαριασμό χρήστη στο εκάστοτε διαδικτυακό παιχνίδι («Λογαριασμός») κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Για την ενηλικιότητα είναι καθοριστικοί οι νομικοί κανονισμοί της χώρας διαμονής του χρήστη.
2.2
Έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ωστόσο αποκλείονται από τα κέρδη, οι (α) συνεργάτες της Gameforge (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων), (β) μέλη των νοικοκυριών τους και (γ) συγγενείς ως και τρίτου βαθμού των αναφερόμενων στα (α) και (β). Τα κέρδη απονέμονται σε συμμετέχοντες που δεν ανήκουν στον προαναφερόμενο κύκλο ανθρώπων. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει από τη συμμετοχή και/ή τα κέρδη άτομα, τα οποία παραβιάζουν τους όρους ή δημιουργούν προτερήματα προς όφελός τους με αθέμιτα μέσα οι ίδιοι ή μέσω τρίτων.
3
Συμμετοχή
3.1
Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς γίνεται με τις πράξεις που περιγράφονται στην Ανακοίνωση. Είναι δωρεάν, δεν προϋποθέτει τη χρήση υπηρεσιών έναντι αμοιβής και μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια του διαστήματος συμμετοχής.
3.2
Οι συμπληρωματικοί κανονισμοί για διαγωνισμούς, οι οποίοι απαιτούν μια αποστολή «Περιεχομένου» (π.χ. κείμενα, εικόνες, στιγμιότυπα, έργα τέχνης κλπ., ανάλογα με το διαγωνισμό) από το χρήστη συμπεριλαμβάνουν:

a) η αποστολή πρέπει να γίνει από τη διεύθυνση e-mail που αντιστοιχεί στο λογαριασμό προς τη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται στην Ανακοίνωση με το θέμα που αναφέρεται στην Ανακοίνωση. Στο e-mail πρέπει να αναφέρεται το ψευδώνυμο του Λογαριασμού και η γλώσσα που χρησιμοποιείται.

b) στην αποστολή πρέπει να αναφέρεται ένα όνομα, με το οποίο θα αποκαλείται ο συμμετέχων σε περίπτωση νίκης στα πλαίσια της δημόσιας ανακοίνωσης. Αν ο συμμετέχων δεν αναφέρει όνομα, συμφωνεί να χρησιμοποιηθεί το ψευδώνυμο που έχει αναφέρει. Αν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί καμία απολύτως ονομασία, ο Συμμετέχων μπορεί να το δηλώσει στα πλαίσια της Αποστολής.

c) οι πολλαπλές (συμπεριλαμβανομένων των Αποστολών σε σύνδεση με διαφορετικούς λογαριασμούς του ίδιου χρήστη) δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.
3.3
Συμπληρωματικοί κανονισμοί για διαγωνισμούς στα πλαίσια υπηρεσιών των κοινωνικών δικτύων τρίτων:

Εφόσον απαιτείται η κατοχή ενός λογαριασμού κοινωνικού δικτύου σε τρίτο πάροχο για το είδος του διαγωνισμού ή την Ανακοίνωσή του, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο αντίστοιχος λογαριασμός κοινωνικού δικτύου του συμμετέχοντα να υφίσταται από τη χρονική στιγμή της πράξης συμμετοχής ως τη λήξη του διαγωνισμού. Οι φορείς της υπηρεσίας κοινωνικών δικτύων δεν είναι διοργανωτές του διαγωνισμού. Οποιοδήποτε αίτημα του συμμετέχοντα σε σχέση με το διαγωνισμό πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Gameforge.
3.4
Οι συμπληρωματικοί κανονισμοί για διαγωνισμούς, για τους οποίους η πράξη συμμετοχής έγκειται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή την ολοκλήρωση συγκεκριμένων καθηκόντων εντός παιχνιδιού («Επιτεύγματα»):

