Γενικοί Όροι Χρήσης

1
Αντικείμενο των Όρων Χρήσης, Πεδίο εφαρμογής
1.1
Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης («όροι χρήσης») ρυθμίζουν τη χρήση των online παιχνιδιών και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από την ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ (εφεξής «‪Gameforge‬»), όπως για παράδειγμα τα φόρα και τα συστήματα υποστήριξης (οι «Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬»).
1.2
Η ‪Gameforge‬ προσφέρει τις Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ αποκλειστικά για χρήση από τους χρήστες. Οι Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε υπό μορφήν δωρεάν online παιχνιδιών και υπηρεσιών, είτε υπό μορφήν online παιχνιδιών και υπηρεσιών, στα οποία ορισμένα εικονικά αγαθά και δικαιώματα μπορούν να αποκτηθούν έναντι αμοιβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ έναντι εφάπαξ ή κατ' επανάληψη πληρωμής («Εγγραφή μέλους»). Εφόσον δεν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό στους παρόντες όρους χρήσης, τότε αυτοί ισχύουν και για τις δωρεάν αλλά και για τις επί πληρωμή Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών μελών. Για την απόκτηση εικονικών αγαθών ή δικαιωμάτων επί πληρωμή, καθώς και για την εγγραφή μέλους ισχύουν επιπροσθέτως οι ειδικοί όροι για την απόκτηση εικονικών αγαθών και την ολοκλήρωση των επί πληρωμή εγγραφών μελών (εφεξής «Ειδικοί όροι»).
1.3
Η ‪Gameforge‬ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ χωρίς προειδοποίηση, για επείγοντες τεχνικούς λόγους ή για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πραγματοποιείται καταλλήλως μια ειδοποίηση πριν από εύλογο χρονικό διάστημα.
1.4
Οι Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση.
1.5
Οι Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ χρησιμεύουν μόνο για τη διασκέδαση των καταναλωτών. Η χρήση τους με σκοπό την αποκόμιση κέρδους απαγορεύεται ρητώς. Για τυχόν εξαιρέσεις απαιτείται προηγούμενη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της ‪Gameforge‬.
1.6
Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίσει την επικαιρότητα και την καταλληλότητα του λογισμικού και του υλικού που χρησιμοποιεί, ειδικά για να μπορεί να επωφεληθεί από τυχόν αναβαθμίσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬.
1.7
Για τις Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ ισχύουν οι κανόνες των παιχνιδιών ή οι κανόνες χρήσης (εφεξής «Κανόνες»), εφόσον υπάρχουν, μέσω των οποίων η ‪Gameforge‬ συγκεκριμενοποιεί τα δικαιώματα κατοχής και κυριότητάς της. Σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ των όρων χρήσης και των κανόνων, ισχύουν οι παρόντες όροι χρήσης, εφόσον δεν παραχωρείται ρητά προτεραιότητα στους κανόνες σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση.
1.8
Ρυθμίσεις ή Γενικοί Όροι Συναλλαγών του χρήστη οι οποίοι παρεκκλίνουν από τους παρόντες όρους χρήσης δε διαθέτουν καμία ισχύ.
2
Γενικές διατάξεις για τη σύναψη της σύμβασης
2.1
Προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ είναι η εγγραφή του χρήστη. Αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής (για παράδειγμα μέσω του μηνύματος «αρχίστε να παίζετε αμέσως!»). Για την αποθήκευση του σκορ απαιτείται εγγραφή σε κάθε περίπτωση.
2.2
Ως χρήστες επιτρέπονται να εγγραφούν μόνο μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (όχι ομάδες, οικογένειες, σύντροφοι κ.τ.λ.). Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιείται αυτοπροσώπως. Η εγγραφή μέσω τρίτων προσώπων δεν επιτρέπεται.
2.3
Η χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ επιτρέπεται σε ανηλίκους μόνο με τη σχετική συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου τους και εφόσον ο χρήστης έχει την προβλεπόμενη από την ηλικιακή διαβάθμιση ηλικία.
2.4
Ο χρήστης υποχρεούται να παράσχει συγκεκριμένα δεδομένα κατά την εγγραφή, π.χ. ένα όνομα παίκτη και μια καταχωρημένη σε αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης δεν έχει αξίωση στην κατοχύρωση ενός συγκεκριμένου ονόματος παίκτη. Το όνομα παίκτη οφείλει να μη θίγει τα δικαιώματα τρίτων και να μην παραβιάζει οποιαδήποτε άλλη νομική διάταξη ή τα χρηστά ήθη. Αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό είναι ο χρήστης. Επιπλέον απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου ως όνομα παίκτη. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθή και πλήρη στοιχεία κατά την εγγραφή. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να διατηρεί πάντα επίκαιρα τα στοιχεία που έχει παράσχει κατά την εγγραφή. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης χρήσης, η ‪Gameforge‬ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη ένα κατάλληλο αποδεικτικό ταυτότητας, το οποίο διαγράφεται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου.
2.5
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του κατά τη σύναψη της σύμβασης χρήσης που ρυθμίζεται εδώ, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρώνοντας την εγγραφή σε κάποια από τις ιστοσελίδες της ‪Gameforge‬. Η ‪Gameforge‬ αποδέχεται την προσφορά ενεργοποιώντας το λογαριασμό χρήστη. Η ‪Gameforge‬ διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτήσει την ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη από το εάν ο χρήστης έχει επαληθεύσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Διαδικασία opt-in). Για αυτόν το λόγο, η ‪Gameforge‬ θα ζητήσει από το χρήστη να επαληθεύσει τη διεύθυνση e-mail του μέσω του e-mail που θα του αποστείλει για να επιβεβαιώσει την παραλαβή της προσφοράς. Με την ενεργοποίηση από την ‪Gameforge‬ τίθεται σε ισχύ μια σύμβαση χρήσης ανάμεσα στην ‪Gameforge‬ και τον χρήστη βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην εγγραφή μέσω τρίτων σελίδων (π.χ. κοινωνικά δίκτυα), η διαδικασία εγγραφής μπορεί να διαφέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποδεικνύεται ρητά στο χρήστη ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την οριστική δήλωση για τη σύμβαση χρήσης.
