Lietošanas termini un nosacījumi

1
Lietošanas terminu un nosacījumu priekšmets un piemērošanas joma
1.1
Zemāk esošie lietošanas termini un nosacījumi ("Lietošanas termini un nosacījumi") reglamentē online spēļu un tādu servisu kā forumi un atbalsta sistēmas ("‪Gameforge‬ servisi"), kuru darbību nodrošina ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ lietotājiem nodrošina ‪Gameforge‬ servisus. ‪Gameforge‬ servisus var izmantot gan bezmaksas online spēļu un servisu formā, gan kā virtuālo labumu un vērtību iegādi online spēlēs un servisos, par ko var norēķināties, veicot attiecīgu maksājumus. Atsevišķos gadījumos ‪Gameforge‬ servisi var tikt izmantoti, veidot vienreizēju vai regulāru maksājumu ("Dalība"). Kamēr šajos lietošanas terminos un nosacījumos nav skaidri norādīts pretējas, tie ir spēkā attiecībā uz ‪Gameforge‬ maksas servisiem, ieskaitot dalību. Virtuālo labumu un vērtību iegūšana par maksu un dalības līgumi ir lietošanas terminu un nosacījumu papildu priekšmets un darbības joma Īpašajiem terminiem un nosacījumiem par virtuālo pakalpojumu un dalības maksas servisos iegādi ("Īpaši nosacījumi").
1.3
Gameforge‬ ir tiesīga pārtraukt ‪Gameforge‬ servisu darbību bez iepriekšēja brīdinājuma steidzamu tehnisku iemeslu vai nepieciešamu uzlabojumu darbu dēļ. Visos citos gadījumos tiek nodrošināts attiecīgs iepriekšējs paziņojums.
1.4
Gameforge‬ servisus var izmantot tikai pašreizējā spēkā esošajā versijā.
1.5
Gameforge‬ servisi ir paredzēti tikai lietotāju izklaidei. Ir aizliegts tos izmantot finansiāla labuma gūšanai. Visa veida izņēmumiem ir nepieciešama nepārprotama un iepriekš veikta rakstiska ‪Gameforge‬ atļauja.
1.6
Lietotājs ir atbildīgs par izmantotās programmatūras un datortehnikas savietojamību un atbilstību, it īpaši attiecībā uz ‪Gameforge‬ servisu atjauninājumu un jaunu versiju izmantošanu.
1.7
Gameforge‬ servisi ir priekšmets un darbības joma piemērojamajiem spēlēšanas vai lietošanas noteikumiem ("Noteikumi"), ja tādi pastāv, un kuros ‪Gameforge‬ valdījuma un īpašuma tiesības izklāstītas sīkāk. Ja starp Lietošanas terminiem un nosacījumiem un Noteikumiem ir kādas pretrunas, tad kā prioritāri ir jāuzskata Lietošanas termini un nosacījumi, izņemot īpašus gadījumus, kad Noteikumi iegūst īpašu prioritāti, un kas ir aprakstīta atsevišķi.
1.8
Netiek piemērotas darbības, kas ir pretējas noteikumiem vai lietošanas terminiem un nosacījumiem.
2
Vispārīgi noteikumi attiecībā uz līguma noslēgšanu
2.1
Lietotājam ir obligāti jāreģistrējas, lai varētu izmantot ‪Gameforge‬ servisus. Tas neattiecas uz īpašiem gadījumiem, kad reģistrācijas prasībās ir minēti izņēmumi (piemēram, ar uzrakstu "Spēlējiet jau tagad!"). Tāpat lietotājam ir obligāti jāreģistrējas, lai tiktu saglabāti viņa spēles rezultāti.
2.2
Lietotājs var būt tikai individuāla fiziskas persona (nav atļauts reģistrēties personu grupām, ģimenēm, dzīvesbiedriem u.c.). Reģistrācija ir jāapstiprina personīgi un nav atļauts reģistrēties ar trešo personu starpniecibu.
2.3
Nepilngadīgām personām ir atļauts lietot ‪Gameforge‬ servisus tikai tādā gadījumā, ja tam ir piekritis viņu likumīgais aizbildni, kā arī lietotājs ir sasniedzis sasniedzis nepieciešamo vecumu.
2.4
Reģistrācijas procesa laikā lietotājam jānorāda tādi dati kā spēlētāja vārds un reģistrēta e-pasta adrese. Lietotājam nav tiesību izmantot īpašu vai specializētu spēlētāja vārdu. Spēlētāja vārds nedrīkst būt pretrunā ar trešo pušu tiesībām un nedrīkst pārkāpt vispārpieņemto pieklājību. Turklāt par spēlētāja vārdu nedrīkst izvēlēties e-pasta vai tīmekļa adresi. Lietotājs apliecina un garantē, ka reģistrācijas laikā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, tāpat arī lietotājam ir obligāti jāatjauno savi reģistrācijas dati, ja tajos ir kādas izmaiņas. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu līguma stāšanos spēkā, ‪Gameforge‬ ir tiesīga pieprasīt derīgu personu apliecinošu pierādījumu, kas pēc attiecīgas pārbaudes tiks iznīcināts.
2.5
Līdz ar nepieciešamo datu ievadīšanu kādā no ‪Gameforge‬ interneta vietnēm, lietotājs apstiprina piedāvājumu noslēgt attiecīgu līgumu. ‪Gameforge‬ apstiprina piedāvājumu, aktivizējot lietotāja kontu. ‪Gameforge‬ ir tiesības veikt lietotāja konta aktivizēšanu atkarībā no tā, vai lietotājs ir apstiprinājis savu e-pasta adresi. Tas tiek veikts, ‪Gameforge‬ izsūtot lietotājam e-pastu, kas satur piedāvājuma apstiprinājumu, kā arī pieprasījumu lietotājam aktivizēt savu e-pasta adresi. Aktivizēšanas, ko veic ‪Gameforge‬, laikā tiek noslēgta vienošanās starp ‪Gameforge‬ un lietotāju, saskaņā ar šiem lietošanas terminiem un nosacījumiem. Atsevišķos gadījumos registrācijas process var atšķirties no šeit aprakstītā - īpaši tad, ja reģistrēšanās notiek ar trešo pušu lapu starpniecību (piemēram - sociālajos tīklos). Tādos gadījumos lietotājs tiek instruēts, kā pareizi apstiprināt līgumisko paziņojumu, kas nepieciešams vienošanās noslēgšanai.
