Γενικοί Όροι Χρήσης

1
Αντικείμενο των Όρων Χρήσης, Πεδίο εφαρμογής
1.1
Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης («όροι χρήσης») ρυθμίζουν τη χρήση των online παιχνιδιών και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από την Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (εφεξής «Gameforge»), όπως για παράδειγμα τα φόρα και τα συστήματα υποστήριξης (οι «Υπηρεσίες της Gameforge»).
1.2
Η Gameforge προσφέρει τις Υπηρεσίες της Gameforge αποκλειστικά για χρήση από τους χρήστες. Οι Υπηρεσίες της Gameforge μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε υπό μορφήν δωρεάν online παιχνιδιών και υπηρεσιών, είτε υπό μορφήν online παιχνιδιών και υπηρεσιών, στα οποία ορισμένα εικονικά αγαθά και δικαιώματα μπορούν να αποκτηθούν έναντι αμοιβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge έναντι εφάπαξ ή κατ' επανάληψη πληρωμής («Εγγραφή μέλους»). Εφόσον δεν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό στους παρόντες όρους χρήσης, τότε αυτοί ισχύουν και για τις δωρεάν αλλά και για τις επί πληρωμή Υπηρεσίες της Gameforge, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών μελών. Για την απόκτηση εικονικών αγαθών ή δικαιωμάτων επί πληρωμή, καθώς και για την εγγραφή μέλους ισχύουν επιπροσθέτως οι ειδικοί όροι για την απόκτηση εικονικών αγαθών και την ολοκλήρωση των επί πληρωμή εγγραφών μελών (εφεξής «Ειδικοί όροι»).
1.3
Η Gameforge έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών της Gameforge χωρίς προειδοποίηση, για επείγοντες τεχνικούς λόγους ή για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πραγματοποιείται καταλλήλως μια ειδοποίηση πριν από εύλογο χρονικό διάστημα.
1.4
Οι Υπηρεσίες της Gameforge μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση.
1.5
Οι Υπηρεσίες της Gameforge χρησιμεύουν μόνο για τη διασκέδαση των καταναλωτών. Η χρήση τους με σκοπό την αποκόμιση κέρδους απαγορεύεται ρητώς. Για τυχόν εξαιρέσεις απαιτείται προηγούμενη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της Gameforge.
1.6
Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίσει την επικαιρότητα και την καταλληλότητα του λογισμικού και του υλικού που χρησιμοποιεί, ειδικά για να μπορεί να επωφεληθεί από τυχόν αναβαθμίσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις των Υπηρεσιών της Gameforge.
1.7
Για τις Υπηρεσίες της Gameforge ισχύουν οι κανόνες των παιχνιδιών ή οι κανόνες χρήσης (εφεξής «Κανόνες»), εφόσον υπάρχουν, μέσω των οποίων η Gameforge συγκεκριμενοποιεί τα δικαιώματα κατοχής και κυριότητάς της. Σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ των όρων χρήσης και των κανόνων, ισχύουν οι παρόντες όροι χρήσης, εφόσον δεν παραχωρείται ρητά προτεραιότητα στους κανόνες σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση.
1.8
Ρυθμίσεις ή Γενικοί Όροι Συναλλαγών του χρήστη οι οποίοι παρεκκλίνουν από τους παρόντες όρους χρήσης δε διαθέτουν καμία ισχύ.
2
Γενικές διατάξεις για τη σύναψη της σύμβασης
2.1
Προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge είναι η εγγραφή του χρήστη. Αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής (για παράδειγμα μέσω του μηνύματος «αρχίστε να παίζετε αμέσως!»). Για την αποθήκευση του σκορ απαιτείται εγγραφή σε κάθε περίπτωση.
2.2
Ως χρήστες επιτρέπονται να εγγραφούν μόνο μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (όχι ομάδες, οικογένειες, σύντροφοι κ.τ.λ.). Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιείται αυτοπροσώπως. Η εγγραφή μέσω τρίτων προσώπων δεν επιτρέπεται.
2.3
Η χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge επιτρέπεται σε ανηλίκους μόνο με τη σχετική συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου τους και εφόσον ο χρήστης έχει την προβλεπόμενη από την ηλικιακή διαβάθμιση ηλικία.
2.4
Ο χρήστης υποχρεούται να παράσχει συγκεκριμένα δεδομένα κατά την εγγραφή, π.χ. ένα όνομα παίκτη και μια καταχωρημένη σε αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης δεν έχει αξίωση στην κατοχύρωση ενός συγκεκριμένου ονόματος παίκτη. Το όνομα παίκτη οφείλει να μη θίγει τα δικαιώματα τρίτων και να μην παραβιάζει οποιαδήποτε άλλη νομική διάταξη ή τα χρηστά ήθη. Αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό είναι ο χρήστης. Επιπλέον απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου ως όνομα παίκτη. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθή και πλήρη στοιχεία κατά την εγγραφή. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να διατηρεί πάντα επίκαιρα τα στοιχεία που έχει παράσχει κατά την εγγραφή. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης χρήσης, η Gameforge έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη ένα κατάλληλο αποδεικτικό ταυτότητας, το οποίο διαγράφεται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου.
2.5
Ο χρήστης δίνει την προσφορά του κατά τη σύναψη της σύμβασης χρήσης που ρυθμίζεται εδώ, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρώνοντας την εγγραφή σε κάποια από τις ιστοσελίδες της Gameforge. Η Gameforge αποδέχεται την προσφορά ενεργοποιώντας το λογαριασμό χρήστη. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτήσει την ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη από το εάν ο χρήστης έχει επαληθεύσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Διαδικασία opt-in). Για αυτόν το λόγο, η Gameforge θα ζητήσει από το χρήστη να επαληθεύσει τη διεύθυνση e-mail του μέσω του e-mail που θα του αποστείλει για να επιβεβαιώσει την παραλαβή της προσφοράς. Με την ενεργοποίηση από την Gameforge τίθεται σε ισχύ μια σύμβαση χρήσης ανάμεσα στην Gameforge και τον χρήστη βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην εγγραφή μέσω τρίτων σελίδων (π.χ. κοινωνικά δίκτυα), η διαδικασία εγγραφής μπορεί να διαφέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υποδεικνύεται ρητά στο χρήστη ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την οριστική δήλωση για τη σύμβαση χρήσης.