2.6
Εκτός από την εγγραφή μέσω των ιστοσελίδων της ‪Gameforge‬, η ‪Gameforge‬ μπορεί να προσφέρει εγγραφή μέσω σχετικών δυνατοτήτων σε πύλες ή σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. «Σύνδεση μέσω Facebook»). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεταβιβαστούν από τους αντίστοιχους φορείς, κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη, προσωπικά στοιχεία του χρήστη στη ‪Gameforge‬. Η χρήση τέτοιων διαδικασιών εγγραφής προϋποθέτει εγγραφή σε μια αντίστοιχη πύλη ή κοινωνικό δίκτυο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη σύναψη της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος.
2.7
Δεν υφίσταται αξίωση εγγραφής και ενεργοποίησης.
2.8
Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης ανοίγει ένα λογαριασμό χρήστη, τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα. Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό χρήστη τόσο στην πύλη της ‪Gameforge‬, όσο και την εκάστοτε ιστοσελίδα της ‪Gameforge‬. Ο λογαριασμός χρήστη που έχει δημιουργηθεί μέσα στην πύλη της ‪Gameforge‬, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη και για όλα τα υπόλοιπα online παιχνίδια της ‪Gameforge‬ προς τα οποία υφίσταται σύνδεση μέσω της πύλης της ‪Gameforge‬. Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, ο λογαριασμός χρήστη που δημιουργείται στη σελίδα ενός online παιχνιδιού είναι διαθέσιμος αποκλειστικά για το online παιχνίδι στη σελίδα του οποίου δημιουργήθηκε, κι όχι για άλλα διαδικτυακά παιχνίδια. Η ‪Gameforge‬ διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις (π.χ. υπό μορφήν πύλης), έτσι ώστε λογαριασμοί χρήστη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για πολλαπλές υπηρεσίες της ‪Gameforge‬.
2.9
Απαγορεύεται η μεταβίβαση ενός λογαριασμού χρήστη ή η παραχώρησή του σε τρίτο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ‪Gameforge‬.
3
Γενικές υποχρεώσεις των χρηστών
3.1
Στοιχεία σύνδεσης, συνθηματικές λέξεις, κωδικοί πρόσβασης
3.1.1
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία σύνδεσής του. Ειδικότερα, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσης αποκλειστικά στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ και να τα προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.
3.1.2
Ως «στοιχεία σύνδεσης» νοούνται τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης του χρήστη τα οποία χρησιμοποιούνται για να επαληθευτεί η ταυτότητά του και να αποκλειστεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι ίδιος με το όνομα παίκτη και πρέπει να αποτελείται από έναν τουλάχιστον οκταψήφιο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων.
3.1.3
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει ή θα μπορούσε να αποκτήσει αυτά τα δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ‪Gameforge‬ και να τροποποιήσει τα δεδομένα ή να ζητήσει την τροποποίηση από την ‪Gameforge‬. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η ‪Gameforge‬ έχει αποδείξεις περί κατάχρησης των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά την είσοδο στο χρήστη. Η χρήση θα του επιτραπεί εκ νέου μόλις διαψευστεί η υποψία κατάχρησης των δεδομένων.
3.1.4
Ο χρήστης δεν έχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης άλλων χρηστών, εκτός εάν οι κανονισμοί προβλέπουν κάποια εξαίρεση.
3.2
Χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬.
3.2.1
Οι Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ περιλαμβάνουν περιεχόμενο κάθε είδους, το οποίο προστατεύεται από το δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με άλλους τρόπους που ωφελούν την ‪Gameforge‬ ή τρίτους. Εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από την ‪Gameforge‬, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να αναπαράγει, να διαμοιράζει, να κοινοποιεί τις Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ ή το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτών, να επιδιώκει την αποκόμιση κέρδους μέσω αυτών ή να τις χρησιμοποιεί πέραν του συμβατικά συμφωνηθέντος σκοπού. Επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή για τεχνικούς λόγους με σκοπούς που σχετίζονται με την προβλεπόμενη χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬. Οι πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα εμπορικά ονόματα δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται και να αποκρύπτονται ή να αφαιρούνται.
3.2.2
Ως «περιεχόμενα» νοούνται όλα τα δεδομένα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα γραφικά, τα μουσικά κομμάτια, οι ήχοι, οι ακολουθίες ήχων, τα βίντεο, τα προγράμματα, καθώς και οι κώδικες λογισμικού και οι λοιπές πληροφορίες, που διατίθενται από την ‪Gameforge‬. Ως «περιεχόμενα» νοούνται ιδίως όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται προς λήψη.
3.2.3
Ο χρήστης υποχρεούται να μην προβεί σε καμία ενέργεια η οποία θα θέσει σε κίνδυνο ή θα διαταράξει τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬, καθώς και να μην επιχειρήσει να αποκτήσει δεδομένα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης.
3.2.4
Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιεχόμενα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬.
3.2.5
Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ μέσω υπηρεσιών ανωνυμοποίησης ή παρόμοιων μέτρων, τα οποία δύνανται να αποκρύψουν ή να συγκαλύψουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP) ή την ταυτότητα και την καταγωγή του χρήστη.
3.3
Χρήση λογισμικού πελάτη
 