2.6
Kā alternatīvu reģistrācijai ‪Gameforge‬ WEB lapās, ‪Gameforge‬ var atļaut reģistrēties, izmantojot attiecīgas funkcijas citās WEB vietnēs vai sociālajos tīklos (piemēram - "FaceBook Connect"). Šajā gadījumā, tiklīdz lietotājs ir devis savu nepārprotamu piekrišanu attiecīgās WEB lapas operatoram, tā viņa personīgie dati var tikt pārsūtīti ‪Gameforge‬. Lai izmantotu šāda veida reģistrāciju, lietotājam ir nepieciešams reģistrēties attiecīgajā WEB vietnē vai sociālajā tīklā saskaņā ar to regulējošajiem noteikumiem. Šīs 2.sadaļas normas attiecīgi ir spēkā arī uz līguma noslēgšanu.
2.7
Reģistrēšanās vai aktivizēšana nenodrošina nekādas papildu tiesības.
2.8
Tiklīdz ir sekmīgi pabeigta reģistrēšanās, lietotājs izveido savu lietotāja kontu, kuru ir iespējams patstāvīgi pārvaldīt. Lietotājs var izveidot izveidot kontu ‪Gameforge‬ portālā vai attiecīgā ‪Gameforge‬ WEB vietnē. Tāpat arī lietotājs var izmantot lietotāja kontu, kas ir izveidots ‪Gameforge‬ portālā citām online spēlēm, kuras ‪Gameforge‬ ir savienojusi ar ‪Gameforge‬ portālu. Kamēr nav skaidri norādīts pretējais, lietotāja izveidotais lietotāja konts ir paredzēts tikai un vienīgi attiecīgajā lapā pieejamās online spēles izmantošanai, un to nevar izmantot citām online spēlēm. ‪Gameforge‬ patur tiesības ieviest tehniskus risinājumus (piemēram - portāla formā), kas ļauj lietotāja kontu izmantot vairākiem ‪Gameforge‬ servisiem.
2.9
Lietotāja konts nav nododams tālāk trešajām pusēm bez nepārprotamas ‪Gameforge‬ piekrišanas.
3
Vispārīgie lietotāja pienākumi
3.1
Pieslēgšanās dati, lietotājvārdi un paroles
3.1.1
Lietotāja pienākums ir vienmēr turēt stingrā slepenībā savus pieslēgšanās datus. Tāpat arī lietotājs ‪Gameforge‬ servisos drīkst izmantot tikai un vienīgi savus pieslēgšanās datus, kā arī viņa pienākums ir pasargāt tos no neatļautas trešo pušu piekļuves.
3.1.2
Kā "pieslēgšanās dati" tiek uzskatīti lietotāja personīgie pieejas dati, kurus izmanto viņa autorizēšanai un kas novērš jebkādu nesankcionētu trešo pušu piekļuvi. Parolei ir jābūt atšķirīgai no lietotājvārda, kā arī tai ir jāsastāv no vismaz astoņu simbolu kombinācijas, kas satur gan ciparus, gan burtus.
3.1.3
Gadījumā, ja lietotājam ir pamats uzskatīt, ka kāda trešā puse ir neautorizēti ieguvušas vai varētu būt ieguvušas lietošanā šos datus, viņa pienākums ir nekavējoties par to informēt ‪Gameforge‬ un mainīt savus datus, vai arī vienoties ar ‪Gameforge‬ par to nomaiņu. ‪Gameforge‬ ir tiesības īslaicīgi bloķēt piekļuvi lietotāja kontam šādās situācijās, kā arī gadījumos, ja ‪Gameforge‬ ir pamatotas aizdomas par datu neatļautu izmantošanu. Lietotājam pieeja tiek atkal atjaunota, tiklīdz aizdomas par datu ļaunprātīgu izmantošanu ir izrādījušās nepamatotas.
3.1.4
Lietotājam nekādā gadījumā nav tiesību izmantot cita lietotāja pieslēgšanās datus, ja vien Noteikumi nepieļauj izņēmumus.
3.2
Gameforge‬ servisu lietošana
3.2.1
Gameforge‬ servisos ir iekļauts dažāda veida saturs, kas tiek aizsargāts ar preču zīmes likumu, autortiesībām vai kā citādi aizsargāts par labu ‪Gameforge‬ vai kādām trešajām pusēm. Kamēr ‪Gameforge‬ nav sniegusi nepārprotamu atļauju, lietotājam ir aizliegts pārveidot, reproducēt vai publiski izplatīt ‪Gameforge‬ servisus vai tajos pieejamo saturu, kā arī izmantot tos reklāmas vai citiem pasākumiem, par kuriem nav iepriekš noslēgta vienošanās. Reprodukcija ir atļauta tikai gadījumos, kad tas ir tehniski nepieciešams ‪Gameforge‬ servisu lietošanai un par ko ir noslēgta vienošanās. Tāpat nav atļauts pārveidot, slēpt vai izvākt autortiesību paziņojumos un preču zīmes.
3.2.2
Termins "saturs" tiek attiecināts uz visiem datiem, attēliem, tekstu, grafikām, mūziku, skaņām, skaņu sekvencēm, video, programmatūru vai tās kodu un jebkāda cita veida informāciju, ko piedāvā ‪Gameforge‬. Tāpat arī "saturs" tiek attiecināts uz visiem lejupielādējamiem servisiem.
3.2.3
Lietotājs apņemas atturēties no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt vai traucēt ‪Gameforge‬ servisu darbībai, kā arī viņš necentīsies piekļūt datiem, kuriem nav sniegta pieeja.
3.2.4
Lietotājam nav tiesību publicēt ‪Gameforge‬ servisos izvietoto saturu.
3.2.5
Nav atļauts izmantot ‪Gameforge‬ servisus ar anonimizācijas pakalpojumu vai citu servisu starpniecību, kas noslēpj lietotāja patieso IP adresi vai viņa oriģinālo izcelsmi.
3.3
Klienta programmatūras lietošana
 
