Īpašie termini un nosacījumi virtuālo labumu un Premium servisu iegādei un dalības maksas servisos nodrošināšanai

1
Īpašo terminu un nosacījumu priekšmets un piemērošanas joma
 
Šie īpašie lietošanas termini un nosacījumi („nosacījumi”) papildina standarta Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’) lietošanas terminus un nosacījumus. Tie ietver virtuālo labumu lietošanas tiesību iegādi. „Virtuālie labumi” ir (i) klienta programmatūra online spēlēm, kas vai ir jau pieejama vai arī tiks izlaista vēlāk, (ii) Premium valūta un (iii) individuāli priekšmeti vai to pakas Gameforge nodrošinātām online spēlēm. Nosacījumi arī nosaka spēles papildu servisu („Premium servisi”) iegādi, kā arī maksas dalības piešķiršanu, izpildi un izbeigšanu saskaņā ar standarta lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 1.2.
2
Īpašie termini un nosacījumi virtuālo labumu un Premium servisu iegādei
2.1
Lietotājs var iegādāties lietošanas tiesības programmatūrsa daļa, kas ir jau pieejama vai tiks izlaista vēlāk un kura ļaus uzstādīt un lietot kādu no Gameforge piedāvātajām online spēlēm iegādes datumā vai vēlāk saskaņā ar standarta lietošanas terminiem un nosacījumiem („klienta programmatūra”). Gameforge pēc tam piedāvās lietotājam jau esošu online spēli lejupielādei. Ja lietošanas tiesību iegādes laikā (iepriekš pārdošana) online spēle vēl nav pieejama, Gameforge pasūtījuma lapā noteiks izlaišanas datumu un nodrošinās piekļuvi tai no attiecībā laika brīža. Izlaišanas datums tiek uzskatīts kā nesaistošs piegādes datums. Gadījumos, ja ir nepieciešams izlabot kādas nozīmīgas problēmas, Gameforge ir tiesīga atlikt izlaišanas datumu, bet ne uz ilgāku laiku kā trīs mēnešus pēc sākotnēji noteiktā izlaišanas datuma.
2.1.1
Lietotājs piekrīt noslēgt līgumu par klienta programmatūras lietošanas tiesību iegādi, izvēloties klienta programmatūru (vai paku ar klienta programmatūru un citiem virtuāliem labumiem) attiecīgās Gameforge piedāvātās online spēles veikala lapā un noklikšķinot uz pogas „Pirkt” vai līdzīgi apzīmēta elementa. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Gameforge nosūta līguma apstiprinājumu uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Pretēji standarta lietošanas terminu un nosacījumu punktam 2.5, licences līgums var tikt noslēgts arī brīdī, kad Gameforge izveido lietotāja kontu un piesaista to lietotāja iepriekš norādītajai e-pasta adresei pēc maksājuma procesa. Gameforge to norādīs individuālos gadījumos.
2.1.2
Licences līguma saturs un joma saskaņā ar 2.1.1 tiek noteiks pēc standarta lietošanas terminu un nosacījumu punkta 3.3.
2.2
Lietotājs var iegādāties virtuālo valūtu, kas tiek piesaistīta lietotāja kontam, no kura ir izpildīts maksājums saskaņā ar šiem nosacījumiem („Premium valūta”). Premium valūta var būt atšķirīgs nosaūkums katrā no online spēlēm.
2.2.1
Lietotājs piekrīt Premium valūtas pasūtījuma līgumam, izvēloties Premium valūtas apjomu Gameforge nodrošinātās spēles veikala lapā un noklikšķinot uz pogas „Pirkt” vai līdzīgi apzīmēta elementa. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Gameforge papildina lietotāja kontu ar attiecīgu Premium valūdas apjomu.
2.2.2
Līdz ar Premium valūtas piešķiršanu lietotājam, Gameforge piešķir tam parastas un nenododamas tiesības izmantot iegūtos virtuālos labumus („priekšmetus”) vai Premium servisus, ko piedāvā Gameforge attiecīgajā online spēlē, kur tie ir detalizētāk aprakstīti un kuru iegādei lietotāja kontā ir nepieciešams noteikts apjoms Premium valūtas. No lietotāja konta tiek atskaitīta attiecīgajiem virtuālajiem labumiem un vērtībām nepieciešamā Premium valūtas summa.
2.2.3
Lietotāja tiesības lietot virtuālos labumus un vērtības beidzas līdz ar standarta lietošanas terminu un nosacījumu regulētā līguma izbeigšanas. Gadījumā, ja lietotāja konts ir bloķēts saskaņā ar lietošanas terminu un nosacījumu sadaļas 6.2 d) punktu, Gameforge ir tiesības atteikties sniegt attiecīgos servisus bloķēšanas periodā.
2.2.4
Tiesības lietot virtuālos labumus un vērtības, kas ir iegūti saskaņā ar sadaļu 2.2.2, beidzas līdz ar standarta lietošanas terminu un nosacījumu regulētā līguma izbeigšanas. Lietotājam netiek piemērotas prasības izmantot šos virtuālos labumus un vērtības minimālā laika periodā, izņemot gadījumus, ja iegādes brīdī to aprakstā ir precīzi norādīts tā minimālais laika periods.
2.3
Lietotājs var iegādāties virtuālos labumus („priekšmetus”) un Premium servisus gan atsevišķi, gan kopā. Šos virtuālos labumus un Premium servisus var izmantot tikai attiecīgajā online spēlē, un parasti tikai attiecīgajam kontam, no kura tika veikts pasūtījums.
2.3.1
Lietotājs piekrīt pabeigt virtuālo labumu vai Premium servisu iegādes līgumu, izvēloties attiecīgās mantas vai Premium servisus no Gameforge piedāvātās veikala lapas, pēc tam noklikšķinot attiecīgu uz pogas „Pirkt” vai līdzīgi apzīmētas pogas. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Gameforge papildina lietotāja kontu ar attiecīgu Premium valūtas vai priekšmetu apjomu.
2.3.2
Tiesības lietot virtuālos labumus un Premium servisus, kas ir iegūti saskaņā ar sadaļu 2.3.1, beidzas līdz ar licences līguma izbeigšanu, ko regulā standarta letošanas termini un nosacījumi. Lietotājam netiek piemērotas prasības izmantot šos virtuālos labumus un vērtības minimālā laika periodā, izņemot gadījumus, ja iegādes brīdī to aprakstā ir precīzi norādīts tā minimālais laika periods.
2.4
Premium valūtas un virtuālo labumu pasūtījuma cena tiek apmaksāta, izmantot Gameforge iestrādātos maksājumu servisus, kuru nodrošinātāji lietotājam piedāvā dažādas apmaksas metodes („maksājuma veidi"). Tāpat arī lietotājs var izvēlēties kādu no piedāvātajām apmaksas metodēm, apzinoties, ka tās tiks izpildītas saskaņā ar attiecīgā servisa nodrošinātāja terminiem un nosacījumiem.
2.5
Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no sava pasūtījuma saskaņā ar sadaļām 2.1.1, 2.2.1 un 2.3.1 līdz pat brīdim, kad maksājums tiek pilnībā izpildīts, saskaņā ar sadaļu 2.4. Līdz tam ir iespējams arī izlabot ievadītos datus, noklikšķinot uz pārlūkprogrammas pogas „Atpakaļ”.
3
Īpašie noteikumi un nosacījumi dalības maksas servisos nodrošināšanai
3.1
Stājoties spēkā līgumam par dalību, izvēlētajā (minimālajā) laika periodā lietotājs iegūst pieeju īpašiem labumiem attiecīgajā online spēlē (piemēram, īpašas funkcijas vai pieejas ierobežotām zonām), kas parasti nav pieejami lietotājiem, kuri nav šī servisa biedri.
3.2
Lietotājs izvēlas (minimālo) dalības periodu un attiecīgo summu, ko viņam ir nepieciešams apmaksāt. Tajā pašā lapā lietotājs izvēlas savu apmaksas veidu un piesaistīto maksājuma servisa nodrošinātāju. Tāpat attiecīgi ir spēkā arī sadaļas 2.2.1, 2.4 un 2.5. Dalības nodrošināšanai nepieciešamās summas apmaksa ir jāveic pirms attiecīgā dalības perioda sākuma.
3.3
No dalības var atteikties jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma līdz pat attiecīgās dalības termiņa beigām. Par atcelšanu var tikt paziņots ar e-pastu vai rakstiski. Ja atcelšanas iespēja ir iestrādāta lietotāja konta pārvaldībā, arī tā var tikt izmantota atcelšanas apstiprināšanai. Lietotāja izvēlētais maksājuma veids neizslēdz automātisku atjaunošanu, kas tiek veikta pēc attiecīgā dalības perioda beigām, izņemot gadījumus, kad kāda no iesaistītajām pusēm to atceļ līdz beigu termiņa sasniegšanai. Pirms dalības apstiprināšanas lietotājs tiek informēts par automātiskās atjaunošanas iespēju
4
Virtuālo vērtību, Premium valūtas un dalības maksas servisos pasūtīšana lietotāja vārdā
4.1
Līguma partneris servisiem, kurus piedāvā Gameforge, saskaņā ar sadaļām 2 un 3 var būt arī cita persona, kas lietotāja labā tikai iegādājas attiecīgos servisus (līgums par labumu trešajām personām). Šis būs īpašs gadījums, ja attiecīgo maksājumu patiesais veicējs (piemēram - kredītkartes, bankas konta, telefona līnijas īpašnieks) sadaļā 2.4 minētajiem nolūkiem vēlēsies iegūt attiecīgajam lietotājam pieejamos servisus.
4.2
Sadaļā 4.1 aprakstītajos gadījumos attiecīgo servisu piešķiršanas pieprasījumus no Gameforge var veikt tikai lietotāja konta īpašnieks. Gameforge tiešā veidā kreditē attiecīgo lietotāju.
5
Naudas un maksājuma nodevu atmaksa atcelšanas gadījumā
5.1
Kamēr atteikšanās tiesības nav sekmīgi izpildītas, neizmantotās Premium valūtas vai atlikušās dalības maksas servisos daļas atmaksa ir iespējama tikai saskaņā ar lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 8.5.
5.2
Gadījumā, ja likumā noteiktās atteikšanās tiesības ir sekmīgi izpildītas, Gameforge veicamās atmaksas summai pievieno arī lietotāja veikto maksājumu servisu papildu izmaksas. Ja tas nav iespējams, tiek piešķirta attiecīgā apjoma kompensācija, veicot bankas pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu.
6
Cits
6.1
Netiek piemērotas nekādas citas papildu izmaksas bez pamata maksas par interneta pieeju un Gameforge nodrošināto servisu cenas, saskaņā ar sadaļām 2 un 3.
6.2
Gameforge nodrošina apmaksas atbalstu https://billing.gameforge.com un spēles atbalstu http://support.gameforge.com. Citos veidos atbalsts netiek sniegts (piemēram - telefoniski vai sociālos tīklos).
6.3
Attiecīgi ir spēkā arī Lietošanas terminu un nosacījumu 10.sadaļa.
 
Karlsruhe, 2019.gada jūlijs
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vācija
 
Vietējā tiesa Mannheim, HRB 718029
Nodokļu maksātāja ID: DE 814330106
Izpilddirektori: Alexander Rösner
Paziņojums par strīdu izšķiršanu tiešsaistē:
Gameforge 4D GmbH nav pienākuma un nodoma piedalīties šāda veida procesos.