Warunki uczestnictwa w konkursach

1
Przedmiot
 
Niniejsze "warunki" regulują uczestnictwo w konkursach ("konkurs(y)") organizowanych przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge"). Odbiegające lub uzupełniające regulacje w "ogłoszeniu" konkretnego konkursu stanowią w przypadku sprzeczności z tymi warunkami pierwszą instancję odniesienia.
2
Uprawnienie do uczestnictwa
2.1
Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pełnoletni użytkownik posiadający zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania w trakcie konkursu aktywne konto użytkownika ("konto") dla danej gry sieciowej. O pełnoletności stanowią regulacje prawne kraju zamieszkania danego użytkownika.
2.2
Uprawnieni do uczestnictwa, jednak wykluczeni z wygranej są (a) pracownicy Gameforge (łącznie z połączonymi firmami), (b) osoby należące wraz z nimi do jednego gospodarstwa domowego oraz (c) krewni do 3. stopnia względem osób z zakresu (a) i (b). Wygrana zostanie rozdana uczestnikom, którzy nie należą do wymienionego powyżej kręgu osób. Gameforge zastrzega sobie prawo do wykluczania z uczestnictwa i/lub wygranej osób, które naruszają warunki lub w trakcie uczestnictwa zapewnią sobie czynnie lub za pomocą osób trzecich nieuczciwą przewagę.
3
Uczestnictwo
3.1
Uczestnictwo w konkursach odbywa się poprzez podjęcie opisanych w ogłoszeniu czynności uczestnictwa. Samo uczestnictwo jest bezpłatne, nie wymaga nabycia odpłatnej usługi i może zostać efektywnie podjęte tylko w trakcie trwania konkursu.
3.2
Uzupełniające regulacje dla konkursów, które wymagają zgłoszenia "treści" (w zależności od konkursu mogą to być np. teksty, grafiki, zrzuty ekranu, artworki itp.) przez użytkownika:

a) zgłoszenie musi zostać nadesłane z przynależącego do konta adresu e-mail na podany w ogłoszeniu adres e-mail z podanym również tam tytułem. W zgłoszeniowej wiadomości e-mail należy podać również przynależący do konta nick oraz używaną wersję językową.

b) w zgłoszeniu należy przekazać nazwę, pod którą uczestnik w przypadku wygranej ma być wymieniony w oficjalnym ogłoszeniu. Jeśli uczestnik nie udzieli tej informacji, wyraża automatycznie zgodę na ujawnienie jego nicku. Jeśli uczestnik w ogóle nie chce być wymieniony w ogłoszeniu, może poinformować o tym w swoim zgłoszeniu.

c) wielokrotne zgłoszenia (dotyczy to również zgłoszeń z różnych kont tego samego użytkownika) są niedopuszczalne.
3.3
Uzupełniające regulacje dla konkursów w ramach zewnętrznych usług mediów społecznościowych:

Jeśli rodzaj konkursu lub czynności wymienione w ogłoszeniu wymagają posiadania konta u zewnętrznego usługodawcy mediów społecznościowych, to warunkiem uczestnictwa jest istnienie konta uczestnika od momentu podjęcia czynności uczestnictwa do zakończenia konkursu. Operator danej usługi społecznościowej nie jest organizatorem konkursu. Ewentualne zapytania uczestnika dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie do organizatora Gameforge.
3.4
Uzupełniające regulacje dla konkursów, w których czynność uczestnictwa polega na osiągnięciu określonych celów lub wykonaniu określonych zadań w grze ("osiągnięcia"):

Jeśli czynność uczestnictwa polega na zdobyciu pewnego osiągnięcia w grze, to zwycięzcom będzie udzielona możliwość potwierdzenia lub odrzucenia uczestnictwa w konkursie w przeciągu tygodnia po ich powiadomieniu.
4
Udzielenie praw użytkowania zgłoszeń przez uczestnika
4.1
Dla celów przeprowadzenia konkursu uczestnik nieodpłatnie przyznaje firmie Gameforge niewyłączne i odwołalne prawo do wykorzystania treści w wymaganym zakresie bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Dotyczy to prawa do powielania i edytowania treści (np. dopasowanie formatu i rozmiaru grafiki, zmiany redakcyjne). Zgoda ta zawiera ponadto prawo do publicznego udostępniania treści na stronach internetowych i kanałach mediów społecznościowych Gameforge ("prezentacja") i przedzielania operatorom danych usługi społecznościowych wymaganych w tym celu praw do treści uczestnika.
4.2
Gameforge zastrzega sobie prawo implementacji przygotowanych przez zwycięzców treści w ramach wyjątkowego wyróżnienia w dystrybuowanych przez Gameforge grach sieciowych i stronach internetowych (np. na ekranie ładowania). W tym celu uczestnika udziela Gameforge praw użytkowania treści w zakresie zgody z powyższego akapitu 1 zdania 1. W przypadku odwołania tej zgody przez uczestnika firma Gameforge jest zobowiązana do skasowania zaimplementowanych treści dopiero po upływie odpowiedniego czasu, który nie przekracza 10 dni roboczych w siedzibie Gameforge. Jeśli skasowanie tych treści wymaga z racji metody implementacji aktualizacji oprogramowania (tzw. patcha), okres ten wydłuży się do momentu następnego patcha, jednak nie dłużej niż do 9 miesięcy. Dla oznaczenia autorstwa obowiązują odpowiednio informacje podane przez uczestnika zgodnie z nr 3 ust. 2 lit. b).
4.3
Wraz z nadesłaniem zgłoszenia uczestnika zapewnia, że samoczynnie dokonał czynności uczestnictwa. Uczestnik gwarantuje, że zgłoszone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich, a także zwalnia Gameforge od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogłyby wysunąć względem danych treści.
5
Udzielenie praw użytkowania przez Gameforge
 
W celu udziału w konkursie Gameforge nieodpłatnie przyznaje uczestnikowi niewyłączne prawo do wykorzystania wymaganych do tego celu treści usługi Gameforge, której dotyczy dany konkurs, w niezbędnym zakresie (np. zrzuty ekranu, o ile ich nadesłanie stanowi część czynności uczestnictwa).
6
Nagroda
6.1
Rodzaj nagród wynika z ogłoszenia. Za ewentualne opodatkowanie nagrody jest odpowiedzialny zwycięzca.
6.2
Nie ma możliwości pieniężnej wypłaty nagrody lub przekazania jej innej osobie. Jeśli zwycięzca odmówi nagrody lub nie okaże potwierdzenia w przypadkach nr 3 ust. 4, to firma Gameforge jest upoważniona do przyznania nagrody innemu uczestnikowi.
7
Wyłonienie zwycięzców
 
Gameforge wyłoni zwycięzców w opisany w ogłoszeniu sposób. Jeśli nie zostaną podane kryteria wyłonienia zwycięzców, to Gameforge ustali zwycięzców według własnego uznania, w szczególności jeśli czynność uczestnictwa zawiera kreatywne osiągnięcia podlegające subiektywnej ocenie.
8
Powiadomienie i ogłoszenie zwycięzców
8.1
Gameforge poinformuje zwycięzców o wygranej w przeciągu czterech tygodni od ostatniego terminu nadsyłania zgłoszeń, wysyłając wiadomość na adres e-mail użyty do nadesłania zgłoszenia ("powiadomienie").
8.2
Z zastrzeżeniem regulacji z nr 3 ust. 2 lit. b) firma Gameforge jest upoważniona do ogłoszenia zwycięzców na stronach internetowych i kanałach społecznościowych Gameforge.
9
Wysłanie nagród
9.1
Cyfrowe dobra jako nagrody:

a) Jeśli nagroda składa się z cyfrowych dóbr, wówczas zostaną one przypisane do konta zwycięzcy w ciągu tygodnia od powiadomienia lub po udzieleniu ewentualnie wymaganych informacji przez zwycięzcę. Udzielenie takich informacji może być konieczne w szczególności w sytuacji, gdy zwycięzca musi wybrać jedną nagrodę z puli różnych nagród lub podać nazwę konta i/lub postaci lub serwer gry, gdzie ma zostać przypisana nagroda.

