Termeni și Condiții pentru Participarea la Tombole și Competiții

1
Subiect
 
Aceste „Condiții” guvernează participarea la tombole și competiții („Concurs(uri)”) organizate de Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Germania („Gameforge”). Regulile adiționale sau suplimentare în „Anunțul” unui Concurs individual vor avea prioritate asupra acestor Termeni și Condiții în caz de contradicții.
2
Eligibilitate
2.1
Toți utilizatorii cu vârsta legală, care respectă cerințele din Termeni si Condiţii Standard de Utilizare pe durata Concursului și care au un cont personal, activ („Cont’”) pentru respectivul joc online, sunt eligibili să participe. Vârsta legală a eligibilității se stabilește în conformitate cu dispozițiile legale din țara de reședință a utilizatorului.
2.2
Dreptul de a participa, dar excluși de la primirea oricărui premiu, îl au (a) angajații Gameforge (inclusiv companii afiliate), (b) membrii familiilor și (c) rude de gradul 3 al persoanelor menționate la literele (a) și (b) ). Premiul va fi acordat participanților care nu aparțin grupurilor de persoane menționate mai sus. Gameforge își rezervă dreptul de a exclude de la participare și/sau premiere persoanele care încalcă Termenii și Condițiile, care câștigă prin avantaje nedrepte sau oferă altora aceste avantaje în timpul participării.
3
Participare
3.1
Participarea la Concursuri are loc prin efectuarea acțiunilor de participare așa cum este descris în Anunț. Este gratuit, nu este legat de un serviciu bazat pe taxă și poate fi efectuat în mod eficient numai în perioada de participare.
3.2
Reguli suplimentare pentru Concursuri care necesită trimiterea „Conținutului” (în funcție de Concurs, de exemplu, texte, imagini, capturi de ecran, lucrări etc.) de către utilizator:

a) trimiterea trebuie făcută de la adresa de e-mail care aparține Contului la adresa de e-mail indicată în Anunț și adresată cu subiectul e-mailului menționat în acesta. În plus, e-mailul trebuie să conțină, de asemenea, numele de caracter care aparține Contului și versiunea lingvistică utilizată.

b) e-mailul de trimitere ar trebui să precizeze care este numele participantului în anunțul public în caz de câștig. Dacă participantul nu furnizează nicio informație în acest sens, este de acord că numele de caracter menționat poate fi folosită ca identificare. În cazul în care participantul preferă să nu se folosească deloc un nume, acesta poate solicita ca atare în trimiterea sa.

c) trimiterile multiple (inclusiv trimiterile care aparțin de Conturi diferite ale aceluiași utilizator) nu sunt permise.
3.3
Reguli suplimentare pentru Concursuri în legătură cu servicii terțe de socializare:

Dacă natura Concursului sau a Anunțului necesită utilizarea unui cont de social media cu un furnizor terț, este o condiție prealabilă pentru participare ca respectivul cont de social media al participantului să existe de la momentul acțiunii de participare până la finalizarea Concursului. Operatorul serviciului de socializare nu este organizatorul Concursului. Orice solicitare a participantului în legătură cu Concursul trebuie să fie direcționată exclusiv către Gameforge.
3.4
Reguli suplimentare pentru Concursurile în care acțiunea de participare constă în realizarea anumitor obiective sau îndeplinirea anumitor sarcini în joc („Realizări”):

Dacă acțiunea necesară pentru participare se bazează pe o Realizare în cadrul unui joc, câștigătorilor li se oferă posibilitatea de a confirma sau respinge participarea lor la Concurs în termen de o săptămână de la Notificare.
4
Acordarea Drepturilor de Utilizare pentru Trimiteri de către Participant
4.1
Participantul acordă Gameforge dreptul revocabil gratuit, neexclusiv, de a utiliza Conținutul în domeniul de aplicare solicitat în scopul executării Concursului, nelimitat în termeni de timp și teritoriu. Aceasta include dreptul de a reproduce și edita Conținutul (de exemplu, adaptarea formatului sau dimensiunea imaginii, modificări editoriale). De asemenea, include dreptul de a face Conținutul accesibil public pe site-urile web Gameforge și canalele de socializare Gameforge („Prezentare”) și de a acorda operatorilor serviciilor de socializare respective drepturile necesare pentru a utiliza Conținutul.
4.2
Gameforge își rezervă dreptul de a implementa Conținutul oferit de câștigători ca o recunoaștere specială în jocurile și site-urile online operate de Gameforge (de exemplu, în ecranul de încărcare). În acest scop, participantul acordă pentru Gameforge drepturi de utilizare pentru Conținut în aceeași măsură ca în paragraful 1 de mai sus, fraza 1. Dacă utilizatorul revocă această acordare a drepturilor, Gameforge este obligat să șteargă Conținutul implementat numai după o perioadă rezonabilă de timp , care nu trebuie să depășească 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării către Gameforge. Dacă este necesar un patch software pentru a șterge Conținutul din cauza tipului de implementare, această perioadă se extinde până la momentul următorului patch software, dar în niciun caz mai mult de 9 luni. Informațiile furnizate de participant în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) se aplică în mod corespunzător identificării drepturilor de autor.
4.3
Prin efectuarea trimiterii, participantul afirmă că a realizat el însuși acțiunea de participare necesară. Participantul garantează că acel Conținut nu încalcă niciun drept al terților și despăgubește Gameforge împotriva tuturor pretențiilor pe care terții le pot afirma în legătură cu Conținutul.
5
Acordarea Drepturilor de Utilizare de către Gameforge
 
În scopul participării la Concursuri, Gameforge acordă participantului dreptul gratuit, neexclusiv, de a utiliza Conținutul necesar al serviciului Gameforge la care se referă Concursul în măsura necesară (de exemplu, capturi de ecran, dacă trimiterea lor face parte a acțiunii de participare necesare).
6
Premii
6.1
Natura premiilor va fi determinată de Anunț. Câștigătorul este responsabil pentru orice impozitare a premiilor.
6.2
Nu este posibil un echivalent în numerar al premiului sau un transfer către o altă persoană. În cazul în care câștigătorul respinge premiul sau în cazurile 3 (4) în care confirmarea este omisă, Gameforge are dreptul să acorde premiul unui alt participant.
7
Determinarea câștigătorilor
 
Gameforge va desemna câștigătorii în modul descris în Anunț. Dacă nu sunt specificate criterii pentru desemnarea câștigătorilor, Gameforge îi va desemna pe câștigători la propria sa discreție, mai ales dacă acțiunea de participare necesară include lucrări creative ale participanților care fac obiectul unei evaluări subiective.
8
Notificarea și Anunțarea Câștigătorilor
8.1
Gameforge îi va informa pe câștigători cu privire la premii în termen de patru săptămâni de la data limită de trimitere prin e-mail la adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare („Notificare”).
8.2
Sub rezerva prevederilor prevăzute la 3 (2) (b), Gameforge are dreptul de a anunța câștigătorul pe site-urile Gameforge și pe canalele de socializare Gameforge.
9
Trimiterea Premiilor
9.1
Produse digitale ca premii:

a) dacă premiul constă în bunuri digitale, acestea vor fi adăugate în Contul câștigătorului în termen de o săptămână de la Notificare sau după ce câștigătorul a furnizat orice detalii necesare. Aceste detalii pot include, în special, alegerea unui premiu dintr-o selecție sau menționarea unui cont și/sau nume de caracter sau server de joc pe care ar trebui să fie acordat premiul.

b) Gameforge va informa câștigătorii prin Notificare despre detaliile necesare și va solicita câștigătorilor să furnizeze aceste informații. În cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate în termen de două săptămâni de la primirea cererii, pretenția participantului la premiu se pierde fără compensație, cu condiția ca această consecință să fie menționată în cerere. Gameforge are apoi dreptul să acorde premiul unui alt participant.
9.2
Premii fizice:

a) Gameforge va solicita câștigătorilor premiilor fizice din Notificare să furnizeze informațiile necesare pentru trimiterea premiului și, dacă este cazul, să specifice premiul (de ex. Dimensiunile pentru textile). În cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate în termen de două săptămâni de la primirea cererii, cererea pentru premiul participantului se pierde fără despăgubire, condiția fiind ca această consecință să fie subliniată în cerere, iar Gameforge are dreptul să acorde premiul altui participant în schimb.