2.6
Εκτός από την εγγραφή μέσω των ιστοσελίδων της Gameforge, η Gameforge μπορεί να προσφέρει εγγραφή μέσω σχετικών δυνατοτήτων σε πύλες ή σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. «Σύνδεση μέσω Facebook»). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεταβιβαστούν από τους αντίστοιχους φορείς, κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη, προσωπικά στοιχεία του χρήστη στη Gameforge. Η χρήση τέτοιων διαδικασιών εγγραφής προϋποθέτει εγγραφή σε μια αντίστοιχη πύλη ή κοινωνικό δίκτυο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, για τη σύναψη της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος.
2.7
Δεν υφίσταται αξίωση εγγραφής και ενεργοποίησης.
2.8
Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης ανοίγει ένα λογαριασμό χρήστη, τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα. Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό χρήστη τόσο στην πύλη της Gameforge, όσο και την εκάστοτε ιστοσελίδα της Gameforge. Ο λογαριασμός χρήστη που έχει δημιουργηθεί μέσα στην πύλη της Gameforge, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη και για όλα τα υπόλοιπα online παιχνίδια της Gameforge προς τα οποία υφίσταται σύνδεση μέσω της πύλης της Gameforge. Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, ο λογαριασμός χρήστη που δημιουργείται στη σελίδα ενός online παιχνιδιού είναι διαθέσιμος αποκλειστικά για το online παιχνίδι στη σελίδα του οποίου δημιουργήθηκε, κι όχι για άλλα διαδικτυακά παιχνίδια. Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις (π.χ. υπό μορφήν πύλης), έτσι ώστε λογαριασμοί χρήστη να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για πολλαπλές υπηρεσίες της Gameforge.
2.9
Απαγορεύεται η μεταβίβαση ενός λογαριασμού χρήστη ή η παραχώρησή του σε τρίτο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Gameforge.
3
Γενικές υποχρεώσεις των χρηστών
3.1
Στοιχεία σύνδεσης, συνθηματικές λέξεις, κωδικοί πρόσβασης
3.1.1
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία σύνδεσής του. Ειδικότερα, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσης αποκλειστικά στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της Gameforge και να τα προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.
3.1.2
Ως «στοιχεία σύνδεσης» νοούνται τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης του χρήστη τα οποία χρησιμοποιούνται για να επαληθευτεί η ταυτότητά του και να αποκλειστεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι ίδιος με το όνομα παίκτη και πρέπει να αποτελείται από έναν τουλάχιστον οκταψήφιο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων.
3.1.3
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει ή θα μπορούσε να αποκτήσει αυτά τα δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Gameforge και να τροποποιήσει τα δεδομένα ή να ζητήσει την τροποποίηση από την Gameforge. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η Gameforge έχει αποδείξεις περί κατάχρησης των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά την είσοδο στο χρήστη. Η χρήση θα του επιτραπεί εκ νέου μόλις διαψευστεί η υποψία κατάχρησης των δεδομένων.
3.1.4
Ο χρήστης δεν έχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης άλλων χρηστών, εκτός εάν οι κανονισμοί προβλέπουν κάποια εξαίρεση.
3.2
Χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge.
3.2.1
Οι Υπηρεσίες της Gameforge περιλαμβάνουν περιεχόμενο κάθε είδους, το οποίο προστατεύεται από το δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με άλλους τρόπους που ωφελούν την Gameforge ή τρίτους. Εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από την Gameforge, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να αναπαράγει, να διαμοιράζει, να κοινοποιεί τις Υπηρεσίες της Gameforge ή το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω αυτών, να επιδιώκει την αποκόμιση κέρδους μέσω αυτών ή να τις χρησιμοποιεί πέραν του συμβατικά συμφωνηθέντος σκοπού. Επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή για τεχνικούς λόγους με σκοπούς που σχετίζονται με την προβλεπόμενη χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge. Οι πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και τα εμπορικά ονόματα δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται και να αποκρύπτονται ή να αφαιρούνται.
3.2.2
Ως «περιεχόμενα» νοούνται όλα τα δεδομένα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα γραφικά, τα μουσικά κομμάτια, οι ήχοι, οι ακολουθίες ήχων, τα βίντεο, τα προγράμματα, καθώς και οι κώδικες λογισμικού και οι λοιπές πληροφορίες, που διατίθενται από την Gameforge. Ως «περιεχόμενα» νοούνται ιδίως όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται προς λήψη.
3.2.3
Ο χρήστης υποχρεούται να μην προβεί σε καμία ενέργεια η οποία θα θέσει σε κίνδυνο ή θα διαταράξει τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Gameforge, καθώς και να μην επιχειρήσει να αποκτήσει δεδομένα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης.
3.2.4
Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιεχόμενα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της Gameforge.
3.2.5
Απαγορεύεται η χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge μέσω υπηρεσιών ανωνυμοποίησης ή παρόμοιων μέτρων, τα οποία δύνανται να αποκρύψουν ή να συγκαλύψουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP) ή την ταυτότητα και την καταγωγή του χρήστη.
3.3
Χρήση λογισμικού πελάτη
 