b) Gameforge poinformuje zwycięzców w powiadomieniu o tym, jakie informacje są wymagane, oraz poprosi ich o przekazanie tych informacji. Jeśli informacje te nie dotrą do Gameforge w ciągu dwóch tygodni od wysłania wezwania, skutkuje to całkowitą utratą roszczenia o nagrodę, o ile wezwanie wskazywało takie konsekwencje. Firma Gameforge jest wtedy upoważniona do przyznania nagrody innemu uczestnikowi.
9.2
Nagrody fizyczne:

a) gameforge poprosi zwycięzców nagród fizycznych w powiadomieniu o udzielenie informacji, które są wymagane do przesłania nagrody lub specyfikacji nagrody (np. rozmiar w przypadku ubrań). Jeśli informacje te nie dotrą do Gameforge w przeciągu dwóch tygodni od wysłania wezwania, to prowadzi to do całkowitej utraty roszczenia o nagrodę, o ile wezwanie wskazywało takie konsekwencje. Firma Gameforge jest wtedy upoważniona do przyznania nagrody innemu uczestnikowi.

b) nagrody fizyczne są wysyłane za pośrednictwem wyznaczonego przez Gameforge wykonawcy usług odpowiedzialnego za ich dostarczenie ("dostawca"), a ich wysłanie wymaga podania aktualnego adresu pocztowego ("adres"). Z chwilą przekazania nagród fizycznych dostawcy, Gameforge uznaje je jako doręczone do zwycięzców. Roszczenia Gameforge wobec tego dostawcy przechodzą w tym momencie na zwycięzców. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za sytuację, w której nie można dostarczyć mu nagrody ze względu na błędnie podany przez niego adres. Firma Gameforge nie jest zobowiązana w tym przypadku do ponowienia próby dostarczenia nagrody. Zwycięzca nie ma prawa domagania się wysłania nagrody do kraju spoza upoważnionych do uczestnictwa regionów, które zostały ustalone w ogłoszeniu.
10
Ochrona danych
10.1
Gameforge będzie przetwarzać przekazane przez uczestników dane osobowe (dane konta, czyli np. nazwa postaci i adres e-mail, ewentualnie przekazany adres oraz przekazane zgodnie z nr 3 ust. 2 lit. b) imię) w ramach regulacji o ochronie danych i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i ewentualnie przysłania powiadomienia i nagród oraz związanej z tym prezentacji na stronach internetowych i kanałach społecznościowych Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ oraz kanały danej gry na tych usługach).
10.2
Zgromadzone dane osobowe zostaną zapisane na czas trwania konkursu, a potem usunięte. Wyjątek stanowią dane podane do wiadomości w ramach prezentacji, które ze względów transparentności zasadniczo zapisywane są na stałe. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów.
10.3
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w nr 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także nr 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).
11
Odpowiedzialność
11.1
Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych także za każde niedbalstwo, jednak z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile tym ograniczeniom nie zaprzeczają obowiązujące przepisy zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
11.2
Gameforge nie odpowiada za wady fizyczne i prawne względem nagród. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których takie wady zostały umyślnie zatajone przez Gameforge.
12
Postanowienia końcowe
12.1
Wykonując czynność uczestnictwa, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. Oprócz warunków uczestnictwa obowiązują także ogólne warunki użytkowania Gameforge.
12.2
Warunki użytkowania osób i usług zewnętrznych, które współuczestniczą w przeprowadzeniu konkursu, pozostają nietknięte.
12.3
Gameforge zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed upływem czasu trwania z ważnych powodów. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim niemożność przeprowadzenia konkursu z powodu technicznych, organizacyjnych lub prawnych problemów.
12.4
Zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. Jeśli zwyczajowym miejscem pobytu uczestnika w trakcie uczestniczenia w konkursie jest inny kraj wewnątrz Unii Europejskiej, to powyższe przepisy nie wpływają na stosowanie koniecznych przepisów prawa danego kraju.
12.5
Wstąpienie na drogę prawną w kwestii uprawnienia do udziału w konkursie i jego przeprowadzanie, łącznie z wyłonieniem zwycięzców, jest wykluczone.
12.6
Nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy.