Termini un Nosacījumi dalībai izlozēs un konkursos

1
Temats
 
Šie ‘Nosacījumi’ nosaka piedalīšanos izlozēs un sacensībās (‘Konkurss(-i)’), ko rīko Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Germany (‘Gameforge’). Pretrunu gadījumos prioritāte ir individuāla konkursa papildu nosacījumiem, kas tiek publicēti kā ‘Paziņojums’.
2
Atbilstība
2.1
Piedalīties drīkst visi pilngadīgi lietotāji, kuri atbilst ‪Lietošanas terminu un nosacījumu‬ prasībām konkursa laikā un kuriem ir savs aktīvs konts (‘Konts’) attiecīgajā online spēlē. Dalībnieka pilngadība tiek noteikta, vadoties pēc lietotāja mītnes valsts likumdošanas normām.
2.2
Konkursos drīkst piedalīties, bet ne kandidēt uz jebkādu balvu saņemšanu, arī (a) Gameforge darbinieki (iekļaujot arī saistītos uzņēmumus), (b) darbinieku ģimenes locekļi un (c) jebkāda veida 3-šās pakāpes tuvinieki (a) un (b) minētajām personām. Balvas tiks izdalītas dalībniekiem, kuri neietilpst augstāk minētajās cilvēku grupās. Gameforge patur tiesības izslēgt no konkursa dalībniekus, kuri pārkāpj Lietošanas terminus un nosacījumus vai kuri iegūst vai izmantot citus negodīga labuma gūšanai konkursa norises laikā.
3
Dalība
3.1
Dalība konkursos norit atbilstoši paziņojumā aprakstītajiem nosacījumiem. Tā ir bez maksas, netiek piemērotas nekādas abonēšanas maksas un ir noteikts laika periods, kurā šī dalība ir spēkā.
3.2
Papildu noteikumi konkursiem, kur lietotājam ir nepieciešams iesniegt jebkāda veida ‘Saturu’ (atkarībā no konkursa, piemēram - teksti, attēli, ekrānattēli, mākslas darbi u.c.):

a) saturs ir jāiesniedz no kontam reģistrētas e-pasta adreses, adresējot to uz paziņojumā minēto e-pasta adresi un norādot pieprasīto tēmu. Tāpat arī e-pastā ir jāiekļaut konta lietotājvārds un izmantotā valodas versija.

b) iesniegšanas e-pastā ir jānorāda vārds, kādā dalībnieks var tikt saukts publiskā paziņojumā uzvaras gadījumā. Ja dalībnieks nesniedz šāda veida informāciju, tad tas ir uzskatāms par piekrišanu viņu saukt minētajā lietotājvārdā. Ja dalībnieks nevēlas izmantot nekādu vārdu, tas ir jānorāda kopā ar satura iesniegšanu.

c) nav atļauts iesūtīt saturu vairākas reizes (tai skaitā ir aizliegti arī atsevišķi iesniegumi no savstarpēji saistītiem kontiem.
3.3
Papildu noteikumu konkursiem, kas ir saistīti ar trešās puses sociālo mediju servisiem:

Ja konkursā vai paziņojumā ir prasīts izmantot kādu trešās puses sociālo mediju kontu, dalībniekam ir prasība būt reģistrētam šajā sociālā medija platformā no dalības brīža līdz pat konkursa beigām. Sociālā medija servisa operators nav konkursa organizētājs. Jebkāda veida pieprasījumi saistībā ar dalību konkursā ir adresējami tikai un vienīgi Gameforge.
3.4
Papildu noteikumi konkursam, kurā dalība nozīmē sasniegt noteiktus mērķus vai izpildnīt konkrētus uzdevumus spēlē (‘Sasniegumi’):

Ja dalība ir balstīta uz sasniegumiem spēlē, uzvarētājeim ir tiesības apstiprināt vai noraidīt savu dalību konkursā vienas nedēļas laikā no apziņošanas.
4
Dalībnieka tiesību piešķiršana izmantot iesniegto saturu
4.1
Dalībnieks piešķir Gameforge bezmaksas, neeksluzīvas un atceļamas tiesības rīkoties ar iesniegto saturu konkursa organizēšanas ietvaros, neatkarīgi no laika un lokācijas. Tas iekļaut tiesības reproducēt un rediģēt saturu (piemēram - pielāgot formātu un izmēru, redakcionālas izmaiņas). Tas tāpat arī iekļaut tiesības padarīt saturu publiski pieejamu Gameforge WEB vietnēs un Gameforge sociālo mediju kanālos (‘Prezentācija’) un piešķirt attiecīgo sociālo mediju servisu operatoriem tiesbības izmantot šo saturu.
4.2
Gameforge patur tiesības iestrādāt uzvarētāju iesniegto saturu kā īpašu atpazīstamības elementu online spēlēs un WEB vietnēs, kuras uztur Gameforge (piemēram - atvēršanas skatā). Šim nolūkam dalībnieks piešķir Gameforge tiesības izmantot iesniegto saturu atbilstoši augstāk esošās rindkopas 1 teikumam 1. Ja lietotājs atceļ tiesību piešķiršanu, Gameforge ir nepieciešams tikai izdzēst iestrādāto saturu pamatotā laika periodā, kas nepārsniedz 10 darba dienas Gameforge reģistrētajā birojā. Ja satura dzēšanai ir nepieciešams programmatūras papildinājums, šis laika periods var tikt pagarināts līdz nākamajam atjauninājumam, bet ne uz ilgāku laiku kā 9 mēneši. Dalībnieka sniegtajam saturam ir jābūt saskaņā ar 3(2)(b) un jāatbilst autortiesību identifikācijai.
4.3
Līdz ar satura iesniegšanu dalībnieks apstiprina, ka ir veicis nepieciešamās darbības. Dalībnieks garantē, ka saturs nepārkāpj nekāda veida trešo pušu tiesības un uzņemas pilnu atbildību par iespējamiem Gameforge zaudējumiem, ko var pieprasīt kādas trešās puses attiecībā uz šo saturu.
5
Gameforge tiesību piešķiršana izmantot iesniegto saturu
 
Dalības konkursā nodrošināšanai Gameforge sniedz bezmaksas, neekskluzīvas tiesības izmantot nepieciešamo saturu Gameforge servisos, uz ko attiecas konkurss (piemēram - ekrānattēli, ja to iesniegšana ir daļa no nepieciešamās dalības).
6
Balvas
6.1
Balvas tiek noteiktas paziņojumā. Uzvarētājs ir atbildīgs par jebkādu iespējamo nodevu vai nodokļu apmaksu par balvām.
6.2
Nav iespējams balvu pārsūtīt citai personai vai arī to izņemt naudas formātā. Ja uzvarētājs noraida balvu vai arī gadījumos 3(4) nav saņemts apstiprinājums, Gameforge ir tiesīga piešķirt balvu citam dalībniekam.
7
Uzvarētāju noteikšana
 
Gameforge noteiks uzvarētājus, vadoties pēc attiecīgā paziņojuma apraksta. Ja nav minēti konkrēti uzvarētāju noteikšanas kritēriji, Gameforge nosaka uzvarētājus pēc saviem ieskatiem, it īpaši gadījumos, kad piedalīšanās ir saistīta ar radošu darbu, kas ir subjektīvas izvērtēšanas objekts.
8
Uzvarētāju apzināšana un izziņošana
8.1
Gameforge sazināsies ar balvu ieguvējiem četru dienu laikā pēc darbu iesniegšanas termiņa, izmantojot iesniegot e-pasta adresi (‘Apzināšana’).
8.2
Saskaņā ar noteikumiem zem 3(2)(b) Gameforge ir tiesīga izziņot uzvarētāju savās Gameforge vietnēs un Gameforge sociālo mediju kanālos.
9
Balvu piegāde
9.1
Digitālas preces kā balvas:

Ja balvā ietilpst digitālas preces, tās tiks pievienotas uzvarētāja kontam vienas nedēļas laikā pēc apzināšanas vai vēlāk, ja ir nepieciešamība sazināties ar uzvarētāju konta precizēšanai. Ja ir nepieciešama uzvarētāja izvēle starp vairākām iespējamām balvām, un tas netiek paveikts divu nedēļu laikā pēc Gameforge pieprasījuma, tas var noverst pie balvas zaudēšanas bez kompensācijas, kā rezultāts pieprasījuma ignorēšanai. Tādā gadījumā Gameforge ir tiesīga piešķirt balvu citam dalībniekam.
9.2
Fiziskas balvas:

a) Gameforge pie apzināšanas pieprasīs uzvarētājiem nepieciešamo informāciju, lai nosūtītu balvas, kā arī nepieciešamības gadījumā precizējot balvas detaļas (piemēram - apģērba izmērus). Ja nepieciešamā informācija netiek sniegta divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma veikšanas, uzvarētāja tiesības uz balvu ir zaudētas bez kompensācijas iespējas, pieņemot to kā rezultātu pieprasījuma ignorēšanai. Šajā gadījumā Gameforge ir tiesīga piešķirt balvu citam dalībniekam.

b) fiziskas balvas tiks izsūtītas ar piegādes servisa nodrošinātāju (‘Servisa Nodrošinātājs’), ko pasūta Gameforge un kura izpildīšanai ir nepieciešama derīga pasta adrese (‘Adrese’). Fizisku balvu piešķiršana notiek, Gameforge organizējot balvu nodošanu uzvarētājiem ar atbilstošu servisa nodrošinātāju, Gameforge prasības pret servisa nodrošinātāju šajā gadījumā tiek pārsūtītas uzvarētājam. Ja balva nevar tikt piegādāta kļūdainas adreses dēļ, ko norādījis uzvarētājs, jebkāda veida papildu izdevumi tiek segti no uzvarētāja puses. Gameforge nebūs atbildīga par turpmākiem piegādes mēģinājumiem. Balvas netiek piegādātas uz valstīm ārpus paziņojumā norādītajiem reģioniem.
10
Privātums
10.1
Gameforge apstrādās dalībnieku iesniegtos datus (lietotāja pamatdati no viņa konta, piemēram - lietotājvārds un e-pasta adrese, nepieciešamības gadījumā arī pasta adrese un saskaņā ar 3(2)(b) iesniegot vārdu) saskaņā ar datu aizsardzības prasībām un ekskluzīvi konkursa norises mērķim. Tas iekļauj dalībnieka atbisltības pārbaudi, tāpat arī nepieciešamības gadījumā apziņošanu un prezentāciju Gameforge WEB vietnēs un Gameforge sociālo mediju kanālos (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/, kā arī citos pastāvošajos kanālos attiecīgajā spēlē).
10.2
Personas dati tiek uzglabāti konkursa laikā un pēc tam tie tiek dzēsti. Izņemot datus, kas tiek publicēti kā daļa no prezentācijas un dažādu iemeslu dēļ tiek uzglabāti pastāvīgi. Ja likumīgās glabāšanas prasības nosaka ilgāku glabāšanu, attiecīgie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā pēc šo prasību termiņa beigām.
10.3
Sīkāku informāciju par to, kā Gameforge apstrādā personīgos datus, var iegūt ‪Privātuma politikā‬ (skatīt attiecīgo punktu 3.9 par konkursu rīkošanu un likumīgo pamatojumu ar to saistītajiem procesiem punktā 6 par iesaistītās personas tiesībām).
11
Atbildība
11.1
Neatkarīgi no juridiskā viedokļa, Gameforge, tās vadība, darbinieki un aģenti ir atbildīgi par tīšu ļaunprātību un rupju nolaidību. Tomēr viņu atbildība ir spēkā tikai gadījumos, kad tiek pārkāptas vai neievērotas līgumsaistības, un attiecas tikai uz paredzamiem zaudējumiem, ja vien šie ierobežojumi nav pretrunā ar jebkādu piemērojamu likumu. Šie ierobežojumi neattiecas uz dzīvības zaudējumu, ievainojumiem vai veselības kaitējumu un uz atbildību saskaņā ar Product Liability Act.
11.2
Gameforge nav atbildīga par balvu materiāliem bojājumiem un juridiskām nepilnībām. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja defekts ir krāpnieciski slēpts no Gameforge puses.
12
Nobeiguma noteikumi
12.1
Dalībnieks piekrīt šiem Dalības terminiem un nosacījumiem, izpildot nepieciešamās dalības darbības. Papildu šiem Dalības terminiem un nosacījumiem spēkā ir arī Gameforge ‪Lietošanas termini un nosacījumi‬.
12.2
Jebkādu konkursa rīkošanā iesaistīto trešo pušu nosacījumi netiek ietekmēti.
12.3
Gameforge patur tiesības izbeigt konkursu pirms izziņotā beigu termiņa, ja ir radušies kādi svarīgi un iepriekš neparedzēti apstākļi Kā viens no īpašiem iemesliem var būt, ja tehnisku, organizatorisku vai legālu iemeslu dēļ nav iespējama korekta konkursa izpilde.
12.4
Līgumiskās attiecības nosaka Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana un tiesību akti, izņemot starptautisko privāttiesību nodošanas noteikumus. Ja dalībnieks konkursa laikā atrodas citā Eiropas Savienības valstī, piemērojamie juridiskie regulējumi paliek neskarti.
12.5
Tiesiskā kārtība neattiecas uz atbilstību dalībai konkursos un attiecībā uz konkursu rīkošanum ieskaitot uzvarētāju noteikšanu.
12.6
Ja kāds no šo Lietošanas terminu un nosacījumu punktiem vairs nav spēkā, pārējie punkti paliek spēkā. Puses aizstāj spēkā neesošo normu ar tādu, kas juridiski visprecīzāk atbilst spēku zaudējušās normas būtībai un mērķim.