Η Gameforge παρέχει στο χρήστη το μη αποκλειστικό (απλό) και περιορισμένο χρονικά, ήτοι ισχύον για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης χρήσης, δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού-πελάτη για υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγκατάσταση λογισμικού-πελάτη. Η αναπαραγωγή του λογισμικού-πελάτη επιτρέπεται στο χρήστη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση του λογισμικού σύμφωνα με τη σύμβαση. Κάθε μορφής εμπορική χρήση του λογισμικού απαγορεύεται. Τροποποιήσεις του λογισμικού-πελάτη, όπως η αντίστροφη μετάφραση του παραχωρούμενου κώδικα προγράμματος σε άλλες μορφές κώδικα (αποσυμπίληση) καθώς και οι λοιπές μορφές ανάστροφης μηχανίκευσης των διαφόρων επιπέδων κατασκευής του λογισμικού, απαγορεύεται εφόσον αυτές δεν είναι απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί το λογισμικό-πελάτης διαλειτουργικό με άλλα προγράμματα, τα οποία δεν μπορούν να αποκτηθούν διαφορετικά με σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, ειδικά από την Gameforge, ενώ επίσης απαγορεύεται η χρήση των αντίστοιχων δεδομένων για σκοπούς πλην της επίτευξης της διαλειτουργικότητας και η ανάληψη αυτών των ενεργειών από άτομα πλην του ίδιου του χρήστη.
4
Ειδικοί όροι για τη χρήση των online παιχνιδιών
4.1
Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει μέρος σε κάθε γύρο (π.χ. κόσμο, σύμπαν κ.τ.λ.) ενός online παιχνιδιού μόνο με ένα λογαριασμό χρήστη, εκτός αν οι κανονισμοί προβλέπουν ρητά εξαιρέσεις. Απαγορεύεται η χρήση πολλών λογαριασμών χρήστη (Πολλαπλοί Λογαριασμοί). Η Gameforge μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκλείσει ή να διαγράψει πολλαπλούς λογαριασμούς κατά βούληση.
4.2
Ο χρήστης απαγορεύεται να παρέμβει στο online παιχνίδι με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη χειραγώγησή του. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέτρα, μηχανισμούς ή λογισμικά που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή ροή του παιχνιδιού. Ο χρήστης απαγορεύεται να προβεί σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαράδεκτη ή υπερβολική επιβάρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων. Ο χρήστης απαγορεύεται να αποκλείει, να αντικαθιστά ή να τροποποιεί περιεχόμενα τα οποία έχουν παραχθεί από την Gameforge καθώς επίσης και να παρεμβαίνει με άλλο τρόπο στο online παιχνίδι.
4.3
Επιπλέον, ο χρήστης απαγορεύεται να ανακαλεί το online παιχνίδι με προγράμματα πλην του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή του προγράμματος-πελάτη το οποίο έχει διατεθεί. Αυτή η απαγόρευση αφορά ιδιαίτερα τα λεγόμενα Bot, καθώς και άλλα εργαλεία τα οποία αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν το περιβάλλον εργασίας του ιστού. Επίσης, απαγορεύονται οι δέσμες ενεργειών και τα προγράμματα τα οποία παρέχουν στο χρήστη τους πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Σε αυτά συγκαταλέγονται και οι λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης, όπως και άλλοι, ενσωματωμένοι μηχανισμοί του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, εφόσον πρόκειται για αυτοματοποιημένες διεργασίες. Η σύνδεση επιτρέπεται μόνο μέσω Υπηρεσιών της Gameforge και τρίτων σελίδων συνδεδεμένων με την Gameforge (π.χ. πύλες ή κοινωνικά δίκτυα).
 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο χρήστη
 