b) premiile fizice vor fi expediate de un furnizor de servicii de livrare („Furnizor de servicii”) comandat de Gameforge și necesită o adresă poștală validă („Adresă’). Premiile fizice se consideră că au fost acordate câștigătorilor de către Gameforge odată cu predarea premiilor către Furnizorul de Servicii; revendicările Gameforge împotriva acestui Furnizor de Servicii sunt transferate câștigătorului în acest moment. Dacă un premiu nu poate fi livrat ca urmare a unei Adrese eronate furnizate de câștigător, aceasta va fi pe cheltuiala câștigătorului afectat. Gameforge nu va fi responsabil pentru nicio altă încercare de livrare. Nu există dreptul la livrarea premiilor către o țară din afara regiunilor eligibile menționate în Anunț.
10
Confidențialitate
10.1
Gameforge va prelucra datele personale furnizate de participanți (acestea sunt datele de bază ale utilizatorului din Contul lor, adică numele caracterului și adresa de e-mail, Adresa poștală, dacă este furnizată și numele furnizat în conformitate cu 3 (2) (b)) în cadrul domeniului de aplicare a cerințelor de protecție a datelor și exclusiv în scopul executării Concursului. Aceasta include verificarea eligibilității de a participa și, dacă este cazul, trimiterea Notificării și a premiilor, precum și a prezentării asociate pe site-urile Gameforge și canalele de socializare Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www .facebook.com / gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ precum și orice canale existente pe aceste servicii ale jocului respectiv).
10.2
Datele personale colectate sunt stocate inițial pe durata concursului și apoi șterse. Aceasta exclude datele publicate ca parte a Prezentării, care sunt stocate permanent din motive de transparență. În măsura în care cerințele legale de păstrare prevăd stocarea pe termen mai lung, datele afectate vor fi șterse cel târziu după expirarea acestor obligații.
10.3
Informații suplimentare despre gestionarea datelor cu caracter personal de către Gameforge pot fi găsite în cadrul Politicii de Confidențialitate (a se vedea în special punctul 3.9 pentru organizarea concursurilor și bazele juridice semnificative pentru prelucrarea asociată a acestora, precum și punctul 6 privind drepturile persoanei afectate).
11
Responsabilitate
11.1
Indiferent de temeiurile legale, Gameforge, departamentele, angajații și agenții săi sunt răspunzători exclusiv pentru intenție deliberată și neglijență gravă. Cu toate acestea, aceștia sunt răspunzători numai în cazurile în care obligațiile contractuale sunt încălcate sau neglijate și sunt limitate la daune previzibile, condiția fiind ca aceste restricții să nu contravină cerințelor oricărei legi aplicabile. Aceste limitări nu se aplică pentru pierderea de vieți omenești, vătămări corporale sau daune pentru sănătate și pentru răspunderea prevăzută de Legea privind Răspunderea pentru Produse.
11.2
Gameforge nu va fi răspunzătoare pentru defectele materiale și deficiențele legale ale premiilor. Acest lucru nu se aplică dacă un astfel de defect a fost ascuns în mod fraudulos de Gameforge.
12
Dispoziții Finale
12.1
Participantul este de acord cu acești Termeni și Condiții de Participare prin efectuarea acțiunii de participare necesare. În plus, față de acești Termeni și Condiții de Participare, se aplică Termenii și Condițiile Standard de Utilizare a Gameforge.
12.2
Condițiile de utilizare ale terților implicați în executarea Concursului rămân neafectate.
12.3
Gameforge își rezervă dreptul de a încheia Concursul înainte de sfârșitul perioadei de participare, dacă apare un motiv important. Un motiv important ar fi în special dacă executarea corectă a Concursului nu poate fi garantată din motive tehnice, organizatorice sau juridice.
12.4
Relația contractuală este guvernată de legislația germană, cu excluderea reglementărilor referitoare la dreptul internațional privat. Dacă participantul are ca domiciliu obișnuit o locație într-o altă țară din Uniunea Europeană pe durata desfășurării Concursului, valabilitatea reglementărilor legale strict aplicabile în cauză va rămâne neafectată.
12.5
Recursul juridic este exclus în ceea ce privește eligibilitatea de a participa la Concursuri și în ceea ce privește executarea Concursurilor, inclusiv determinarea câștigătorilor.
12.6
În cazul în care orice prevedere individuală a acestor Termeni și Condiții de Participare devine ineficientă, dispozițiile rămase vor rămâne efective și obligatorii. Prevederea inaplicabilă se înlocuiește cu dispoziții legale relevante.