Algemene Voorwaarden tot Deelname in Verlotingen en Competities

1
Onderwerp
 
Deze `Voorwaarden´ hebben betrekking op de deelname aan verlotingen en competities (`Competitie(s)´) georganiseerd door Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Duitsland (‘Gameforge’). Afwijkende of extra regels in de ‘Aankondiging’ van een individuele Wedstrijd zullen voorrang krijgen op deze Algemene Voorwaarden indien er tegenstrijdigheden zijn.
2
Geschiktheid
2.1
Alle volwassen gebruikers, die voldoen aan de vereisten van de ‪Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden‬ en die een persoonlijk, actief account (‘Account’) voor het overeenkomstige online game hebben gedurende de periode van de Wedstrijd zijn geschikt om deel te nemen. De wettelijke leeftijd om in aanmerking te komen zal bepaald worden door de wettelijke bepalingen van het land van de gebruiker.
2.2
Volgende personen mogen deelnemen, maar kunnen geen prijzen winnen: (a) werknemers van Gameforge (inclusief geaffilieerde bedrijven), (b) leden van hun gezin en (c) verwanten tot de 3e graad van de personen die vermeld zijn in (a) en (b). De prijs zal verdeeld worden onder de deelnemers die niet tot bovenvermelde groepen van personen behoren. Gameforge behoudt het recht om personen die de Algemene Voorwaarden schenden of oneerlijk voordeel krijgen of verkrijgen via anderen gedurende de deelname, te weigeren tot deelname of het winnen van prijzen.
3
Deelname
3.1
Deelname aan Wedstrijden vindt plaats door de deelname actie(s) uit te voeren die omschreven worden in de Aankondiging. Het is gratis, niet gekoppeld aan een betaalde dienst en kan enkel effectief uitgevoerd worden gedurende de deelname periode.
3.2
Extra regels voor Wedstrijden die het inzenden van ‘Inhoud’ vereisen (afhankelijk van de Wedstrijd, bijvoorbeeld, teksten, afbeeldingen, screenshots, artwork, etc.) door de gebruiker:

a) De inzending moet gebeuren vanaf het e-mailadres dat gekoppeld is aan het Account aan het e-mailadres dat vermeld staat in de Aankondiging en met het onderwerp die daar ook in vermeld staat. Daarnaast moet de e-mail ook de gebruikersnaam bevatten van het Account en de taal die gebruikt wordt.

b) De inzendingsmail hoe de deelnemer moet vernoemd worden in de publieke aankondiging als deze wint. Indien de deelnemer deze informatie niet bezorgd, gaat hij akkoord dat de vermelde gebruikersnaam gebruikt mag worden ter identificatie. Indien de deelnemer liever enige vorm van identificatie mijdt, kan hij of zij dit aangeven in hun inzending.

c) Meerdere inzendingen (inclusief inzendingen gekoppeld aan verschillende Accounts van dezelfde gebruiker) zijn niet toegestaan.
3.3
Extra regels voor Wedstrijden in verband met sociale media diensten van derden:

In het geval dat de Wedstrijd of Aankondiging het gebruik van een sociale media account bij een derde partij vereist, is het vereist om te kunnen deelnemen dat de deelnemer zijn sociale media account bestaat vanaf het moment van hun deelname actie tot het einde van de Wedstrijd. De beheerder van de sociale media dienst is niet de organisator van de Wedstrijd. Alle aanvragen van de deelnemer in verband met de Wedstrijd dienen exclusief gericht te worden aan Gameforge.
3.4
Extra regels voor Wedstrijden waarbij de deelname actie het bereiken van bepaalde doelen of het uitvoeren van bepaalde taken in het game omvat (‘Prestaties’):

Indien de vereiste actie tot deelname gebaseerd is op het behalen van een Prestatie binnen een game, zullen de winnaars de mogelijkheid krijgen om hun deelname in de Wedstrijd te bevestigen of weigeren binnen een week na hun Kennisgeving.
4
Toekennen van Gebruiksrechten voor Inzendingen van de Deelnemer
4.1
De deelnemer verleent Gameforge het gratis, niet-exclusieve en intrekbare recht om de Inhoud te gebruiken binnen het doel voor het uitvoeren van de Wedstrijd, ongelimiteerd in tijd of plaats. De omvat ook het recht om de Inhoud te reproduceren en bewerken (bv. aanpassingen aan het formaat en afbeeldingsgrootte, redactionele wijzigingen). Het omvat ook het recht tot het publiek maken van de Inhoud op Gameforge websites en Gameforge sociale media kanalen (‘Presentatie’) en geeft de beheerders van de respectievelijk sociale media kanalen de nodige rechten om de Inhoud te gebruiken.
4.2
Gameforge behoudt het recht om de Inhoud van de winnaars te gebruiken als een speciale erkenning in de online games en hun websites die beheerd worden door Gameforge (bv. in het laadscherm). Voor dit doel geeft de deelnemer Gameforge de rechten tot het gebruik van de Inhoud in dezelfde mate als beschreven onder paragraaf 1 zin 1. Als de gebruiker deze rechten intrekt, is Gameforge enkel verplicht om de geïmplementeerde Inhoud na een redelijke periode te verwijderen, die niet meer zal bedragen dan 10 werkdagen op Gameforge zijn geregistreerde kantoor. Als een software patch vereist is voor het verwijderen van de Inhoud door het type implementatie zal deze periode verlengd worden tot de volgende software patch, maar in geen geval zal dit langer zijn dan 9 maanden. De informatie die verschaft wordt door de deelnemer in overeenkomst met 3(2)(b) zal overeenkomstig van toepassing zijn op de copyright identificatie.
4.3
Door het uitvoeren van de inzending bevestigd de deelnemer dat zij zelf de noodzakelijke deelname actie hebben uitgevoerd. De deelnemer garandeert dat de Inhoud geen rechten van derden schendt en vrijwaart Gameforge tegen alle vorderingen van derde partijen die kunnen volgen vanuit de Wedstrijd.
5
Toekennen van Gebruiksrechten door Gameforge
 
Gameforge verleent de deelnemer, voor het doel van het deelnemen aan Competities, het gratis niet-exclusieve recht om de vereiste Inhoud van de Gameforge dienst te gebruiken tot zover dit vereist is voor de Wedstrijd (bv. screenshots, als hun inzending deel is van de vereiste deelname actie).
6
Prijzen
6.1
De aard van prijzen zal bepaald worden door de Aankondiging. De winnaar is verantwoordelijk voor enige belastingen op de prijzen.
6.2
Een geld overeenkomst van de prijs of een verplaatsing naar een andere persoon is niet mogelijk. Als de winnaar de prijs weigert in het geval de bevestiging uit 3(4) ontbreekt, kan Gameforge de prijs aan een andere deelnemer uitreiken.
7
Bepaling van de Winnaars
 
Gameforge zal de winnaars bepalen zoals beschreven in de Aankondiging. Als er geen criteria omschreven staan voor het bepalen van de winnaars zal Gameforge de winnaars naar eigen goeddunken toewijzen, zeker als de vereiste deelname actie creatieve werken omvat van de deelnemers die onderhevig zijn aan een subjectieve evaluatie.
8
Kennisgeving en Aankondiging van de Winnaars
8.1
Gameforge zal de winnaars binnen de vier weken na de inzendingsdeadline via een e-mail die verstuurd wordt naar het e-mailadres van de inzending informeren (‘Kennisgeving’).
8.2
Onderhevig aan de bepalingen onder 3(2)(b) heeft Gameforge het recht om de winnaar aan te kondigen op de Gameforge websites en Gameforge zijn sociale media kanalen.
9
Levering van de Prijzen
9.1
Digitale goederen als prijzen:

a) als de prijs digitale goederen omvat zullen deze binnen de week na Kennisgeving of, nadat de winnaar mogelijk vereiste gegevens heeft verschaft, toegevoegd worden aan het Account van de winnaar. Deze gegevens kunnen in het bijzonder omvatten, het kiezen van een prijs uit een selectie, of het benoemen van een account en/of karakter of game server waar de prijs moet toegekend worden.

b) Gameforge zal de winnaars informeren in de Kennisgeving welke gegevens er vereist zijn en vragen dat de winnaars deze informatie verschaffen. Indien de gevraagde informatie niet verschaft wordt binnen twee weken na het ontvangen van het verzoek, zal de deelnemer zijn recht op de prijs verloren gaan zonder compensatie, indien dit duidelijk vermeldt stond in het verzoek. Gameforge mag dan de prijs aan een andere deelnemer uitreiken.
9.2
Materiële prijzen:

a) Gameforge zal de winnaar van materiële prijzen in de Kennisgeving verzoeken tot het verschaffen van de benodigde informatie voor het versturen van de prijs en indien van toepassing de prijs te kiezen (bv. maat in geval van textiel). Indien de gevraagde informatie niet verschaft wordt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, zal de deelnemer het recht op de prijs verliezen zonder compensatie, als dit gevolg duidelijk gemaakt werd in het verzoek en mag Gameforge de prijs aan een andere deelnemer uitreiken.

b) Materiële prijzen zullen verstuurd worden door een leveringsdienst aanbieder (‘Dienst Aanbieder’) in opdracht van Gameforge en vereisen een geldig postadres (‘Adres’). Materiële prijzen worden geacht te zijn toegekend aan de winnaars door Gameforge bij het overhandigen van de prijzen aan de dienst aanbieder; de vorderingen van Gameforge tegen deze Dienst Aanbieder worden dan overgeplaatst naar de winnaar vanaf dit ogenblik. Indien de prijs niet geleverd kan worden in het geval van een foutief Adres dat voorzien werd door de winnaar, zal dit aangerekend worden aan de overeenkomstige winnaar. Gameforge zal niet verantwoordelijk zijn voor enige verdere leverpoging. Er is geen verplichting tot het leveren van de prijzen aan een land die niet vermeld staat in de geschikte regio's uit de Aankondiging.
10
Privacy
10.1
Gameforge zal de persoonlijke data die verschaft werd door de deelnemers (dit is basis gebruikersdata van hun Account, zoals gebruikersnaam en e-mailadres, het post Adres indien verschaft en de naam die verschaft werd volgens 3(2)(b)) binnen de omvang van de data beschermingsvereisten verwerken en dit exclusief voor het doel van het uitvoeren van de Wedstrijd. Dit omvat het controleren van de geschiktheid tot deelname en indien van toepassing het versturen van de Kennisgeving en prijzen als ook als de overeenkomstige Presentatie op de Gameforge websites en Gameforge zijn sociale media kanalen (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ als ook enige bestaande kanalen op deze diensten voor het respectievelijke game).
10.2
De verzamelde persoonsgegevens zullen opgeslagen worden voor de duurtijd van de Wedstrijd en vervolgens verwijderd worden. Dit omvat niet de data die gepubliceerd werd als deel van de Presentatie, welke permanent opgeslagen wordt voor transparantie redenen. Als juridische retentie vereist dat deze langer opgeslagen wordt, zal de getroffen data ten snelste verwijderd worden na het aflopen van deze verplichtingen.
10.3
Verdere informatie over Gameforge zijn verwerking van persoonsgegevens kan teruggevonden worden in het ‪Privacybeleid‬ (bekijk in het bijzonder punt 3.9 in verband met het houden van competities en de belangrijke wettelijke basis voor het verwerken van deze data, als ook punt 6 rond de rechten van het data onderwerp).
11
Aansprakelijkheid
11.1
Onafhankelijk van legale gegrondheid, Gameforge, zijn bestuur, werknemers en agenten zijn enkel aansprakelijk voor opzettelijke en grote nalatigheid. Ze zijn echter enkel aansprakelijk in gevallen waar contractuele verplichtingen geschonden werden en beperkt tot voorziene schade, indien die niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Deze beperkingen gelden niet voor het verlies van leven, persoonlijke letsels of schade aan de gezondheid voor aansprakelijkheid onder de Product Aansprakelijkheid Wet.
11.2
Gameforge zal niet aansprakelijk zijn voor materiële defecten en juridische tekortkomingen van de prijzen. Dit geldt niet als zo'n tekortkoming op frauduleuze wijze verborgen werd door Gameforge.
12
Slotbepalingen
12.1
De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden tot Deelname door de vereiste deelname actie uit te voeren. Naast deze Algemene Voorwaarden tot Deelname, gelden de ‪Standaard Algemene Gebruiksvoorwaarden‬ van Gameforge.
12.2
De voorwaarden van derde partijen die gekoppeld zijn aan de uitvoering van de Wedstrijd blijven onaangetast.
12.3
Gameforge behoudt het recht om de competitie te beëindigen voor het einde van de deelnameperiode, mocht er een belangrijke reden zich voordoen. Een belangrijke reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn mocht de uitvoer van de competitie niet kunnen gegarandeerd worden omwille van technische of wettelijke redenen.
12.4
De contractuele relatie is onderworpen aan de Duitse wetgeving met uitzondering van de doorverwijzingsregels van internationale private wetgeving. Als gedurende het verloop van de wedstrijd, de deelnemer een plaats binnen een ander land binnen de Europese Unie heeft als zijn gebruikelijke domicilie, zal de geldigheid van de strikt toepasselijke legale regelgeving van het land in kwestie onaangetast blijven door de keuze van wetgeving in de voorgaande zin.
12.5
Wettelijke middelen worden uitgesloten met betrekking tot de geschiktheid om deel te nemen in de Wedstrijden en het uitvoeren van de Wedstrijden, inclusief het bepalen van winnaars.
12.6
In het geval dat één van de individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot Deelname ongeldig wordt, zullen de overgebleven bepalingen geldig en bindend blijven. De niet afdwingbare bepaling zal vervangen worden door de relevante wettelijk bepaling.