α) να εγκαθιστά ή να χρησιμοποιεί Cheat, Mod, Hack και/ή λογισμικό το οποίο μεταβάλλει την εμπειρία των οnline παιχνιδιών,
 
β) να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων ή υποκλέπτει ή συλλέγει με άλλο τρόπο πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα οnline παιχνίδια,
 
γ) να αγοράζει από τρίτους, να πουλά, να ανταλλάσσει εικονικά αγαθά από τις Υπηρεσίες της Gameforge με πραγματικά μέσα πληρωμής ή να επιχειρεί τέτοιες συναλλαγές, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
 
Οι απαγορεύσεις αυτές περιλαμβάνουν όλες τις συναλλαγές οι επιπτώσεις των οποίων αντιστοιχούν στις παραπάνω απαγορεύσεις.
4.4
Το σύνολο των δικαιωμάτων επί των εικονικών αγαθών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και παραδοθεί επί πληρωμή στα οnline παιχνίδια εκτός του δικαιώματος χρήσης τους στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης ανήκουν αποκλειστικά στην Gameforge.
4.5
Δεν επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικών διακομιστών, δηλαδή διακομιστών του χρήστη ή τρίτων, οι οποίοι καθιστούν δυνατές, πραγματοποιούν ή διατηρούν μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις με Υπηρεσίες της Gameforge, ειδικά μέσω προγραμμάτων η χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται ρητά από την Gameforge, ή οι οποίοι εξομοιώνουν ή επιχειρούν να εξομοιώσουν κάποια από τις Υπηρεσίες της Gameforge.
5
Ειδικοί όροι για τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας (ειδικότερα για φόρα συζήτησης, chat, blog, δυνατότητα σχολιασμού)
5.1
Η Gameforge μπορεί να θέσει στη διάθεση του χρήστη διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από το χρήστη ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Μόνο η Gameforge διαθέτει τις τεχνικές δυνατότητες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αξίωση για τη διάθεση τέτοιων δυνατοτήτων επικοινωνίας δεν υφίσταται.
5.2
Ο χρήστης απαγορεύεται να δημοσιεύει ή να διαμοιράζει εντός του πλαισίου των Υπηρεσιών της Gameforge περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, βίντεο, συνδέσμους, ονόματα, κείμενα, λέξεις), το οποίο
 