Αν η πράξη συμμετοχής αποτελείται από ένα Επίτευγμα εντός ενός παιχνιδιού, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν ή να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός μιας εβδομάδας μετά από την αντίστοιχη Ειδοποίηση.
4
Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σε αποστολές του συμμετέχοντα
4.1
Ο συμμετέχων παραχωρεί στη Gameforge δωρεάν το τοπικά και χρονικά απεριόριστο και μη αποκλειστικό, ανακλητό δικαίωμα χρήσης των περιεχομένων στον απαιτούμενο βαθμό. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αναπαραγωγής κι επεξεργασίας (ειδικά προσαρμογής της μορφής και του μεγέθους της εικόνας, συντακτικών αλλαγών) των περιεχομένων. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το δικαίωμα δημοσίευσης των περιεχομένων στις ιστοσελίδες και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Gameforge («Παρουσίαση») και παροχής των απαραίτητων δικαιωμάτων των περιεχομένων στον αντίστοιχο πάροχο της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου.
4.2
Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα εισαγωγής σε διαδικτυακά παιχνίδια και ιστοσελίδες της Gameforge (π.χ. στην οθόνη φόρτωσης) των περιεχομένων που έχουν παράσχει οι νικητές ως ιδιαίτερη αναγνώριση. Ο συμμετέχων παραχωρεί γι' αυτόν τον σκοπό στη Gameforge τα δικαιώματα χρήσης των περιεχομένων στον ίδιο βαθμό που περιγράφεται στην παρ. 1, πρόταση 1. Αν ο χρήστης ανακαλέσει αυτήν την παραχώρηση δικαιωμάτων, η Gameforge υποχρεούται να διαγράψει τα περιεχόμενα μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες στην έδρα της Gameforge. Εάν για τη διαγραφή των περιεχομένων απαιτείται ενημέρωση του λογισμικού λόγω του τρόπου εισαγωγής των περιεχομένων, αυτό το χρονικό διάστημα επιμηκύνεται ως το χρονικό σημείο της επόμενης ενημέρωσης λογισμικού, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 9 μήνες. Για την ονομασία δημιουργού ισχύουν τα στοιχεία του συμμετέχοντα στα πλαίσια του Άρ. 3 Παρ. 2 b).
4.3
Με την Αποστολή, ο Συμμετέχων βεβαιώνει πως διεξάγει ο ίδιος την πράξη συμμετοχής. Ο Συμμετέχων βεβαιώνει πως τα περιεχόμενα δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων και απαλλάσσει την Gameforge από αξιώσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση με τα περιεχόμενα.
5
Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης από την Gameforge
 
Με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η Gameforge παρέχει στον Συμμετέχοντα στον απαιτούμενο βαθμό δωρεάν το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των απαιτούμενων περιεχομένων της υπηρεσίας της Gameforge, που αφορούν τον διαγωνισμό (π.χ. στιγμιότυπα, εφόσον η αποστολή αυτών αποτελεί μέρος της πράξης συμμετοχής).
6
Κέρδη
6.1
Το είδος των κερδών αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο νικητής ευθύνεται για την πιθανή φορολόγηση των κερδών.
6.2
Δεν είναι δυνατή η εκταμίευση του βραβείου σε μετρητά ή η μεταφορά των κερδών σε άλλο άτομο. Αν ο νικητής αρνηθεί να παραλάβει τα κέρδη ή δεν υπάρχει επιβεβαίωση με βάση τον αρ. 3, παρ. 4, η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα κέρδη σε κάποιον άλλο συμμετέχοντα.
7
Νικητές
 
Η Gameforge θα ορίζει τους νικητές με τον τρόπο που περιγράφεται στην Ανακοίνωση. Εάν δεν αναφέρονται κριτήρια ορισμού του νικητή, η Gameforge θα επιλέγει τον νικητή κατά βούληση, ειδικά σε περίπτωση που η πράξη συμμετοχής αποτελείται από δημιουργικά έργα των συμμετεχόντων, τα οποία υπόκεινται σε υποκειμενική κρίση.
8
Ειδοποίηση κι ανακοίνωση των νικητών
8.1
Η Gameforge θα πληροφορήσει τους Νικητές («Ειδοποίηση») εντός τεσσάρων εβδομάδων μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήθηκε για την Αποστολή.
8.2
Με την επιφύλαξη του κανονισμού υπό τον Αρ. 3, Παρ. 2 b) η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα ανακοίνωσης του νικητή στις ιστοσελίδες και σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Gameforge.
9
Αποστολή των βραβείων
9.1
Ψηφιακά αγαθά ως βραβεία:

α) αν το βραβείο αποτελείται από ψηφιακά αγαθά, αυτά θα προστεθούν στον λογαριασμό του νικητή εντός μιας εβδομάδας μετά την Ειδοποίηση ή μετά από τη δήλωση των στοιχείων του παίκτη από τον παίκτη, αν αυτή απαιτείται. Τα απαιτούμενα στοιχεία μπορεί να σχετίζονται κυρίως με την επιλογή ενός συγκεκριμένου βραβείου από διάφορα βραβεία ή τη διευκρίνιση ενός λογαριασμού ή/και ονόματος χαρακτήρα ή σέρβερ παιχνιδιού, στον οποίο θα πιστωθεί το βραβείο.

β) Εντός της προτροπής η Gameforge θα ενημερώσει τους νικητές σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν και θα τους παροτρύνει να τα δηλώσουν. Εάν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν έχουν δηλωθεί εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της προτροπής, η αξίωση του βραβείου λήγει αναντικατάστατα, εφόσον έχει αναφερθεί αυτή η συνέπεια στην προτροπή. Η Gameforge σε αυτήν την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα κέρδη σε άλλον συμμετέχοντα.
9.2
Υλικά βραβεία:

a) η Gameforge θα προτρέπει στην Ειδοποίηση τους νικητές υλικών βραβείων να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αποστολή του βραβείου και πιθανώς την επιλογή του βραβείου (π.χ. μέγεθος σε περίπτωση ρουχισμού). Εάν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν έχουν δηλωθεί εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της προτροπής, η αξίωση του βραβείου λήγει αναντικατάστατα, εφόσον έχει αναφερθεί αυτή η συνέπεια στην προτροπή. Η Gameforge σε αυτήν την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα κέρδη σε άλλον συμμετέχοντα.