Η ‪Gameforge‬ παρέχει στο χρήστη το μη αποκλειστικό (απλό) και περιορισμένο χρονικά, ήτοι ισχύον για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης χρήσης, δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού-πελάτη για υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγκατάσταση λογισμικού-πελάτη. Η αναπαραγωγή του λογισμικού-πελάτη επιτρέπεται στο χρήστη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση του λογισμικού σύμφωνα με τη σύμβαση. Κάθε μορφής εμπορική χρήση του λογισμικού απαγορεύεται. Τροποποιήσεις του λογισμικού-πελάτη, όπως η αντίστροφη μετάφραση του παραχωρούμενου κώδικα προγράμματος σε άλλες μορφές κώδικα (αποσυμπίληση) καθώς και οι λοιπές μορφές ανάστροφης μηχανίκευσης των διαφόρων επιπέδων κατασκευής του λογισμικού, απαγορεύεται εφόσον αυτές δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί το λογισμικό-πελάτης διαλειτουργικό με άλλα προγράμματα, τα οποία δεν μπορούν να αποκτηθούν διαφορετικά με σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, ειδικά από την ‪Gameforge‬, ενώ επίσης απαγορεύεται η χρήση των αντίστοιχων δεδομένων για σκοπούς πλην της επίτευξης της διαλειτουργικότητας και η ανάληψη αυτών των ενεργειών από άτομα πλην του ίδιου του χρήστη.
4
Ειδικοί όροι για τη χρήση των online παιχνιδιών
4.1
Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει μέρος σε κάθε γύρο (π.χ. κόσμο, σύμπαν κ.τ.λ.) ενός online παιχνιδιού μόνο με ένα λογαριασμό χρήστη, εκτός αν οι κανονισμοί προβλέπουν ρητά εξαιρέσεις. Απαγορεύεται η χρήση πολλών λογαριασμών χρήστη (Πολλαπλοί Λογαριασμοί). Η ‪Gameforge‬ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκλείσει ή να διαγράψει πολλαπλούς λογαριασμούς κατά βούληση.
4.2
Ο χρήστης απαγορεύεται να παρέμβει στο online παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη χειραγώγησή του. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέτρα, μηχανισμούς ή λογισμικά που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή ροή του παιχνιδιού. Ο χρήστης απαγορεύεται να προβεί σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαράδεκτη ή υπερβολική επιβάρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων. Ο χρήστης απαγορεύεται να αποκλείει, να αντικαθιστά ή να τροποποιεί περιεχόμενα τα οποία έχουν παραχθεί από την ‪Gameforge‬ καθώς επίσης και να παρεμβαίνει με άλλο τρόπο στο online παιχνίδι.
4.3
Επιπλέον, ο χρήστης απαγορεύεται να ανακαλεί το online παιχνίδι με προγράμματα πλην του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή του προγράμματος-πελάτη το οποίο έχει διατεθεί. Αυτή η απαγόρευση αφορά ιδιαίτερα τα λεγόμενα Bot, καθώς και άλλα εργαλεία τα οποία αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν το περιβάλλον εργασίας του ιστού. Επίσης, απαγορεύονται οι δέσμες ενεργειών και τα προγράμματα τα οποία παρέχουν στο χρήστη τους πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Σε αυτά συγκαταλέγονται και οι λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης, όπως και άλλοι, ενσωματωμένοι μηχανισμοί του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, εφόσον πρόκειται για αυτοματοποιημένες διεργασίες. Η σύνδεση επιτρέπεται μόνο μέσω Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ και τρίτων σελίδων συνδεδεμένων με την ‪Gameforge‬ (π.χ. πύλες ή κοινωνικά δίκτυα).
 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χρήστη
 