Tādu piedāvājumu (tostarp spēļu) gadījumā, kuriem nepieciešama klienta programmatūras instalēšana, ‪Gameforge‬ nodrošina lietotājam neekskluzīvas (pamata) tiesības, kas ir ierobežotas uz laiku, kamēr ir spēkā reģistrācija, šādas klienta programmatūras instalēšanai un izmantošanai. Lietotājam ir tiesības pavairot klienta programmatūru tikai tiktāl, cik tas nepieciešams līgumā paredzētajam programmatūras pielietojumam. Jebkāda klienta programmatūras komerciāla izmantošana ir aizliegta. Ja piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, ir aizliegts modificēt klienta programmatūru, tulkot nodrošināto programmas kodu citos kodos (dekompilēt), kā arī pētīt programmatūras dažādos izstrādes posmus (veikt inženieranalīzi).
4
Īpašie online spēļu izmantošanas nosacījumi
4.1
Ja vien spēles noteikumi neparedz citādi, tad lietotāji vienā online spēles serverī (piemēram - pasaulē vai visumā) drīkst piedalīties tikai ar vienu lietotāja kontu. Vairāku lietotāju kontu ("vairāki konti") izmantošana nav atļauta. ‪Gameforge‬ ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem dzēst vai bloķēt šādus neatļautus viena lietotāja vairākus kontus.
4.2
Lietotājam ir aizliegts jebkādā veidā manipulēt ar online spēlēm, jo īpaši viņš nedrīkst izmantot nekāda veida pasākumus, mehānismus vai programmatūru, kas varētu ietekmēt spēles darbību vai tās paredzēto norisi. Tāpat lietotāji nedrīkst veikt darbības, kas varētu radīt nepamatotu vai pārmērīgu tehnisko slodzi. Lietotājam nav atļauts bloķēt, pārrakstīt vai modificēt ‪Gameforge‬ veidoto saturu vai jebkādā citā veidā iejaukties online spēlē.
4.3
Lietotājam arī aizliegts darbināt online spēle ar kādu citu programmatūru kā tikai ar interneta pārlūkprogrammu vai nodrošināto klienta programmu. Jo īpaši tas attiecas uz tā saucamajiem botiem un citiem rīkiem, kas paredzēti tīmekļa saskarnes aizstāšanai vai mainīšanai. Tāpat ir aizliegti arī skripti un programmas, kas sniedz lietotājiem priekšrocības pār citiem spēlētājiem, tostarp automātiskā atjaunināšana un citi tīmekļa pārlūkā integrēti mehānismi, ja tie ietver automatizētas darbības. Ienākšana ir atļauta tikai caur ‪Gameforge‬ servisiem un trešās puses lapām, kuras ir integrējusi ‪Gameforge‬ (piemēram - portāli vai sociālie tīkli).
 
