Špeciálne podmienky používania pre Zaplatený virtuálny tovar a Ujednanie o platenom členstve

1
Predmet špeciálnych podmienok používania
 
Tieto Špeciálne podmienky používania ("Podmienky") upravujú zaplatený virtuálny tovar a vznik, plnenie a ukončenie plateného členstva k online hrám, ktoré poskytuje Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe („Gameforge“).
2
Špeciálne podmienky používania platné pre nakúpený virtuálny tovar
2.1
Používateľ môže za platbu získať "prémiovú menu". Táto "prémiová mena" môže mať v každej online hre iný názov.
2.2
Používateľ výberom "prémiovej meny", ktorú si praje zakúpiť a následným kliknutím na tlačítko so slovami "Kúpiť teraz" alebo podobný názov v danej online hre podáva návrh na uzatvorenie zmluvy o nákupe "prémiovej meny". Zmluva bude uzatvorená vo chvíli, keď Gameforge pričíta na používateľov účet prémiovú menu.
2.3
Pripísaním prémiovej meny vznika používateľom obyčajné, neprenosné právo obmedzené zmluvnou dobou získavať virtuálny tovar či výhody ponúknuté spoločnosťou Gameforge v príslušnej online hre (bližšie popísané v samotnej hre) za predpokladu, že "prémiová mena" nachádzajúca sa na účte používateľa postačuje na nákup. "Prémiová mena" bude strhnutá z používateľovho účtu v čiastke, ktorá sa rovná hodnote virtuálneho tovaru alebo výhody.
2.4
Nákupná cena prémiovej meny je uhradená prostredníctvom platobných prostriedkov začlenených spoločnosťou Gameforge; títo poskytovatelia ponúkajú používateľovi rôzne druhy platieb ("platobné metódy"). Používateľ si môže z ponuky platobných metód vybrať tú, ktorú uprednostňuje. Používateľ je informovaný, že zvyčajne je zmluva o vykonaní platobnej transakcie s jeho zvoleným poskytovateľom platobnej služby založená na podmienkach používania daného poskytovateľa.
2.5
Používateľ môže stiahnuť svoju ponuku v súlade so sekciou 2.2 v akejkoľvek dobe pred dokončením jednotlivých krokov vyžadovaných k spustení platobnej transakcie poskytovateľom platobnej služby, ako je popísané v sekcií 2.4. Do tejto doby je tak možné upraviť zadané údaje kliknutím na tlačítko "späť" v prehliadači.
2.6
Právo používateľa na získanú prémiovú menu podlieha ukončeniu licenčnej zmluvy regulovanej štandardných podmienok. V prípade, keď je používateľský účet zablokovaný podľa sekcie 6.2 d) štandardných podmienok, má Gameforge nárok odmietnuť vykonanie takéhoto práva po dobu trvania blokovania.
2.7
Právo využívať virtuálny tovar alebo výhody získané podla sekcie 2.3 podliehajú ukončeniu licenčnej zmluvy, ktorá je regulovaná štandardnými podmienkami. Používateľ nemá nárok využívať virtuálny tovar alebo výhody po minimálnu dobu, pokiaľ tú neurčil popis virtuálneho tovaru alebo výhody.
3
Špeciálne podmienky používania pre ujednanie o platenom členstve
3.1
Uzavrením dohody o členstve získava používateľ na (minimálny) čas, ktorý si sám zvolil, prístup k špeciálnym výhodám online hry (napr. špeciálne funkcie, oblasti s obmedzeným prístupom), ktoré nie sú nečlenom k dispozícií.
3.2
Používateľ si zvolí (minimálnu) dobu trvania členstva a príslušnú čiastku, ktorú je požadovaný uhradiť. Na rovnakej stránke používateľ zvolí svoju platobnú metódu a príslušného poskytovateľa platobných služieb. Sekcie 2.2, 2.4 a 2.5 stále platia. Čiastky za členstvo sú splatné v predstihu pred začiatkom obdobia členstva.
3.3
Členstvo je možné bez ohľadu na ustanovenie 8.1 štandardných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť až do konca daného obdobia. Zrušenie je možné uskutočniť písomne alebo e-mailom. Pokiaľ je do používateľského účtu v nastaveniach integrovaná funkcia zrušenia, môže byť využitá k zrušeniu. Za predpokladu, že spôsob platby zvolený používateľom nevylučuje automatické obnovovanie, bude po uplynutí doby členstva predlžené o pôvodne obdobie, pokiaľ nebolo pred uplynutím jednou zo strán zrušené. Pred zahájením členstva bude používateľ informovaný o možnosti automatického obnovenia alebo prípadnej absencií tejto funkcie.
4
Nákup prémiovej meny a dohoda o členstve v prospech používateľa
4.1
Zmluvný partner pre služby ponúkané spoločnosťou Gameforge v súlade s ustanoveniami 2 a 3 týchto podmienok môže byť aj iná osoba, než je sám používateľ, ktorý len zakúpi služby v prospech používateľa (zmluva v prospech tretích osôb). To platí najmä v prípade, keď majiteľ platobného prostriedku si pre účely ustanovenia 2.4 (napr. držiteľ kreditnej karty, bankového účtu, telefónnej linky, atď.) praje zakúpiť službu pre daného používateľa.
4.2
V prípadoch popísaných v ustanovení 4.1 môžu byť služby požadované od spoločnosti Gameforge len držiteľom používateľského účtu, ktorému má byť mena či členstvo pripísané. Gameforge následne príslušný nákup pričíta danému používateľovi.
5
Vrátenie peňazí a platobných prostriedkov v prípade zrušenia
5.1
Ak nebolo účinne vykonané zákonné právo o odstúpení od zmluvy, je vrátenie platby za nevyužitú "prémiovú menu" alebo zostávajúcej doby členstva možné len v súlade s ustanovením 8.5 štandardných podmienok.
5.2
Pokiaľ bolo zákonné právo a odstúpenie od zmluvy účinne vykonané, Gameforge prevedie platbu rovnakým prostriedkom, akým platbu uskutočnil používateľ. Pokiaľ to nie je možné, bude náhrada zaslaná v prospech bankového účtu oprávnenej osoby.
6
Ostatné
6.1
Nevzniknú žiadne iné náklady na vytvorenie a správu internetového pripojenia a náklady za služby Gameforge v súlade s ustanoveniami 2 a 3.
6.2
Gameforge poskytuje podpora pre platby na https://billing.gameforge.com/index.php?lang=sk ako tiež podporu pre svoje hry na http://support.gameforge.com/. Podpora cez telefón nie je dostupná.
 
Karlsruhe, Jún 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemecko
 
Okresný súd Mannheim, HRB 718029
Daňové identifikačné číslo: DE 814330106
Generálni riaditelia: Alexander Rösner
Poznámka ohľadom online riešenia sporov:
Gameforge 4D GmbH nie je povinná a ani nemá záujem podieľať sa na takomto konaní.