Špeciálne podmienky plateného nadobudnutia digitálneho tovaru a prémiových služieb a dojednania členstva

1
Predmet špeciálnych podmienok používania
 
Tieto špeciálne podmienky používania ("podmienky") dopĺňajú Štandardné podmienky používania ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ (‘‪Gameforge‬’). Zahŕňajú platené nadobudnutie užívacích práv na digitálne tovary. „Digitálny tovar" je (I) klientský softvér pre online hry, ktorý je už k dispozícii alebo bude uvoľnený neskôr, (II) prémiová mena a (III) jednotlivé položky alebo položky v balíku, pre online hry prevádzkované spoločnosťou ‪Gameforge‬. Podmienky tiež upravujú platené získavanie ďalších herných služieb („prémiové služby") a dojednanie, vykonanie a ukončenie plateného členstva podľa bodu 1.2 štandardných podmienok používania.
2
Špeciálne podmienky plateného nadobudnutia digitálneho tovaru a prémiových služieb
2.1
Používateľ si môže kúpiť práva na používanie softvéru, ktorý je už k dispozícii alebo bude vydaný neskôr, čo umožňuje inštaláciu a používanie online hry, ponúkanej spoločnosťou ‪Gameforge‬, buď v čase nákupu alebo neskôr, v súlade so Štandardnými podmienkami používania („klientského softvéru"). ‪Gameforge‬ potom poskytne klientský softvér už dostupnej online hry na stiahnutie používateľom. Ak online hra nebude k dispozícii v čase zakúpenia užívacích práv (predobjednávka), ‪Gameforge‬ uvedie dátum vydania na stránke objednávky a umožní prístup k použitiu od tohto okamihu. Dátum vydania by sa mal považovať za nezáväzný možný termín dodania. Ak je to opodstatnené, najmä v prípade riešenia problémov, je spoločnosť ‪Gameforge‬ oprávnená posunúť dátum vydania na dátum najneskôr tri mesiace po pôvodne stanovenom dátume vydania.
2.1.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe práv na používanie klientského softvéru výberom klientského softvéru (alebo balíka vrátane klientského softvéru a iného digitálneho tovaru) pre príslušnú online hru na stránkach obchodu, ponúkaných spoločnosťou ‪Gameforge‬ a kliknutím na príslušné tlačidlo Kúpiť alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva so spoločnosťou ‪Gameforge‬ sa vytvorí odoslaním potvrdenia zmluvy používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Na rozdiel od bodu 2.5 štandardných podmienok používania možno licenčnú zmluvu uzavrieť aj vtedy, keď ‪Gameforge‬ vytvorí používateľský účet a prepojí ho s e-mailovou adresou, poskytnutou používateľom, po dokončení procesu platby. ‪Gameforge‬ sa uvedie v jednotlivých prípadoch.
2.1.2
Obsah a rozsah licenčnej zmluvy, uzatvorenej podľa bodu 2.1.1 je stanovený v bode 3.3 štandardných podmienok používania.
2.2
Požívateľ si môže zakúpiť virtuálnu menu, ktorej použitie je obmedzené na používateľský účet, z ktorého bol proces platby dokončený podľa týchto podmienok („prémiová mena"). Táto prémiová mena môže mať v každej online hre iný názov.
2.2.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe prémiovej meny tak, že vyberie sumu prémiovej meny, ktorú chce kúpiť, na stránke obchodu, poskytnutej spoločnosťou‪Gameforge‬ a klikne na príslušné tlačidlo „Kúpiť teraz" alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva bude uzatvorená vo chvíli, keď ‪Gameforge‬ pripíše na účet používateľa prémiovú menu.
2.2.2
Pripísaním prémiovej meny udeľuje ‪Gameforge‬ používateľovi bežné, neprevoditeľné právo, obmedzené na zmluvné obdobie, na získanie virtuálneho tovaru („predávané položky") alebo prémiových služieb, ponúkaných spoločnosťou ‪Gameforge‬, v rámci príslušnej online hry, kde sú podrobnejšie uvedené, za predpokladu, že suma v prémiovej mene, pripísaná na používateľský účet, je dostatočná na príslušný nákup. Prémiová mena bude odpočítaná z používateľovho účtu v sume, ktorá sa rovná hodnote nakúpených virtuálnych položiek alebo prémiovej služby.
2.2.3
Právo používateľa na získanú prémiovú menu podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. V prípade, že je používateľský účet zablokovaný v súlade s bodom 6.2 d) štandardných podmienok používania, je spoločnosť ‪Gameforge‬ oprávnená počas trvania zablokovania odmietnuť plnenie.
2.2.4
Právo na používanie nakúpených položiek alebo prémiových služieb získaných podľa bodu 2.2.2 podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. Používateľ nemá nárok na používanie položiek alebo prémiových služieb počas minimálnej doby, pokiaľ popis tovaru alebo prémiovej služby neurčil konkrétne minimálne časové obdobie v čase nákupu.
2.3
Používateľ si môže kúpiť virtuálne položky („položky") a prémiové služby buď jednotlivo, alebo spolu, v rámci balíka. Tieto položky a nadštandardné služby môžu byť použité iba pre príslušnú online hru a vo všeobecnosti iba pre používateľský účet, ktorý bol použitý na vykonanie príslušnej platby.
2.3.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe položiek alebo prémiových služieb výberom položiek alebo prémiových služieb, ktoré chce kúpiť, na stránke obchodu, poskytnutej spoločnosťou ‪Gameforge‬ a klikne na príslušné tlačidlo „Kúpiť teraz" alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva bude uzatvorená vo chvíli, keď ‪Gameforge‬ pripíše na účet používateľa príslušné položky alebo prémiové služby.
2.3.2
Právo na používanie nakúpených položiek alebo prémiových služieb získaných podľa bodu 2.3.1 podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. Používateľ nemá nárok na používanie položiek alebo prémiových služieb počas minimálnej doby, pokiaľ popis tovaru alebo prémiovej služby neurčil konkrétne minimálne časové obdobie v čase nákupu.
2.4
Nákup príslušných digitálnych tovarov a prémiových služieb prebieha využitím poskytovateľov platobných služieb, začlenených spoločnosťou ‪Gameforge‬, ktorí ponúkajú používateľovi rôzne možnosti úhrady ("spôsoby platby"). Používateľ si môže vybrať z dostupných možností preferovaný spôsob platby a berie na vedomie, že zmluva o vykonaní transakcie s preferovaným poskytovateľom platobných služieb sa vo všeobecnosti zakladá na podmienkach príslušného poskytovateľa.
2.5
Používateľ môže svoju ponuku kedykoľvek zrušiť, v súlade s oddielmi 2.1.1, 2.2.1 a 2.3.1, až do dokončenia jednotlivých krokov, potrebných na vykonanie platobnej transakcie prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ako je definované v oddiele 2.4. Až do tohto bodu je možné opraviť už zadané údaje, kliknutím na tlačidlo Späť v prehliadači.
3
Špeciálne podmienky používania pre ujednanie o platenom členstve
3.1
Uzavrením dohody o členstve získava používateľ na (minimálny) čas, ktorý si sám zvolil, prístup k špeciálnym výhodám online hry (napr. špeciálne funkcie, oblasti s obmedzeným prístupom), ktoré nie sú nečlenom k dispozícií.
3.2
Používateľ si zvolí (minimálnu) dobu trvania členstva a príslušnú čiastku, ktorej úhradou je členstvo podmienené. Na rovnakej stránke si používateľ zvolí spôsob platby a príslušného poskytovateľa platobných služieb. Príslušne aplikované sú body 2.2.1, 2.4 a 2.5. Členské poplatky sú splatné vopred, na začiatku obdobia členstva.
3.3
Členstvo je možné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia až do konca daného obdobia zrušiť. Zrušenie je možné uskutočniť písomne alebo e-mailom. Pokiaľ je v nastaveniach účtu integrovaná funkcia zrušenia členstva, môže byť tiež využitá k zrušeniu. Za predpokladu, že spôsob platby zvolený používateľom nevylučuje automatické obnovovanie, bude po uplynutí doby členstva členstvo automaticky predlžené o rovnaké obdobie, pokiaľ členstvo nebolo jednou zo strán zrušené pred jeho uplynutím. Pred obnovením členstva bude používateľ informovaný o možnosti automatického obnovenia alebo o jeho neobnovení.
4
Nákup digitálneho tovaru, prémiových služieb a dojednania členstva v prospech používateľa
4.1
Zmluvný partner pre služby ponúkané spoločnosťou ‪Gameforge‬, v súlade s ustanoveniami 2 a 3 týchto podmienok, môže byť aj iná osoba než samotný používateľ, ktorá len zakúpi služby v prospech používateľa (zmluva v prospech tretích osôb). To platí najmä v prípade, keď si majiteľ platobného prostriedku pre účely ustanovenia 2.4 (napr. držiteľ kreditnej karty, bankového účtu, telefónnej linky, atď.) praje zakúpiť službu pre daného používateľa.
4.2
V prípadoch popísaných v ustanovení 4.1 môžu byť služby spoločnosti ‪Gameforge‬ požadované len držiteľom kreditovaného používateľského účtu. ‪Gameforge‬ následne poskytne svoje služby danému používateľovi.
5
Vrátenie peňazí a platobných prostriedkov v prípade zrušenia
5.1
Pokiaľ zákonné právo na zrušenie nebolo účinne uplatnené, vrátenie platby poukázanej za nevyužitú prémiovú menu alebo za zostávajúce obdobie členstva je možné iba v súlade s oddielom 8.5 štandardných podmienok používania.
5.2
Pokiaľ bolo zákonné právo a odstúpenie od zmluvy účinne vykonané, ‪Gameforge‬ prevedie platbu rovnakým prostriedkom, akým platbu uskutočnil používateľ. Pokiaľ to nie je možné, bude náhrada zaslaná v prospech bankového účtu oprávnenej osoby.
6
Ostatné
6.1
Okrem základného poplatku za zriadenie a udržiavanie prístupu na internet a ceny za služby poskytované spoločnosťou ‪Gameforge‬ podľa oddielov 2 a 3 nevznikajú žiadne ďalšie náklady.
6.2
Gameforge‬ poskytuje podporu pre platby na https://billing.gameforge.com a tiež podporu pre svoje hry na http://support.gameforge.com/. Podpora nie je poskytovaná prostredníctvom žiadnych iných kanálov (napr. telefonicky, cez sociálne siete atď.).
6.3
Ustanovenie 10 všeobecných podmienok používania‬ platí zodpovedajúcim spôsobom.
 
Karlsruhe, júl 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemecko
 
Okresný súd ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Daňové identifikačné číslo: ‪DE 814330106
Generálni riaditelia: ‪Alexander Rösner
Poznámka ohľadom riešenia sporov online:
Gameforge 4D GmbH nie je povinná a ani nemá záujem podieľať sa na takomto konaní.