Särskilda Villkor för Betald Förvärv av Digitala Varor och Premiumtjänster och Arrangemang av Medlemskap

1
Föremål för det Särskilda Villkoren
 
Dessa Särskilda Villkoren (‘Villkor’) kompletterar de Vanliga Villkoren från Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’). De täcker det betalda förvärvet av användarrättigheter för digitala varor. ‘Digitala varor’ är (i) klientprogramvaran för onlinespel som antingen redan finns tillgängliga eller kommer att släppas vid ett senare tillfälle, (ii) premiumvaluta och (iii) enskilda artiklar eller de som ingår i ett paket för online spel som drivs av Gameforge. Villkoren reglerar också betalt förvärv av ytterligare speltjänster ('premiumtjänster') och arrangemang, utförande och uppsägning av betalda medlemskap enligt 1.2 i Standardvillkoren.
2
Särskilda Villkor för Betald Förvärv av Digitala Garor och Premiumtjänster
2.1
Användaren kan köpa användarrättigheterna till en mjukvara som antingen redan är tillgänglig eller kommer att släppas vid ett senare tillfälle, vilket möjliggör installation och användning av ett onlinespel som erbjuds av Gameforge antingen vid köpstillfället eller vid ett senare datum , i enlighet med de allmänna användarvillkoren (‘klientprogramvara’). Gameforge kommer sedan att tillhandahålla klientprogramvaran för ett redan tillgängligt online-spel för nedladdning av användaren. Om online-spelet inte är tillgängligt vid köp av användarrättigheterna (förbeställning), kommer Gameforge att ange datum för utgivningen på orderplatsen och möjliggöra åtkomst för användning från denna tidpunkt. Utgivningsdatumet ska ses som ett icke-bindande releasedatum. Om det är motiverat, särskilt i syfte att fixa problem, har Gameforge rätt att skjuta tillbaka releasedatumet till ett datum senast tre månader efter det ursprungligen angivna releasedatumet.
2.1.1
Användaren samtycker till att ingå ett avtal om köp av användarrättigheter för klientprogramvaran genom att välja klientprogramvaran (eller paket inklusive klientprogramvaran och andra digitala varor) för det relevanta onlinespelet på en butikssida som erbjuds av Gameforge och klicka på endera lämplig "Köp nu" eller liknande märkt knapp. Avtalet upprättas genom att Gameforge skickar användarens bekräftelse på avtalet till den e-postadress som de angav. Till skillnad från 2.5 i de allmänna användarvillkoren kan ett licensavtal också ingås när Gameforge skapar ett användarkonto och länkar detta till en e-postadress som tillhandahålls av användaren efter att betalningsprocessen har slutförts. Gameforge kommer att ange som sådan i enskilda fall.
2.1.2
Innehållet och omfattningen av det licensavtal som uppnås enligt 2.1.1 bestäms av 3.3 i de Allmänna Användarvillkoren.
2.2
Användaren kan köpa en virtuell valuta vars användning är begränsad till det användarkonto från vilket betalningsprocessen slutfördes enligt dessa villkor ('premiumvaluta'). Premiumvalutan kan ha ett annat namn i vart och ett av de olika onlinespelen.
2.2.1
Användaren samtycker till att ingå avtalet om köp av premiumvaluta genom att välja det belopp på premiumvalutan de vill köpa från en butiksida som tillhandahålls av Gameforge och sedan klicka på lämplig 'Köp nu' eller liknande märkt knapp. Avtalet upprättas när Gameforge har krediterat användarens konto med premiumvalutan.
2.2.2
Vid kreditering av premiumvalutan till användaren ger Gameforge dem den vanliga, icke överförbara rätten begränsad till avtalsperioden för att förvärva virtuella varor (‘butiksprodukter’) eller premiumtjänster som erbjuds av Gameforge inom det relevanta onlinespelet och beskrivs närmare där , förutsatt att premiumvalutan som krediteras till användarkontot är tillräcklig för det aktuella köpet. Premiumvalutan ska debiteras från användarkontot till det belopp som motsvarar det angivna värdet på butiksprodukten eller premiumtjänsten.
2.2.3
Användarens rätt till förvärvad premiumvaluta upphör efter uppsägningen av licensavtalet som regleras av Standardvillkoren. I händelse av att användarkontot är blockerat i enlighet med avsnitt 6.2(d) i de Allmänna Användarvillkoren, har Gameforge rätt att vägra prestanda under blockeringens längd.
2.2.4
Rätten att använda butiksprodukter eller premiumtjänster som förvärvats i enlighet med Avsnitt 2.2.2 upphör efter uppsägning av licensavtalet reglerat av Standardvillkoren. Användaren har ingen rätt att använda butiksprodukter eller premiumtjänster under en minsta tidsperiod, såvida inte beskrivningen av butiksprodukten eller premiumtjänsten angav en viss minimiperiod vid köpstillfället.
2.3
Användaren kan köpa virtuella artiklar ('artiklar') och premiumtjänster antingen individuellt eller ihopbuntade. Dessa artiklar och premiumtjänster kan endast användas för respektive onlinespel och i allmänhet endast för användarkontot som användes för att göra respektive betalning.
2.3.1
Användaren samtycker till att ingå avtalet om köp av premiumvaluta genom att välja det belopp på premiumvalutan de vill köpa från en butiksida som tillhandahålls av Gameforge och sedan klicka på lämplig 'Köp nu' eller liknande märkt knapp. Avtalet upprättas när Gameforge har krediterat användarens konto med premiumvalutan.
2.3.2
Rätten att använda butiksprodukter eller premiumtjänster som förvärvats i enlighet med Avsnitt 2.3.1 upphör efter uppsägning av licensavtalet reglerat av Standardvillkoren. Användaren har ingen rätt att använda artiklarna eller premiumtjänsterna under en minsta tidsperiod, såvida inte beskrivningen av artikeln eller premiumtjänsten specificerade en viss minsta tidsperiod vid köpstillfället.
2.4
Köp av respektive digitala varor och premiumtjänster görs med hjälp av betalningstjänsteleverantörer integrerade av Gameforge, som generellt erbjuder användaren olika betalningsformer ('betalningsmetoder'). Användaren kan välja sin föredragna betalningsmetod bland de tillgängliga och erkänner att i allmänhet ett avtal för genomförande av transaktionen som görs med deras föredragna betalningstjänstleverantör kommer att baseras på villkoren för leverantören i fråga.
2.5
Användaren kan dra tillbaka sitt erbjudande enligt Avsnitt 2.1.1, 2.2.1 och 2.3.1 när som helst fram till slutförandet av de enskilda stegen som krävs för att utlösa betalningstransaktionen via en betalningstjänstleverantör enligt definitionen i Avsnitt 2.4. Fram till denna tidpunkt är det också möjligt att korrigera information som anges genom att klicka på bakåtknappen i webbläsaren.
3
Särskilda Villkor för Arrangemang av Avgiftsbaserat Medlemskap
3.1
Genom att ingå ett medlemskapsarrangemang, för den (minsta) term som valts av dem, ska användaren få tillgång till speciella fördelar inom online-spelet (t.ex. specialfunktioner, tillgång till begränsade områden), som inte är tillgängliga för icke-medlemmar.
3.2
Användaren väljer medlemskapets (minsta) löptid och det relevanta priset som krävs därför. På samma sida väljer användaren betalningsmetod och därmed leverantören av betalningstjänster. Avsnitt 2.2.1, 2.4 och 2.5 gäller i enlighet därmed. De belopp som ska betalas för medlemskapet betalas i förväg i början av medlemstiden.
3.3
Medlemskapet kan avbrytas utan föregående meddelande fram till slutet av respektive medlemsperiod. Annulleringar kan utfärdas via e-post eller skriftligt. Om en annulleringsfunktion är integrerad i användarkontoadministrationen kan den också användas för att utfärda en annullering. Förutsatt att den betalningsmetod som väljs av användaren inte utesluter en automatisk förnyelse, efter slutet av terminen ska medlemskapet förnyas automatiskt med den ursprungligen överenskomna termen, såvida inte den avbryts av en av parterna före utgången. Innan medlemskapet ingås kommer användaren att informeras om möjligheten till automatisk förnyelse eller frånvaro av detta.
4
Köp av Digitala Varor, Premiumtjänster och Arrangemang av Medlemskap är till Förmån för Användaren
4.1
Avtalspartnern för tjänster som erbjuds av Gameforge enligt Avsnitt 2 och 3 av dessa villkor kan också vara en annan person än användaren och som endast köper tjänsterna till förmån för användaren (kontrakt till förmån för tredje part). Detta kommer särskilt att vara fallet om ägaren till ett betalningsmedel enligt Avsnitt 2.4 (t.ex. innehavaren av kreditkort, bankkonto, telefonlinje etc.) vill förvärva den erbjudna tjänsten för användaren i fråga .
4.2
I de fall som beskrivs i Avsnitt 4.1 får tjänsterna i fråga endast krävas av Gameforge av innehavaren av användarkontot för att krediteras. Gameforge tillhandahåller sina tjänster direkt till användaren i fråga.
5
Återbetalning av Pengar och Betalningar i Händelse av Annullering
5.1
Såvida inte en lagstadgad uppsägningsrätt har utnyttjats effektivt, är återbetalningen av betalningen som har betalats för outnyttjad premiumvaluta eller för återstående medlemskapstid endast möjlig i enlighet med Avsnitt 8.5 i de Allmänna Användarvillkoren.
5.2
I händelse av att den lagstadgade uppsägningsrätten verkligen utövas, ska Gameforge som regel använda samma betalningsmedel som användaren använde vid betalningen. Om detta inte är möjligt ska ersättningen ske genom en banköverföring till ett konto som betalningsmottagaren har utsett.
6
Annat
6.1
Inga extra kostnader uppstår förutom grundavgiften för etablering och underhåll av internetåtkomst och priset för de tjänster som tillhandahålls av Gameforge enligt Avsnitt 2 och 3.
6.2
Gameforge tillhandahåller faktureringsstöd via https://billing.gameforge.com/ och spelstöd via http://support.gameforge.com/. Inget stöd erbjuds via andra kanaler (t.ex. telefon, sociala medier etc.).
 
Karlsruhe, Juli 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Lokal domstol Mannheim, HRB 718029
Momsregistreringsnummer: DE 814330106
Verkställande Direktörer: Alexander Rösner
Notis gällande Tvistlösning Online:
Gameforge 4D GmbH är inte skyldig och har inte för avsikt att delta i sådana förfaranden.