α) να εγκαθιστά ή να χρησιμοποιεί Cheat, Mod, Hack και/ή λογισμικό το οποίο μεταβάλλει την εμπειρία των οnline παιχνιδιών,
 
β) να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων ή υποκλέπτει ή συλλέγει με άλλο τρόπο πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα οnline παιχνίδια,
 
γ) να αγοράζει από τρίτους, να πουλά, να ανταλλάσσει εικονικά αγαθά από τις Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ με πραγματικά μέσα πληρωμής ή να επιχειρεί τέτοιες συναλλαγές, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
 
Οι απαγορεύσεις αυτές περιλαμβάνουν όλες τις συναλλαγές οι επιπτώσεις των οποίων αντιστοιχούν στις παραπάνω απαγορεύσεις.
4.4
Το σύνολο των δικαιωμάτων επί των εικονικών αγαθών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και παραδοθεί επί πληρωμή στα οnline παιχνίδια εκτός του δικαιώματος χρήσης τους στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης ανήκουν αποκλειστικά στην ‪Gameforge‬.
4.5
Δεν επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών διακομιστών, δηλαδή διακομιστών του χρήστη ή τρίτων, οι οποίοι καθιστούν δυνατές, πραγματοποιούν ή διατηρούν μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις με Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬, ειδικά μέσω προγραμμάτων η χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται ρητά από την ‪Gameforge‬, ή οι οποίοι εξομοιώνουν ή επιχειρούν να εξομοιώσουν κάποια από τις Υπηρεσίες της ‪Gameforge‬.
5
Ειδικοί όροι για τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας (ειδικότερα για φόρα συζήτησης, chat, blog, δυνατότητα σχολιασμού)
5.1
Η ‪Gameforge‬ μπορεί να θέσει στη διάθεση του χρήστη διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από το χρήστη ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Μόνο η ‪Gameforge‬ διαθέτει τις τεχνικές δυνατότητες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αξίωση για τη διάθεση τέτοιων δυνατοτήτων επικοινωνίας δεν υφίσταται.
5.2
Ο χρήστης απαγορεύεται να δημοσιεύει ή να διαμοιράζει εντός του πλαισίου των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, βίντεο, συνδέσμους, ονόματα, κείμενα, λέξεις), το οποίο
 
α) είναι παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη,
 
β) πλήττει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλα προστατευόμενα δικαιώματα, μυστικά του επαγγέλματος ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
 