α) είναι παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη,
 
β) πλήττει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλα προστατευόμενα δικαιώματα, μυστικά του επαγγέλματος ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
 
γ) είναι αισχρό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, εξυμνεί τη βία ή θέτει σε κίνδυνο τη νεολαία ή γενικά την ανάπτυξη παιδιών και εφήβων ή είναι υποβιβαστικού χαρακτήρα,
 
δ) είναι προσβλητικού, επιβαρυντικού, συκοφαντικού χαρακτήρα ή προσβλητικό για την προσωπικότητα,
 
ε) περιέχει γράμματα-αλυσίδες ή συστήματα-χιονόμπαλες,
 
στ) δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι διατίθεται ή υποστηρίζεται από την Gameforge,
 
ζ) έχει ως θέμα προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς τη ρητή δική τους συγκατάθεση,
 
η) έχει εμπορικό, πιο συγκεκριμένα διαφημιστικό, χαρακτήρα.
5.3
Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιλέγει αξιοπρεπή φρασεολογία, να μη διαδίδει πολιτικά ή θρησκευτικά περιεχόμενα καθώς και να μη διαμοιράζει περιεχόμενο σεξουαλικής θεματολογίας.
5.4
Η Gameforge δηλώνει ρητά πως το περιεχόμενο το οποίο μεταφορτώνεται από χρήστες δεν ανήκει σε εκείνη. Ο χρήστης, ωστόσο, παραχωρεί στην Gameforge το διαρκές, αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα τα οποία έχουν μεταφορτωθεί από εκείνον και τις αναρτήσεις του στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της Gameforge. Η Gameforge ενημερώνει ότι σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται μια τυχαία αλλά όχι πλήρης, ενεργή παρακολούθηση των περιεχομένων που μεταφορτώνονται. Επιπλέον, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναφέρει πιθανώς παράνομα περιεχόμενα στην Gameforge. Σε αυτήν την περίπτωση η Gameforge θα αντιδράσει άμεσα και θα επεξεργαστεί ή θα διαγράψει τα σχετικά περιεχόμενα,εφόσον απαιτείται.
6
Συνέπειες της αθέτησης υποχρεώσεων
6.1
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης οφείλει να διαγράψει άμεσα περιεχόμενα τα οποία έχουν δεχθεί μομφές από την Gameforge. Η Gameforge διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διαγράψει τα εν λόγω περιεχόμενα η ίδια.
6.2
Με την επιφύλαξη όλων των άλλων νομικών ή συμβατικών δικαιωμάτων της, ιδιαίτερα του δικαιώματος λύσης για σπουδαίο λόγο βάσει της παρ. 8.2. των παρόντων όρων χρήσης, η Gameforge μπορεί κατά βούληση να λάβει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα, εάν υπάρχουν πραγματικές υποψίες ότι κάποιος χρήστης έχει παραβεί τους παρόντες όρους χρήσης ή τυχόν εκάστοτε ισχύοντες συμπληρωματικούς όρους και κανόνες, εκτός εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος την παράβαση:
 
α) Τροποποίηση ή διαγραφή περιεχομένων,
 
β) Προειδοποίηση ενός χρήστη,
 
γ) Κοινοποίηση της λανθασμένης συμπεριφοράς στο σχετικό οnline παιχνίδι με αναφορά του ονόματος παίκτη,
 
δ) Προσωρινός αποκλεισμός του λογαριασμού χρήστη και
 
ε) Αποκλεισμός ενός χρήστη προς παραδειγματισμό.
6.3
Εάν ένας χρήστης αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό χρήστη χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Gameforge.
7
Περιορισμός αστικής ευθύνης
7.1
Η Gameforge αναλαμβάνει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις την αστική ευθύνη για ζημίες του χρήστη, οι οποίες προκαλούνται από πρόθεση ή από βαριά αμέλεια της Gameforge ή των βοηθών εκπλήρωσής της, καθώς και για προσωπικές ζημίες και ζημίες που εμπίπτουν στο νόμο περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα.
7.2
Επιπλέον, η αστική ευθύνη της Gameforge για αξιώσεις αποζημίωσης, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, περιορίζεται βάσει των παρακάτω διατάξεων, εφόσον δεν προκύπτει άλλως από κάποια εγγύηση η οποία έχει παραχωρηθεί από την Gameforge:
7.2.1
Για ζημίες από ελαφρά αμέλεια, η Gameforge φέρει ευθύνη μόνο στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με την αθέτηση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (κύριων υποχρεώσεων). Κύριες υποχρεώσεις είναι εκείνες οι συμβατικές υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει την κανονική εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο χρήστης μπορούσε να βασιστεί. Εφόσον η Gameforge φέρει ευθύνη για απλή αμέλεια βάσει της παρούσας, η ευθύνη της Gameforge περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες.
7.2.2
Η ευθύνη της Gameforge για την απώλεια δεδομένων και/ή προγραμμάτων η οποία προκαλείται από ελαφρά αμέλεια της Gameforge περιορίζεται στο σύνηθες κόστος αποκατάστασης, το οποίο θα προέκυπτε σε περίπτωση κανονικής και εύλογης, βάσει των περιστάσεων, φύλαξης των δεδομένων από το χρήστη.
7.3
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και για έναν περιορισμό της υποχρέωσης αντικατάστασης για μάταιες δαπάνες (Άρθρο 284 BGB).
7.4
Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν, επίσης, προς όφελος των βοηθών εκπλήρωσης της Gameforge.
7.5
Η Gameforge δε φέρει ευθύνη για τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση παροχών, οι οποίες ρητώς δεν προσφέρονται από την ίδια την Gameforge. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για δαπάνες λόγω μεταφοράς δεδομένων προς ή από την τελική συσκευή του χρήστη, καθώς και για τυχόν δαπάνες του χρήστη για τη χρήση συστημάτων πληρωμής.
7.6
Για δυσλειτουργίες που υπάρχουν κατά την έναρξη της παροχής των Υπηρεσιών της Gameforge, τυχόν αντικειμενική αστική ευθύνη αποκλείεται, δηλ. η Gameforge φέρει ευθύνη μόνο στο βαθμό που είναι υπεύθυνη η Gameforge ή οι βοηθοί εκπλήρωσής της.
8
Διάρκεια της σύμβασης, Διαγραφή λογαριασμών χρηστών
8.1
Εάν δεν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό κατά την εγγραφή, η σύμβαση για τη χρήση των Υπηρεσιών της Gameforge συνάπτεται με αόριστη διάρκεια. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, αυτή μπορεί να λυθεί κανονικά ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν ειδοποίησης δύο εβδομάδων. Εάν έχει συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια της σύμβασης, αυτή μπορεί να λυθεί κανονικά μόλις κατά τη λήξη της ορισμένης διάρκειας. Εάν δεν πραγματοποιηθεί λύση, η τυχόν ορισμένης διάρκειας σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για μία ακόμη περίοδο, διάρκειας ίσης με την αρχικά συμφωνημένη.
8.2
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση για σπουδαίους λόγους χωρίς να τηρήσει την προθεσμία ειδοποίησης. Ως σπουδαίοι λόγοι νοούνται οι εξής:
 
α) ο χρήστης έχει καθυστερήσει την πληρωμή των αντίτιμων και παρά την όχληση δεν έχει πληρώσει ή ο χρήστης χρησιμοποιεί παράνομα υπηρεσίες της Gameforge που διατίθενται επί πληρωμή,
 
β) υπάρχουν πραγματικές υποψίες για συμπεριφορά η οποία βλάπτει ουσιαστικά την εμπειρία παιχνιδιού άλλων χρηστών,
 
