Szczególne warunki odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr oraz zawierania umów o odpłatne członkostwo

1
Przedmiot szczególnych warunków
 
Niniejsze szczególne warunki („Warunki”) ustalają zasady odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr oraz zawarcia, wykonania i zakończenia umów o odpłatne członkostwo w ramach gier online dostarczonych przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Szczególne warunki odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr
2.1
Użytkownik ma prawo nabycia za opłatą tzw. „Waluty premium”.
„Waluta premium” może mieć w różnych grach online różne oznaczenia.
2.2
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy poprzez nabycie „waluty premium” w taki sposób, że wybiera on sumę „waluty premium” w grze online, którą chce nabyć i naciska przycisk „Kup teraz” lub inny przycisk z odpowiednim napisem. W ten sposób zostaje zawarta umowa o tym, że Gameforge dokona transakcji waluty premium na konto użytkownika.
2.3
Z chwilą transakcji waluty premium użytkownik nabywa jednorazowe, tymczasowe, ograniczone do okresu obowiązywania umowy i nieprzenoszalne prawo nabywania wirtualnych dóbr lub korzyści oferowanych w dowolnej chwili przez Gameforge i tam szczegółowo opisanych, o ile wysokość „waluty premium”, która wpłynęła na konto użytkownika jest wystarczająca, aby takiego nabycia dokonać. „Waluta premium” zostanie odpisana z konta użytkownika w wysokości, która odpowiada wartości egzemplarza wirtualnych dóbr lub korzyści.
2.4
Zapłata ceny zakupu za walutę premium następuje za pośrednictwem zainstalowanych przez Gameforge dostawców usług płatniczych oferujących użytkownikowi różne metody płatności („Metody płatności”). Użytkownik ma prawo wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody płatności. Użytkownik ma świadomość, iż zgodnie z regulaminem między nim a wybranym przez niego dostawcą usług płatniczych dochodzi do zawarcia umowy o przeprowadzenie transakcji zgodnie z przepisami danego dostawcy usług płatniczych.
2.5
W myśl nr 2.2 użytkownik może wycofać swoją ofertę do momentu zakończenia poszczególnych procedur, które konieczne są do rozpoczęcia procesu płatności przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z nr 2.4. Do tego czasu błędy powstałe podczas wprowadzania danych można korygować za pomocą przycisku „Wróć” w przeglądarce internetowej.
2.6
Prawo użytkownika do nabytej waluty premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach Ogólnych Warunków Korzystania okresu obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zablokowania konta użytkownika w myśl nr 6.2 lit. d) Ogólnych Warunków Korzystania Gameforge ma prawo odmowy świadczenia usług na czas trwania blokady.
2.7
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.3 wirtualnych dóbr lub korzyści zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach Ogólnych Warunków Korzystania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa korzystać z wirtualnych dóbr lub korzyści przez określony minimalny okres, chyba że w opisie egzemplarza wirtualnych dóbr lub korzyści podany był określony okres korzystania.
3
Szczególne postanowienia zawierania umów o odpłatne członkostwo
3.1
Z chwilą zawarcia umowy o odpłatne członkostwo użytkownik otrzymuje dostęp, przez wybrany przez siebie (minimalny) okres, dostęp do specjalnych korzyści w grze online (np. specjalne funkcje, powszechnie niedostępne strefy), które nie są dostępne dla graczy bez członkostwa.
3.2
Użytkownik dokonuje wyboru (minimalnego) okresu obowiązywania umowy o członkostwo, a tym samym wysokość ceny do zapłaty. Na tej samej stronie użytkownik dokonuje wyboru metody płatności, a tym samym dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mają odpowiednio nr 2.2, 2.4 oraz 2.5. Opłaty za członkostwo należy uiścić na początku danego okresu rozpoczęcia obowiązywania umowy o członkostwo.
3.3
Umowę o członkostwo można wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania okresu zakończenia obowiązywania umowy o członkostwo, z wyjątkiem nr 8.1 Ogólnych Warunków Korzystania. Wypowiedzenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Jeżeli zarządzanie kontem użytkownika przewiduje funkcję wypowiedzenie, wypowiedzenie może nastąpić za jej pośrednictwem. O ile na podstawie wybranej przez użytkownika metody płatności nie wykluczono automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy o członkostwo, okres ten zostaje wydłużony automatycznie po upływie okresu obowiązywania o pierwotnie uzgodniony okres, jeżeli umowa o członkostwo nie została wypowiedziana przez jedną ze stron umowy przed upływem jej okresu obowiązywania. Użytkownik zostanie pouczony przed zawarciem umowy o członkostwo na temat możliwości automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy lub niemożności jego wydłużenia.
4
Nabycie waluty premium oraz zawarcie umowy o członkostwo na rzecz użytkownika
4.1
Beneficjentem usług oferowanych przez Gameforge w myśl nr 2 i 3 niniejszych Warunków, może być również osoba, która nie jest tożsama z użytkownikiem i nabywa te usługi wyłącznie na rzecz użytkownika (Umowa na rzecz osób trzecich). Zasada ta znajduje zastosowanie w szczególności, gdy posiadacz środka płatniczego chce nabyć na rzecz użytkownika oferowaną usługę w myśl nr 2.4 (np. posiadacz karty kredytowej, konta bankowego, łącza telefonicznego itp.).
4.2
W przypadkach wymienionych w nr 4.1 wyłączenie posiadacz konta użytkownika, na które ma zostać przypisane świadczenie, ma prawo do żądania odpowiedniego świadczenia od Gameforge. Gameforge świadczy usługi bezpośrednio na rzecz użytkownika.
5
Zwrot pieniędzy oraz środków płatniczych w przypadku odstąpienia od umowy
5.1
Z wyjątkiem przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy uwzględnia się zwrot dokonanej zapłaty za niewykorzystaną jeszcze „walutę premium” lub pozostały okres obowiązywania umowy o członkostwo wyłącznie na mocy nr 8.5 Ogólnych Warunków Korzystania.
5.2
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy Gameforge stosuje zazwyczaj ten sam środek płatniczy, który stosował użytkownik dokonując płatności. Jeżeli nie jest to możliwe, zwrot następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez osobę upoważnioną.
6
Pozostałe postanowienia
6.1
Nie są naliczane inne koszty poza taryfami podstawowymi za ustanowienie i utrzymanie dostępu do Internetu oraz ceną za usługi Gameforge zgodnie z nr 2 i 3.
6.2
Gameforge świadczy usługę supportu billingu za pośrednictwem strony https://billing.gameforge.com/ oraz pomocy do gry za pośrednictwem strony http://support.gameforge.com/. Pomoc nie jest udzielana telefonicznie.
 
Karlsruhe, w czerwcu 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Niemcy
 
Sąd rejonowy Mannheim, HRB 718029
NIP: DE 814330106
Dyrektorzy generalni: Alexander Rösner
Wskazówka do internetowego rozstrzygania sporów:
Firma Gameforge 4D GmbH nie jest zobowiązana i nie zamierza brać udziału w takiego typu postępowaniach.