γ) είναι αισχρό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, εξυμνεί τη βία ή θέτει σε κίνδυνο τη νεολαία ή γενικά την ανάπτυξη παιδιών και εφήβων ή είναι υποβιβαστικού χαρακτήρα,
 
δ) είναι προσβλητικού, επιβαρυντικού, συκοφαντικού χαρακτήρα ή προσβλητικό για την προσωπικότητα,
 
ε) περιέχει γράμματα-αλυσίδες ή συστήματα-χιονόμπαλες,
 
στ) δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι διατίθεται ή υποστηρίζεται από την ‪Gameforge‬,
 
ζ) έχει ως θέμα προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς τη ρητή δική τους συγκατάθεση,
 
η) έχει εμπορικό, πιο συγκεκριμένα διαφημιστικό, χαρακτήρα.
5.3
Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιλέγει αξιοπρεπή φρασεολογία, να μη διαδίδει πολιτικά ή θρησκευτικά περιεχόμενα καθώς και να μη διαμοιράζει περιεχόμενο σεξουαλικής θεματολογίας.
5.4
Η ‪Gameforge‬ δηλώνει ρητά πως το περιεχόμενο το οποίο μεταφορτώνεται από χρήστες δεν ανήκει σε εκείνη. Ο χρήστης, ωστόσο, παραχωρεί στην ‪Gameforge‬ το διαρκές, αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα τα οποία έχουν μεταφορτωθεί από εκείνον και τις αναρτήσεις του στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬. Η ‪Gameforge‬ ενημερώνει ότι σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται μια τυχαία αλλά όχι πλήρης, ενεργή παρακολούθηση των περιεχομένων που μεταφορτώνονται. Επιπλέον, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναφέρει πιθανώς παράνομα περιεχόμενα στην ‪Gameforge‬. Σε αυτήν την περίπτωση η ‪Gameforge‬ θα αντιδράσει άμεσα και θα επεξεργαστεί ή θα διαγράψει τα σχετικά περιεχόμενα,εφόσον απαιτείται.
6
Συνέπειες της αθέτησης υποχρεώσεων
6.1
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης οφείλει να διαγράψει άμεσα περιεχόμενα τα οποία έχουν δεχθεί μομφές από την ‪Gameforge‬. Η ‪Gameforge‬ διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διαγράψει τα εν λόγω περιεχόμενα η ίδια.
6.2
Με την επιφύλαξη όλων των άλλων νομικών ή συμβατικών δικαιωμάτων της, ιδιαίτερα του δικαιώματος λύσης για σπουδαίο λόγο βάσει της παρ. 8.2. των παρόντων όρων χρήσης, η ‪Gameforge‬ μπορεί κατά βούληση να λάβει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα, εάν υπάρχουν πραγματικές υποψίες ότι κάποιος χρήστης έχει παραβεί τους παρόντες όρους χρήσης ή τυχόν εκάστοτε ισχύοντες συμπληρωματικούς όρους και κανόνες, εκτός εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος την παράβαση:
 
α) Τροποποίηση ή διαγραφή περιεχομένων,
 
β) Προειδοποίηση ενός χρήστη,
 
γ) Κοινοποίηση της λανθασμένης συμπεριφοράς στο σχετικό οnline παιχνίδι με αναφορά του ονόματος παίκτη,
 
δ) Προσωρινός αποκλεισμός του λογαριασμού χρήστη και
 
ε) Αποκλεισμός ενός χρήστη προς παραδειγματισμό.
6.3
Εάν ένας χρήστης αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό χρήστη χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της ‪Gameforge‬.
7
Περιορισμός αστικής ευθύνης
7.1
Η ‪Gameforge‬ αναλαμβάνει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις την αστική ευθύνη για ζημίες του χρήστη, οι οποίες προκαλούνται από πρόθεση ή από βαριά αμέλεια της ‪Gameforge‬ ή των βοηθών εκπλήρωσής της, καθώς και για προσωπικές ζημίες και ζημίες που εμπίπτουν στο νόμο περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα.
7.2
Επιπλέον, η αστική ευθύνη της ‪Gameforge‬ για αξιώσεις αποζημίωσης, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, περιορίζεται βάσει των παρακάτω διατάξεων, εφόσον δεν προκύπτει άλλως από κάποια εγγύηση η οποία έχει παραχωρηθεί από την ‪Gameforge‬:
7.2.1
Για ζημίες από ελαφρά αμέλεια, η ‪Gameforge‬ φέρει ευθύνη μόνο στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με την αθέτηση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (κύριων υποχρεώσεων). Κύριες υποχρεώσεις είναι εκείνες οι συμβατικές υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει την κανονική εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο χρήστης μπορούσε να βασιστεί. Εφόσον η ‪Gameforge‬ φέρει ευθύνη για απλή αμέλεια βάσει της παρούσας, η ευθύνη της ‪Gameforge‬ περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες.
7.2.2
Η ευθύνη της ‪Gameforge‬ για την απώλεια δεδομένων και/ή προγραμμάτων η οποία προκαλείται από ελαφρά αμέλεια της ‪Gameforge‬ περιορίζεται στο σύνηθες κόστος αποκατάστασης, το οποίο θα προέκυπτε σε περίπτωση κανονικής και εύλογης, βάσει των περιστάσεων, φύλαξης των δεδομένων από το χρήστη.
7.3
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και για έναν περιορισμό της υποχρέωσης αντικατάστασης για μάταιες δαπάνες (Άρθρο 284 BGB).
7.4
Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν, επίσης, προς όφελος των βοηθών εκπλήρωσης της ‪Gameforge‬.
7.5
Η ‪Gameforge‬ δε φέρει ευθύνη για τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση παροχών, οι οποίες ρητώς δεν προσφέρονται από την ίδια την ‪Gameforge‬. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για δαπάνες λόγω μεταφοράς δεδομένων προς ή από την τελική συσκευή του χρήστη, καθώς και για τυχόν δαπάνες του χρήστη για τη χρήση συστημάτων πληρωμής.
7.6
Για δυσλειτουργίες που υπάρχουν κατά την έναρξη της παροχής των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬, τυχόν αντικειμενική αστική ευθύνη αποκλείεται, δηλ. η ‪Gameforge‬ φέρει ευθύνη μόνο στο βαθμό που είναι υπεύθυνη η ‪Gameforge‬ ή οι βοηθοί εκπλήρωσής της.
8
Διάρκεια της σύμβασης, Διαγραφή λογαριασμών χρηστών
8.1
Εάν δεν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό κατά την εγγραφή, η σύμβαση για τη χρήση των Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ συνάπτεται με αόριστη διάρκεια. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, αυτή μπορεί να λυθεί κανονικά ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν ειδοποίησης δύο εβδομάδων. Εάν έχει συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, αυτή μπορεί να λυθεί κανονικά μόλις κατά τη λήξη της ορισμένης διάρκειας. Εάν δεν πραγματοποιηθεί λύση, η τυχόν ορισμένης διάρκειας σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για μία ακόμη περίοδο, διάρκειας ίσης με την αρχικά συμφωνημένη.
8.2
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση για σπουδαίους λόγους χωρίς να τηρήσει την προθεσμία ειδοποίησης. Ως σπουδαίοι λόγοι νοούνται οι εξής:
 
α) ο χρήστης έχει καθυστερήσει την πληρωμή των αντίτιμων και παρά την όχληση δεν έχει πληρώσει ή ο χρήστης χρησιμοποιεί παράνομα υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ που διατίθενται επί πληρωμή,
 
β) υπάρχουν πραγματικές υποψίες για συμπεριφορά η οποία βλάπτει ουσιαστικά την εμπειρία παιχνιδιού άλλων χρηστών,
 
γ) ο χρήστης παραβαίνει νόμους, τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 των παρόντων όρων χρήσης, συμπληρωματικούς όρους και/ή κανόνες, εκτός αν δεν είναι υπεύθυνος εκείνος για την παράβαση.
8.3
Τυχόν λύση πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως. Μια λύση μέσω e-mail πληροί το παραπάνω κριτήριο. Λύση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω μιας δυνατότητας λύσης η οποία έχει υλοποιηθεί στην ιστοσελίδα του εκάστοτε οnline παιχνιδιού.
8.4
Η ‪Gameforge‬ έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι (π.χ. λογαριασμός χρήστη χωρίς εγγραφή, παρατεταμένη έλλειψη δραστηριότητας). Οι εκάστοτε λόγοι και οι προϋποθέσεις για διαγραφή λογαριασμών χρηστών μπορούν να συναχθούν βάσει των κανόνων του εκάστοτε οnline παιχνιδιού, εφόσον υπάρχουν. Εκτός αυτού, η ‪Gameforge‬ έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών κατά βούληση με τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
8.5
Εάν η ‪Gameforge‬ λύσει τη σύμβαση χρήσης εκτάκτως για λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο χρήστης ή αν έχει διακόψει οριστικά την παροχή των εκάστοτε Υπηρεσιών της ‪Gameforge‬ πριν από τη θέση μιας λύσης σε ισχύ, ο χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το αντίτιμο που έχει καταβάλει για το προνομιούχο νόμισμα το οποίο είναι ακόμη πιστωμένο στο λογαριασμό χρήστη του ή για την υπόλοιπη χρονική περίοδο της εγγραφής του ως μέλους.
9
Εφαρμοστέο δίκαιο, Δικαιοδοσία
 
Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την εξαίρεση του Εμπορικού Δικαίου του ΟΗΕ και των διατάξεων παραπομπής του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Εάν ο χρήστης διαμένει μόνιμα σε άλλο κράτος της ΕΕ κατά τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης (εγγραφή, απόκτηση παροχών επί πληρωμή), η εφαρμογή των υποχρεωτικών νομικών διατάξεων αυτού του κράτους δεν επηρεάζεται από το επιλεγμένο στην πρόταση 1 δίκαιο.
10
Τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης, Διάφορα, Επικοινωνία, Ρήτρα απαλλαγής
10.1
Η ‪Gameforge‬ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης. Η ‪Gameforge‬ θα ενημερώσει το χρήστη μέσω e-mail σχετικά με τους τροποποιηθέντες όρους τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από τη θέση τους σε ισχύ και θα του υποδείξει την προτιθέμενη θέση των νέων όρων χρήσης σε ισχύ καθώς και το δικαίωμα του ιδίου να δηλώσει τη διαφωνία του με τη θέση αυτών των νέων όρων χρήσης σε ισχύ. Εάν ο χρήστης δε δηλώσει τη διαφωνία του με τη θέση των νέων όρων χρήσης σε ισχύ εντός αυτής της προθεσμίας ή εάν πραγματοποιήσει νέα σύνδεση στις υπηρεσίες της ‪Gameforge‬ μετά από τη θέση των τροποποιημένων όρων χρήσης σε ισχύ, θα θεωρείται σύμφωνος με τους νέους όρους χρήσης. Η ‪Gameforge‬ θα υποδείξει καταλλήλως στους χρήστες τη σημασία της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, του δικαιώματος υπαναχώρησης και των έννομων συνεπειών της σιωπής τους.
10.2
Ο χρήστης δικαιούται συμψηφισμό μόνο εάν η ανταγωγή του έχει αποφασιστεί τελεσίδικα ή αν έχει αναγνωριστεί ή δεν αμφισβητείται από την ‪Gameforge‬. Δικαίωμα επίσχεσης μπορεί να ασκήσει ο χρήστης μόνο εφόσον αυτό αφορά αξιώσεις βάσει της παρούσας σύμβασης.
10.3
Η ‪Gameforge‬ θα επικοινωνεί με το χρήστη κατά κανόνα μέσω e-mail, εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει να ελέγχει τακτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του για μηνύματα από την ‪Gameforge‬. Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να επικοινωνήσει με την ‪Gameforge‬, οφείλει να δηλώσει περί ποιου οnline παιχνιδιού και λογαριασμού χρήστη πρόκειται. Για υπηρεσίες υποστήριξης η ‪Gameforge‬ διαθέτει στο χρήστη ένα σύστημα υποστήριξης. Η ‪Gameforge‬ έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το χρήστη στο σύστημα υποστήριξης για αποκλειστική επικοινωνία σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης.
10.4
Σε περίπτωση μη εγκυρότητας μεμονωμένων διατάξεων, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Αντί της άκυρης διάταξης ισχύει η νομοθετική ρύθμιση.
 
Καρλσρούη, Ιούνιος 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Γερμανία
 
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Amtsgericht) ‪Mannheim‬, Αρ. Εμπορικού Μητρώου: HRB ‪718029
ΑΦΜ: ‪DE 814330106
CEO: ‪Alexander Rösner
Υπόδειξη για την διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Διαδικτύου:
Η Gameforge 4D GmbH δεν υποχρεούται ούτε προτίθεται να λάβει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες.