Standardsed kasutustingimused

1
Kasutustingimuste objekt ja ulatus
1.1
Käesolevad standardsed kasutustingimused ("kasutustingimused") reguleerivad veebipõhiste mängude ning teiste teenuste, nagu näiteks foorumite ja abisüsteemide ("‪Gameforge‬'i teenused"), kasutamist, mida pakub ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ pakub ‪Gameforge‬'i teenust eksklusiivseks kasutamiseks tarbijate poolt. ‪Gameforge‬'i teenuseid saab kasutada tasuta veebipõhiste mängudena või mängude ja teenustena, milles on võimalik teatud esemeid või õiguseid osta maksega. Teatud juhtudel võib ‪Gameforge‬'i teenuseid kasutada ka ühekordse või regulaarse makse alusel ("Liikmestaatused"). Kui käesolevad kasutustingimused ei sätesta teisiti, kehtivad need ka ‪Gameforge‬'i tasuliste teenuste, sealhulgas liikmestaatuste kohta. Virtuaalsete esemete ning õiguste ja liikmestaatuse hankimist reguleerivad lisaks "Eritingimused reguleerimaks virtuaalsete esemete ning maksepõhise liikmestaatuse hankimist" ("Eritingimused").
1.3
Gameforge‬ jätab endale õiguse ‪Gameforge‬'i teenuste pakkumine ilma eelneva teatamiseta peatada, kui ilmevad tõsised tehnilised probleemid või on vaja läbi viia hooldustöid. Kõigil teistel juhtudel antakse võimalikest häiretest sobivate meetodite vahendusel teada.
1.4
Gameforge‬'i teenuseid võib kasutada vaid hetkel kehtivas versioonis.
1.5
Gameforge‬'i teenused on ette nähtud vaid tarbijate meelelahutuseks. Nende kasutamine kasu saamise eesmärgil ei ole lubatud. Erijuhud vajavad eelnevat, ‪Gameforge‬'i kirjalikku nõusolekut.
1.6
Kasutaja vastutab oma tark- ja riistvara uuendamise ja sobivuse eest, eriti soovil kasutada ‪Gameforge‬'i teenuste uusimaid täiustusi või teisi uuendusi.
1.7
Gameforge‬'i teenustes kehtivad, kui olemas, rakendatavad mängimise ja kasutamise reeglid ("reeglid"), mille põhjal kirjeldatakse detailselt ‪Gameforge‬'i omaniku- ja omandiõiguseid. Kui reeglite ja kasutustingimuste vahel on vasturääkivusi, on käesolevad kasutustingimused ülimuslikud, välja arvatud juhul, kui kindlas olukorras on reeglid prioriteetsed.
1.8
Kasutaja isiklikud vasturääkivustega reeglid või standardsed kasutustingimused ei kehti.
2
Lepingu sõlmimise üldsätted
2.1
Et kasutada ‪Gameforge‬'i pakutavaid teenuseid, peab kasutaja olema registreeritud. See ei kehti juhul, mil registreerumisnõudele tehakse erand (näiteks vajutades "mängi kohe!"-nuppu). Et mängus saavutatut salvestada, peab kasutaja alati olema registreeritud.
2.2
Kasutajateks peavad olema individuaalsed füüsilised isikud (grupid, perekonnad, elukaaslased jm pole lubatud). Registreerumine peab toimuma isiklikult. Registreerumine kolmandate osapoolte kaudu pole lubatud.
2.3
Alaealistel on lubatud ‪Gameforge‬'i teenuseid kasutada vaid seadusliku eestkostja loal ning kui kasutaja on saavutanud mängu vanusehinnangus toodud minimaalse vanuse.
2.4
Registreerumise ajal peab kasutaja sisestama andmeid, näiteks kasutajanime ja oma nimele registreeritud e-posti aadressi. Kasutajal puudub õigus võtta endale mingi kindel mängijanimi. Valitud nimi ei või rikkuda kolmandate osapoolte õiguseid või õigusakte ning olla solvava sisuga. Selle eest vastutab kasutaja. Samuti on keelatud kasutada mängijanimena e-posti aadressi või veebilehte. Kasutaja poolt registreerumisel sisestatud andmed peavad olema õiged ja täielikud. Kasutaja on kohustatud registreerumisel sisestatud andmeid vajadusel uuendama. Kui lepingu sõlmimiseks vajalik, võib ‪Gameforge‬ nõuda sobivat identifitseerimistõendust, mis kohe pärast kinnitamist kustutatakse.
2.5
Sisestades ühel ‪Gameforge‬'i lehel nõutud andmed, salvestab kasutaja soovi siin reguleeritud tingimustel leping sõlmida. ‪Gameforge‬ nõustub sooviga, aktiveerides kasutaja konto. ‪Gameforge‬'il on lubatud nõuda konto aktiveerimiseks kasutaja poolt e-posti aadressi kinnitamist (kinnitamisprotseduur). ‪Gameforge‬ saadab kasutajale kirja, milles kinnitab soovi kätte saamist ning mis sisaldab palvet kasutajale oma e-posti aadress kinnitada. ‪Gameforge‬'i poolt tehtud aktiveerimisel sõlmitakse kasutaja ja ‪Gameforge‬'i vahel leping vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Vahel võib registreerumisprotseduur olla siin kirjeldatust erinev - seda eriti, kui registreerutakse teiste lehekülgede kaudu (nt sostsiaalvõrgustikud). Neil juhtudel kirjeldatakse kasutajale, kuidas edastada lepingu sõlmimise jaoks vajalik info.
2.6
Alternatiivina registreerumaks ‪Gameforge‬'i veebilehekülgede kaudu on võimalik ‪Gameforge‬'i kasutajaks registreeruda ka teiste veebilehekülgede ja suhtlusvõrgustike (nt "Ühendamine Facebooki kaudu") kaudu. Kui kasutaja on andnud oma nõusoleku vastava veebilehe haldajale, saadetakse tema andmed ‪Gameforge‬'ile. Selle registreerumisviisi kasutamine eeldab, et kasutaja on registreerunud vastaval veebilehel ning registreerumine on kooskõlas lehel kehtivate reeglitega. Lepingu sõlmimisel kehtivad antud lõigus 2 sätestatud tingimused.
2.7
Registreerumise või aktiveerimise õigus puudub.
2.8
Kui registreerumine oli edukas, loob kasutaja endale konto, mida ta saab iseseisvalt hallata. Kasutaja võib konto luua ‪Gameforge‬'i portaalis või kõnealusel ‪Gameforge‬'i leheküljel. ‪Gameforge‬'i portaalis loodud kontot on kasutajal võimalik kasutada kõigis ‪Gameforge‬'i poolt ‪Gameforge‬'i portaali ühendatud mängudes. Kui konto loomisel ei sätestata teisiti, on konto mõeldud vaid selle mängu jaoks, mille lehel see loodi; seda ei saa kasutada teistes mängudes. ‪Gameforge‬ jätab endale õiguse rakendada tehnilisi meetmeid (nt portaali kujul), et lubada kasutajakontode samaegne kasutamine mitmes ‪Gameforge‬'i teenuses.
2.9
Kasutajakontot ei või ilma ‪Gameforge‬'i loata teistele osapooltele üle anda või ligipääsetavaks teha.
3
Üldised kasutaja kohustused
3.1
Sisselogimisandmed, kasutajanimed, salasõnad
3.1.1
Kasutaja on kohustatud oma andmeid kogu aeg saladuses hoidma. Kasutaja on kohustatud oma sisselogimisandmeid kasutama vaid ‪Gameforge‬'i teenustes ning kaitsma neid kolmandate poolte ligipääsu eest.
3.1.2
"Sisselogimisandmete" all mõeldakse kasutaja isiklikke ligipääsuandmeid, millega mängu sisse logida ning loata kolmandate osapoolte ligipääsu välistada. Salasõna ei või olla identne kasutajanimega ning peab olema vähemalt kaheksast tähemärgist koosnev numbrite ja tähtede kombinatsioon.
3.1.3
Kui kasutaja kahtlustab, et kolmandad osapooled on tema infole ligi pääsenud, peab ta sellest koheselt ‪Gameforge‬'i teavitama ning muutma oma andmed või paluma ‪Gameforge‬'il need tema eest muuta. ‪Gameforge‬'il on sel juhul, või kui ‪Gameforge‬ näeb, et andmeid kuritarvitatakse, õigus ajutiselt kasutaja keelustada. Kasutaja ligipääs taastatakse, kui ilmneb, et kuritarvitamise kahtlused on osutunud alusetuiks.
3.1.4
Kui reeglites pole lubatud, on kasutajal keelatud mistahes tingimustel kasutada teise kasutaja sisselogimisandmeid.
3.2
Gameforge‬'i teenuste kasutamine
3.2.1
Gameforge‬'i teenuste alla kuulub igasugune sisu, mis on kaitstud kaubamärgiga, autoriõigusega või muul viisil ‪Gameforge‬'ile või kolmandatele osapooltele soodsaid tingimusi tagavalt. Kui ‪Gameforge‬ pole vastavat luba andnud, on kasutajal keelatud muuta, kopeerida või levitada ‪Gameforge‬'i teenuseid või nendes avaldatud sisu ja samuti ei või ta neid kasutada reklaami eesmärgil, välja arvatud lepingus sätestatud tingimustel. Paljundamine on lubatud vaid siis, kui see on tehniliselt vajalik selleks, et ‪Gameforge‬'i teenuseid lepingujärgselt kasutada. Keelatud on muuta, varjata või eemaldada autoriõiguse teateid ning kaubamärke.
3.2.2
"Sisu" alla kuuluvad kõik andmed, pildid, tekstid, graafikud, muusikapalad, helid, helijärjendid, videod, programmid või programmikoodid ning kõik muu info, mida ‪Gameforge‬ pakub. "Sisu" all mõeldakse ka kõiki allalaetavaid pakkumisi või teenuseid.
3.2.3
Kasutaja on kohustatud hoiduma kõigest, mis võib ‪Gameforge‬'i teenuseid ohustada või neisse sekkuda ning ta ei või kasutada andmeid, millele tal pole õiguslikku juurdepääsu.
3.2.4
Kasutajal pole õigust ‪Gameforge‬'i teenuste ulatuses sisu avaldamisele.
3.2.5
Gameforge‬'i teenuseid on keelatud kasutada läbi isikut varjavate teenuste või teiste meetmete, mis on suutelised varjama kasutaja tegeliku IP aadressi või elukoha.
3.3
Klienditarkvara kasutamine
 
Gameforge‬ annab kasutajale teenustes, mis eeldavad enne kasutamist klienditarkvara installeerimist, lepingu kestusega piiratud lihtõiguse klienditarkvara installeerida ja kasutada. Kasutajal on lubatud klienditarkvara kopeerida vaid lepingus sätestatud tarkvara kasutamiseks vajalike nõuete ulatuses. Tarkvara kommertskasutamine ei ole lubatud. Klienditarkvara muutmine või pakutud koodi ümberkirjutamine teistesse koodidesse (dekompileerimine) ning mistahes muu tarkvaraosade pöördprojekteerimine on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on vajalik selleks, et klienditarkvara ja teiste programmide vahel koostalitlusvõime loomiseks infot hankida ning koostalitlusvõimet pole ‪Gameforge‬'ilt võimalik paluda, kui kõnealust infot kasutatakse vaid koostalitlusvõime loomiseks ning seda tegevust sooritab kasutaja ise.
4
Veebimängude kasutamise eritingimused
4.1
Kui reeglid ei võimalda erandeid, on kasutajal lubatud igas veebimängu maailmas (nt maailm, universum jne) mängida vaid ühe kasutajakontoga. Keelatud on mitme kasutajaga mängimine ("multikontod"). ‪Gameforge‬ jätab endale õiguse iga kell lubamatud multikontod keelustada või kustutada.
4.2
Kasutajal on keelatud mängu mistahes viisil manipuleerida. Eriti pole kasutajal õigust kasutada meetmeid, mehhanisme või tarkvarasid, mis võiksid rikkuda mängu kulgu või funktsiooni. Kasutajal on keelatud sooritada tegevusi, mille tulemuseks on tehniliste aspektide ülekoormus. Kasutajal pole lubatud ‪Gameforge‬'i poolt loodud sisu blokeerida, üle kirjutada, muuta või muul viisil segada veebipõhise mängu normaalset toimimist.
4.3
Lisaks on kasutajal keelatud mängu käitada teiste programmide kaudu, välja arvatud internetibrauser või pakutud kliendiprogramm. Siia alla kuuluvad eelkõige botid või teised tööriistad, mille eesmärk on veebikuva asendamine või muutmine. Samuti on keelatud kasutada skripte ja programme, mis annavad kasutajale eelise tema kaasmängijate ees. Siia alla kuuluvad muuhulgas ka automaatse värskendamise funktsioonid ning teised internetibrauserisse lisatud mehhanismid, mis sooritavad automatiseeritud protsesse. Sisselogimine on lubatud vaid läbi ‪Gameforge‬'i teenuste ja kolmandatele osapooltele kuuluvate lehekülgede, mis on ‪Gameforge‬'i poolt lisatud (nt portaalid ja suhtlusvõrgustikud).
 
Kasutajal pole mitte mingil juhul lubatud
 
a) luua või kasutada pettust, modifikatsioone, häkkimist ja/või tarkvara, mis võivad mängukogemust muuta,
 
b) kasutada tarkvara, mis võimaldab "andmekaevet" või muul moel kinni püüda või koguda mänguga seotud teavet,
 
c) müüa või osta ‪Gameforge‬'i teenustest pärit virtuaalseid esemeid kolmandatelt osapoolelt reaalse tasu eest, samuti neid kaupu vahetada või püüda ülalmainitud tehingute osas kaubelda, välja arvatud siis, kui see on individuaalsel juhul lubatav.
 
Siia alla kuuluvad ka kõik tegevused, mis on võrdväärsed ülalmainitud keelatud tegevustega.
4.4
Kõik õigused mängudes kasutatavatele virtuaalsetele ning maksete teel hangitud vahenditele kuuluvad eranditult ‪Gameforge‬'ile, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.
4.5
Keelatud on kasutada privaatservereid, nt servereid, mida haldavad kasutajad või kolmandad osapooled, et luua või hoida loata ühendust ‪Gameforge‬'i teenustega, eriti programmide abil, mille kasutamist pole ‪Gameforge‬ lubanud või mis imiteerivad või püüavad imiteerida ‪Gameforge‬'i teenuseid.
5
Eritingimused suhtlusteenuste (nt diskussioonifoorumite, jututubade, blogide ja kommentaarifunktsioonide) kasutamiseks
5.1
Gameforge‬ pakub kasutajatele oma pakutava sisu ja panuste üle arutlemiseks mitmeid suhtlusvahendeid, mida võib kasutada saadavuse tingimuste piirides. ‪Gameforge‬ pakub selles kontekstis vaid tehnilised meetmed informatsiooni vahetamiseks. Suhtluskanalite kasutamise õigust ei ole.
5.2
Kasutajal on keelatud ‪Gameforge‬'i teenustes avaldada ja levitada sisu (nt pildid, videod, lingid, nimed, tekstid), mis
 
a) rikub kohaldatavat seadust või on ebaeetiline;
 
b) rikub kaubamärke, patente, autoriõigust, teisi omandiõiguseid, ärisaladusi või muid kolmandate osapoole õiguseid;
 
c) on vulgaarne, rassistlik, vägivallale õhutav, pornograafiline või noori kahjustav või muu moel laste ja noorte arengut ohustav või häiriv;
 
d) on solvav, ahistav, sisult laimav või muul moel indiviidide isikupära suhtes eelarvamustele õhutav;
 
e) sisaldab ahelkirju või püramiidskeeme;
 
f) loob valemulje, et ‪Gameforge‬ seda pakub või toetab;
 
g) sisaldab kolmandate isikute andmeid, mille avalikustamisega nad pole nõustunud;
 
h) on sisult kaubanduslik, eriti reklaami tagamõttega.
5.3
Samuti on kasutaja kohustatud jälgima oma keelekasutust ning mitte levitama poliitilist, religioosset või seksuaalse alatooniga sisu.
5.4
Gameforge‬ ei oma kasutajate poolt jagatud sisu. Sellegipoolest annab kasutaja ‪Gameforge‬'ile igavese, tühistamatu ja mittevälistava õiguse kasutada ‪Gameforge‬'i teenuste piires tema poolt loodud sisu. Parimal juhul teostab ‪Gameforge‬ sisu pistelist kontrolli, kuid see ei kata kogu loodavat sisu. Kasutajal on lisaks võimalus raporteerida ‪Gameforge‬'ile sisu, mis võib olla illegaalne. ‪Gameforge‬ vastab esimesel võimalusel ning, kui vaja, muudab või kustutab raporteeritud sisu.
6
Kohustuste rikkumise tagajärjed
6.1
Kui sisu on vastuolus ‪Gameforge‬'i põhimõtetega, peab kasutaja kõnealuse sisu kahtluste tekkimise korral esimesel võimalusel eemaldama. ‪Gameforge‬ jätab endale õiguse selle sisu ise eemaldada.
6.2
Hoolimata kõigist seaduslikest või lepingulistest õigustest, eriti käesolevate kasutustingimuste lõigus 8.2 toodud põhjustel lepingu lõpetamise õigus, võib ‪Gameforge‬ oma äranägemisel rakendada üht või enamat järgnevatest tegevustest, kui ilmevad asjaolud, mis aitavad tõendada, et kasutaja on rikkunud neid kasutustingimusi või vastavaid täiendavaid lisatingimusi ja reegleid, välja arvatud juhul, kui kasutaja pole rikkumise eest vastutav:
 
a) sisu korrigeerida või kustutada,
 
b) kõnealust kasutajat hoiatada,
 
c) teha teatavaks sündsusetu käitumise kõnealuses mängus ning avalikustada mängija nime,
 
d) ajutiselt kasutaja konto keelustada ja
 
e) kõnealuse kasutaja mängimisest kõrvale jätta, sealhulgas tulevaste juhtumite jaoks.
6.3
Kui kasutaja on mängimisest kõrvaldatud, ei või ta enne ‪Gameforge‬'i nõusolekut saamata uut kasutajakontot registreerida.
7
Vastutuse piirang
7.1
Gameforge‬ vastutab seaduses sätestatu järgi kasutaja poolt kogetud kahju/kaotuse eest, mida ‪Gameforge‬ või tema volitatud isikud põhjustasid tahtlikult või hoolimatuse tõttu. Samuti vastutab ta Tootevastutusseaduses (Produkthaftungsgesetz) toodud definitsiooni piires kehaliste vigastuste ja kahju eest.
7.2
Muudel juhtudel piirdub ‪Gameforge‬'i vastutus seoses kompensatsiooninõuetega - olenemata seaduslikust alusest - järgnevates sätetes tooduga, välja arvatud juhul, kui pakkumine toimus ‪Gameforge‬'i garantiiga:
7.2.1
Hooletuse tõttu põhjustatud kahju/kaotuse korral vastutab ‪Gameforge‬ vaid materiaalsete lepinguliste kohustuste rikkumise piires. Materiaalseteks lepingulisteks kohusteks loetakse neid, mis on otseselt vajalikud lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja mille täitmisele kasutaja saab loota. Kui ‪Gameforge‬ on siin sätestatu alusel vastutav hooletuse eest, piirdub ‪Gameforge‬'i vastutus selle kahju/kaotusega, mis on antud tüüpi lepingu korral etteaimatav ja tüüpiline.
7.2.2
Gameforge‬'i vastutus andmete ja/või programmide kaotsimineku korral ‪Gameforge‬'i hooletuse tõttu on piiratud tavaliste taastamiskuludega, mida kasutaja oleks pidanud tasuma, kui ta oleks kasutanud tingimustele vastavaid regulaarseid andmeturbemeetmeid.
7.3
Eelpool mainitud alamlõikude sätted rakenduvad ka kohustusele kompenseerida ilmaaegu tekkinud kulud (Saksamaa Tsiviilkoodeksi (BGB) lõik 284).
7.4
Eelnevalt mainitud vastutuse piirangud kehtivad soodsaid tingimusi tagavalt ka ‪Gameforge‬'i usaldusisikute kohta.
7.5
Gameforge‬ ei vastuta kulude eest, mida kasutaja pidi tasuma ‪Gameforge‬'i poolt mittepakutavate teenuste kasutamisel. Siia alla kuuluvad eelkõige andmete saatmise kulud nii kasutajalt kui kasutajale ning samuti kõik muud kulud, mida kasutaja pidi tasuma maksesüsteemide kasutamisel.
7.6
Mistahes vormis range vastutus seoses vigadega ‪Gameforge‬'i teenustes teenuse pakkumise alguses puudub; see tähendab, et ‪Gameforge‬'i vastutus piirneb sellega, kuivõrd vastutav ‪Gameforge‬ või tema volitatud isikud selle eest on.
8
Lepingu kestus; kasutajakontode kustutamine
8.1
Kui registreerumise jooksul ei sätestatud teisiti, sõlmitakse leping ‪Gameforge‬'i teenuste kasutamiseks määramata ajaks. Kui pole kokku lepitud kindel kestus, on mõlemal osapoolel õigus kahenädalase etteteatamisega lepingust taganeda. Kui lepiti kokku kindel kestus, on lepingu lõpetamine võimalik vaid kestuse lõppemisel. Kui tühistamissoovi ei edastata, pikendatakse rakendatavat lepingut automaatselt algselt kokku lepitud perioodi võrra.
8.2
Igal osapoolel on õigus ilma teavituseta leping peatada, kui ilmnevad materiaalsed põhjused. Materiaalseks põhjuseks loetakse seda, kui
 
a) kasutaja on kohustatud maksma ning ei tee seda isegi pärast teavituse saamist, või kui kasutaja kasutab loata ‪Gameforge‬'i tasulisi teenuseid,
 
b) ilmnevad asjaolud, mis tõendavad, et kasutaja tegevused mõjutavad negatiivselt teiste kasutajate mängukogemust,
 
c) kasutaja rikub seaduseid, käesolevate kasutustingimuste lõikudes 3, 4 ja 5 toodud sätteid, rakenduvaid lisatingimusi ja/või reegleid, välja arvatud juhul, kui ta pole rikkumise eest vastutav.
8.3
Iga tühistamine/lõpetamine peab olema esitatud kirjalikult. E-posti teel edastatud tühistamissoovid vastavad kirjaliku esitamise nõudele. Tühistamissoovi võib edastada ka, kasutades kõnealuse mängu veebilehele lisatud tühistamisfunktsiooni.
8.4
Gameforge‬ võib kasutajakontosid kustutada, kui selleks on piisav põhjus (nt kui liikmestaatuseta konto on pikka aega mitteaktiivne olnud). Kasutajakontode kustutamise põhjuseid ning eeltingimusi saab lugeda kõnealuse mängu reeglitest, kui need eksisteerivad. Lisaks on ‪Gameforge‬'il õigus oma äranägemisel kustutada kasutajakontosid lepingu lõppemisel.
8.5
Kui ‪Gameforge‬ edastab teate sooviga leping lõpetada põhjusel, mille eest kasutaja ei vastuta, või kui ta lõpetab vastava ‪Gameforge‬'i teenuse pakkumise enne tühistamissoovi rakendumist, on kasutajal õigus nõuda konto peal oleva kasutamata jäänud preemiumvaluuta või allesjäänud liikmestaatuse kestuse väärtusega võrdväärset kompensatsiooni.
9
Rakendatav seadus, kohus
 
Lepingulist suhet reguleerivad Saksamaa seadused, kuid rakenduvad ka ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ning viited rahvusvahelisele tsiviilseadustikule. Kui kasutaja elab lepingu sõlmimise (registreerumine, tasuliste teenuste ostmine) hetkel mõnes teises Euroopa Liidu riigis, jäävad kehtima kõnealuses riigis rakendatavad seadused, mida ei mõjuta esimeses lauses sätestatu.
10
Käesolevate kasutustingimuste muudatused, mitmesugused sätted, teabevahetus, lepingu eraldatavus
10.1
Gameforge‬ jätab endale õiguse käesolevaid kasutustingimusi muuta. ‪Gameforge‬ teavitab kasutajat muudetud tingimustest, nende võimalikust rakendamisest ja õigusest tingimustega mitte nõustuda vähemalt neli nädalat enne nende kehtimahakkamist. Kui kasutaja ei ole selle perioodi jooksul muudetud kasutustingimuste rakenduste vastu või logib pärast muudetud kasutustingimuste kehtima hakkamist uuesti ‪Gameforge‬'i teenustesse sisse, loetakse muudetud tingimused aktsepteerituks. ‪Gameforge‬ teavitab kasutajat sobival viisil neljanädalase perioodi tähtsustest, õigusest vastuväiteid esitada ning tegevusetusega kaasnevatest juriidilistest tagajärgedest.
10.2
Kasutajal on vastunõude esitamise õigus vaid juhul, kui see on seadusjärgselt tõestatud (res judicata otsusega) või kui ‪Gameforge‬ seda tunnustab või ei ole seda vaidlustanud. Kasutajal on õigus rakendada kinnipidamisõigust, kui tema nõuded on esitatud käesoleva lepingu nõuete piires.
10.3
Kui käesolevad kasutustingimised ei osuta teisiti, peab ‪Gameforge‬ kasutajaga sidet reeglina e-posti teel. Kasutaja kinnitab, et registreerumisel sisestatud e-posti aadressi jälgitakse pidevalt ‪Gameforge‬'ilt saabuvate sõnumite osas. Kui kasutaja ‪Gameforge‬'iga ühendust võtab, peab ta täpsustama, millisele mängule ja kontole ta viitab. ‪Gameforge‬ pakub kasutajale probleemidest teavitamiseks abisüsteemi kasutamise võimalust. ‪Gameforge‬'il on õigus suunata probleemidega kasutajad abisüsteemi kaudu suhtlema.
10.4
Kui käesolevate kasutustingimuste mistahes säte osutub jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima. Jõustamatu säte asendatakse vastava seadusliku sättega.
 
Karlsruhe, juuni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Saksamaa
 
Mannheim‬i Ringkonnakohus, Äriregistri number ‪718029
Käibemaksukohuslase number: ‪DE 814330106
Tegevdirektorid: ‪Alexander Rösner
Märkus seoses vaidluste veebipõhise lahendamisega:
Gameforge 4D GmbH ei ole kohustatud neis protsessides osalema ega planeeri seda teha.