Ogólne Warunki Korzystania

1
Przedmiot warunków korzystania, zakres obowiązywania
1.1
Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ("Warunki korzystania") ustalają zasady korzystania z dostarczonych przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") gier online oraz pozostałych usług, np. forów i systemów pomocy, ("usługi Gameforge").
1.2
Gameforge oferuje usługi Gameforge do korzystania wyłącznie przez użytkownika. Możliwe jest korzystanie z usług Gameforge w formie darmowych gier online i usług lub w formie gier online i usług, w których za opłatą nabywać można określone wirtualne dobra i prawa. W niektórych przypadkach możliwe jest korzystanie z usług Gameforge za opłatą jednorazową lub cykliczną („Członkostwa”). O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania nie ustalono inaczej, mają one zastosowanie zarówno do darmowych, jak i do płatnych usług Gameforge, włącznie z Członkostwami. Ponadto do odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr i praw, jak również do zawierania umów o członkostwo zastosowanie mają Szczególne Warunki odpłatnego nabywania wirtualnych dóbr oraz zawierania umów o odpłatne członkostwo ("Szczególne Warunki").
1.3
Gameforge ma prawo do przerwania działania usług Gameforge z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach użytkownik zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
1.4
Możliwe jest korzystanie tylko z usług Gameforge w aktualnej wersji.
1.5
Jedynym celem świadczenia usług Gameforge jest rozrywka użytkowników. Zabronione jest korzystanie w celach komercyjnych. Wyjątki od tej zasady wymagają wyraźnej pisemnej zgody Gameforge.
1.6
Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były aktualne i kompatybilne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub pozostałych aktualizacji w celu korzystania z usług Gameforge.
1.7
Do usług Gameforge zastosowanie ma regulamin gry lub korzystania ("Regulamin"), jeżeli dostępny, na mocy którego Gameforge konkretyzuje swoje prawo własności. W przypadku wykluczających się wzajemnie zapisów zawartych w Warunkach Korzystania a regulaminami, pierwszeństwo mają niniejsze Warunkami Korzystania, o ile pierwszeństwo takie w sposób wyraźny nie zostało przyznane regulaminom.
1.8
Odstępstwa od niniejszych Warunków Korzystania lub Ogólne Warunki Umowy użytkownika nie mają zastosowania.
2
Ogólne postanowienia do zawarcia umowy
2.1
Warunkiem do korzystania z usług Gameforge jest rejestracja użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach, w których przewidziano wyjątek od tego warunku (np. poprzez oznaczenie "rozpocznij grę od razu!"). Do zapisania etapu gry w każdym przypadku wymagana jest rejestracja.
2.2
Użytkownikami mogą zostać jedynie pojedyncze osoby fizyczne (żadne grupy, rodziny, osoby pozostające w konkubinacie itp.). Rejestracji należy dokonać osobiście. Rejestracja przez osobę trzecią jest niedozwolona.
2.3
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Gameforge tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody opiekuna prawnego oraz osiągnięcia przez użytkownika wymaganego minimalnego wieku.
2.4
Podczas rejestracji użytkownik ma obowiązek podać określone dane, np. nazwę gracza oraz zarejestrowany na niego adres e-mail. Użytkownikowi nie przysługuje prawo przydzielenia określonej nazwy gracza. Nazwa gracza nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, przepisów prawa lub godzić w dobre obyczaje. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik. Ponadto jako nazwę gracza nie można wybrać adresu e-mail lub adresu internetowego. Podczas rejestracji użytkownik ma obowiązek podać wyłącznie prawdziwe i pełne dane. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w trakcie rejestracji. Jeżeli jest to konieczne do wykonania postanowień niniejszej umowy o korzystanie, Gameforge ma prawo zażądać od użytkownika podania danych zawartych w odpowiednim dowodzie tożsamości, które po weryfikacji zostaną natychmiast usunięte.
2.5
Użytkownik składa ofertę zawarcia niniejszej umowy o korzystanie, w ramach której wprowadzi wymagane dane na jednej ze stron internetowych Gameforge i ukończy rejestrację. Przyjęcie oferty przez Gameforge oznacza, że konto użytkownika zostało odblokowane. Gameforge ma prawo uzależnić odblokowanie konta użytkownika od tego, czy potwierdzi on swój adres e-mail (wyrażenie zgody). W tym celu użytkownik zostanie poproszony przez Gameforge o potwierdzenie swojego adresu e-mail w wiadomości e-mail, potwierdzającej otrzymanie oferty. Z chwilą odblokowania przez Gameforge dochodzi do zawarcia pomiędzy Gameforge a użytkownikiem umowy o korzystanie na niniejszych Warunkach Korzystania. W niektórych przypadkach - w szczególności podczas rejestracji dokonywanej za pośrednictwem stron osób trzecich (np. sieci społecznościowe) - proces rejestracji może się różnić. W tych przypadkach użytkownik musi mieć na uwadze to, w jaki sposób składa oświadczenie w celu zawarcia umowy o korzystanie.
2.6
Alternatywnie do rejestracji za pośrednictwem stron internetowych Gameforge, Gameforge może oferować możliwość rejestracji za pomocą odpowiednich funkcji w portalach lub sieciach społecznościowych (np. "Facebook Connect"). Ponadto po wyrażeniu przez użytkownika na to zgody do Gameforge mogą zostać przesłane dane osobowe użytkownika za pośrednictwem operatora. Korzystanie z tego sposobu rejestracji wymaga rejestracji w odpowiednim portalu lub sieci społecznościowej w oparciu o obowiązujące tam przepisy i warunki. W tym przypadku do zawarcia umowy zastosowanie mają odpowiednio postanowienia nr 2 niniejszej umowy.
2.7
Nie przysługuje prawo do rejestracji, ani do odblokowania.
2.8
Z chwilą pomyślnej rejestracji użytkownik zakłada konto użytkownika, którym może we własnym zakresie zarządzać. Użytkownik może założyć konto na portalu Gameforge, jak również na stronach internetowych Gameforge. Konta użytkownika utworzonego na portalu Gameforge użytkownik może używać także do wszystkich pozostałych gier online Gameforge, które zawierają łącza do portalu Gameforge. O ile w ramach utworzenia konta użytkownika nie ustalono inaczej, konta użytkownika założonego na stronie gier online można używać wyłącznie do gry online, na której stronie zostało ono utworzone, natomiast nie do pozostałych gier online. Gameforge zastrzega sobie prawo do ustalania wymagań technicznych (np. w formie portalu), za pomocą których możliwe jest używanie kont użytkowników jednocześnie do z kilku usług Gameforge.
2.9
Przeniesienie konta użytkownika lub przekazanie go osobie trzeciej jest wykluczone bez uzyskania zgody Gameforge.
3
Ogólne obowiązki użytkownika
3.1
Dane logowania, hasła
3.1.1
Użytkownik ma obowiązek utrzymywania swoich danych logowania w ścisłej tajemnicy. Użytkownik ma w szczególności obowiązek używać wewnątrz usług Gameforge wyłącznie swoich danych logowania i chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
3.1.2
Pod pojęciem "Dane logowania" należy rozumieć osobiste dane dostępowe użytkownika, używane w celu jego autoryzacji oraz wykluczenia możliwości używania jego konta przez osoby trzecie. Hasło nie powinno być identyczne z nazwą gracza i powinno składać się z kombinacji co najmniej ośmiu cyfr i liter.
3.1.3
W przypadku gdy użytkownik ma podstawy podejrzewać, że do tych danych w sposób nieuprawniony uzyskały lub mogły uzyskać dostęp osoby trzecie, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić Gameforge i zmienić swoje dane lub pozwolić na ich zmianę przez Gameforge. Gameforge w tym przypadku lub w razie gdy ze strony Gameforge istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wykorzystania danych użytkownika, ma ona ponadto prawo tymczasowo zablokować użytkownikowi dostęp. Użytkownikowi przywrócony zostaje dostęp, gdy tylko usunięte zostanie podejrzenie nielegalnego wykorzystania danych.
3.1.4
Użytkownik pod żadnym pozorem nie ma prawa używać danych logowania innego użytkownika, chyba że przewidziano wyjątek od tej zasady.
3.2
Korzystanie z usług Gameforge
3.2.1
Usługi Gameforge zawierają każdy rodzaj treści, które chronione są znakami towarowymi, prawem autorskim oraz w inny sposób na rzecz Gameforge lub osób trzecich. O ile Gameforge nie ustaliła inaczej, Użytkownik nie ma prawa do przetwarzania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, handlu lub używania w zakresie wykraczającym poza uzgodniony w niniejszej umowie usług Gameforge lub dostarczanych za ich pośrednictwem treści. Dozwolone jest tylko technicznie uwarunkowane kopiowanie, którego cel jest zgodny z postanowieniami dotyczącymi korzystania z usług Gameforge. Zabronione jest zmienianie oraz czynienie niewidocznymi lub usuwanie informacji o prawach autorskich i znaków towarowych.
3.2.2
Pod pojęciem „Treści” należy rozumieć dane, obrazy, teksty, grafiki, utwory muzyczne, dźwięki, sekwencje dzięków, zapis wideo, programy oraz kody programów, a także pozostałe informacje dostarczane przez Gameforge. Pod pojęciem „Treści” należy w szczególności rozumieć również wszelkie oferty usług dostarczone w celu pobrania.
3.2.3
Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań zagrażających lub powodujących zakłócenia w działaniu usług Gameforge, jak również od korzystania z danych, do których użytkownik nie ma prawa dostępu.
3.2.4
Użytkownik nie ma prawa do publikowania treści w ramach usług Gameforge.
3.2.5
Korzystanie z usług Gameforge za pomocą usług zapewniających anonimowość lub podobnych działań, które umożliwiają zatajenie lub ukrycie prawdziwego adresu IP lub tożsamości jest niedozwolone.
3.3
Korzystanie z oprogramowania serwera
 
