Všeobecné podmienky používania

1
Rozsah a Predmet podmienok používania
1.1
Tieto základné podmienky používania ("Podmienky používania") ustanovujú pravidlá pre používanie online hier a ďalších služieb, ktorými sú napríklad diskusné fóra a systém podpory („Gameforge služby“), prevádzkované spoločnosťou Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe („Gameforge“).
1.2
Gameforge poskytuje Gameforge služby výhradne pre použitie spotrebiteľa. Gameforge služby môžu byť využité vo forme bezplatných hier a služieb, alebo online hier a služieb, v ktorých je možné kúpou reálnych peňazí získať virtuálny tovar. V niektorých prípadoch môžu byť Gameforge služby využívané jednorázovými alebo pravidelnými poplatkami ("členstvo"). Pokiaľ tieto podmienky používania výslovne nestanovujú inak, vzťahujú sa ako na bezplatné, tak aj na platené Gameforge služby vrátane členstva. Platené získanie virtuálneho tovaru alebo práv a ujednania o členstve sú naviac predmetom špeciálnych podmienok používania pre Zaplatený virtuálny tovar a ujednanie o platenom členstve ("Špeciálne podmienky").
1.3
Gameforge je oprávnená prerušiť prevádzku Gameforge služieb bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ k tomu vedú urgentné technické dôvody alebo k prevedeniu nezbytných údržieb. Vo všetkých ostatných prípadoch bude predom predložené predbežné oznámenie, poskytnuté adekvátnymi spôsobmi.
1.4
Gameforge služby môžu byť využívané len v aktuálne platných verziách.
1.5
Gameforge služby sú určené výhradne pre účel zabavenia spotrebiteľov. Výnimky z tohto pravidla vyžadujú výslovný, predom spísaný súhlas spoločnosti Gameforge.
1.6
Používateľ je zodpovedný za udržovanie svojho softwaru a hardwaru v stále aktuálnom a vhodnom stave, najmä za účelom využívania všetkých nových verzií a aktualizácií Gameforge služieb.
1.7
Gameforge služby sa radia príslušnými pravidlami hry alebo používana ("pravidlá"), ktoré ak existujú, podrobne vysvetľujú právo vlastníctva Gameforge vo vzťahu k osobnému vlastníctva. Pokiaľ sa objaví akýkoľvek rozpor medzi podmienkami používania a pravidlami, majú tieto podmienky prednosť; pokiaľ však nie sú pravidlá v konkrétnych prípadoch brané ako prioritné.
1.8
Používateľova opačné pravidlá alebo štandardné podmienky nie je možné použiť.
2
Obecné ustanovenia týkajúce sa zrušenia zmluvy
2.1
Za účelom využívania Gameforge služieb sa musí používateľ registrovať. Toto neplatí v tých prípadoch, v ktorých je udelená výnimka v požiadavku na registráciu (napríklad so slovným spojením "Hraj teraz!"). Používateľ vždy musí byť registrovaný, aby mohlo dôjsť k uloženiu herných dát.
2.2
Používateľ musí byť individuálna fyzická osoba (skupina, rodina, partneri atď. nie sú povolení). Registrácia musí byť uskutočnená osobne. Registrácie tretími stranami nie sú povolené.
2.3
Maloleté osoby majú povolenie využívať Gameforge služby len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a v prípade, že používateľ dosiahol minimálnej vekovej hranice určenej hodnotením obsahu danej hry.
2.4
Behom registračného procesu je používateľ povinný vyplniť určité údaje, ktoré sú mimo iného hráčske meno a e-mailová adresa zaregistrovaná na jeho osobu. Používateľ nemá nárok na priradenie určitého hráčskeho mena. Hráčske meno nesmie porušovať žiadne práva tretích strán, príslušné právne predpisy a nesmie byť v rozporu s dobrými mravmi. Používateľ v tomto ohľade plno zodpovedá za svoje jednanie. Rovnako nie je povolené ani hráčske meno použiť e-mailovú adresu alebo webovú adresu. Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Používateľ je povinný neustále aktualizovať informácie, ktoré poskytol behom registrácie. Pokiaľ to je nutné pre uzatvorenie licenčnej zmluvy, môže Gameforge požadovať predloženie dokladu totožnosti, ktorý bude okamžite po overení identity odstránený.
2.5
Zadaním vyžadovaných údajov na jednú z internetových spoločnosti Gameforge používateľ podáva návrh k uzatvoreniu zmluvy týchto Podmienok. Gameforge aktiváciou používateľského účtu návrh zmluvy prijíma. Gameforge môže k aktivácií účtu vyžadovať overenie e-mailovej adresy používateľa (tzv. opt-in postup). Toto prebieha tak, že Gameforge zašle používateľovi e-mail potvrdzujúci obdržanie ponuky a obsahujúci požiadavku, aby používateľ overil svoju e-mailovú adresu. Vo chvíli, keď Gameforge účet aktivuje, vzniká medzi Gameforge a používateľom v súlade s týmito podmienkami licenčná zmluva. V určitých prípadoch sa proces registrácie od vyššie popísaného môže líšiť - napríklad keď registrácia prebieha prostredníctvom webových stránok tretích strán (napríklad sociálnych sietí). V takýchto prípadoch budú používateľovi predané pokyny k tomu, ako môže zaslať zmluvné prehlásenie vyžadované pre licenčnú zmluvu.
2.6
Ako alternatívu k registračnému procesu prostredníctvom webových stránok spoločnosti Gameforge môže Gameforge umožniť registrácie prostredníctvom funkcií iných webových stránok alebo sociálnych sietí (napr. "Facebook Connect"). V tomto ohľade môžu byť osobné údaje používateľa potom, čo predal súhlas danému prevádzkovateľovi webovej stránky, predané spoločnosti Gameforge. Použitie tohto spôsobu registrácie vyžaduje používateľovu registráciu na príslušnej webovej stránke alebo sociálnej sieti v súlade s pravidlami, ktoré sa na tieto služby vzťahujú. Ustanovenie tohto 2. oddielu sa odpovedajúcim spôsobom vzťahujú k uzavrení zmluvy.
2.7
Neexistuje nárok na registráciu alebo aktiváciu.
2.8
Akonáhle je registrácia používateľa úspešne dokončená, si používateľ vytvorí účet, ktorý môže nezávislo spravovať. Používateľ si môže vytvoriť účet na portáli Gameforge alebo na relevantnej webovej stránke spoločnosti Gameforge. Používateľ môže tiež využiť používateľský účet vytvorený na portáli Gameforge pre všetky ďalšie online hry, ktoré Gameforge prepojuje portálom Gameforge. Pokiaľ pri vytváraní účtu nie je uvedené inak, je používateľský účet vytvorený na stránke online hry určený výlučne pre hru, na ktorej stránke bol vytvorený; nemôže byť použitý pre ďalšie online hry. Gameforge si vyhradzuje právo uskutočniť technické opatrenia (napr. vo forme portálu), ktoré umožňujú využívať používateľské účty súčasne pre niekoľko Gameforge služieb.
2.9
Používateľský účet nemôže byť bez súhlasu spoločnosti Gameforge prevedený či sprístupnený tretím stranám.
3
Obecné povinnosti používateľa
3.1
Prihlasovacie údaje, používateľské mená, heslá
3.1.1
Používateľ je povinný udržovať svoje prihlasovacie údaje za každej okolnosti v tajnosti. To znamená, že používateľ smie svoje prihlasovacie údaje použivať len pre služby spoločnosti Gameforge a chrániť ich pred neoprávneným prístupom tretích strán.
3.1.2
"Prihlasovacie údaje" znamenajú používateľove osobné prístupové údaje, ktoré sú využívané k jeho identifikácií a zabraňujú neoprávnenému využitiu účtu tretími stranami. Heslo sa nesmie zhodovať s hráčskym menom a musí obsahovať aspoň 8 znakov skladajúcich sa z kombinácií čísiel a písmen.
3.1.3
V momente, keď má používateľ podozrenie, že tretia strana získala alebo by mohla získať neoprávnený prístup k týmto údajom, musí o tejto skutočnosti ihneď informovať spoločnosť Gameforge a svoje údaje si zmeniť alebo zaistiť zmenu zo strany spoločnosti Gameforge. Gameforge naviac má v takomto prípade právo dočasne zablokovať prístup k účtu používateľa alebo v prípade, že má Gameforge náznaky zneužívaniu prihlasovacích údajov. Akonáhle sa ukáže, že bolo podozrenie o zneužití neopodstatnené, bude používateľovi opäť umožnený prístup k jeho účtu.
3.1.4
Pokiaľ nie je Pravidlami povolené, používateľ nesmie za žiadnych okolností používať prihlasovacie údaje iného používateľa.
3.2
Používanie služieb Gameforge
3.2.1
Služby spoločnosti Gameforge zahrňujú obsah všetkého druhu, ktoré sú chránené zákonom o ochranných známkach, autorským právom alebo inak chránené v prospech spoločnosti Gameforge alebo v prospech tretích strán. Pokiaľ používateľ nedostane výslovný súhlas zo strany Gameforge, nesmie za žiadnych okolností upravovať, kopírovať alebo verejne rozširovať služby Gameforge alebo v rámci týchto služieb sprístupňovať obsah, rovnako tiež nesmie využívať k reklame či k inému účelu, než aký bol zmluvne zjednané. Kopírovanie je povolené len v prípadoch, kde je to technicky nutné k využívaniu Gameforge služieb, ako je to zmluvne zjednané. Není prístupné upravovať, skrývať alebo odstraňovať poznámky o autorskom právu alebo obchodných značiek.
3.2.2
Ako "obsah" sa rozumie všetky údaje, obrázky, texty, grafika, hudobné diela, zvuky, zvukové sekvencie, videá, zdrojové kódy programov, software a akékoľvek ďalšie informácie poskytované spoločnosťou Gameforge. "Obsah" taktiež zahrňuje všetky ponuky služieb dostupne k stiahnutiu.
3.2.3
Používateľ je zaviazaný nevykonávať žiadne akcie, ktoré by zasahovali do Gameforge služieb a je mu prísne zakázané pristupovať k údajom, ku ktorým nemá oprávnenie pristupovať.
3.2.4
Používateľ nemá nárok domáhať sa zverejneniu obsahu v rámci služieb Gameforge.
3.2.5
Nie je dovolené využívať služby Gameforge prostredníctvom anonymných služieb alebo podobných prostriedkov, ktoré sú schopné potlačovať alebo ukrývať skutočnú IP adresu alebo pôvod používateľa.
3.3
Použitie klientovho software
 
Gameforge zaručuje používateľovi vo vzťahu k službám, ktoré vyžadujú prednostnú inštaláciu klientového software, že mu umožní ich využívanie a poskytne mu nevýhradné (obyčajné) právo obmedzené na dobu trvania licenčnej zmluvy klientový software nainštalovať a používať. Používateľovi je povolené klientový software kopírovať len v takej miere, v ktorej je to nutné pre zmluvné využitie software. Všetky formy komerčného využitia tohto software sú zakázané. Akékoľvek úpravy software alebo prepisovanie programového kódu (tzv. dekompilácia) a rovnako tak všetky ďalšie formy reverzného inžinierstva rôznych fáz produkcie software sú zakázané v takom rozsahy, ktorý nezahrňuje informácie nutné k zaisteniu interoperability, pokiaľ nie je možné zaistenie interoperability zo strany spoločnosti Gameforge a relevantné dáta nie sú používané k inému účelu, než akým je zaistenie interoperability a tieto akcie vykonáva len samotný používateľ.
4
Špeciálne podmienky pre používanie online hier
4.1
Okrem prípadov, v ktorých pravidlá určujú výnimky, môže používateľ v každom hernom kole online hry (napr. svete, vesmíru) používať len jeden používateľský účet. Nie je povolené používať viacero účtov ("multiúčty"). Gameforge je oprávnená kedykoľvek podla svojho uváženia zablokovať alebo zmazať neoprávnené multiúčty.
4.2
Používateľovi je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s online hrou. Používateľ nesmie najmä využívať prostriedky, mechanizmy alebo software, ktoré zasahujú do funkčnosti a priebehu hry. Používateľ nemá povolené vykonávať také akcie, ktoré by spôsobili bezdôvodnú alebo nadmernú záťaž technických zariadení. Používateľovi je taktiež zakázané blokovať, prepisovať alebo upravovať obsah, ktorú spoločnosť Gameforge generuje alebo inak do online hry zasahuje.
4.3
Používateľ navyše nesmie spúšťať online hru v inom programe, než internetový prehliadač či poskytnutý klient. Toto sa najmä vzťahuje na botov alebo iné nástroje, ktoré sú určené k nahradeniu alebo rozšíreniu webového rozhrania. Taktiež je zakázané používať skripty a programy, ktoré dávajú používateľovi výhodu nad jeho spoluhráčmi. To taktiež zahrňuje automatické obnovovacie funkcie a ďalšie mechanizmy integrované do webových prehliadačov, ktoré zahrňujú automatizované procesy. Prihlasovanie je povolené len prostredníctvom služieb Gameforge a stránok tretích strán integrovaných spoločnosťou Gameforge (napr. portály alebo sociálne siete).
 
Používateľ za žiadnych okolností nesmie
 
a) vytvárať alebo používať cheaty, mody a/alebo hacky a akýkoľvek iný software tretích strán, ktorý môže upravovať herný zážitok;
 
b) používať software, ktorý umožňuje "data mining" alebo iným spôsobom zadržuje alebo zhromažďuje informácie súvisiace s online hrami;
 
c) predávať alebo nakupovať virtuálne predmety pochádzajúce z Gameforge služieb od tretích strán výmenou za skutočné platobné prostriedky, rovnako tak nesmie tieto predmety vymieňať alebo sa pokúšať vyjednávať akoukoľvek z vyššie uvedených transakcií, pokiaľ mu to nebolo v individuálnom prípade povolené.
 
To taktiež zahrňuje všetky akcie odpovedajúce vyššie spomenutým zakázaným aktivitám.
4.4
Všetky práva na virtuálny tovar používaný v online hrách a získaných za platbu patrí okrem využitia v rámci týchto Podmienok výhradne spoločnosti Gameforge.
4.5
Nie je prípustné využívať súkromné servery, tj. servery spravované používateľmi či tretími stranami, ktoré umožňujú, vytvárajú alebo spravujú neoprávnene pripojením k službám Gameforge, najmä prostredníctvom programov, ktorých používanie nebolo výslovne schválené spoločnosťou Gameforge alebo ktoré napodobuje či sa pokúša napodobiť služby Gameforge.
5
Špeciálne podmienky pre používanie komunikačných zariadení (konkrétne diskusných fór, chatov, blogov a funkcií komentárov)
5.1
Gameforge môže používateľovi poskytnúť rôzne komunikačné zariadenie pre jeho vlastný obsah a príspevky, ktoré používateľ môže využívať v rámci príslušných dostupností.
Gameforge v tomto ohľadu výhradne zaisťuje technické možnosti k výmene informácií. Neexistuje nárok na zaistenie takýchto komunikačných zariadení.
5.2
Používateľovi je v rámci služieb Gameforge zakázané zverejňovať alebo rozširovať obsah (napr. obrázky, videá, odkazy, mená, texty), pokiaľ
 
a) porušuje platné právne predpisy alebo je neetický;
 
b) porušuje ochranné známky, patenty, autorské práva, iné práva priemyslového vlastníctva, obchodného tajomstva alebo iné práva tretích strán;
 
c) má obscénny, rasistický, násilný alebo pornografický charakter či iný obsah pre dospelých alebo iný charakter škodlivý mládeži a charakter ohrozujúci či inak ovplyvňujúci výchovu mladistvých;
 
d) má urážlivý, obťažujúci alebo hanblivý charakter alebo inak poškodzuje práva či osobnosť jednotlivca;
 
e) obsahuje reťazové dopisy alebo pyramídové schéma;
 
f) nepravdivo vyvoláva dojem, že je poskytovaný alebo podporovaný spoločnosťou Gameforge;
 
g)obsahuje osobné údaje tretích strán bez ich výslovného súhlasu;
 
h) má komerčný, najmä reklamný charakter.
5.3
Používateľ je naviac povinný zvoliť vhodnú formu znenia a nerozširovať akékoľvek politické či náboženské obsahy či obsah so sexuálnym podtextom.
5.4
Gameforge sa neprehlasuje za vlastníka obsahu, ktorý poskytujú používatelia. Používateľ však poskytuje spoločnosti Gameforge trvalé, neodvolateľné a nevýhradné právo využívať používateľove príspevky a obsahy poskytnuté v rámci služieb Gameforge. Gameforge poukazuje na to, že vložený obsah je v najlepšom prípade objektom aktívnej námatkovej kontroly, to však nie je sústavná monitorovacia metóda. Naviac má každý používateľ možnosť kontaktovať Gameforge pri podozrení na nelegálny obsah. Gameforge potom čo najrýchlejšie odpovie a pokiaľ to bude nutné, upraví či zmaže nahlásený obsah.
6
Následky porušenia povinností
6.1
Pokiaľ vznesie námietky voči určitému obsahu, musí ho v prípade pochybností používateľ okamžite odstrániť. Gameforge si vyhradzuje právo samo takýto obsah odstrániť.
6.2
Nezávisle na ďalších právnych alebo zmluvných záväzkoch, najmä na právu o ukončení z dôvodu podla Sekcie 8.2 týchto podmienok, môže Gameforge podla vlastnej vôle použiť proti používateľom v prípade, keď existujú okolnosti, ktoré reálne naznačujú, že používateľ porušil tieto podmienky alebo príslušné dodatočne podmienky alebo pravidlá, okrem prípadov, kde za porušenie nie je zodpovedný sám používateľ, použiť jeden alebo viacero nasledujúcich krokov:
 
a) upraviť alebo vymazať obsah;
 
b) varovať príslušného používateľa
 
c) zverejniť previnenie v príslušnej online hre s uvedením mena používateľa;
 
d) dočasne zablokovať používateľský účet a
 
e) vylúčiť príslušného používateľa i pre budúce prípady.
6.3
Pokiaľ bol používateľ vylúčený, nemôže si bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Gameforge zaregistrovať ďalší účet.
7
Obmedzenie zodpovednosti
7.1
Gameforge je v súlade s právnymi predpismi zodpovedná za škodu utrpené používateľovi a škodu spôsobenú zámerne alebo prostredníctvom hrubej nedbalosti zo spoločnosti Gameforge alebo iných nepriamych sprostredkovateľov. Rovnako tak je zodpovedná za osobný praz a škodu podla zákona o zodpovednosti za výrobok (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Mimo toho je zodpovednosť spoločnosti Gameforge vo vzťahu k nárokom na náhradu - bez ohľadu na právny základ - obmedzená v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, pokiaľ na seba zodpovednosť nevezme v niektorých prípadoch spoločnosť Gameforge sama:
7.2.1
Za škody/straty spôsbené obyčajnou nedbalosťou ručí Gameforge len v prípadoch, keď sú založené na porušovaniu závažných zmluvných povinností. Závažné zmluvné povinnosti sú také zmluvné záväzky, ktorých naplnenie je nutné k riadnemu plneniu zmluvy vo chvíli, keď by používateľ obvykle bol schopný spoliehať sa na naplnenie takýchto povinností. V prípade, že je Gameforge zodpovedná za obyčajnú nedbalosť bude ich zodpovednosť obmedzená na škodu/straty, ktoré boli predvídateľné a typické pre daný druh zmluvy.
7.2.2
Zodpovednosť spoločnosti Gameforge vo vzťahu ku strate dát a/alebo programov spôsobenou obyčajnou nedbalosťou zo strany Gameforge je obmedzená na obvyklé náklady na opätovné získanie dát v prípade, keď by používateľ vykonával pravidelné zálohy dát, ktoré sú za akékoľvek okolnosti opodstatnené.
7.3
Ustanovenie vysvetlené v predchádzajúcich oddieloch sa príslušne použije na obmedzenie zodpovednosti za náhradu márne vynaložených nákladov (§284 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)).
7.4
Vyššie spomenuté obmedzenie zodpovednosti sa rovnako tak použije v prospech sprostredkovateľov spoločnosti Gameforge.
7.5
Gameforge nenesie zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré vytvoril používateľ pri zbytočnom využití služieb, ktoré spoločnosť Gameforge výslovne neponúka. To sa týka najmä nákladov vzniknutých prenosom dát do používateľovho zariadenia a rovnako tak nákladom za vzniknutých platobných systémov.
7.6
Akákoľvek forma objektívnej zodpovednosti je vylúčená v prípade porúch v službách Gameforge, ktoré existovali na začiatku poskytovania služieb, tj. spoločnosť Gameforge je zodpovedná len v prípade, že je za to zodpovedná Gameforge sama alebo jej sprostredkovateľ.
8
Doba trvania zmluvy, vymazanie používateľských účtov
8.1
Pokiaľ nie je pri registrácií výslovne uvedené inak, uzatvára sa zmluva na používanie Gameforge služieb na dobu neurčitú. Za predpokladu, keď bola dohodnutá na dobu neurčitú, má každá zo strán právo zmluvy kedykoľvek vypovedať s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Pokiaľ bola dohodnutá na dobu určitú, môže byť riadne vypovedaná až k zmluvnému dňu. Pokiaľ nie je vyžiadané zrušenie, zmluva sa automaticky predlžuje o pôvodne zmluvnú dobu.
8.2
Každá strana má právo bez upozornenia vypovedať zmluvu z dôležitého dôvodu. Dôležitým dôvodom je najmä, keď
 
a) sa používateľ omeškal s plateným poplatkov i potom, že obdržal upozornenie alebo pokiaľ používateľ používa platené služby Gameforge bez oprávnenia;
 
b) existujú okolnosti, ktoré naznačujú, že jeho chovanie významne a negatívne ovplyvňuje herné zážitky iných hráčov;
 
c) používateľ závažne porušuje zákony, ustanovenia 3., 4. alebo 5. sekcie týchto podmienok, doplnkové platné podmienky a/alebo Pravidlý okrem prípadov, keď za porušenie nie je zodpovedný.
8.3
Každá výpoveď musí byť v písomnej forme. Výpovede prostredníctvom e-mailovej správy sú považované za písomnú formu. Výpovede môžu byť taktiež prevedené za použitia príslušnej funkcie integrovanej do webovej stránky online hry.
8.4
Spoločnosť Gameforge je v prípade existencie oprávnených dôvodov (napr. používateľský účet bez aktívneho členstva je po ďalšiu dobu neaktívny) oprávnená účet zmazať. Príslušné dôvody a podmienky zmazania používateľského účtu je možné sa dozvedieť z pravidiel online hry - pokiaľ existujú. Naviac je Gameforge podla svojho uváženia oprávnená na konci zmluvnej doby používateľské účty vymazať.
8.5
Pokiaľ spoločnosť Gameforge vydala oznámenie o ukončení licenčnej zmluvy pre dôvody, za ktoré nie je používateľ zodpovedný alebo pokiaľ pred vstupom do účinnosti zrušenia príslušnej služby Gameforge prestane prevádzkovať, má používateľ nárok požadovať čiastku zodpovedajúcu hodnote, ktorú zaplatil za prémiovú menu nachádzajúcu sa stále na jeho účte alebo zvyšné obdobie trvania členstva.
9
Rozhodné právo, jurisdikcia
 
Zmluvný vzťah sa riadi nemeckým zákonom s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a oficiálnych smerníc medzinárodného súkromného práva. Pokiaľ v dobe príslušného uzavernia zmluvy (registrácia, nákup platených služieb) používateľ ako spotrebiteľ má svoje trvalé bydlisko mimo zemí Európskej únie, zostáva platnosť záväzných právnych predpisov danej zeme voľbou rozhodného práva v 1. vete nedotknutá.
10
Zmeny týchto Podmienok, ostatné, komunikácia, salvátorská klauzula
10.1
Gameforge si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť. V prípade zmeny budú používatelia minimálne štyri týždne pred dátumom, keď zmeny vstúpia do platnosti, e-mailom informovaní zo strany spoločnosti Gameforge. To taktiež používateľov informuje o navrhovanej platnosti nových podmienok a taktiež o právu používateľa s novými podmienkami nesúhlasiť. Pokiaľ používateľ voči novým podmienkam nevznesie námietky v danom časovom rozmedzí alebo pokiaľ sa znova prihlásil do služieb Gameforge po účinnosti nových podmienok, má sa za to, že používateľ tieto podmienky prijal. Gameforge svojich používateľov vhodnou formou informuje o významu štvortýždennej lehoty, o právach na odstúpení a o právnych následkov jeho mlčania v prípade takých zmien.
10.2
Používateľ je oprávnený k vzájomnému vyrovnaniu len vtedy, keď je jeho protinárok právne vymáhateľný (prostredníctvom pravomocného rozsudku) alebo bol uznaný či nebol spochybnený zo strany spoločnosti Gameforge. Zadržovacie právo môže používateľ vykonávať len v takom rozsahu, ktorý sa vzťahuje na nárok vzniklej touto zmluvou.
10.3
Pokiaľ nie je týmito podmienkami používania určeno inak, komunikuje spoločnosť Gameforge s používateľom prostredníctvom e-mailu. Používateľ zodpovedá za to, že e-mail, ktorý uviedol pri registrácií, pravidelne kontroluje kvôli správam od Gameforge. Pokiaľ používateľ komunikuje so spoločnosťou Gameforge, musí uviesť, ktorej online hry a ktorého používateľského účtu sa správa týka. Gameforge používateľovi poskytuje pre otázky systém podpory. Gameforge má nárok nariadiť používateľovi komunikovať otázky výhradne prostredníctvom systému podpory.
10.4
Pokiaľ by sa akékoľvek ustanovenia týchto podmienok stáli alebo stali sa neplatným, zostávajú zvyšné ustanovenia v platnosti, Nie je tým ovplyvnená účinnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok. Neplatné ustanovenia budú nahradené podla príslušného zákonného ustanovenia.
 
Karlsruhe, Jún 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemecko
 
Local Court Mannheim, HRB 718029
Daňové Identifikačné Číslo: DE 814330106
Generálni riaditelia: Alexander Rösner
Poznámka ohľadom online riešenia sporov:
Gameforge 4D GmbH nie je povinná a ani nemá záujem podieľať sa na takomto konaní.