Algemene Gebruiksvoorwaarden

1
Bereik en Onderwerp van de Gebruiksvoorwaarden
1.1
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regulariseren het gebruik van de door Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") beschikbaar gestelde online spelen en andere diensten, bijv. fora en support-systemen (de "Gameforge Diensten").
1.2
Gameforge biedt deze Gameforge Diensten uitsluitend voor gebruik door de consument aan. Deze Gameforge Diensten kunnen gebruikt worden in de vorm van gratis online spelen en diensten of als online spelen en diensten waar bepaalde virtuele artikels en rechten verkregen kunnen worden in ruil voor een betaling. In bepaalde situaties kunnen de Gameforge Diensten ook gebruikt worden in ruil voor een eenmalige of regelmatige vergoeding ("Lidmaatschappen"). Tenzij deze Gebruiksvoorwaarden expliciet anders vermelden, hebben deze ook betrekking op betaalde Gameforge Diensten, inclusief lidmaatschappen. De betaalde verwerving van virtuele artikelen of rechten en lidmaatschap voorzieningen zijn ook onderhevig aan de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor Betaalde Verwerving van Virtuele Artikelen en de Voorziening van Vergoedings-gebaseerde Lidmaatschappen ("Bijzondere Voorwaarden").
1.3
Gameforge is gerechtigd om de werking van de Gameforge Diensten te stoppen zonder voorgaande waarschuwing indien er dringende technische redenen zijn of noodzakelijk onderhoudswerk. In alle andere situaties zal een geschikte voorgaande waarschuwing verschaft worden binnen een redelijke termijn.
1.4
De Gameforge Diensten kunnen enkel in de huidig geldende versie gebruikt worden.
1.5
De Gameforge Diensten zijn enkel bedoeld voor het vermaak van de consumenten. Het is uitdrukkelijk verboden om deze te gebruiken met het doel winst te maken. Uitzonderingen hierop vereisen de uitdrukkelijk, voorafgaande, schriftelijke toestemming door Gameforge.
1.6
De gebruiker is verantwoordelijk voor de actualiteit en geschiktheid van de software en hardware die hij gebruikt, in het bijzonder voor het gebruik voor enige nieuwe releases of andere updates van de Gameforge Diensten.
1.7
De Gameforge Diensten zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde regels voor het spelen of gebruik ("Regels"), indien aanwezig, waardoor de Gameforge rechten van bezit en eigendom in detail uiteengezet worden. Als er enige tegenstrijdigheden tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Regels zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voorrang krijgen, tenzij er uitdrukkelijk prioriteit wordt verleend aan de Regels in die specifieke situatie.
1.8
Van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkende regels of Algemene Voorwaarden van de gebruiker zullen niet van toepassing zijn.
2
Algemene bepalingen betreffende de sluiting van contract
2.1
Om de Gameforge Diensten te gebruiken moet de gebruiker geregistreerd zijn. Dit geldt niet in de situaties waarin een uitzondering is gemaakt in de registratie vereisten (bv. met de slogan "speel nu!"). De gebruiker moet altijd geregistreerd zijn om een spelstatus op te slaan.
2.2
Gebruikers moeten individuele natuurlijke personen zijn (groepen, families, levenspartners etc. zijn niet toegestaan). De registratie moet persoonlijk afgerond worden. Registratie via derde partijen is niet toegestaan.
2.3
Minderjarigen zijn enkel toegestaan om de Gameforge Diensten te gebruiken indien een relevante wettelijke voogd heeft toegestemd en indien de gebruiker de minimumleeftijd bereikt heeft die aangegeven wordt in de relevante leeftijdscategorie.
2.4
Gedurende het registratieproces is de gebruiker vereist om bepaalde data in te voeren zoals een spelersnaam en een e-mailadres geregistreerd op zijn naam. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een bepaalde spelersnaam. De spelersnaam mag geen rechten schenden van derden of enige relevante wettelijke regels overtreden, hij mag ook de goede zeden niet bezoldigen. De gebruiker is hiervoor uitdrukkelijk verantwoordelijk. Het is ook niet toegestaan om een email of internet adres als spelersnaam te gebruiken. De informatie die door de gebruiker verschaft wordt tijdens de registratie moet volledig waarheidsgetrouw en volledig zijn. De gebruiker is verplicht om de informatie die verschaft werd bij registratie altijd actueel te houden. Indien vereist voor de uitvoering van een licentie overeenkomst heeft Gameforge het recht om geschikt bewijs van de identiteit te vragen, wat direct verwijdert zal worden na verificatie.
2.5
Door de vereiste data op een van de Gameforge internetpagina's in te geven, dient de gebruiker een aanbieding om de licentie overeenkomst af te sluiten in. Gameforge accepteert het aanbod door het gebruikersaccount te activeren. Gameforge is gemachtigd om het activeren van het gebruikersaccount afhankelijk te maken van de gebruiker zijn e-mailadres validatie (opt-in procedure). Dit wordt uitgevoerd doordat Gameforge een e-mail stuurt waarin deze de ontvangst van het aanbod bevestigd en een verzoek voor de gebruiker om zijn e-mailadres te valideren. Op het ogenblik dat de activatie uitgevoerd wordt door Gameforge zal een licentie overeenkomst afgesloten worden tussen Gameforge en de gebruiker in overeenkomst met deze Gebruiksvoorwaarden. In bepaalde situaties kan het registratieproces anders verlopen dan hierboven beschreven - in het bijzonder bij registratie vanaf websites van derden (zoals sociale netwerken). In dergelijke situaties zal de gebruiker instructies krijgen hoe hij een contractuele verklaring kan indienen voor de licentie overeenkomst.
2.6
Als een alternatief voor de registratie via Gameforge zijn webpagina's, kan Gameforge registratie toestaan via de relevante functies van andere websites of sociale netwerken (bv. "Facebook Connect"). In deze situatie, zodra de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven aan de relevante website beheerder, kunnen zijn persoonlijke data doorgestuurd worden naar Gameforge. Om gebruik te maken van deze registratieprocedure moet de gebruiker geregistreerd zijn bij de toepasselijke website of sociale netwerk in overeenstemming met de daar van toepassing zijnde regels en voorwaarden. De bepalingen in deze 2e Sectie zijn overeenkomstig van toepassing op de sluiting van het contract.
2.7
Er is geen recht op registratie of activatie.
2.8
Zodra de registratie succesvol afgerond is, zal de gebruiker een gebruikersaccount maken die hij onafhankelijk kan beheren. De gebruiker kan een account maken op het Gameforge portaal of op de relevante Gameforge website. De gebruiker kan het gebruikersaccount aangemaakt op Gameforge zijn portaal ook gebruiken voor alle andere online spelen gelinkt door Gameforge via het Gameforge portaal. Tenzij anders aangegeven zal het gebruikersaccount dat gemaakt werd op een online spelpagina enkel bedoeld zijn voor dat online spel op de pagina waar het account gemaakt werd; het kan niet gebruikt worden voor andere online spelen. Gameforge behoudt het recht om technische voorzieningen (bv. in de vorm van een portaal) die gebruikersaccounts toestaan om tegelijkertijd gebruikt te worden voor verschillende Gameforge Diensten te implementeren.
2.9
Het gebruikersaccount mag niet overgedragen of beschikbaar gesteld worden aan derden zonder de toestemming van Gameforge.
3
Algemene plichten van de gebruiker
3.1
Inlog data, gebruikersnamen, wachtwoorden
3.1.1
De gebruiker is verplicht zijn inlog data ten allen tijde geheim te houden. In het bijzonder is de gebruiker vereist om zijn inlog data enkel te gebruiken binnen de Gameforge Diensten en tegen ongeoorloofde toegang door derden te beschermen.
3.1.2
Onder het begrip "Inlog data" verstaan we de gebruiker zijn persoonlijke toegangsdata die gebruikt wordt om hem te authenticeren om ongeoorloofde toegang door derden uit te sluiten. Het wachtwoord mag niet identiek zijn aan de spelersnaam en moet minstens acht karakters bestaande uit een combinatie van cijfers en letters bevatten.
3.1.3
Indien de gebruiker enige reden heeft om te vermoeden dat een derde partij ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt of kan hebben gemaakt van deze data moet deze Gameforge onmiddellijk informeren en zijn data wijzigen of laten wijzigen door Gameforge. Gameforge , heeft daarenboven het recht om tijdelijk de toegang tot de gebruiker te blokkeren in dergelijke situatie of indien Gameforge enige aanwijzing heeft dat de data misbruikt wordt. De gebruiker zal terug toestemming krijgen tot gebruik zodra aangetoond wordt dat het vermoeden van misbruik ongegrond is.
3.1.4
Tenzij toegestaan in de Regels is het de gebruiker in geen enkele situatie toegestaan om de inlog data van een andere gebruiker te gebruiken.
3.2
Gebruik van de Gameforge Diensten
3.2.1
De Gameforge Diensten omvatten van alle soorten inhouden die beschermd worden onder de handelsmerk wet, auteursrecht of anders beschermd ten gunste van Gameforge of ten gunste van derden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Gameforge, is de gebruiker niet gemachtigd om de Gameforge Diensten of inhoud daaruit aan te passen, na te maken of publiek te verspreiden, deze mogen ook niet gebruikt worden voor reclame of andere doeleinden dan deze die contractueel bepaald zijn. Reproductie is enkel toegestaan indien het technisch noodzakelijk is om de Gameforge Diensten te gebruiken, zoals contractueel bepaald. Het is niet toegestaan om auteursrecht vermeldingen en handelsmerk namen aan te passen, te verbergen of verwijderen.
3.2.2
Onder "Inhoud" verstaan we alle allesomvattende data, afbeeldingen, teksten, graphics, muziekstukken, geluiden, geluidsreeksen, video's, programma's of software code en alle andere informatie verschaft door Gameforge. Onder "Inhoud" verstaan we ook alle allesomvattende aanbiedingen van diensten beschikbaar voor download.
3.2.3
De gebruiker is plichtgebonden te ontzien van alles wat het functioneren van de Gameforge Diensten kan verstoren of in gevaar brengen en mag zich geen toegang tot data verschaffen waar hij geen rechtmatige toegang tot heeft.
3.2.4
De gebruiker heeft geen recht op de publicatie van inhouden binnen het toepassingsgebied van de Gameforge Diensten.
3.2.5
Het is niet toegestaan om de Gameforge Diensten te gebruiken via anonimiseringsdiensten of andere gelijkaardige middelen die het echte IP-adres of de oorsprong van de gebruiker kunnen onderdrukken of verbergen.
3.3
Gebruik van client software
 
Gameforge staat de gebruiker, in relatie met de diensten die eerst installatie van client software vereisen om ze te kunnen gebruiken, het non-exclusieve (ordinaire) recht, gelimiteerd tot de duur van de licentie overeenkomst, om de client software te installeren en gebruiken toe. De gebruiker is enkel toegestaan om de client software te reproduceren in de mate dat dit nodig is voor het contractueel bepaalde gebruik van de software. Alle vormen van commercieel gebruik van de software zijn verboden. Enige wijziging van de client software of de hervertaling van de verschafte programma code in andere code vormen (decompilatie) alsook andere vormen van reverse engineering van de verschillende software productie fases is verboden voorzover deze niet vereist zijn om noodzakelijke informatie te verkrijgen om een compatibiliteit tussen de client software en andere programma's tot stand te brengen en als het tot stand brengen van compatibiliteit niet op een andere manier gevraagd kan worden, in het bijzonder aan Gameforge en de relevante data niet gebruikt wordt voor enige andere doeleinden dan compatibiliteit en deze acties alleen door de gebruiker uitgevoerd worden.
4
Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de online spelen
4.1
Tenzij de Regels uitzonderingen toestaan, mag de speler slechts met een gebruikersaccount deelnemen aan elke ronde van een online spel (bv. wereld, universum etc.). Het is niet toegestaan om meerdere gebruikersaccounts te gebruiken ("multi-accounts"). Gameforge is gemachtigd om op elk ogenblik naar eigen goeddunken ongeoorloofde multi-accounts te blokkeren of verwijderen.
4.2
Het is de gebruiker verboden om het online spel op gelijk welke wijze te manipuleren. De gebruiker is niet gemachtigd om, in het bijzonder, enige middelen, mechanismes of software te gebruiken die de functionaliteit of het verloop van het spel kunnen verstoren. Het is de gebruiker verboden enige acties te ondernemen die kunnen resulteren in een onredelijke of overmatige belasting op de technische capaciteiten. Het is de gebruiker niet toegestaan om inhoud gemaakt door Gameforge te blokkeren, overschrijven of aan te passen of op een of andere manier het online spel te verstoren.
4.3
Het is de gebruiker in het bijzonder verboden om het online spel te draaien op andere programma's dan de internet browser of het verschafte client programma. Dit heeft in het bijzonder betrekking op bots of andere tools die ontworpen zijn om de web interface te vervangen of uit te breiden. Het is zodoende ook verboden scripts en programma's die de gebruiker een voordeel geven ten opzichte van zijn medespelers te gebruiken. Dit omvat ook auto-herlaad functies en andere geïntegreerde mechanismes van de internet browser voorzover deze geautomatiseerde processen bevatten. Inloggen is enkel toegestaan via de Gameforge Diensten en de pagina's van derden die geïntegreerd zijn door Gameforge (bv. portalen of sociale netwerken).
 
Onder geen enkele omstandigheden mag de gebruiker
 
a) cheats, mods, hacks en/of software maken of gebruiken die de online spel ervaring aanpast,
 
b) software die "data mining" mogelijk maakt of informatie opvangt en verzamelt in connectie met de online spelen gebruiken,
 
c) virtuele artikelen afkomstig uit de Gameforge Diensten van derden kopen of verkopen in ruil voor echte middelen of betaling, noch mag hij deze goederen uitwisselen of proberen onderhandelen over enige van de voorgaande transacties tenzij dit is toegestaan in die individuele situatie.
 
Dit omvat ook alle acties gelijkaardig aan de voorafgaand vermelde verboden activiteiten.
4.4
Alle rechten op de virtuele artikelen die gebruikt worden in de online spelen en verkregen worden in ruil voor betaling behoren exclusief aan Gameforge behalve waar deze gebruikt worden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
4.5
Het is niet toegestaan om private servers te gebruiken, d.w.z. servers beheert door gebruikers of derden die ongeoorloofde connecties naar de Gameforge Diensten toestaan, vestigen of onderhouden, in het bijzonder via het gebruik van programma's die niet expliciet toegestaan zijn door Gameforge of de Gameforge Diensten nabootsen of proberen nabootsen.
5
Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van communicatie voorzieningen (in het bijzonder discussiefora, chat, blog en reactie functies)
5.1
Gameforge kan de gebruiker verschillende communicatie voorzieningen aanbieden voor zijn eigen inhoud en bijdragen die de gebruiker mag gebruiken binnen de voorwaarden van de relevante beschikbaarheid. Gameforge biedt enkel de technische voorzieningen voor de informatie-uitwisseling aan. Er bestaat geen recht op de voorziening van zulke communicatie mogelijkheden.
5.2
Het is de gebruiker verboden om inhoud (bv. afbeeldingen, video's, links, namen, tekst) te publiceren of verspreiden binnen de Gameforge Diensten, als deze
 
a) in strijd is met de geldende wetgeving of onethisch is;
 
b) een inbreuk is op handelsmerken, patenten, auteursrecht, andere industriële eigendomsrechten, beroepsgeheimen of andere rechten van derden;
 
c) obsceen, racistisch, geweld verheerlijkt, pornografisch, schadelijk voor kinderen is of de ontwikkeling van kinderen en jongeren in het gedrang brengt of aantast;
 
d) beledigend, intimiderend, lasterlijk in karakter of schadelijk voor een persoon zijn rechten of persoonlijkheid is;
 
e) kettingbrieven of piramidespelen bevat;
 
f) de incorrecte indruk geeft verschaft of ondersteund te worden door Gameforge;
 
g) persoonlijke data bevat van derden die niet ingestemd hebben met de opname daarvan;
 
h) commercieel is in karakter, in het bijzonder een adverterend effect heeft.
5.3
De gebruiker is verplicht om een geschikte woordkeuze te hanteren en geen politieke of religieuze inhoud of inhoud met seksuele referenties te verspreiden.
5.4
Gameforge vordert geen eigendomsrecht op de inhoud verschaft door gebruikers. De gebruik geeft Gameforge echter het permanente, onherroepelijke en non-exclusieve recht op het gebruik van de inhoud en bijdragen gemaakt door hem binnen het toepassingsgebied van de Gameforge Diensten. Gameforge wijst erop dat de ingevoegde inhoud in het beste geval onderworpen is aan actieve steekproefcontroles, maar dit is geen naadloze controlemethode. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om Gameforge inhoud te rapporteren die mogelijk illegaal is. Gameforge zal hierop reageren in zoverre dit vereist is en de gerapporteerde inhoud wijzigen of verwijderen.
6
Gevolgen bij plichtbreuk
6.1
Als Gameforge bezwaar maakt tegen bepaalde inhoud moet de gebruiker dit direct verwijderen indien er enige twijfel is. Gameforge behoudt het recht om zelf deze inhoud te verwijderen.
6.2
Niettegenstaande alle andere statutaire of contractuele rechten, in het bijzonder het recht op beëindiging op grond van Sectie 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden, mag Gameforge naar eigen goeddunken een van de volgende acties uitvoeren indien er omstandigheden zijn die daadwerkelijk aantonen dat de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden of de relevante toepasselijke aanvullende voorwaarden en regels heeft overtreden, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding:
 
a) inhoud wijzigen of verwijderen,
 
b) een waarschuwing uitdelen aan de aangewezen gebruiker,
 
c) het wangedrag aankondigen in het toepasselijke online spel en de spelersnaam onthullen,
 
d) het gebruikersaccount tijdelijk blokkeren en
 
e) de aangewezen gebruiker uitsluiten, inclusief voor toekomstige situaties.
6.3
Zodra een gebruiker uitgesloten is mag hij niet registreren met een nieuw gebruikersaccount zonder de voorafgaande toestemming van Gameforge.
7
Aansprakelijkheidsbeperking
7.1
Gameforge is aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor schade/verlies geleden door de gebruiker en bewust of door grote nalatigheid van Gameforge of zijn plaatsvervangende agenten veroorzaakt. Het is ook aansprakelijk voor persoonlijke letsels of schade binnen de definitie van de Product Aansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Verder is Gameforge zijn aansprakelijkheid in relatie tot schadevergoedingen – ongeacht de legale basis – beperkt overeenkomstig volgende voorwaarden, tenzij anders bepaald onder een garantie gemaakt door Gameforge:
7.2.1
In relatie tot schade/verlies veroorzaakt door gewone nalatigheid zal Gameforge enkel aansprakelijk zijn voor zover de kwestie betrekking heeft op een schending van essentiële contractuele plichten. Essentiële contractuele plichten zijn de contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering strikt noodzakelijk is zodat de overeenkomst behoorlijk uitgevoerd kan worden, waarbij de gebruiker er normaal op kan vertrouwen dat deze verplichtingen uitgevoerd worden. Indien Gameforge aansprakelijk is voor gewone nalatigheid zal de aansprakelijkheid van Gameforge beperkt zijn tot de schade/verlies die voorzienbaar is en typisch voor dit type van overeenkomst.
7.2.2
De aansprakelijkheid van Gameforge in relatie tot data en/of programma verlies door gewone nalatigheid door Gameforge zal beperkt zijn tot de typische herstelkosten die de gebruiker zou geleden hebben indien hij regelmatige data back-up methodes had geïmplementeerd die redelijk zijn met het zicht op alle omstandigheden.
7.3
De voorzieningen uiteengezet in de voorgaande sub-paragrafen zijn bijgevolg ook van toepassing op de plicht om nutteloze uitgaven te vergoeden (Sectie 284 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)).
7.4
De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van Gameforge zijn plaatsvervangende agenten.
7.5
Gameforge is niet aansprakelijk voor enige kosten geleden door de gebruiker gebruikmakend van diensten niet expliciet aangeboden door Gameforge zelf. Dit is in het bijzonder van toepassing op kosten opgelopen door de data verplaatsing van en naar de gebruiker zijn eindapparaat alsook enige kosten geleden door de gebruiker bij het gebruik van betalingssystemen.
7.6
Elke vorm van strikte aansprakelijkheid is uitgesloten ten aanzien van storingen in de Gameforge Diensten aanwezig aan het begin van de dienstverschaffing; d.w.z. Gameforge is enkel aansprakelijk voor zover als Gameforge of zijn plaatsvervangende agenten er verantwoordelijk voor zijn.
8
Contractuele termijn; verwijdering van gebruikersaccounts
8.1
Tenzij expliciet anders vermeldt gedurende het registratieproces, zal de overeenkomst voor het gebruik van de Gameforge Diensten afgesloten worden voor een onbepaalde tijd. Aangezien geen vaste termijn overeengekomen is, zijn beide partijen gemachtigd om de overeenkomst op elk moment te beëindigen voor het gemak met een waarschuwingsperiode van twee weken. Als een vaste termijn is overeengekomen kan de overeenkomst voor het gemak enkel beëindigd worden op het verlopen van de termijn. Als er geen beëindiging werd uitgevaardigd zal de vaste termijn overeenkomst automatisch verlengd worden tot de origineel afgesproken termijn.
8.2
Elke partij heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder waarschuwing indien er een gegronde reden bestaat. Een gegronde reden is van toepassing als
 
a) de gebruiker in gebreke blijft bij betaling van vergoedingen en niet betaalt ondanks een herinnering ontvangen te hebben of als de gebruiker ongeoorloofd gebruik maakt van betalende Gameforge Diensten,
 
b) er zijn actuele omstandigheden die aantonen dat zijn gedrag een aanzienlijk negatieve inpakt heeft op de spelervaring van andere gebruikers,
 
c) de gebruiker wezenlijke inbreuken pleegt op wetten, de voorwaarden in Secties 3, 4 of 5 van deze Gebruiksvoorwaarden, aanvullende toepasselijke voorwaarden en/of Regels, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de overtreding.
8.3
Elke annulering/beëindiging moet geschreven gecommuniceerd worden. Annuleringen via e-mail voldoen aan de geschreven vorm vereiste. Annuleringen kunnen ook uitgevoerd worden met behulp van de annuleringsfunctie geïntegreerd in de webpagina van het online spel in kwestie.
8.4
Gameforge is gemachtigd om het gebruikersaccount te verwijderen indien er redenen zijn die dit rechtvaardigen (bv. indien gebruikersaccounts zonder lidmaatschap inactief zijn voor een langere periode). De respectievelijke redenen en voorafgaande vereisten voor het verwijderen van gebruikersaccounts kunnen gelezen worden in de Regels - indien aanwezig - van het online spel in kwestie. Daarnaast is Gameforge gemachtigd om gebruikersaccount naar eigen goeddunken te verwijderen op het einde van de overeenkomst.
8.5
Als Gameforge een waarschuwing heeft gegeven om de licentie overeenkomst te beëindigen omwille van redenen waarvoor de gebruiker niet verantwoordelijk voor is of het de uitvoering van de overeenkomstige Gameforge Diensten beëindigd zal de gebruiker voor de annulering effectief wordt, het recht hebben om een overeenkomstige waarde, betaald door hem voor de Premium valuta kredietbalans overgebleven op het gebruikersaccount of de overgebleven periode van het lidmaatschap, te vragen.
9
Toepasselijk recht, Rechtbank
 
De contractuele relatie is onderworpen aan de Duitse wetgeving met uitzondering van het Verenigde Naties Verdrag inzake Internationale Verkoopovereenkomsten van Goederen en de doorverwijzingsregels van internationale private wetgeving. Als op het moment van de relevante sluiting van het contract (registratie, aankoop van betalende diensten), de gebruiker als een consument een plaats binnen een ander land binnen de Europese Unie heeft als zijn gebruikelijke domicilie, zal de geldigheid van de strikt toepasselijke legale regelgeving van het land in kwestie onaangetast blijven door de keuze van wetgeving in de 1e zin.
10
Wijzigingen aan deze Gebruikersvoorwaarden, Diversen, Communicatie, Scheidbaarheid Clausule
10.1
Gameforge behoudt het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gameforge zal de gebruiker minstens vier weken voor deze in werking treden informeren via e-mail over de wijzigingen van de voorwaarden en het zal de gebruiker informeren over de voorgestelde invoering van deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden alsook het recht van de gebruiker om bezwaar te maken tegen hun invoering. Als de gebruiker geen bezwaar maakt tegen de invoering van deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden binnen deze periode of als hij opnieuw inlogt in de Gameforge Diensten nadat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking zijn getreden, zullen deze gewijzigde voorwaarden geaccepteerd geacht worden. Gameforge zal de gebruiker informeren over de gevolgen van deze vier-weekse periode, het recht om bezwaar te tekenen en de legale gevolgen indien niet op gepaste wijze gereageerd wordt.
10.2
De gebruiker is enkel gemachtigd om een compensatie te krijgen als zijn tegeneis legaal afdwingbaar is (bij wijze van een gezag van gewijsde beslissing) of gemachtigd is of niet betwist wordt door Gameforge. De gebruiker mag enkel een retentierecht uitoefenen, voor zover zijn vorderingen onder deze overeenkomst vallen.
10.3
Gameforge zal in regel met de gebruiker communiceren via e-mail – tenzij anders vermeldt binnen deze Gebruikersvoorwaarden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat het e-mailadres dat gebruikt werd bij registratie regelmatig gecontroleerd wordt op berichten van Gameforge. Indien de gebruiker contact opneemt met Gameforge, dient hij te vermelden naar welk online spel en gebruikersaccount hij verwijst. Gameforge zal de gebruiker voorzien van een support systeem voor support problemen. Gameforge is bevoegd om de gebruiker op te dragen enkel te communiceren via het support systeem betreffende support problemen.
10.4
Als enige individuele bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar zouden blijven, zullen de overige bepalingen afdwingbaar blijven. De onafdwingbare bepaling zal gesubstitueerd worden voor de relevante wettelijk bepaling.
 
Karlsruhe, juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Duitsland
 
Kantongerecht Mannheim, HRB 718029
BTW-nummer: DE 814330106
Algemene Directeurs: Alexander Rösner
Opmerking over Onlinegeschillenbeslechting:
Gameforge 4D GmbH is niet verplicht en is niet van plan om deel te nemen in dergelijke procedures.