Lietotājs nekādā gadījumā nedrīkst:
 
a) veidot vai izmantot „čītus”, modifikācijas, hakus un / vai jebkādu citu trešo pušu programmatūru, kas varētu mainīt tiešsaistes spēļu spēlētāju pieredzi;
 
b) izmantot programmatūru, ar kuras palīdzību iespējams veikt datu ievākšanu vai kā citādi pārtvert vai apkopot ar online spēlēm saistītu informāciju;
 
c) pirkt vai pārdot par reālām vērtībām no ‪Gameforge‬ iegūtus virtuālus labumus, kā arī mainīties ar tiem vai kā citādi izmantot tos ārpus online spēlēm, kamēr tas netiek individuālos gadījumos atļauts.
 
Tas sevī ietver arī jebkādas cita veida aktivitātes, uz kurām ir attiecināmi augstāk minētie aizliegumi.
4.4
Visas tiesības uz online spēlēs iegādājamajiem un izmantojamajiem virtuālajiem pakalpojumiem pieder tikai ‪Gameforge‬, izņemot lietošanu saskaņā ar lietošanas terminiem un nosacījumiem.
4.5
Nav atļauts izmantot privātus serverus, piemēram - serverus, kuri pieder lietotājiem vai trešajām pusēm, kas atļauj, nodrošina vai pārvalda neatļautu pieslēgšanos ‪Gameforge‬ servisiem, it īpaši tas attiecas uz programmatūru, kuru ‪Gameforge‬ nav īpaši apstiprinājusi, vai kura līdzinās vai cenšas līdzināties ‪Gameforge‬ servisiem.
5
Īpaši nosacījumi saziņas iespēju izmantošanai (piemēram - diskusiju forumu, čatu, blogu un komentēšanu)
5.1
Gameforge‬ var nodrošināt lietotājam dažādas saziņas iespējas tās pašas saturam un palīdzība, ko lietotājs var izmantot attiecīgajā laika periodā, kad tas ir pieejams. ‪Gameforge‬ šajā gadījumā tikai un vienīgi nodrošina tehniskās iespējas informācijas apmaiņai. Netiek sniegtas tiesības šādu saziņas iespēju nodrošināšanai.
5.2
Lietotājam ir aizliegts publicēt vai izplatīt saturu (piemēram - attēlus video, saites, vārdus un tekstus) ‪Gameforge‬ servisos, kas:
 
