Szczególne warunki odpłatnego nabywania cyfrowych treści i usług premium oraz zawierania umów o członkostwo

1
Przedmiot szczególnych warunków
 
Te szczególne warunki ("warunki") uzupełniają ogólne warunki użytkowania firmy ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬"). Regulują odpłatne nabywanie praw użytkowania cyfrowych treści. "Cyfrowe treści" to: (i) aplikacja klienta dla już dostępnych lub wydanych w przyszłości gier sieciowych, (ii) waluta premium oraz (iii) pojedyncze lub udostępnione w pakietach przedmioty dla gier sieciowych firmy ‪Gameforge‬. Warunki te regulują ponadto zamówienia odpłatnych świadczeń dodatkowych wewnątrz gry ("usługi premium") oraz zawieranie, trwanie oraz zakańczanie odpłatnych członkostw w myśl nr 1.2 ogólnych warunków użytkowania.
2
Szczególne postanowienia odpłatnego nabywania cyfrowych treści usług premium
2.1
Użytkownik może odpłatnie uzyskać prawo użytkowania już dostępnej lub w udostępnionej w przyszłości aplikacji, która umożliwia instalację i użytkowanie gry sieciowej publikowanej w chwili nabycia lub w przyszłości przez firmę ‪Gameforge‬ zgodnie z zasadami ogólnych warunków użytkowania ("aplikacja klienta"). Aplikację klienta dostępnej już gry sieciowej ‪Gameforge‬ od razu udostępni użytkownikowi do pobrania. Jeśli dana gra sieciowa w chwili nabycia prawa użytkowania nie jest jeszcze dostępna (przedsprzedaż), ‪Gameforge‬ poinformuję użytkownika na stronie zamówienia o dacie publikacji, wraz z którą umożliwi mu użytkowanie danej aplikacji. Data publikacji stanowi niezobowiązującą datę świadczenia usługi. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu usuwania błędów, ‪Gameforge‬ ma prawo przesunięcia daty publikacji o maks. trzy miesiące do przodu.
2.1.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu prawa użytkowania aplikacji klienta, wybierając na udostępnionej przez ‪Gameforge‬ stronie sklepu daną aplikację klienta gry sieciowej lub składający się z aplikacji klienta i innych cyfrowych treści pakiet i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. Umowa staje się prawomocna, gdy ‪Gameforge‬ wyślę użytkownikowi potwierdzenie umowy podany przez niego adres e-mail. W odróżnieniu od nr 2.5 ogólnych warunków użytkowania umowa użytkowania może dojść także do skutku, gdy po pomyślnej płatności ‪Gameforge‬ założy dla danego użytkownika konto użytkownika i przypisze je do podanego przez danego użytkownika adresu e-mail. W tym przypadku ‪Gameforge‬ poinformuje o tym użytkownika.
2.1.2
Zawartość i zakres zyskanych zgodnie z nr 2.1.1 praw użytkowania ustalają się według nr 3.3 ogólnych warunków użytkowania.
2.2
Użytkownik może nabyć odpłatnie wirtualną walutę, której użycie zgodnie z tymi warunkami jest ograniczone do konta użytkownika, z którego dokonano danej płatności ("waluta premium"). Nazwa waluty premium może się różnić w zależności od danej gry sieciowej.
2.2.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu waluty premium, wybierając na udostępnionej przez ‪Gameforge‬ stronie sklepu sumę waluty premium, którą chce nabyć i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. W ten sposób zostaje zawarta umowa o tym, że ‪Gameforge‬ dokona transakcji waluty premium na konto użytkownika.
2.2.2
Z chwilą transakcji waluty premium ‪Gameforge‬ przyznaje użytkownikowi jednorazowe, tymczasowe, ograniczone do okresu obowiązywania umowy i nieprzenoszalne prawo nabywania wirtualnych dóbr ("przedmioty sklepowe") lub usług premium oferowanych w danej chwili przez ‪Gameforge‬ w danej grze sieciowej i tam szczegółowo opisanych, o ile użytkownik posiada wystarczającą ilość waluty premium. Waluta premium zostanie odpisana z konta użytkownika w wysokości, która odpowiada wartości danego przedmiotu sklepowego lub danej usługi premium.
2.2.3
Prawo użytkownika do nabytej waluty premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zablokowania konta użytkownika w myśl nr 6.2 lit. d) ogólnych warunków użytkowania ‪Gameforge‬ ma prawo odmowy świadczenia usług na czas trwania blokady.
2.2.4
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.2.2 przedmiotów sklepowych lub usług premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z tych przedmiotów sklepowych lub usług premium przez określony minimalny okres, chyba że w chwili zakupu w opisie danego przedmiotu sklepowego lub danej usługi premium podany był określony okres użytkowania.
2.3
Użytkownik może nabywać odpłatnie pojedyncze lub zebrane w pakietach wirtualne przedmioty ("przedmioty") i usługi premium. Użycie tych przedmiotów i usług premium jest ograniczone do danej gry sieciowej i zasadniczo do konta użytkownika, z którego dokonano płatności.
2.3.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu przedmiotów lub usług premium, wybierając na udostępnionej przez ‪Gameforge‬ stronie sklepu przedmioty lub usługi premium, które chce nabyć i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. W ten sposób zostaje zawarta umowa o przekazaniu przez ‪Gameforge‬ danych przedmiotów na konto użytkownika lub świadczeniu danych usług premium.
2.3.2
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.3.1 przedmiotów lub usług premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z tych przedmiotów lub usług premium przez określony minimalny okres, chyba że w chwili zakupu w opisie danego przedmiotu lub danej usługi premium podany był określony okres użytkowania.
2.4
Zapłata za dane treści cyfrowe i usługi premium następuje za pośrednictwem zaimplementowanych przez ‪Gameforge‬ dostawców usług płatniczych, oferujących użytkownikowi z reguły różne metody płatności ("metody płatności"). Użytkownik ma prawo wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody płatności i oświadcza, że zgodnie z regulaminem między nim, a wybranym przez niego dostawcą usług płatniczych dochodzi do zawarcia umowy o przeprowadzenie transakcji zgodnie z przepisami danego dostawcy usług płatniczych.
2.5
W myśl nr 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1 użytkownik może wycofać swoją ofertę do momentu zakończenia poszczególnych procedur, które konieczne są do rozpoczęcia procesu płatności przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z nr 2.4. Do tego czasu błędy powstałe podczas wprowadzania danych można korygować za pomocą przycisku "Wróć" w przeglądarce internetowej.
3
Szczególne postanowienia zawierania umów o odpłatne członkostwo
3.1
Z chwilą zawarcia umowy o odpłatne członkostwo użytkownik otrzymuje dostęp, przez wybrany przez siebie (minimalny) okres, dostęp do specjalnych korzyści w grze online (np. specjalne funkcje, powszechnie niedostępne strefy), które nie są dostępne dla graczy bez członkostwa.
3.2
Użytkownik dokonuje wyboru (minimalnego) okresu obowiązywania umowy o członkostwo, a tym samym kwoty do zapłaty. Na tej samej stronie użytkownik dokonuje wyboru metody płatności, a tym samym dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mają odpowiednio nr 2.2.1, 2.4 i 2.5. Zapłatę za członkostwo należy uiścić na początku danego okresu rozpoczęcia obowiązywania umowy o członkostwo.
3.3
Umowę o członkostwo można wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania okresu zakończenia obowiązywania umowy o członkostwo. Wypowiedzenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Jeżeli zarządzanie kontem użytkownika przewiduje funkcję wypowiedzenie, wypowiedzenie może nastąpić za jej pośrednictwem. O ile na podstawie wybranej przez użytkownika metody płatności nie wykluczono automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy o członkostwo, okres ten zostaje wydłużony automatycznie po upływie okresu obowiązywania o pierwotnie uzgodniony okres, jeżeli umowa o członkostwo nie została wypowiedziana przez jedną ze stron umowy przed upływem jej okresu obowiązywania. Użytkownik zostanie pouczony przed zawarciem umowy o członkostwo na temat możliwości automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy lub niemożności jego wydłużenia.
4
Nabycie cyfrowych treści, usług premium oraz zawarcie umowy o członkostwo na rzecz użytkownika
4.1
Beneficjentem usług oferowanych przez ‪Gameforge‬ w myśl nr 2 i 3 niniejszych warunków, może być również osoba, która nie jest tożsama z użytkownikiem i nabywa te usługi wyłącznie na rzecz użytkownika (umowa na rzecz osób trzecich). Zasada ta znajduje zastosowanie w szczególności, gdy posiadacz środka płatniczego chce nabyć na rzecz użytkownika oferowaną usługę w myśl nr 2.4 (np. posiadacz karty kredytowej, konta bankowego, łącza telefonicznego itp.).
4.2
W przypadkach wymienionych w nr 4.1 wyłączenie posiadacz konta użytkownika, na które ma zostać przypisane świadczenie, ma prawo do żądania odpowiedniego świadczenia od ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ świadczy usługi bezpośrednio na rzecz użytkownika.
5
Zwrot pieniędzy oraz środków płatniczych w przypadku odstąpienia od umowy
5.1
Z wyjątkiem przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy uwzględnia się zwrot dokonanej zapłaty za niewykorzystaną jeszcze walutę premium lub pozostały okres obowiązywania umowy o członkostwo wyłącznie na mocy nr 8.5 ogólnych warunków użytkowania.
5.2
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy ‪Gameforge‬ stosuje zazwyczaj ten sam środek płatniczy, który stosował użytkownik dokonując płatności. Jeżeli nie jest to możliwe, zwrot następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez osobę upoważnioną.
6
Pozostałe postanowienia
6.1
Nie są naliczane inne koszty poza taryfami podstawowymi za ustanowienie i utrzymanie dostępu do internetu oraz ceną za usługi ‪Gameforge‬ zgodnie z nr 2 i 3.
6.2
Gameforge‬ świadczy usługę supportu billingu za pośrednictwem strony https://billing.gameforge.com/ oraz pomocy do gry za pośrednictwem strony http://support.gameforge.com/. Nie świadczy jednak usług supportu za pośrednictwem innych kanałów (telefon, social media itp.).
 
Karlsruhe, lipiec 2019 r.
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Niemcy
 
Sąd Rejonowy ‪Mannheim‬, rejestr handlowy HRB ‪718029
Nr ident. VAT: ‪DE 814330106
Dyrektorzy generalni: ‪Alexander Rösner
Wskazówka do internetowego rozstrzygania sporów:
Firma Gameforge 4D GmbH nie jest zobowiązana i nie zamierza brać udziału w takiego typu postępowaniach.