Szczególne warunki odpłatnego nabywania cyfrowych treści i usług premium oraz zawierania umów o członkostwo

1
Przedmiot szczególnych warunków
 
Te szczególne warunki ("warunki") uzupełniają ogólne warunki użytkowania firmy Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge"). Regulują odpłatne nabywanie praw użytkowania cyfrowych treści. "Cyfrowe treści" to: (i) aplikacja klienta dla już dostępnych lub wydanych w przyszłości gier sieciowych, (ii) waluta premium oraz (iii) pojedyncze lub udostępnione w pakietach przedmioty dla gier sieciowych firmy Gameforge. Warunki te regulują ponadto zamówienia odpłatnych świadczeń dodatkowych wewnątrz gry ("usługi premium") oraz zawieranie, trwanie oraz zakańczanie odpłatnych członkostw w myśl nr 1.2 ogólnych warunków użytkowania.
2
Szczególne postanowienia odpłatnego nabywania cyfrowych treści usług premium
2.1
Użytkownik może odpłatnie uzyskać prawo użytkowania już dostępnej lub w udostępnionej w przyszłości aplikacji, która umożliwia instalację i użytkowanie gry sieciowej publikowanej w chwili nabycia lub w przyszłości przez firmę Gameforge zgodnie z zasadami ogólnych warunków użytkowania ("aplikacja klienta"). Aplikację klienta dostępnej już gry sieciowej Gameforge od razu udostępni użytkownikowi do pobrania. Jeśli dana gra sieciowa w chwili nabycia prawa użytkowania nie jest jeszcze dostępna (przedsprzedaż), Gameforge poinformuję użytkownika na stronie zamówienia o dacie publikacji, wraz z którą umożliwi mu użytkowanie danej aplikacji. Data publikacji stanowi niezobowiązującą datę świadczenia usługi. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu usuwania błędów, Gameforge ma prawo przesunięcia daty publikacji o maks. trzy miesiące do przodu.
2.1.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu prawa użytkowania aplikacji klienta, wybierając na udostępnionej przez Gameforge stronie sklepu daną aplikację klienta gry sieciowej lub składający się z aplikacji klienta i innych cyfrowych treści pakiet i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. Umowa staje się prawomocna, gdy Gameforge wyślę użytkownikowi potwierdzenie umowy podany przez niego adres e-mail. W odróżnieniu od nr 2.5 ogólnych warunków użytkowania umowa użytkowania może dojść także do skutku, gdy po pomyślnej płatności Gameforge założy dla danego użytkownika konto użytkownika i przypisze je do podanego przez danego użytkownika adresu e-mail. W tym przypadku Gameforge poinformuje o tym użytkownika.
2.1.2
Zawartość i zakres zyskanych zgodnie z nr 2.1.1 praw użytkowania ustalają się według nr 3.3 ogólnych warunków użytkowania.
2.2
Użytkownik może nabyć odpłatnie wirtualną walutę, której użycie zgodnie z tymi warunkami jest ograniczone do konta użytkownika, z którego dokonano danej płatności ("waluta premium"). Nazwa waluty premium może się różnić w zależności od danej gry sieciowej.
2.2.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu waluty premium, wybierając na udostępnionej przez Gameforge stronie sklepu sumę waluty premium, którą chce nabyć i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. W ten sposób zostaje zawarta umowa o tym, że Gameforge dokona transakcji waluty premium na konto użytkownika.
2.2.2
Z chwilą transakcji waluty premium Gameforge przyznaje użytkownikowi jednorazowe, tymczasowe, ograniczone do okresu obowiązywania umowy i nieprzenoszalne prawo nabywania wirtualnych dóbr ("przedmioty sklepowe") lub usług premium oferowanych w danej chwili przez Gameforge w danej grze sieciowej i tam szczegółowo opisanych, o ile użytkownik posiada wystarczającą ilość waluty premium. Waluta premium zostanie odpisana z konta użytkownika w wysokości, która odpowiada wartości danego przedmiotu sklepowego lub danej usługi premium.
2.2.3
Prawo użytkownika do nabytej waluty premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zablokowania konta użytkownika w myśl nr 6.2 lit. d) ogólnych warunków użytkowania Gameforge ma prawo odmowy świadczenia usług na czas trwania blokady.
2.2.4
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.2.2 przedmiotów sklepowych lub usług premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z tych przedmiotów sklepowych lub usług premium przez określony minimalny okres, chyba że w chwili zakupu w opisie danego przedmiotu sklepowego lub danej usługi premium podany był określony okres użytkowania.
2.3
Użytkownik może nabywać odpłatnie pojedyncze lub zebrane w pakietach wirtualne przedmioty ("przedmioty") i usługi premium. Użycie tych przedmiotów i usług premium jest ograniczone do danej gry sieciowej i zasadniczo do konta użytkownika, z którego dokonano płatności.
2.3.1
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy o nabyciu przedmiotów lub usług premium, wybierając na udostępnionej przez Gameforge stronie sklepu przedmioty lub usługi premium, które chce nabyć i potwierdzając zakup kliknięciem 'Kup teraz' lub innego opisanego w podobny sposób przycisku. W ten sposób zostaje zawarta umowa o przekazaniu przez Gameforge danych przedmiotów na konto użytkownika lub świadczeniu danych usług premium.
2.3.2
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.3.1 przedmiotów lub usług premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach ogólnych warunków użytkowania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z tych przedmiotów lub usług premium przez określony minimalny okres, chyba że w chwili zakupu w opisie danego przedmiotu lub danej usługi premium podany był określony okres użytkowania.
2.4
Zapłata za dane treści cyfrowe i usługi premium następuje za pośrednictwem zaimplementowanych przez Gameforge dostawców usług płatniczych, oferujących użytkownikowi z reguły różne metody płatności ("metody płatności"). Użytkownik ma prawo wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody płatności i oświadcza, że zgodnie z regulaminem między nim, a wybranym przez niego dostawcą usług płatniczych dochodzi do zawarcia umowy o przeprowadzenie transakcji zgodnie z przepisami danego dostawcy usług płatniczych.
2.5
W myśl nr 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1 użytkownik może wycofać swoją ofertę do momentu zakończenia poszczególnych procedur, które konieczne są do rozpoczęcia procesu płatności przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z nr 2.4. Do tego czasu błędy powstałe podczas wprowadzania danych można korygować za pomocą przycisku "Wróć" w przeglądarce internetowej.
3
Szczególne postanowienia zawierania umów o odpłatne członkostwo
3.1
Z chwilą zawarcia umowy o odpłatne członkostwo użytkownik otrzymuje dostęp, przez wybrany przez siebie (minimalny) okres, dostęp do specjalnych korzyści w grze online (np. specjalne funkcje, powszechnie niedostępne strefy), które nie są dostępne dla graczy bez członkostwa.
3.2
Użytkownik dokonuje wyboru (minimalnego) okresu obowiązywania umowy o członkostwo, a tym samym kwoty do zapłaty. Na tej samej stronie użytkownik dokonuje wyboru metody płatności, a tym samym dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mają odpowiednio nr 2.2.1, 2.4 i 2.5. Zapłatę za członkostwo należy uiścić na początku danego okresu rozpoczęcia obowiązywania umowy o członkostwo.
3.3
Umowę o członkostwo można wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania okresu zakończenia obowiązywania umowy o członkostwo. Wypowiedzenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Jeżeli zarządzanie kontem użytkownika przewiduje funkcję wypowiedzenie, wypowiedzenie może nastąpić za jej pośrednictwem. O ile na podstawie wybranej przez użytkownika metody płatności nie wykluczono automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy o członkostwo, okres ten zostaje wydłużony automatycznie po upływie okresu obowiązywania o pierwotnie uzgodniony okres, jeżeli umowa o członkostwo nie została wypowiedziana przez jedną ze stron umowy przed upływem jej okresu obowiązywania. Użytkownik zostanie pouczony przed zawarciem umowy o członkostwo na temat możliwości automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy lub niemożności jego wydłużenia.
4
Nabycie cyfrowych treści, usług premium oraz zawarcie umowy o członkostwo na rzecz użytkownika
4.1
Beneficjentem usług oferowanych przez Gameforge w myśl nr 2 i 3 niniejszych warunków, może być również osoba, która nie jest tożsama z użytkownikiem i nabywa te usługi wyłącznie na rzecz użytkownika (umowa na rzecz osób trzecich). Zasada ta znajduje zastosowanie w szczególności, gdy posiadacz środka płatniczego chce nabyć na rzecz użytkownika oferowaną usługę w myśl nr 2.4 (np. posiadacz karty kredytowej, konta bankowego, łącza telefonicznego itp.).
4.2
W przypadkach wymienionych w nr 4.1 wyłączenie posiadacz konta użytkownika, na które ma zostać przypisane świadczenie, ma prawo do żądania odpowiedniego świadczenia od Gameforge. Gameforge świadczy usługi bezpośrednio na rzecz użytkownika.
5
Zwrot pieniędzy oraz środków płatniczych w przypadku odstąpienia od umowy
5.1
Z wyjątkiem przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy uwzględnia się zwrot dokonanej zapłaty za niewykorzystaną jeszcze walutę premium lub pozostały okres obowiązywania umowy o członkostwo wyłącznie na mocy nr 8.5 ogólnych warunków użytkowania.
5.2
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy Gameforge stosuje zazwyczaj ten sam środek płatniczy, który stosował użytkownik dokonując płatności. Jeżeli nie jest to możliwe, zwrot następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez osobę upoważnioną.
6
Pozostałe postanowienia
6.1
Nie są naliczane inne koszty poza taryfami podstawowymi za ustanowienie i utrzymanie dostępu do internetu oraz ceną za usługi Gameforge zgodnie z nr 2 i 3.
6.2
Gameforge świadczy usługę supportu billingu za pośrednictwem strony https://billing.gameforge.com/ oraz pomocy do gry za pośrednictwem strony http://support.gameforge.com/. Nie świadczy jednak usług supportu za pośrednictwem innych kanałów (telefon, social media itp.).
 
Karlsruhe, lipiec 2019 r.
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Niemcy
 
Sąd Rejonowy Mannheim, rejestr handlowy HRB 718029
Nr ident. VAT: DE 814330106
Dyrektorzy generalni: Alexander Rösner
Wskazówka do internetowego rozstrzygania sporów:
Firma Gameforge 4D GmbH nie jest zobowiązana i nie zamierza brać udziału w takiego typu postępowaniach.