Oświadczenie o ochronie danych

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge"), przywiązuje wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez użytkownika. Poniższe oświadczenie informuje użytkownika o tym, jakie dane osobowe są przez Gameforge gromadzone oraz w jaki sposób je przetwarza i wykorzystuje.
Przedmiot niniejszego oświadczenia o ochronie danych
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje odnośnie wszelkich usług oferowanych na stronach internetowych Gameforge, a w szczególności na portalu Gameforge oraz na stronach poszczególnych gier online. O ile nie wspomniano inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie danych reguluje wyłącznie sposoby postępowania firmy Gameforge z Twoimi danymi osobowymi. W przypadku, gdy korzystasz ze świadczeń osób trzecich, obowiązują wyłącznie warunki ochrony danych rzeczonych osób trzecich, przy czym Gameforge nie sprawdza warunków ochrony danych u osób trzecich.
Instancja odpowiedzialna
Instancją odpowiedzialną w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest spółka Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. W przypadku pytań odnośnie ochrony danych proszę zwracać się do . Na ten adres email możesz w każdej chwili kierować pytania dotyczące ochrony danych, a także zlecać edycję, zmianę bądź usunięcie Twoich zapisanych w systemie Gameforge danych osobowych. Ewentualnie możesz zwrócić się do nas pocztą zwykłą na podany powyżej adres pocztowy. Proszę podać wówczas – o ile to możliwe – grę online i serwer, z którego korzystasz, oraz Twoją nazwę gracza. Nie ponosisz przy tym żadnych innych kosztów niż koszty transmisji wg taryfy podstawowej (tj. koszty Twojego połączenia internetowego, wysłania emaila, połączenia z telefonu komórkowego wzgl. stacjonarnego).
Informacje ogólne
Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe – o ile nie jest to dozwolone na podstawie przepisów ustawowych – jedynie za Twoim pozwoleniem. O ile oświadczenie zgody składane jest w ramach naszej oferty internetowej drogą elektroniczną, wówczas przestrzegamy ustawowego obowiązku poinformowania.
Pobieranie danych w celu realizacji umowy
Zasadniczo możesz przywołać naszą ofertę internetową bez podawania nam danych osobowych. W każdej chwili to od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się podać nam swoje dane osobowe. Ewidencjonujemy Twoje dane, aby móc realizować zawartą z Tobą umowę użytkowania. Chodzi przy tym, obok kontroli przestrzegania warunków użytkowania oraz regulaminu gry, w szczególności o prawidłową realizację inicjowanych przez Ciebie zleceń zapłaty. O ile chcesz zarejestrować się na naszych stronach internetowych, uczestniczyć w grach lub zaabonować nasz biuletyn, konieczne jest podanie nam Twoich danych osobowych. Chodzi tutaj przykładowo o Twoje nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz inne dane osobowe, o które Gameforge może pytać w poszczególnych przypadkach. Ponadto w celu realizacji naszych ofert od strony technicznej oraz w celu kontroli zgodnego z ustawami i umową korzystania z naszych ofert konieczne jest w przypadku klientów zalogowanych zautomatyzowane ewidencjowanie dalszych danych, np. adresu IP. Prawidłowe wykonywanie stosunku użytkowania wiąże się w szczególności z kontrolą przestrzegania warunków użytkowania oraz regulaminu gry. O ile udostępniamy Tobie do ściągnięcia w celu udziału w naszych grach oprogramowanie klienckie, może zostać ewentualnie zainstalowany razem z instalacją oprogramowania klienckiego program pozwalający uniknąć modyfikacyjnych wzgl. oszukańczych ingerencji w grę w celu obrony przed niedozwolonym korzystaniem z gry oraz manipulowaniem danymi. Tego rodzaju programy uruchamiane są razem z daną grą i służą jedynie do ochrony danych rzeczonej gry po stronie klienta oraz serwera. Podczas udziału w danej grze może być przeprowadzana analiza oprogramowania klienckiego, komunikacji technicznej pomiędzy klientem a serwerem oraz znanych niedozwolonych manipulacji technicznych i środków pomocniczych (w szczególności hacków i cheatów). Nie następuje jednak przy tym żadna wykraczająca poza to analiza Twojego komputera i Twoich danych. W szczególności nie jest analizowana ani komunikacja wewnątrz gry, ani niezwiązane z grą dane na Twoim komputerze. O ile na Twoim komputerze nie zostaną stwierdzone żadne zmiany w oprogramowaniu klienckim ani w komunikacji pomiędzy klientem a serwerem, nie będą pobierane też żadne dane osobowe, a w szczególności nie będą przekazywane na serwer gry wzgl. do Gameforge. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie nadużycie, a w szczególności manipulacja techniczna oraz wykroczenie przeciwko warunkom użytkowania i regulaminowi gry, przekazane zostaną do Gameforge dane konieczne w celu zwalczenia tego nadużycia. Jeśli razem z instalacją gry instalowany będzie taki program, zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany/-a. Możesz w każdej chwili anulować wzgl. cofnąć jego instalację poprzez anulowanie instalacji wzgl. odinstalowanie oprogramowania klienckiego.
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi firmy Google Inc. („Google“) do analizy statystyk serwisów WWW. Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Dzięki aktywowaniu funkcji anonimizacji adresu IP w niniejszej witrynie internetowej Twój adres IP jest jednakże w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej wzgl. innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym najpierw skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany na serwer w USA i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji w celu zestawiania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia firmie Gameforge dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Możesz ograniczyć zapisywanie cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; wskazujemy jednakże, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej oferty internetowej w pełnym zakresie. Możesz ponadto zapobiec ewidencjonowaniu i dalszemu przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez cookie i odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP), ściągając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę przeglądarkową [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].
Cookies
Do celów technicznych oraz aby dostosować naszą ofertę do Ciebie tak bardzo, jak to możliwe, stosujemy, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, obok przedstawionych powyżej cookies instalowanych przez Google Analytics, także własne cookies. Cookies z reguły są automatycznie usuwane z twardego dysku po zakończeniu Twoich odwiedzin na naszych stronach WWW. Niektóre cookies mogą być jednak ze względów technicznych dłużej przechowywane na Twoim twardym dysku. Możesz tak nastawić swoją przeglądarkę internetową, aby generalnie odrzucała cookies lub usuwała je w poszczególnych przypadkach. Jeśli nie życzysz sobie przechowywania żadnych cookies lub chcesz usunąć poszczególne cookies, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszych stron internetowych może być wówczas jednak niemożliwe ze względów technicznych albo wyraźnie ograniczone.
Pobieranie danych do celów statystycznych
W ramach analiz statystycznych ewidencjonujemy w cząstkowych zakresach naszych ofert internetowych takie dane, jak system operacyjny i jego wersja, przeglądarka i jej wersja, adres IP oraz dalsze dane systemowe. Dane te wykorzystujemy do analiz statystycznych, w szczególności do lepszego dostosowania naszych ofert internetowych do potrzeb użytkowników. O ile to możliwe, dane te są anonimizowane. Nie następuje ich przekazywanie osobom trzecim.
Odwołanie zgody
O ile przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, a nie na podstawie umownej wzgl. ustawowej, masz w każdej chwili możliwość odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłości. O ile odwołanie zgody dotyczy otrzymywania biuletynów wzgl. innych maili, wskazujemy na możliwość anulowania zamówienia w ramach stosownego poinformowania o przysługujących prawach. Inne koszty niż koszty transmisji wg taryfy podstawowej nie powstają w przypadku anulowania zamówienia. W celu odwołania zgody proszę zwrócić się do serwisu strony WWW wzgl. gry, z której korzystasz. Inne koszty niż koszty transmisji wg taryfy podstawowej nie powstają w przypadku odwołania zgody.
Używanie pseudonimów
W wielu przypadkach możliwe jest korzystanie ze świadczeń Gameforge przy użyciu pseudonimów. Użytkownicy wzywani są do korzystania z tej możliwości.
Wykorzystywanie Twoich danych
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby kształtować naszą ofertę usługową zgodnie z Twoimi potrzebami i aby stale ją ulepszać. Gameforge wykorzystuje Twoje dane osobowe do ustanowienia, przeprowadzenia i realizacji stosunku użytkowania, zawartego pomiędzy Tobą a Gameforge, oraz do realizacji płatności. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane również do komunikowania się z Tobą. Chodzi między innymi o informowanie Ciebie pocztą elektroniczną o nowościach w naszej ofercie usługowej. Wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Ciebie regularnie o produktach, usługach i określonych zdarzeniach z naszej oferty usługowej oraz z oferty usługowej naszej grupy przedsiębiorstw, które mogłyby Ciebie zainteresować. Istnieje również możliwość, że będziesz otrzymywał/a od nas emaile w ramach ankietowania klientów. Możesz otrzymywać od nas emaile od następujących nadawców: , , Ostatecznie wykorzystujemy Twoje dane również do zapobiegania nadużywaniu naszych stron WWW oraz do ścigania przypadków nieuprawnionego dostępu.
Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Twoje dane osobowe nie są sprzedawane osobom trzecim. Gameforge przekazuje uzyskane od Ciebie dane osobowe osobom trzecim, obok korzystania z Google Analytics, wyłącznie w następującym zakresie: Współpracujemy z oferentami usług płatniczych (np. operatorami kart kredytowych, bankami, PayPalem, telefoniami komórkowymi, instytucjami inkasenckimi itp.), oferentami usług w zakresie sporządzania statystyk oraz usługodawcami IT (np. centrami obliczeniowymi, firmami świadczącymi hosting, zabezpieczanie danych wzgl. obsługę baz danych). Usługodawcy ci mają jedynie o tyle dostęp do Twoich danych osobowych, o ile jest to konieczne do wykonywania przez nich powierzonych zadań. Usługodawcy ci są zobowiązani do traktowania danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych oraz właściwymi ustawami o ochronie danych. W przypadku, gdy Gameforge, przedsiębiorstwa zarządzane przez Gameforge, poszczególne spółki zależne wzgl. części przedsiębiorstw zostają sprzedane, dochodzi z reguły do przekazania informacji o klientach razem z przekazywaną częścią przedsiębiorstwa. Twoje dane również i w takim przypadku podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych i właściwym ustawom o ochronie danych.
Usuwanie danych
O ile Twoje dane nie będą już potrzebne do wskazanych powyżej celów, w tym do rozliczania należności, ani ze względów podatkowych bądź innych względów prawnych, zostaną usunięte.
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzamy pobrane od Ciebie informacje zgodnie z niemieckim prawem o ochronie danych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania danych w tajemnicy oraz do przestrzegania uregulowań dotyczących ochrony danych, a także są odpowiednio instruowani w tym zakresie. W przypadku procedury zapłaty Twoje dane są przekazywane w formie szyfrowanej przy wykorzystaniu protokołu SSL. Nasz system transmisji SSL jest certyfikowany przez firmę THAWTE.