Pravidlá a podmienky účasti v tombolách a súťažiach

1
Predmet
 
Tieto „Podmienky’" upravujú účasť na tombolách a súťažiach („Súťaž(e)’") organizovaných spoločnosťou Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Nemecko („Gameforge’"). Odlišné alebo doplňujúce pravidlá, uvedené vo „vyhlásení’" konkrétnej súťaže majú v prípade rozporov prednosť pred týmito Pravidlami a podmienkami.
2
Oprávnenosť
2.1
Počas trvania súťaže sa môžu zapojiť všetci plnoletí používatelia, ktorí spĺňajú požiadavky ‪Štandardných podmienok používania‬ a ktorí majú osobný, aktívny herný účet („účet’") v príslušnej online hre. Zákonný vek oprávnenosti sa určí podľa príslušných ustanovení krajiny pobytu používateľa.
2.2
Oprávnení na účasť, ale vylúčení z prijímania akýchkoľvek cien, sú a) zamestnanci spoločnosti Gameforge (vrátane pridružených spoločností), b) členovia ich domácností a c) príbuzní tretieho stupňa osôb uvedených v písmenách a) a b). Ceny sa udeľujú účastníkom, ktorí nepatria do vyššie uvedených skupín. Gameforge si vyhradzuje právo vylúčiť z účasti alebo výhier osoby, ktoré porušia Podmienky, alebo ktoré počas účasti získavajú alebo prinútia ostatných, aby im poskytovali nekalé výhody.
3
Účasť
3.1
Účasť v súťažiach sa uskutočňuje vykonaním akcie (akcií), ako sú opísané v oznámení. Účasť je bezplatná, nie je viazaná na spoplatnené služby a je možné ju efektívne vykonávať iba počas doby trvania súťaže.
3.2
Doplňujúce pravidlá pre súťaže, ktoré vyžadujú predloženie „obsahu“ (v závislosti od súťaže, napríklad textov, obrázkov, snímok obrazovky, umeleckých diel atď.) používateľom:

a) podanie musí byť vykonané z e-mailovej adresy prislúchajúcej k účtu, na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení, s uvedením správneho predmetu e-mailu. E-mail musí ďalej obsahovať názov (nick), patriaci k účtu a použitú jazykovú verziu.

b) v e-maili by malo byť tiež zadané meno účastníka, ako má byť uvedené vo verejnom oznámení, v prípade výhry. Ak účastník neposkytne v tejto súvislosti žiadne informácie, súhlasí s tým, že pre identifikáciu bude zverejnený názov (nick) jeho účtu. Ak by sa účastník chcel radšej vyhnúť akejkoľvek forme identifikácie, musí to jednoznačne vyjadriť vo svojom príspevku.

c) viacnásobná účasť (vrátane príspevkov v súvislosti s rôznymi účtami toho istého používateľa) nie je povolená.
3.3
Dodatočné pravidlá pre súťaže, v súvislosti so službami sociálnych médií tretích strán:

Ak si povaha Súťaže alebo Oznámenia vyžaduje použitie účtu na sociálnych sieťach u poskytovateľa tretej strany, je nevyhnutnou podmienkou účasti, aby účastnícky účet na sociálnych sieťach účastníka existoval najmenej od času ich účasti na akcii a až do ukončenia súťaže. Prevádzkovateľ služby sociálnych médií nie je organizátorom súťaže. Všetky žiadosti účastníka v súvislosti so súťažou musia byť smerované výlučne na Gameforge.
3.4
Doplňujúce pravidlá pre súťaže, v ktorých účastnícka akcia spočíva v dosiahnutí určitých cieľov alebo splnení určitých úloh v hre („Úspechy“):

Ak je požadovaná akcia pre účasť založená na dosiahnutí konkrétneho úspechu v hre, dostanú výhercovia možnosť potvrdiť alebo odmietnuť svoju účasť v súťaži do jedného týždňa od jej oznámenia.
4
Udelenie práv na použitie obsahu, vytvoreného používateľom
4.1
Účastník udeľuje Gameforge bezplatné, nevýlučné a odvolateľné právo na použitie obsahu v požadovanom rozsahu na účely uskutočnenia súťaže, bez obmedzenia času a miesta. Zahŕňa to právo obsah reprodukovať a upravovať (najmä úpravy formátu a veľkosti obrázka, redakčné zmeny). Zahŕňa to tiež právo na zverejnenie obsahu na webových stránkach Gameforge a kanáloch sociálnych médií Gameforge („Prezentácia“) ako aj udelenie práva na používanie obsahu prevádzkovateľom príslušných služieb sociálnych médií.
4.2
Gameforge si vyhradzuje právo použiť obsah poskytnutý výhercami aj ako špeciálne ocenenie do online hier a webových stránok prevádzkovaných Gameforge (napr. na obrazovke načítania). Za týmto účelom účastník udeľuje spoločnosti Gameforge práva na používanie obsahu v rovnakom rozsahu, ako je to uvedené vyššie. Ak používateľ toto udelenie práv zruší, je Gameforge povinná po uplynutí primeranej doby, ktorá by nemala presiahnuť 10 pracovných dní v mieste sídla Gameforge, použitý obsah vymazať. Ak je na odstránenie obsahu z dôvodu spôsobu použitia potrebná softvérová oprava, toto obdobie sa predlžuje na čas do nasledujúcej softvérovej aktualizácie, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako 9 mesiacov. Na identifikáciu autorských práv sa primerane vzťahujú informácie poskytnuté účastníkom v súlade s odsekom 3(2) b).
4.3
Účastník prihlásením zároveň potvrdzuje, že požadavku o účasť realizoval osobne. Účastník zaručuje, že obsah neporušuje žiadne práva tretích strán a že odškodní Gameforge za všetky prípadné nároky tretích strán, založené na porušení ich práv, v súvislosti s obsahom.
5
Udelenie práv na použitie obsahu Gameforge
 
Na účely účasti v súťaži udeľuje Gameforge účastníkovi bezplatné, nevýlučné a odvolateľné právo použiť požadovaný obsah služby Gameforge, súvisiacej s predmetom súťaže (napr. snímok obrazovky, ak je jeho predloženie súčasťou požiadaviek účasti).
6
Ceny
6.1
Povaha cien bude určená vo vyhlásení. Výherca je zodpovedný za akékoľvek prípadné zdanenie cien.
6.2
Peňažný ekvivalent ceny alebo jej prevod na inú osobu nie je možný. Ak výherca cenu odmietne alebo v prípade 3 (4) je potvrdenie vynechané, je Gameforge oprávnená namiesto neho cenu udeliť inému účastníkovi.
7
Určenie víťazov
 
Gameforge určí víťazov spôsobom, popísaným vo vyhlásení. Ak nie sú stanovené žiadne kritériá na určenie víťazov, Gameforge určí víťazov podľa vlastného uváženia, najmä ak požadavka účasti zahŕňa tvorivé diela účastníkov, ktoré sú predmetom subjektívneho hodnotenia.
8
Oznámenie a vyhlásenie víťazov
8.1
Gameforge bude informovať výhercov cien v priebehu štyroch týždňov po ukončení súťaže, prostredníctvom e-mailu, zaslaného na e-mailovú adresu, použitú pre prihlásenie („oznámenie’").
8.2
S výhradou ustanovenia podľa 3(2) b) je spoločnosť Gameforge oprávnená vyhlásiť víťaza na webových stránkach Gameforge a kanáloch sociálnych médií Gameforge.
9
Doručenie cien
9.1
Digitálny tovar ako cena:

a) ak výhra pozostáva z digitálneho tovaru, tento bude pridaný na účet víťaza do jedného týždňa od oznámenia alebo potom, čo víťaz potvrdí potenciálne potrebné údaje. Tieto podrobnosti môžu zahŕňať najmä výber ceny z výberu, prípadne názov účtu alebo meno postavy, resp. určenie herného servera, na ktorom by sa mala cena udeliť.

b) Gameforge bude informovať výhercov v Oznámení, aké podrobnosti sú potrebné a požiada ich, aby tieto informácie poskytli. Ak požadované informácie nie sú doručené do dvoch týždňov od zaslania výzvy na výber, vedie to k strate nároku na cenu bez náhrady, ako sa uvádza vo výzve. Gameforge je potom oprávnená udeliť cenu inému účastníkovi.
9.2
Vecné ceny:

a) Gameforge požiada výhercov vecných cien vo výzve, aby poskytli informácie potrebné na zaslanie ceny, prípadne si ju zvolili a bližšie špecifikovali (napr. veľkosť textilu). Ak požadované informácie nie sú doručené do dvoch týždňov od zaslania výzvy na výber, vedie to k strate nároku na cenu bez náhrady, ako sa uvádza vo výzve a Gameforge je potom oprávnená udeliť cenu inému účastníkovi.

b) vecné ceny budú zasielané poskytovateľom doručovacích služieb („poskytovateľ služieb"), povereným spoločnosťou Gameforge čo vyžaduje platnú poštovú adresu („adresa’). Vecné ceny sa považujú za udelené výhercom spoločnosťou Gameforge okamihom odovzdania cien poskytovateľovi služieb; nároky Gameforge voči tomuto poskytovateľovi sa súčasne prenášajú na výhercu. Ak vecnú cenu nebude možné doručiť v dôsledku chybnej adresy poskytnutej výhercom, bude to na náklady dotknutého výhercu. Gameforge nebude povinná vykonať žiadny ďalší pokus o doručenie. Na dodanie cien do krajín mimo oprávnených regiónov uvedených vo vyhlásení neexistuje žiadny nárok.
10
Súkromie
10.1
Gameforge bude spracúvať osobné údaje poskytnuté účastníkmi (ide o základné používateľské údaje z ich účtu, tj. názov (nick) a e-mailovú adresu, poštovú adresu, ak je poskytnutá a meno, uvedené v súlade s odsekom 3(2) b)) v rozsahu požiadaviek na ochranu údajov a výlučne na účely uskutočnenia súťaže. To zahŕňa kontrolu oprávnenosti zúčastniť sa a prípadne zasielanie oznámení a cien, ako aj zverejnenie súvisiacej prezentácie na webových stránkach Gameforge a kanáloch sociálnych médií Gameforge (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/, ako aj všetky existujúce kanály v týchto službách príslušnej hry).
10.2
Zhromaždené osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania súťaže a po jej ukončení sa vymažú. Toto sa netýka zverejnených údajov, ktoré tvoria súčasť Prezentácie a ktoré sú z dôvodu transparentnosti uložené trvale. Pokiaľ sú požiadavky zákonného uchovávania prísnejšie ako uvedené dočasné uchovávanie, dotknuté údaje sa vymažú najneskôr po uplynutí týchto povinností a budú spracovávané výhradne na účely splnenia týchto požiadaviek.
10.3
Ďalšie informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi spoločnosťou Gameforge sa nachádzajú v ‪Zásadách ochrany osobných údajov‬ (pozri najmä bod 3.9, týkajúci sa usporiadania súťaží a právneho základu pre spracovanie týchto údajov, ako aj bod 6 o právach dotknutej osoby).
11
Zodpovednosť
11.1
Bez ohľadu na právne dôvody je Gameforge, jej orgány, zamestnanci a agenti zodpovední výlučne v prípade preukázaného úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade bežnej nedbanlivosti sú zodpovední iba v prípadoch, keď sú porušené zmluvné záväzky a vzniknuté škody sú pokladané za predvídateľné, pokiaľ to nie je v rozpore s požiadavkami iného uplatniteľného zákona. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na straty na životoch, zranenie osôb alebo poškodenie zdravia a na zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.
11.2
Gameforge nezodpovedá za vecné vady a právne nedostatky cien. To neplatí v prípade, ak by Gameforge takúto vadu podvodne zakryla.
12
Záverečné ustanovenia
12.1
Účastník súhlasí s týmito Pravidlami a podmienkami tým, že vykoná príslušnú akciu, potrebnú pre účasť. Súčasne s týmito Pravidlami a podmienkami platia ‪Všeobecné podmienky používania‬ Gameforge.
12.2
Podmienky používania tretích strán, zapojených do vykonania súťaže, zostávajú nedotknuté.
12.3
Gameforge si vyhradzuje právo ukončiť súťaž aj kedykoľvek počas trvania súťaže, ak vznikne závažný dôvod pre tento krok. Závažným dôvodom by bol najmä prípad, ak by nebolo možné zaručiť riadny priebeh súťaže z technických, organizačných alebo právnych príčin.
12.4
Zmluvný vzťah sa riadi nemeckými právnymi predpismi s výnimkou oficiálnych smerníc medzinárodného súkromného práva. Ak má účastník v rámci súťaže obvyklé bydlisko v inej krajine v Európskej únii, platnosť príslušných platných právnych predpisov zostáva nedotknutá.
12.5
Právny postih je vylúčený, pokiaľ ide o oprávnenosť zúčastniť sa súťaží a spôsobu realizácie súťaží, vrátane určenia víťazov.
12.6
V prípade, že akékoľvek individuálne ustanovenie týchto Pravidiel a podmienok stratí účinnosť, zostávajúce ustanovenia zostávajú účinné a záväzné. Nevynútiteľné ustanovenie sa nahradí príslušným zákonným ustanovením.