Pouczenie o Odstąpieniu od Umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
W celu wykonania Państwa prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, E-mail: ) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej, telefaksu lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest konieczny.
Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie nam informacji o wykonaniu przez Państwa prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy obowiązani dokonać niezwłocznego zwrotu wszystkich Państwa płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które związane są z faktem wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa) nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia do nas informacji o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Do dokonania zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, który stosowali Państwo w czasie pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone z tego tytuły żadne koszty.
Wzór formularz odstąpienia od umowy
(W przypadku gdy chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i przesłanie go nam.)
(*) niepotrzebne skreślić