Särskilda villkor för förvärv mot betalning av virtuella föremål och för ingående av medlemskap mot betalning.

1
Föremål för särskilda villkor
 
Dessa särskilda villkor (“Villkor“) reglerar förvärv mot betalning av virtuella föremål och tillkomsten, genomförandet och avslutandet av medlemskap mot betalning inom ramen för de online-spel som tillhandahålls av ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ (”‪Gameforge‬“).
2
Särskilda bestämmelser för förvärv mot betalning av virtuella föremål
2.1
Användaren kan förvärva så kallad ”Premiumvaluta” mot betalning. ”Premiumvalutan” kan ha olika namn i de olika online-spelen.
2.2
Användaren avger sitt anbud avseende förvärvet av ”Premiumvaluta” därigenom att han i respektive online-spel väljer ut den summa ”Premiumvaluta“ som han vill förvärva och aktiverar den knapp på vilken står ”Köp nu“ eller motsvarande text. Avtalet kommer till stånd genom att ‪Gameforge‬ tillgodoräknar användaren Premiumvalutan på dennes användarkonto.
2.3
Med tillgodoräknandet av Premiumvalutan förvärvar användaren en enkel, till avtalets löptid tidsmässigt begränsad rätt som inte får överlåtas, att förvärva de virtuella föremål eller fördelar som erbjuds och närmare beskrivs av ‪Gameforge‬ vid respektive tidpunkt i respektive online-spel, såvida den ”Premiumvaluta“ som har tillgodoräknats användarkonto räcker för respektive förvärv. ”Premiumvalutan” debiteras användarkontot med ett belopp motsvarande det angivna värdet av de virtuella föremålen eller fördelen.
2.4
Betalningen av köpeskillingen för Premiumvalutan sker via av ‪Gameforge‬ integrerade betalningsleverantörer som tillhandahåller olika metoder för betalning (”Betalningsmetoder“) till användaren. Användaren kan välja vilken av dessa Betalningsmetoder han föredrar. Användaren noterar att ett avtal i regel kommer till stånd med den av användaren valda betalningsleverantören beträffande genomförandet av transaktionen i enlighet med den berörda betalningsleverantörens bestämmelser.
2.5
Användaren kan återkalla sitt anbud enligt nr. 2.2 fram till avslutandet av de enskilda steg som krävs för utlösandet av en betalningstransaktion via en betalningsleverantör enligt nr. 2.4. Fram till denna tidpunkt kan inmatningsfel även korrigeras genom användning av bakåt-knappen i browsern.
2.6
Användarens rätt till den förvärvade Premiumvalutan upphör att gälla när det nyttjanderättsavtal som är reglerat i de Allmänna Användarvillkoren upphör att gälla. Om ett användarkonto spärras enligt nr. 6.2 d) i de Allmänna Villkoren har ‪Gameforge‬ rätt att vägra utföra sin prestation under den tid spärren gäller.
2.7
Rätten till användning av de enligt nr. 2.3 förvärvade virtuella föremålen eller fördelarna upphör att gälla när det nyttjanderättsavtal som regleras i de Allmänna Användarvillkoren har upphört att gälla. Användaren har inget krav på att använda de virtuella föremålen eller fördelar under en viss kortaste tidperiod, om inte en viss användningstid angetts i beskrivningen av det virtuella föremålet eller fördelen.
3
Särskilda bestämmelser för ingående av medlemskap mot betalning
3.1
Med ingåendet av ett medlemskap erhåller användaren under en av honom vald (kortaste) löptid tillgång till särskilda fördelar i online-spelet (t.ex. särskilda funktioner, ej allmänt tillgängliga områden) som icke-medlemmar inte har tillgång till.
3.2
Användaren väljer (den kortaste) löptiden för medlemskapet och därmed vilket pris han ska betala. På samma sida väljer användaren sin betalningsmetod och därmed betalningsleverantör. Nr 2.2, 2.4 och 2.5 gäller i överensstämmelse därmed. De belopp som skall betalas för medlemskapets respektive löptid ska betalas i förväg i början av respektive löptid.
3.3
Medlemskapet kan med avvikelse från nr. 8.1 i de Allmänna Användarvillkoren sägas upp utan iakttagande av en uppsägningstid till slutet av respektive löptid. Uppsägningar kan ske via e-mail eller skriftligen. Om en uppsägningsfunktion är implementerad inom ramen för förvaltningen av användarkontot kan en uppsägning även ske via denna. Om inte en automatisk förlängning är utesluten p.g.a. av den betalningsmetod som användaren valt, förlängs medlemskapet efter att löptiden har gått ut med den ursprungligen avtalade löptiden, när inte medlemskapet sagts upp av en av parterna innan det går ut. Användaren uppmärksammas före ingåendet av ett medlemskap på möjligheten att en förlängning sker automatiskt respektive avsaknaden av en automatisk förlängning.
4
Förvärv av Premiumvaluta och ingående av medlemskap till förmån för användaren
4.1
Avtalspartner till prestationer som ‪Gameforge‬ erbjuder i den mening som avses in nr. 2 och 3 i dessa villkor, kan även en person bli som inte är identisk med användaren och som förvärvar dessa prestationer uteslutande till förmån för användaren (avtal till förmån för tredje man). Detta kan i synnerhet bli aktuellt när innehavaren av ett betalningsmedel som avses i nr. 2.4 (t.ex. innehavare av ett kreditkort, ett bankkonto, ett telefonabonnemang etc.) vill förvärva den erbjudna prestationen för den berörda användaren.
4.2
I de fall som anges i nr. 4.1 är det enbart innehavaren av det användarkonto som prestationen skall tillgodoräknas som har rätt att kräva de berörda prestationerna av ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ levererar direkt till den berörde användaren.
5
Återbetalning av pengar och betalningsmedel vid utövandet av ångerrätt
5.1
Förutom i de fall en lagstadgad ångerrätt har utövats på ett giltigt sätt kommer en återbetalning av den betalning som skett för ”Premiumvaluta“ eller för resterande löptid av ett medlemskap endast i fråga enligt nr. 8.5 i de Allmänna Användarvillkoren.
5.2
Om en lagstadgad ångerrätt har utövats på ett giltigt sätt använder ‪Gameforge‬ i regel samma betalningsmedel som användaren använde vid sin betalning. Om detta inte är möjligt sker återbetalningen i form av en banköverföring till ett bankkonto som anges av den berättigade.
6
Övrigt
6.1
Förutom grundavgiften för uppkopplingen och upprätthållandet av en internetförbindelse och priset för ‪Gameforge‬s prestationer enligt nr.2 och 3 tillkommer inga ytterligare kostnader.
6.2
Gameforge‬ tillhandahåller betalningssupport via https://billing.gameforge.com/ samt spelsupport via http://support.gameforge.com/. Telefonsupport tillhandahålls inte.
6.3
Nr. 10 i de Allmänna Användarvillkoren‬ gäller på motsvarande sätt.
 
Karlsruhe, juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Registerdomstol: ‪Mannheim‬, Handelsregisternummer: HRB ‪718029
Momsregistreringsnummer: ‪DE 814330106
Direktörer: ‪Alexander Rösner
Notis gällande tvistlösning på nätet:
Gameforge 4D GmbH är inte skyldig och har inte för avsikt att delta i sådana förfaranden.