b) η αποστολή των υλικών βραβείων θα γίνει μέσω ενός παρόχου παράδοσης («Πάροχος») της επιλογής της Gameforge και προϋποθέτει την δήλωση μιας ισχύουσας ταχυδρομικής διεύθυνσης («Διεύθυνση»). Τα υλικά βραβεία ισχύουν ως παραδομένα στον Νικητή από την Gameforge από τη στιγμή παράδοσής τους στον Πάροχο. Οι αξιώσεις της Gameforge απέναντι στον Πάροχο σε αυτό το χρονικό σημείο μεταφέρονται στον νικητή. Αν ένα βραβείο δεν μπορεί να παραδοθεί λόγω μιας λανθασμένα δηλωμένης ταχυδρομικής διεύθυνσης από τον Νικητή, θεωρείται υπαίτιος ο Νικητής. Η Gameforge δεν υποχρεώνεται σε μια δεύτερη προσπάθεια αποστολής. Δεν υφίσταται αξίωση αποστολής των βραβείων σε χώρες εκτός των αναφερόμενων στην Ανακοίνωση περιοχών με δικαίωμα συμμετοχής.
10
Προστασία Δεδομένων
10.1
Η Gameforge θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι συμμετέχοντες (δεδομένα λογαριασμού, όπως π.χ. όνομα χαρακτήρα και διεύθυνση e-mail, πιθανώς δηλωμένη διεύθυνση και όνομα στα πλαίσια του Αρ. 3, Παρ. 2 b)) αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στα πλαίσια των κανονισμών προστασίας δεδομένων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο δικαιώματος συμμετοχής και πιθανώς την αποστολή της Ανακοίνωσης και των Βραβείων καθώς και τη σχετική Παρουσίαση στις ιστοσελίδες και τα κανάλια κοινωνικών δικτύων της Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ και πιθανώς υπάρχοντα κανάλια του αντίστοιχου παιχνιδιού σε αυτές τις υπηρεσίες).
10.2
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του Διαγωνισμού κι έπειτα διαγράφονται. Εξαιρούνται δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στα πλαίσια της Παρουσίασης, τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται μόνιμα για σκοπούς διαφάνειας. Αν η νομική υποχρέωση για διατήρηση προβλέπει την αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας διατήρησης.
10.3
Περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Gameforge θα βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων (ιδιαίτερα υπό τον Αρ. 3.9 σχετικά με την Διεξαγωγή Διαγωνισμών και στις αντίστοιχες νομικές βάσεις σχετικά με την επεξεργασία, όπως και υπό τον Αρ. 6. σχετικά με τα δικαιώματα του εκάστοτε ατόμου).
11
Νομική ευθύνη
11.1
Η Gameforge, οι φορείς, εργαζόμενοι και βοηθοί της ευθύνονται, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία, αποκλειστικά για δόλο και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση περίπτωση παραβίασης των ευθυνών στα πλαίσια του συμβολαίου ευθύνονται για κάθε αμέλεια με περιορισμό σε προβλέψιμες ζημίες, εφόσον δεν υφίστανται αντίθετες δεσμευτικές διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση προσβολής της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή σε περίπτωση ευθύνης βάσει του νόμου περί ευθύνης των προϊόντων.
11.2
Η Gameforge δεν ευθύνεται για υλικά ή νομικά ελαττώματα των βραβείων. Αυτό δεν ισχύει εφόσον ένα τέτοιο ελάττωμα αποκρύφθηκε από την Gameforge με δόλο.
12
Τελικές διατάξεις
12.1
Με την πράξη συμμετοχής, ο Συμμετέχων αποδέχεται αυτούς τους όρους συμμετοχής. Εκτός από τους όρους συμμετοχής ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της Gameforge.
12.2
Οι Γενικούς Όροι Συναλλαγών τρίτων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, εξακολουθούν να ισχύουν.
12.3
Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του Διαγωνισμού πριν τη λήξη του Διαστήματος συμμετοχής εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος. Συντρέχει σημαντικός λόγος κυρίως εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί η κανονική διεξαγωγή του Διαγωνισμού λόγω οργανωτικών, τεχνικών ή νομικών αιτιών.
12.4
Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την εξαίρεση των διατάξεων παραπομπής του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Εάν ο Συμμετέχων διαμένει μόνιμα σε άλλο κράτος της ΕΕ κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η εφαρμογή των υποχρεωτικών νομικών διατάξεων αυτού του κράτους δεν επηρεάζεται το παρόν.
12.5
Αποκλείεται η νομική οδός σε ό,τι αφορά το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και τη διεξαγωγή τους, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του νικητή.
12.6
Σε περίπτωση μη εγκυρότητας μεμονωμένων διατάξεων αυτών των όρων συμμετοχής, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Αντί της άκυρης διάταξης ισχύει η νομοθετική ρύθμιση.