Špeciálne podmienky plateného nadobudnutia digitálneho tovaru a prémiových služieb a dojednania členstva

1
Predmet špeciálnych podmienok používania
 
Tieto špeciálne podmienky používania ("podmienky") dopĺňajú Štandardné podmienky používania Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’). Zahŕňajú platené nadobudnutie užívacích práv na digitálne tovary. „Digitálny tovar" je (I) klientský softvér pre online hry, ktorý je už k dispozícii alebo bude uvoľnený neskôr, (II) prémiová mena a (III) jednotlivé položky alebo položky v balíku, pre online hry prevádzkované spoločnosťou Gameforge. Podmienky tiež upravujú platené získavanie ďalších herných služieb („prémiové služby") a dojednanie, vykonanie a ukončenie plateného členstva podľa bodu 1.2 štandardných podmienok používania.
2
Špeciálne podmienky plateného nadobudnutia digitálneho tovaru a prémiových služieb
2.1
Používateľ si môže kúpiť práva na používanie softvéru, ktorý je už k dispozícii alebo bude vydaný neskôr, čo umožňuje inštaláciu a používanie online hry, ponúkanej spoločnosťou Gameforge, buď v čase nákupu alebo neskôr, v súlade so Štandardnými podmienkami používania („klientského softvéru"). Gameforge potom poskytne klientský softvér už dostupnej online hry na stiahnutie používateľom. Ak online hra nebude k dispozícii v čase zakúpenia užívacích práv (predobjednávka), Gameforge uvedie dátum vydania na stránke objednávky a umožní prístup k použitiu od tohto okamihu. Dátum vydania by sa mal považovať za nezáväzný možný termín dodania. Ak je to opodstatnené, najmä v prípade riešenia problémov, je spoločnosť Gameforge oprávnená posunúť dátum vydania na dátum najneskôr tri mesiace po pôvodne stanovenom dátume vydania.
2.1.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe práv na používanie klientského softvéru výberom klientského softvéru (alebo balíka vrátane klientského softvéru a iného digitálneho tovaru) pre príslušnú online hru na stránkach obchodu, ponúkaných spoločnosťou Gameforge a kliknutím na príslušné tlačidlo Kúpiť alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva so spoločnosťou Gameforge sa vytvorí odoslaním potvrdenia zmluvy používateľovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Na rozdiel od bodu 2.5 štandardných podmienok používania možno licenčnú zmluvu uzavrieť aj vtedy, keď Gameforge vytvorí používateľský účet a prepojí ho s e-mailovou adresou, poskytnutou používateľom, po dokončení procesu platby. Gameforge sa uvedie v jednotlivých prípadoch.
2.1.2
Obsah a rozsah licenčnej zmluvy, uzatvorenej podľa bodu 2.1.1 je stanovený v bode 3.3 štandardných podmienok používania.
2.2
Požívateľ si môže zakúpiť virtuálnu menu, ktorej použitie je obmedzené na používateľský účet, z ktorého bol proces platby dokončený podľa týchto podmienok („prémiová mena"). Táto prémiová mena môže mať v každej online hre iný názov.
2.2.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe prémiovej meny tak, že vyberie sumu prémiovej meny, ktorú chce kúpiť, na stránke obchodu, poskytnutej spoločnosťouGameforge a klikne na príslušné tlačidlo „Kúpiť teraz" alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva bude uzatvorená vo chvíli, keď Gameforge pripíše na účet používateľa prémiovú menu.
2.2.2
Pripísaním prémiovej meny udeľuje Gameforge používateľovi bežné, neprevoditeľné právo, obmedzené na zmluvné obdobie, na získanie virtuálneho tovaru („predávané položky") alebo prémiových služieb, ponúkaných spoločnosťou Gameforge, v rámci príslušnej online hry, kde sú podrobnejšie uvedené, za predpokladu, že suma v prémiovej mene, pripísaná na používateľský účet, je dostatočná na príslušný nákup. Prémiová mena bude odpočítaná z používateľovho účtu v sume, ktorá sa rovná hodnote nakúpených virtuálnych položiek alebo prémiovej služby.
2.2.3
Právo používateľa na získanú prémiovú menu podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. V prípade, že je používateľský účet zablokovaný v súlade s bodom 6.2 d) štandardných podmienok používania, je spoločnosť Gameforge oprávnená počas trvania zablokovania odmietnuť plnenie.
2.2.4
Právo na používanie nakúpených položiek alebo prémiových služieb získaných podľa bodu 2.2.2 podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. Používateľ nemá nárok na používanie položiek alebo prémiových služieb počas minimálnej doby, pokiaľ popis tovaru alebo prémiovej služby neurčil konkrétne minimálne časové obdobie v čase nákupu.
2.3
Používateľ si môže kúpiť virtuálne položky („položky") a prémiové služby buď jednotlivo, alebo spolu, v rámci balíka. Tieto položky a nadštandardné služby môžu byť použité iba pre príslušnú online hru a vo všeobecnosti iba pre používateľský účet, ktorý bol použitý na vykonanie príslušnej platby.
2.3.1
Používateľ súhlasí s uzavretím zmluvy o kúpe položiek alebo prémiových služieb výberom položiek alebo prémiových služieb, ktoré chce kúpiť, na stránke obchodu, poskytnutej spoločnosťou Gameforge a klikne na príslušné tlačidlo „Kúpiť teraz" alebo podobne označené tlačidlo. Zmluva bude uzatvorená vo chvíli, keď Gameforge pripíše na účet používateľa príslušné položky alebo prémiové služby.
2.3.2
Právo na používanie nakúpených položiek alebo prémiových služieb získaných podľa bodu 2.3.1 podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy, upravenému v štandardných podmienkach používania. Používateľ nemá nárok na používanie položiek alebo prémiových služieb počas minimálnej doby, pokiaľ popis tovaru alebo prémiovej služby neurčil konkrétne minimálne časové obdobie v čase nákupu.
2.4
Nákup príslušných digitálnych tovarov a prémiových služieb prebieha využitím poskytovateľov platobných služieb, začlenených spoločnosťou Gameforge, ktorí ponúkajú používateľovi rôzne možnosti úhrady ("spôsoby platby"). Používateľ si môže vybrať z dostupných možností preferovaný spôsob platby a berie na vedomie, že zmluva o vykonaní transakcie s preferovaným poskytovateľom platobných služieb sa vo všeobecnosti zakladá na podmienkach príslušného poskytovateľa.
2.5
Používateľ môže svoju ponuku kedykoľvek zrušiť, v súlade s oddielmi 2.1.1, 2.2.1 a 2.3.1, až do dokončenia jednotlivých krokov, potrebných na vykonanie platobnej transakcie prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ako je definované v oddiele 2.4. Až do tohto bodu je možné opraviť už zadané údaje, kliknutím na tlačidlo Späť v prehliadači.
3
Špeciálne podmienky používania pre ujednanie o platenom členstve
3.1
Uzavrením dohody o členstve získava používateľ na (minimálny) čas, ktorý si sám zvolil, prístup k špeciálnym výhodám online hry (napr. špeciálne funkcie, oblasti s obmedzeným prístupom), ktoré nie sú nečlenom k dispozícií.
3.2
Používateľ si zvolí (minimálnu) dobu trvania členstva a príslušnú čiastku, ktorej úhradou je členstvo podmienené. Na rovnakej stránke si používateľ zvolí spôsob platby a príslušného poskytovateľa platobných služieb. Príslušne aplikované sú body 2.2.1, 2.4 a 2.5. Členské poplatky sú splatné vopred, na začiatku obdobia členstva.
3.3
Členstvo je možné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia až do konca daného obdobia zrušiť. Zrušenie je možné uskutočniť písomne alebo e-mailom. Pokiaľ je v nastaveniach účtu integrovaná funkcia zrušenia členstva, môže byť tiež využitá k zrušeniu. Za predpokladu, že spôsob platby zvolený používateľom nevylučuje automatické obnovovanie, bude po uplynutí doby členstva členstvo automaticky predlžené o rovnaké obdobie, pokiaľ členstvo nebolo jednou zo strán zrušené pred jeho uplynutím. Pred obnovením členstva bude používateľ informovaný o možnosti automatického obnovenia alebo o jeho neobnovení.
4
Nákup digitálneho tovaru, prémiových služieb a dojednania členstva v prospech používateľa
4.1
Zmluvný partner pre služby ponúkané spoločnosťou Gameforge, v súlade s ustanoveniami 2 a 3 týchto podmienok, môže byť aj iná osoba než samotný používateľ, ktorá len zakúpi služby v prospech používateľa (zmluva v prospech tretích osôb). To platí najmä v prípade, keď si majiteľ platobného prostriedku pre účely ustanovenia 2.4 (napr. držiteľ kreditnej karty, bankového účtu, telefónnej linky, atď.) praje zakúpiť službu pre daného používateľa.
4.2
V prípadoch popísaných v ustanovení 4.1 môžu byť služby spoločnosti Gameforge požadované len držiteľom kreditovaného používateľského účtu. Gameforge následne poskytne svoje služby danému používateľovi.
5
Vrátenie peňazí a platobných prostriedkov v prípade zrušenia
5.1
Pokiaľ zákonné právo na zrušenie nebolo účinne uplatnené, vrátenie platby poukázanej za nevyužitú prémiovú menu alebo za zostávajúce obdobie členstva je možné iba v súlade s oddielom 8.5 štandardných podmienok používania.
5.2
Pokiaľ bolo zákonné právo a odstúpenie od zmluvy účinne vykonané, Gameforge prevedie platbu rovnakým prostriedkom, akým platbu uskutočnil používateľ. Pokiaľ to nie je možné, bude náhrada zaslaná v prospech bankového účtu oprávnenej osoby.
6
Ostatné
6.1
Okrem základného poplatku za zriadenie a udržiavanie prístupu na internet a ceny za služby poskytované spoločnosťou Gameforge podľa oddielov 2 a 3 nevznikajú žiadne ďalšie náklady.
6.2
Gameforge poskytuje podporu pre platby na https://billing.gameforge.com a tiež podporu pre svoje hry na http://support.gameforge.com/. Podpora nie je poskytovaná prostredníctvom žiadnych iných kanálov (napr. telefonicky, cez sociálne siete atď.).
6.3
Ustanovenie 10 všeobecných podmienok používania platí zodpovedajúcim spôsobom.
 
Karlsruhe, júl 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemecko
 
Okresný súd Mannheim, HRB 718029
Daňové identifikačné číslo: DE 814330106
Generálni riaditelia: Alexander Rösner
Poznámka ohľadom riešenia sporov online:
Gameforge 4D GmbH nie je povinná a ani nemá záujem podieľať sa na takomto konaní.