Právo na odstúpenie

Právo na odstúpenie
Máte právo odstúpiť do 14 dňoch od tejto dohody bez udania akéhokoľvek dôvodu.
Doba na odstúpenie od dohody začína odo dňa uzatvorenia zmluvy.
Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, potrebujete nás informovať (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, e-mail: ) o Vašom záujme odstúpiť od tejto dohody (napr. list poslaný poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete tiež použiť pripojený vzorový formulár, nie je to však povinné.
K splneniu lehoty pre odstúpenie stačí pred jej skončením vydať prehlásenie o tom, že chcete uplatniť svoje právo na stornovanie.
Dôsledky odstúpenia
Pokiaľ zmluvu zrušíte, budeme Vám musieť vrátiť všetky platby, ktor== sme od Vás dostali, a to vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov spôsobených zvolením metódy doručenia, ktorá je nákladnejšia než nami zvolená metóda). Toto navrátenie bude prevedené neodkladne, a nie pozdejšie než do 14 dní od dát, keď sme obdržali Vaše oznámenie o zrušení zmluvy. Pri navrátení peňazí použijeme rovnakú platobnú metódu, akú ste použili pri pôvodnej platbe, pokiaľ si s Vami vyslovene nedohodneme inú metódu; v žiadnom prípade nebudeme v súvislosti s týmto vrátením vyberať žiadne poplatky.
Vzorový formulár pre odstúpenie
(Ak by ste chceli odstúpiť od dohody, prosím vyplňte nasledujúci formulár a pošlite nám ho.)
(*) Nehodiace sa zmažte