Gameforge udziela użytkownikowi w przypadku oferowanych usług, korzystanie z których wymaga instalacji oprogramowania serwera, niewyłącznego, tymczasowego ograniczonego okresem obowiązywania niniejszej umowy o korzystanie prawa do instalowania i używania oprogramowania serwera. Użytkownik ma prawo do kopiowania oprogramowania serwera tylko wówczas, gdy jest to konieczne do korzystania z oprogramowania zgodnie z niniejszą umową. Każda forma komercyjnego wykorzystania oprogramowania jest niedozwolona. Zmiana oprogramowania serwera, jak również retranslacja przekazanego kodu programu w inne formy kodu (dekompilacja), a także pozostałe rodzaje inżynierii wstecznej poszczególnych etapów tworzenia oprogramowania są zabronione, o ile nie są one konieczne w celu uzyskania potrzebnych informacji dotyczących zapewnienia kompatybilności oprogramowania serwera z innymi programami, które w przeciwnym razie nie mogłyby zostać uzyskane, w szczególności przez Gameforge, w celu zapewnienia kompatybilności, a odpowiednie dane nie zostaną użyte do celów innych niż zapewnienie kompatybilności i czynności te zostaną wykonane przez użytkownika we własnym zakresie.
4
Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z gier online
4.1
Użytkownik ma prawo brać udział w każdej rundzie gry (np, świat, uniwersum itp.) jednej gry online za pomocą tylko jednego konta użytkownika, o ile nie przewidziano wyjątków od tej zasady. Używanie kilku kont użytkownika („Multikonta”) jest niedozwolone. Gameforge ma prawo w każdej chwili i wedle własnego uznania zablokować lub usunąć niedozwolone Multikonta.
4.2
Użytkownikowi zabrania się ingerowania, mającego na celu manipulację grą online w jakiejkolwiek formie. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do stosowania procesów, mechanizmów lub oprogramowania, mogących zakłócić działanie lub przebieg gry. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań, które powodować mogą niedozwolone lub nadmierne obciążenie możliwości technicznych. Użytkownik nie ma prawa blokować, zmieniać nazwy lub modyfikować treści wytworzonych przez Gameforge bądź też w inny powodujący zakłócenia sposób ingerować w grę online.
4.3
Ponadto użytkownikowi zabrania się wywoływania gry online za pomocą programów innych niż przeglądarka internetowa lub udostępnione mu oprogramowanie serwera. Odnosi się to w szczególności do tzw. „botów” oraz innych narzędzi, które zastępują lub powinny uzupełniać interfejs strony internetowej. Zabronione są również skrypty i programy, za pomocą których użytkownik zyskuje przewagę nad pozostałymi graczami. Należy tu również zaliczyć funkcje automatycznego odświeżania zawartości oraz inne, zintegrowane mechanizmy przeglądarki internetowej, o ile dotyczy to procesów automatycznych. Loginu używać można jedynie do usług Gameforge oraz do powiązanych z Gameforge stron osób trzecich (np. portale lub sieci społecznościowe).
 
Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno
 
a) tworzyć lub stosować cheatów, modów, hacków i/lub oprogramowania, które zmieniają doświadczanie gry w grach online,
 
b) używać oprogramowania, które umożliwia eksplorację danych lub przechwytywanie lub zbieranie informacji dotyczących gier online w inny sposób,
 
c) kupować, sprzedawać i wymieniać wirtualnych dóbr z usług firmy Gameforge od osób/usług trzecich za realne środki płatnicze lub dokonywać próby podjęcia tych działań, o ile nie zostało to w pojedynczym przypadku dozwolone.
 
Obejmuje to również działania, których skutek jest równoznaczny z ww. zakazami.
4.4
Wszelkie prawa do wirtualnych dóbr zawartych w grach online oraz przekazywanych odpłatnie poza zakresem korzystania w ramach niniejszych Warunków Korzystania przysługują wyłącznie Gameforge.
4.5
Niedozwolone jest korzystanie z serwerów prywatnych, tj. takich serwerów w posiadaniu Użytkownika lub osób trzecich, nieuprawnione połączenia z usługami Gameforge, w szczególności za pomocą programów, używanie których nie zostało wyraźnie dozwolone przez Gameforge, umożliwiać, tworzyć lub utrzymywać bądź emulować lub próbować emulować jedną z usług Gameforge.
5
Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w szczególności forum dyskusyjnych, czatu, bloga, funkcji komentowania)
5.1
Gameforge może dostarczyć użytkownikowi różne narzędzia komunikacyjne dla własnych treści oraz wpisów, które może używać użytkownik w ramach ich dostępności. Gameforge udostępnia w tym przypadku wyłącznie techniczne możliwości w celu wymiany informacji. Nie przysługuje prawo do dostarczenia takich możliwości komunikacyjnych.
5.2
Użytkownikowi zabrania się publikowania lub rozpowszechniania treści zawartych w usługach Gameforge (np. obrazy, zapis wideo, łącza, nazwy, teksty, wyrażenia), które
 
a) naruszają przepisy prawa lub godzą w dobre obyczaje;
 
b) naruszają znaki towarowe, patenty, prawa autorskie, pozostałe prawa ochronne, tajemnice biznesowe lub inne prawa osób trzecich;
 
c) mają charakter obsceniczny, rasistowski, gloryfikujący przemoc, pornograficzny, stanowią zagrożenie dla młodych ludzi lub w inny sposób zagrażają rozwojowi dzieci i młodzieży lub mają na nie niszczący wpływ;
 
d) mają charakter obraźliwy, dokuczliwy, oszczerczy lub naruszający dobre imię w inny sposób;
 
e) zawierają łańcuszki szczęścia lub systemy kuli śniegowej;
 
f) wywołują fałszywe wrażenie, że są dostarczane lub obsługiwane przez Gameforge;
 
g) zawierają dane osobowe osób trzecich bez ich wyraźnej zgody;
 
h) mają charakter komercyjny, w szczególności handlowy.
5.3
Ponadto użytkownik ma obowiązek odpowiedniego doboru słów, nie rozpowszechniają żadnych politycznych lub religijnych treści, ani treści z podtekstem seksualnym.
5.4
Gameforge nie obejmuje w posiadanie w sposób wyraźny treści stworzonych przez użytkowników. Przy czym użytkownik udziela Gameforge trwałego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze stworzonych przez siebie treści i wpisów w ramach usług Gameforge. Gameforge wskazuje, że w każdym przypadku w oparciu o dobór losowy, ale nie pozbawiona luk prowadzona jest aktywna kontrola stworzonych treści. Ponadto użytkownik ma możliwość zgłaszania do Gameforge treści, do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo. Gameforge ponadto zareaguje niezwłocznie i dokona edycji lub usunie - w razie konieczności - zgłoszone treści.
6
Konsekwencje naruszenia zobowiązania
6.1
W przypadku wątpliwości użytkownik ma obowiązek niezwłocznie usunąć treści uznane przez Gameforge za nielegalne. Gameforge w sposób wyraźny zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści we własnym zakresie.
6.2
Bez naruszania pozostałych praw regulowanych przepisami lub niniejszą umową, w szczególności prawa do wypowiedzenia z uzasadnionej przyczyny zgodnie z nr 8.2 niniejszych Warunków Korzystania, Gameforge może zgodnie z uznaniem według zasad podjąć jedno lub więcej z następujących działań, jeżeli zachodzą ku temu rzeczywiste przesłanki, iż użytkownik naruszył niniejsze Warunki Korzystania lub postanowienia uzupełniające oraz regulaminy, o ile użytkownik nie dopuścił się naruszenia w postaci:
 
a) zmiany lub usunięcia treści,
 
b) upomnienia jednego z użytkowników,
 
c) ujawnienia nielegalnego zachowania w danej grze online poprzez podanie nazwy gracza,
 
d) tymczasowego zablokowania konta użytkownika oraz
 
e) wykluczenia użytkownika, również z powodu zdarzeń przyszłych.
6.3
Jeżeli użytkownik został wykluczony, nie może on zarejestrować nowego konta użytkownika bez uzyskania uprzedniego zezwolenia Gameforge.
7
Ograniczenie odpowiedzialności
7.1
Gameforge odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody po stronie użytkownika, powstałe wskutek zamierzonego lub zachowania noszącego znamiona rażącego zaniedbania ze strony Gameforge bądź osób zobowiązujących się do wykonania jej zobowiązania, jak również za szkody na osobie oraz szkody zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
7.2
Ponadto odpowiedzialność Gameforge za roszczenia - w oparciu o tę samą podstawę prawną - zostaje ograniczone zgodnie z następującymi postanowieniami, o ile z udzielonej przez Gameforge gwarancji nie wynika inaczej:
7.2.1
Za szkody spowodowane wskutek mniej rażącego zaniedbania Gameforge odpowiada tylko, jeżeli powstały one w wyniku naruszenia istotnych zobowiązań niniejszej umowy (Główne zobowiązania). Główne zobowiązania to zobowiązania niniejszej umowy, których wypełnienie umożliwia dopiero wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty i na przestrzeganiu których miał prawo polegać użytkownik. Jeżeli Gameforge odpowiada następnie za jednokrotne zaniedbanie, odpowiedzialność Gameforge ogranicza się do typowo przewidywalnych szkód.
7.2.2
Odpowiedzialność Gameforge za utratę danych i/lub programów, spowodowaną lekkim zaniedbaniem ze strony Gameforge ogranicza się do typowego kosztu odtworzenia, do którego doszło z winy użytkownika w przypadku regularnego i po dokonaniu odpowiedniego zabezpieczenia danych.
7.3
Postanowienia ww. paragrafów mają również zastosowanie odpowiednio do ograniczenia obowiązku odszkodowania za koszty związane z niniejszą umową (§ 284 BGB).
7.4
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania zobowiązania Gameforge.
7.5
Gameforge nie odpowiada za ewentualne koszty, które powstały po stronie użytkownika w wyniku korzystania z usług, które nie są oferowane w sposób wyraźny przez samą Gameforge. Zasada ta obowiązuje szczególnie w stosunku do kosztów na podstawie transferu danych do lub z urządzenia końcowego użytkownika, jak również do ewentualnych kosztów użytkownika poniesionych za korzystanie z systemu płatności.
7.6
Za wynikłe w trakcie rozpoczęcia świadczenia usług nieprawidłowe działanie usług Gameforge wyłącza się ewentualną odpowiedzialność niezależną od zawinienia, tzn. Gameforge odpowiada jedynie, gdy zostało to spowodowane przez Gameforge lub osoby zobowiązujące się do wykonania jej zobowiązania.
8
Okres obowiązywania umowy; usunięcie kont użytkownika
8.1
O ile w ramach rejestracji w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, niniejsza umowa o korzystaniu z usług Gameforge zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowę mogą wypowiedzieć obie strony niniejszej umowy w każdej chwili z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, o ile nie uzgodniono okresu obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku gdy okres taki uzgodniono, wówczas wypowiedzenie może nastąpić dopiero z końcem okresu obowiązywania niniejszej umowy. Jeżeli wypowiedzenie nie nastąpi, okres obowiązywania niniejszej umowy zostaje automatycznie wydłużony o pierwotnie uzgodniony okres jej obowiązywania.
8.2
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy
 
a) użytkownik dopuścił się zwłoki w zapłacie opłaty i mimo upomnienia nie płaci lub użytkownik korzysta nielegalnie z usług Gameforge,
 
b) zachodzą rzeczywiste przesłanki do tego, że doświadczenie gry pozostałych użytkowników zostało znacznie naruszone,
 
c) użytkownik naruszył w sposób znaczny przepisy prawa, postanowienia zawarte w nr 3., 4 oraz 5 niniejszych Warunków Korzystania, wraz z obowiązującymi zapisami i/lub regulaminami, chyba że naruszenie nie nastąpiło z jego winy.
8.3
Każde wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej. Wypowiedzenia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej uznawane są za formę pisemną. Wypowiedzenia można dokonać również za pośrednictwem funkcji wypowiedzenie dostępnej na stronie internetowej gry online.
8.4
Gameforge ma prawo w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek (np. w przypadku kont użytkownika bez członkostwa podczas dłuższej nieaktywności) usunąć konto użytkownika. Podstawy prawne oraz warunki do usunięcia kont użytkowników zawarte są - jeżeli dostępne - w regulaminie gry online. Ponadto Gameforge ma prawo usunąć konta użytkowników wedle własnego uznania pod koniec okresu obowiązywania niniejszej umowy.
8.5
W przypadku gdy Gameforge w trybie nadzwyczajnym wypowie niniejszą umowę o korzystanie z przyczyn, które nie zostały wywołane przez użytkownika lub trwale wstrzyma działanie usług Gameforge przed dokonaniem wypowiedzenia, użytkownik ma prawo zażądać zwrotu zapłaconej przez niego kwoty odpowiadającej walucie premium, która jest jeszcze przypisana na konto użytkownika lub pozostałemu okresowi obowiązywania umowy o członkostwie.
9
Obowiązujące przepisy prawa, właściwość sądu
 
Zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów CISG oraz przepisów referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. W przypadku gdy zwyczajowym miejscem pobytu użytkownika w momencie zawarcia niniejszej umowy (rejestracja, nabycie płatnych usług) jest inny kraj wewnątrz Unii Europejskiej, wybór prawa dokonany na mocy zdania 1 nie narusza stosowania wyboru koniecznych przepisów prawa danego kraju.
10
Zmiany niniejszych Warunków Korzystania, pozostałe postanowienia, komunikacja, klauzula salwatoryjna
10.1
Gameforge zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania. Gameforge prześle użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zmienione Warunki co najmniej cztery tygodnie przed wejściem w życie i pouczy użytkownika na temat zamierzonego zakresu obowiązywania nowych Warunków Korzystania, jak również prawa użytkownika do zgłoszenia sprzeciwu wobec tych Warunków. W przypadku gdy zgłoszenie przez użytkownika sprzeciwu wobec zakresu obowiązywania nowych Warunków Korzystania nie nastąpi w ciągu tego okresu lub zaloguje się on do usług Gameforge po wejściu w życie nowych Warunków Korzystania, nowe Warunki Korzystania uważa się za zaakceptowane. Gameforge w odpowiedniej formie pouczy użytkowników na temat znaczenia okresu czterech tygodni, prawa do zgłoszenia sprzeciwu oraz prawnych konsekwencji milczenia.
10.2
Użytkownik ma prawo do potrącenia, jeżeli jego wierzytelność wzajemna jest prawomocna lub uznana przez Gameforge, bądź gdy jest ona niepodważalna. Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wówczas, gdy dotyczy ono roszczeń z tytułu niniejszej umowy.
10.3
Gameforge komunikuje się z użytkownikiem – o ile z niniejszych Warunków Korzystania nie wynika inaczej – z zasady za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik zapewnia, iż będzie regularnie sprawdzał adres e-mail podany podczas rejestracji pod kątem wiadomości od Gameforge. Zwracając się do Gameforge, użytkownik ma obowiązek podać, do jakiej gry online oraz do jakiego konta użytkownika się odnosi. W razie potrzeby Gameforge udostępni użytkownikowi system pomocy. Gameforge ma prawo pouczyć użytkownika, że komunikacja dotycząca kwestii pomocy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu pomocy.
10.4
W przypadku gdy pojedyncze postanowienia niniejszych Warunków Korzystania okażą się prawnie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieskutecznego postanowienia wstępuje regulacja prawna.
 
Karlsruhe, w czerwcu 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Niemcy
 
Sąd rejonowy Mannheim, HRB 718029
NIP: DE 814330106
Dyrektorzy generalni: Alexander Rösner
Wskazówka do internetowego rozstrzygania sporów:
Firma Gameforge 4D GmbH nie jest zobowiązana i nie zamierza brać udziału w takiego typu postępowaniach.