a) ir pretrunā ar pastāvošo likumdošanu likumu vai sabiedrībā valdošajiem morālajiem vai ētikas standartiem;
 
b) ir pretrunā ar preču zīmēm, autortiesībām, rūpnieciskajām un citām reģistrētām tiesībām, komercnoslēpumiem un citām trešo pušu tiesībām;
 
c) pēc savas būtības ir piedauzīgs, rasistisks, vardarbību veicinošs, pornogrāfisks vai citādi bīstams bērnu un jauniešu labklājībai un attīstībai;
 
d) pēc savas būtības ir aizskarošs, uzbrūkošs vai personu apmelojošs vai kā citādi kaitē indivīda personas tiesībām;
 
e) satur ķēdes vēstules vai finanšu piramīdu shēmas;
 
f) satur nepatiesas norādes, ka to nodrošina vai atbalsta ‪Gameforge‬;
 
g) satur trešo pušu personīgos datus bez to nepārprotamas piekrišanas;
 
h) pēc savas būtības ir komerciāls vai kalpo reklāmas nolūkiem.
5.3
Lietotājam ir jāizvēlas pieņemami formulējumi un jāizvairās no pazemojošas kritikas izteikšanas vai jebkāda politiska, reliģiska vai seksuāla satura izplatīšanas.
5.4
Gameforge‬ neuzņemas nekāda veida atbildību par lietotāju pašu piedāvāto saturu. Lietotājs tomēr piešķir ‪Gameforge‬ neierobežotas, pastāvīgas un neekskluzīvas tiesības izmantot viņa pievienoto saturu un papildinājumus, kas ir izvietototi ‪Gameforge‬ servisos. ‪Gameforge‬ uzsver, ka ievadītais saturs netiek aktīvi uzraudzīts, tā vietā tiek veiktas izlases pārbaudes. Tāpat arī lietotājam ir iespēja ziņot ‪Gameforge‬ par iespējamu neatļautu saturu. ‪Gameforge‬ iespējami ātri reaģēs un pēc nepieciešamības labos vai dzēsīs saturu, par kuru ir ziņots.
6
Pienākumu nepildīšanas sekas
6.1
Ja ‪Gameforge‬ iebilst pret kādu īpašu saturu, lietotāja pienākums ir to nekavējoties izņemt. Tāpat arī ‪Gameforge‬ patur tiesības šo saturu izņemt manuāli.
6.2
Neraugoties uz jebkādām citām likumīgām vai līgumiskām tiesībām, jo īpaši slēgšanas tiesību iemesliem saskaņā ar šo lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 8.2, izmantojot savas rīcības tiesības ‪Gameforge‬ var veikt kādu no tālāk minētajām darbībām, ja tiek rasti pierādījumi tam, ka lietotājs pārkāpj šos Lietošanas terminus un nosacījumus vai jebkādus citus piemērojamus noteikumus vai normas:
 
a) mainīt vai dzēst saturu;
 
b) izteikt brīdinājumu attiecīgam lietotājam;
 
c) attiecīgajā online spēlē publicēt informāciju par noteikumu pārkāpšanu, minot vainīgā lietotāja vārdu;
 