γ) ο χρήστης παραβαίνει νόμους, τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 των παρόντων όρων χρήσης, συμπληρωματικούς όρους και/ή κανόνες, εκτός αν δεν είναι υπεύθυνος εκείνος για την παράβαση.
8.3
Τυχόν λύση πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως. Μια λύση μέσω e-mail πληροί το παραπάνω κριτήριο. Λύση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω μιας δυνατότητας λύσης η οποία έχει υλοποιηθεί στην ιστοσελίδα του εκάστοτε οnline παιχνιδιού.
8.4
Η Gameforge έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι (π.χ. λογαριασμός χρήστη χωρίς εγγραφή, παρατεταμένη έλλειψη δραστηριότητας). Οι εκάστοτε λόγοι και οι προϋποθέσεις για διαγραφή λογαριασμών χρηστών μπορούν να συναχθούν βάσει των κανόνων του εκάστοτε οnline παιχνιδιού, εφόσον υπάρχουν. Εκτός αυτού, η Gameforge έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών κατά βούληση με τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
8.5
Εάν η Gameforge λύσει τη σύμβαση χρήσης εκτάκτως για λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο χρήστης ή αν έχει διακόψει οριστικά την παροχή των εκάστοτε Υπηρεσιών της Gameforge πριν από τη θέση μιας λύσης σε ισχύ, ο χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το αντίτιμο που έχει καταβάλει για το προνομιούχο νόμισμα το οποίο είναι ακόμη πιστωμένο στο λογαριασμό χρήστη του ή για την υπόλοιπη χρονική περίοδο της εγγραφής του ως μέλους.
9
Εφαρμοστέο δίκαιο, Δικαιοδοσία
 
Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με την εξαίρεση του Εμπορικού Δικαίου του ΟΗΕ και των διατάξεων παραπομπής του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Εάν ο χρήστης διαμένει μόνιμα σε άλλο κράτος της ΕΕ κατά τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης (εγγραφή, απόκτηση παροχών επί πληρωμή), η εφαρμογή των υποχρεωτικών νομικών διατάξεων αυτού του κράτους δεν επηρεάζεται από το επιλεγμένο στην πρόταση 1 δίκαιο.
10
Τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης, Διάφορα, Επικοινωνία, Ρήτρα απαλλαγής
10.1
Η Gameforge διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης. Η Gameforge θα ενημερώσει το χρήστη μέσω e-mail σχετικά με τους τροποποιηθέντες όρους τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από τη θέση τους σε ισχύ και θα του υποδείξει την προτιθέμενη θέση των νέων όρων χρήσης σε ισχύ καθώς και το δικαίωμα του ιδίου να δηλώσει τη διαφωνία του με τη θέση αυτών των νέων όρων χρήσης σε ισχύ. Εάν ο χρήστης δε δηλώσει τη διαφωνία του με τη θέση των νέων όρων χρήσης σε ισχύ εντός αυτής της προθεσμίας ή εάν πραγματοποιήσει νέα σύνδεση στις υπηρεσίες της Gameforge μετά από τη θέση των τροποποιημένων όρων χρήσης σε ισχύ, θα θεωρείται σύμφωνος με τους νέους όρους χρήσης. Η Gameforge θα υποδείξει καταλλήλως στους χρήστες τη σημασία της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, του δικαιώματος υπαναχώρησης και των έννομων συνεπειών της σιωπής τους.
10.2
Ο χρήστης δικαιούται συμψηφισμό μόνο εάν η ανταγωγή του έχει αποφασιστεί τελεσίδικα ή αν έχει αναγνωριστεί ή δεν αμφισβητείται από την Gameforge. Δικαίωμα επίσχεσης μπορεί να ασκήσει ο χρήστης μόνο εφόσον αυτό αφορά αξιώσεις βάσει της παρούσας σύμβασης.
10.3
Η Gameforge θα επικοινωνεί με το χρήστη κατά κανόνα μέσω e-mail, εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό βάσει των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει να ελέγχει τακτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του για μηνύματα από την Gameforge. Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να επικοινωνήσει με την Gameforge, οφείλει να δηλώσει περί ποιου οnline παιχνιδιού και λογαριασμού χρήστη πρόκειται. Για υπηρεσίες υποστήριξης η Gameforge διαθέτει στο χρήστη ένα σύστημα υποστήριξης. Η Gameforge έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το χρήστη στο σύστημα υποστήριξης για αποκλειστική επικοινωνία σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης.
10.4
Σε περίπτωση μη εγκυρότητας μεμονωμένων διατάξεων, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Αντί της άκυρης διάταξης ισχύει η νομοθετική ρύθμιση.
 
Καρλσρούη, Ιούνιος 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Γερμανία
 
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Amtsgericht) Mannheim, Αρ. Εμπορικού Μητρώου: HRB 718029
ΑΦΜ: DE 814330106
CEO: Alexander Rösner
Υπόδειξη για την διαδικασία επίλυσης διαφορών μέσω του Διαδικτύου:
Η Gameforge 4D GmbH δεν υποχρεούται ούτε προτίθεται να λάβει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες.