Szczególne warunki odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr oraz zawierania umów o odpłatne członkostwo

1
Przedmiot szczególnych warunków
 
Niniejsze szczególne warunki („Warunki”) ustalają zasady odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr oraz zawarcia, wykonania i zakończenia umów o odpłatne członkostwo w ramach gier online dostarczonych przez ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
2
Szczególne warunki odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr
2.1
Użytkownik ma prawo nabycia za opłatą tzw. „Waluty premium”.
„Waluta premium” może mieć w różnych grach online różne oznaczenia.
2.2
Użytkownik składa swoją ofertę zawarcia umowy poprzez nabycie „waluty premium” w taki sposób, że wybiera on sumę „waluty premium” w grze online, którą chce nabyć i naciska przycisk „Kup teraz” lub inny przycisk z odpowiednim napisem. W ten sposób zostaje zawarta umowa o tym, że ‪Gameforge‬ dokona transakcji waluty premium na konto użytkownika.
2.3
Z chwilą transakcji waluty premium użytkownik nabywa jednorazowe, tymczasowe, ograniczone do okresu obowiązywania umowy i nieprzenoszalne prawo nabywania wirtualnych dóbr lub korzyści oferowanych w dowolnej chwili przez ‪Gameforge‬ i tam szczegółowo opisanych, o ile wysokość „waluty premium”, która wpłynęła na konto użytkownika jest wystarczająca, aby takiego nabycia dokonać. „Waluta premium” zostanie odpisana z konta użytkownika w wysokości, która odpowiada wartości egzemplarza wirtualnych dóbr lub korzyści.
2.4
Zapłata ceny zakupu za walutę premium następuje za pośrednictwem zainstalowanych przez ‪Gameforge‬ dostawców usług płatniczych oferujących użytkownikowi różne metody płatności („Metody płatności”). Użytkownik ma prawo wyboru najodpowiedniejszej dla niego metody płatności. Użytkownik ma świadomość, iż zgodnie z regulaminem między nim a wybranym przez niego dostawcą usług płatniczych dochodzi do zawarcia umowy o przeprowadzenie transakcji zgodnie z przepisami danego dostawcy usług płatniczych.
2.5
W myśl nr 2.2 użytkownik może wycofać swoją ofertę do momentu zakończenia poszczególnych procedur, które konieczne są do rozpoczęcia procesu płatności przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z nr 2.4. Do tego czasu błędy powstałe podczas wprowadzania danych można korygować za pomocą przycisku „Wróć” w przeglądarce internetowej.
2.6
Prawo użytkownika do nabytej waluty premium zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach Ogólnych Warunków Korzystania okresu obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zablokowania konta użytkownika w myśl nr 6.2 lit. d) Ogólnych Warunków Korzystania ‪Gameforge‬ ma prawo odmowy świadczenia usług na czas trwania blokady.
2.7
Prawo do korzystania z nabytych zgodnie z nr 2.3 wirtualnych dóbr lub korzyści zostaje zniesione z chwilą zakończenia ustalonego w ramach Ogólnych Warunków Korzystania okresu obowiązywania niniejszej umowy. Użytkownik nie ma prawa korzystać z wirtualnych dóbr lub korzyści przez określony minimalny okres, chyba że w opisie egzemplarza wirtualnych dóbr lub korzyści podany był określony okres korzystania.
3
Szczególne postanowienia zawierania umów o odpłatne członkostwo
3.1
Z chwilą zawarcia umowy o odpłatne członkostwo użytkownik otrzymuje dostęp, przez wybrany przez siebie (minimalny) okres, dostęp do specjalnych korzyści w grze online (np. specjalne funkcje, powszechnie niedostępne strefy), które nie są dostępne dla graczy bez członkostwa.
3.2
Użytkownik dokonuje wyboru (minimalnego) okresu obowiązywania umowy o członkostwo, a tym samym wysokość ceny do zapłaty. Na tej samej stronie użytkownik dokonuje wyboru metody płatności, a tym samym dostawcy usług płatniczych. Zastosowanie mają odpowiednio nr 2.2, 2.4 oraz 2.5. Opłaty za członkostwo należy uiścić na początku danego okresu rozpoczęcia obowiązywania umowy o członkostwo.
3.3
Umowę o członkostwo można wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania okresu zakończenia obowiązywania umowy o członkostwo, z wyjątkiem nr 8.1 Ogólnych Warunków Korzystania. Wypowiedzenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Jeżeli zarządzanie kontem użytkownika przewiduje funkcję wypowiedzenie, wypowiedzenie może nastąpić za jej pośrednictwem. O ile na podstawie wybranej przez użytkownika metody płatności nie wykluczono automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy o członkostwo, okres ten zostaje wydłużony automatycznie po upływie okresu obowiązywania o pierwotnie uzgodniony okres, jeżeli umowa o członkostwo nie została wypowiedziana przez jedną ze stron umowy przed upływem jej okresu obowiązywania. Użytkownik zostanie pouczony przed zawarciem umowy o członkostwo na temat możliwości automatycznego wydłużenia okresu obowiązywania umowy lub niemożności jego wydłużenia.
4
Nabycie waluty premium oraz zawarcie umowy o członkostwo na rzecz użytkownika
4.1
Beneficjentem usług oferowanych przez ‪Gameforge‬ w myśl nr 2 i 3 niniejszych Warunków, może być również osoba, która nie jest tożsama z użytkownikiem i nabywa te usługi wyłącznie na rzecz użytkownika (Umowa na rzecz osób trzecich). Zasada ta znajduje zastosowanie w szczególności, gdy posiadacz środka płatniczego chce nabyć na rzecz użytkownika oferowaną usługę w myśl nr 2.4 (np. posiadacz karty kredytowej, konta bankowego, łącza telefonicznego itp.).
4.2
W przypadkach wymienionych w nr 4.1 wyłączenie posiadacz konta użytkownika, na które ma zostać przypisane świadczenie, ma prawo do żądania odpowiedniego świadczenia od ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ świadczy usługi bezpośrednio na rzecz użytkownika.
5
Zwrot pieniędzy oraz środków płatniczych w przypadku odstąpienia od umowy
5.1
Z wyjątkiem przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy uwzględnia się zwrot dokonanej zapłaty za niewykorzystaną jeszcze „walutę premium” lub pozostały okres obowiązywania umowy o członkostwo wyłącznie na mocy nr 8.5 Ogólnych Warunków Korzystania.
5.2
W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy ‪Gameforge‬ stosuje zazwyczaj ten sam środek płatniczy, który stosował użytkownik dokonując płatności. Jeżeli nie jest to możliwe, zwrot następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez osobę upoważnioną.
6
Pozostałe postanowienia
6.1
Nie są naliczane inne koszty poza taryfami podstawowymi za ustanowienie i utrzymanie dostępu do Internetu oraz ceną za usługi ‪Gameforge‬ zgodnie z nr 2 i 3.
6.2
Gameforge‬ świadczy usługę supportu billingu za pośrednictwem strony https://billing.gameforge.com/ oraz pomocy do gry za pośrednictwem strony http://support.gameforge.com/. Pomoc nie jest udzielana telefonicznie.
 
Karlsruhe, w czerwcu 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Niemcy
 
Sąd rejonowy ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
NIP: ‪DE 814330106
Dyrektorzy generalni: ‪Alexander Rösner
Wskazówka do internetowego rozstrzygania sporów:
Firma Gameforge 4D GmbH nie jest zobowiązana i nie zamierza brać udziału w takiego typu postępowaniach.