d) īslaicīgi bloķēt lietotāja kontu un
 
e) uz visiem laikiem izslēgt attiecīgo lietotāju.
6.3
Ja lietotājs ir izslēgts vai viņam ir liegta piekļuve, viņam nav tiesību reģistrēt jaunu lietotāja kontu bez iepriekšējas ‪Gameforge‬ piekrišanas.
7
Atbildības ierobežojumi
7.1
Atbilstoši līgumiskajām normām ‪Gameforge‬ nes atbildību par jebkādiem zaudējumiem / bojājumiem, ko cieš lietotājs un kuri radušies ‪Gameforge‬ vai tās aģentu darbības dēļ. Tāpat tā ir atbildīga par miesas bojājumiem un ievainojumiem saskaņā ar Produktu saistību tiesībām (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Citādi ‪Gameforge‬ atbildība saistībā ar kompensāciju pieprasīšanu - neatkarīgi no juridiskā pamatojuma - ir ierobežota saskaņā ar tālāk minētajām normām, kamēr ‪Gameforge‬ ar atbilstošu garantiju nav norādījusi pretējo.
7.2.1
Attiecībā uz bezdarbības vai nolaidības dēļ radītiem bojājumiem / zaudējumiem, ‪Gameforge‬ ir atbildīga tikai tik lielā mērā, ciktāl lieta attiecas uz pārkāpuma materiālo līgumattiecību pienākumiem. Par materiālo līgumattiecību pienākumiem tiek uzskatītas tās saistības, kas ir nepieciešamas līguma izpildīšanai, saskaņā ar ko lietotājam ir ir jāpaļaujas uz šo pienākumu izpildīšanu. Gadījumā, ja ‪Gameforge‬ ir atbildīga par attiecīgo nolaidību vai bezdarbību, ‪Gameforge‬ atbildība tiek ierobežota līdz bojājumiem / zaudējumiem, kas bija šajā vienošanās formā ir paredzami.
7.2.2
Gameforge‬ atbildība attiecībā uz datu un / vai programmatūras zaudējumiem, kas radušies ‪Gameforge‬ bezdarbības vai nolaidības dēļ, tiek ierobežota līdz tipiskām atjaunošanas izmaksām, kuras lietotājs varētu būt cietis, veicot attiecīgi pamatotu datu atjaunošanu.
7.3
Iepriekš minētajos apakšsadaļās esošie noteikumi ir attiecināmi arī uz pienākumi kompensēt jebkāda veida neattaisnotus izdevumus (Vācijas Civillikuma (BGB) 284.sadaļa).
7.4
Iepriekš minētās saistību atrunas attiecas līdzīgi arī uz ‪Gameforge‬ labā strādājošiem aģentiem.
7.5
Gameforge‬ neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies lietotāja vainas dēļ, izmantojot servisus, kurus nenodrošina pati ‪Gameforge‬. It īpaši tas attiecas uz zaudējumiem, ko izraisījusi datu pārraide uz un no lietotāja gala ierīces, kā arī izmantojot maksājumu sistēmas.
7.6
Jebkāda veida noteikta atbildība tiek izslēgta attiecībā uz ‪Gameforge‬ servisu darbības traucējumiem, kas ir atrunāti jau attiecīgā servisa uzsākšanas nosacījumos, piemēram - ‪Gameforge‬ ir atbildīga tikai tik lielā mērā, ciktāl ‪Gameforge‬ vai tās aizstājošie aģenti ir atbildīgi par šo.
8
Līguma darbības ilgums un lietotāja kontu dzēšana
8.1
Ja reģistrācijas procesa laikā nav nepārprotami norādīts pretēji, līgums par ‪Gameforge‬ servisu lietošanu tiek noslēgts uz nenoteiktu laika periodu. Ja nav noteikts konkrēts laika periods, ikviena no pusēm bez īpaši norādīta iemesla var pārtraukt līgumu, ērtības labad par to paziņojot divas nedēļas iepriekš. Ja puses vienojušās par noteiktu līguma darbības termiņu, līgumu iespējams pārtraukt tikai pēc šī termiņa beigām.
Jebkurš uz noteiktu laiku slēgtais līgums, ja un kamēr tas nav lauzts, tiek automātiski pagarināts par darbības termiņu, par kuru notikusi sākotnējā vienošanās.
8.2
Ikvienai no pusēm ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma lauzt līgumu. Par pamatotiem iemesliem jo īpaši tiek uzskatīti gadījumi, kad:
 
a) lietotājs nepilda savas saistības attiecībā uz maksājumu segšanu un nemaksā, neraugoties uz brīdinājumiem, vai arī lietotājs ir veicis apmaksu par ‪Gameforge‬ servisiem bez autorizācijas;
 
b) lietotāji veic darbības, kas ievērojami ietekmē citu lietotāju spēles pieredzi;
 
c) lietotājs ir vainīgs piemērojamo tiesību aktu, šo Lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 3, 4 vai 5, noteikumu vai spēles normu un / vai noteikumu pārkāpšanā.
8.3
Par jebkuru atcelšanu / pārtraukšanu ir jāpaziņo rakstiski. Par rakstisku atcelšanu ir uzskatāms arī attiecīgi nosūtīts e-pasts. Tāpat arī atcelšanu var veikt, izmantojot WEB lapā iebūvēto funkciju, ja tāda attiecīgajā online spēlē pastāv.
8.4
Gameforge‬ ir tiesības dzēst lietotāja kontu, ja tam ir pamatoti iemesli (piemēram - ja lietotāja konts bez dalības maksas servisos ilgāku laika periodu ir neaktīvs). Attiecīgie noteikumi un priekšnosacījumi lietotāju kontu dzēšanai ir izlasāmi Noteikumos - ja tādi pastāv - attiecīgajā online spēlē. Papildus tam ‪Gameforge‬ ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst lietotāju kontus, beidzoties līguma darbībai.
8.5
Ja ‪Gameforge‬ ir paziņojusi par noslēgtā līguma laušanu no lietotāja neatkarīgu iemeslu dēļ vai arī tā pārtrauc attiecīgā ‪Gameforge‬ servisa darbību, pirms stājas spēkā atcelšana, lietotājs ir tiesīgs pieprasīt naudas atmaksu tādā apjomā, par kādu viņa kontā ir vēl palikusi iegādātā Premium valūta vai atlicis laika periods līdz dalības beigu termiņam.
9
Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
 
Tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, nepiemērojot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Ja attiecīgā līguma noslēgšanas laikā (reģistrējoties vai iegādājoties maksas servisus) lietotāja kā patērētāja pastāvīgā mītnes zeme ir ārpus Eiropas Savienības, tiek piemērota attiecīgā jurisdikcija, vadoties no pirmajā teikumā minētajiem tiesību aktiem, neskarot attiecīgās valsts likumdošanas regulas.
10
Šo Lietošanas terminu un nosacījumu grozījumi, dažādi, saziņa un nodalāmība
10.1
Gameforge‬ patur tiesības grozīt šos Lietošanas terminus un nosacījumus. ‪Gameforge‬ informēs lietotāju pa e-pastu par grozītajiem nosacījumiem vismaz četras nedēļas pirms to stāšanās spēkā, tāpat arī lietotājs tiks informēts par to piemērojamību, kā arī viņa tiesībām protestēt pret to. Ja lietotājs neiebilst pret jauno lietošanas terminu un nosacījumu piemērošanu šajā laikā periodā vai arī viņš ieiet kādā no ‪Gameforge‬ servisiem pēc jauno nosacījumu stāšanās spēkā, ir uzskatāms, ka tādējādi viņš ir paudis savu piekrišanu jaunajiem grozījumiem. ‪Gameforge‬ informēs lietotāju par minēto četru nedēļu pārejas periodu, tiesībām iebilst un juridiskajām sekām, nesniedzot atbildi, izmantojot piemērotu forumu.
10.2
Lietotājam ir tiesības iesniegt pretprasības tikai tad, ja viņa pretprasības iesniegtas ar likumu noteiktajā kārtībā vai tās atzinusi un nav apstrīdējusi ‪Gameforge‬. Lietotājs var izmantot tiesības uz ieturējumiem tikai attiecībā uz prasībām, kas izriet no šī līguma.
10.3
Gameforge‬ ar lietotājiem galvenokārt sazinās pa e-pastu - ja vien lietošanas terminos un nosacījumos nav paredzēta cita saziņas forma. Lietotāja pienākums ir nodrošināt, ka reģistrācijai izmantotā e-pasta kastīte tiek regulāri pārbaudīta, vai tajā nav vēstules no ‪Gameforge‬. Ja lietotājs kontaktējas ar ‪Gameforge‬, viņam ir jānorāda attiecīgā online spēle un attiecīgais lietotāja konts. ‪Gameforge‬ piedāvās lietotājam atbalstu ar attiecīgās atbalsta sistēmas starpniecību.
Gameforge‬ ir tiesības instruēt lietotāju sazināties tikai ar atbalsta sistēmas starpniecību.
10.4
Ja kāds no šo Lietošanas terminu un nosacījumu punktiem vairs nav spēkā, pārējie punkti paliek spēkā un puses aizstāj spēkā neesošo normu ar tādu, kas juridiski visprecīzāk atbilst spēku zaudējušās normas būtībai un mērķim.
 
Karlsruhe, 2014.gada jūnijs
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vācija
 
Vietējā jurisdikcija ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Nodokļu maksātāja numurs: ‪DE 814330106
Izpilddirektori: ‪Alexander Rösner
Paziņojums par strīdu izšķiršanu tiešsaistē:
Gameforge 4D GmbH nav pienākuma un nodoma piedalīties šāda veida procesos.