Villkor för deltagande i lotterier och tävlingar

1
[Subject]
 
Dessa ”Villkor” styr deltagandet i utlottningar och tävlingar (”Tävlingar”) anordnade av Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tyskland (”Gameforge”). Avvikande eller kompletterande regler i ”Tillkännagivandet” av en enskild tävling ska ha företräde framför dessa villkor vid motsägelser.
2
Behörighet
2.1
Alla användare av laglig ålder som uppfyller kraven i Standardvillkoren för användning under tävlingens längd och som har ett personligt, aktivt konto (”Konto”) för respektive onlinespel kan delta. Den lagliga åldern för behörighet ska bestämmas enligt de lagstadgade bestämmelserna i användarens hemland.
2.2
Rätt att delta men undantas från mottagandet av några priser är (a) anställda i Gameforge (inklusive anslutna företag), (b) medlemmar i deras hushåll och (c) släktingar till den 3dje graden av personer som nämns i (a) och (b) . Priset delas ut bland deltagare som inte tillhör de ovan nämnda grupperna av människor. Gameforge förbehåller sig rätten att utesluta personer från deltagande och/eller vinnande som bryter mot villkoren eller som vinner eller får andra att ge dem orättvisa fördelar under deltagandet.
3
Deltagande
3.1
Deltagande i tävlingar sker genom att genomföra de deltagande åtgärderna som beskrivs i tillkännagivandet. Den är gratis, är inte bunden till en avgiftsbaserad tjänst och kan endast utföras effektivt under deltagandeperioden.
3.2
Kompletterande regler för tävlingar som kräver att "Innehåll" skickas (beroende på tävlingen, till exempel texter, bilder, skärmdumpar, konstverk etc.) av användaren:

a) Inlämningen måste göras från e-postadressen som tillhör kontot till den e-postadress som anges i tillkännagivandet och adresseras med det e-postämne som anges där. Dessutom måste e-postmeddelandet också innehålla smeknamnet som tillhör kontot och den språkversion som används.

b) Inlämnings-e-postmeddelandet ska ange vilket namn deltagaren ska kallas i det offentliga tillkännagivandet vid en vinst. Om deltagaren inte tillhandahåller någon information i detta avseende, samtycker de till att det nämnda smeknamnet kan användas som identifiering. Om deltagaren föredrar att undvika någon form av identifiering, kan de ange detta i sin post.

c) Om deltagaren föredrar att ett namn inte används alls kan de ange som sådant i sitt inlämnande.
3.3
Kompletterande regler för tävlingar i samband med tredjeparts sociala medietjänster:

Om tävlingens karaktär eller tillkännagivandet kräver att ett socialt mediekonto används hos en tredjepartsleverantör, är det en förutsättning för deltagande att deltagarens respektive sociala mediekonto existerar från den tidpunkt då de deltog i åtgärden till dess att tävlingen slutförts. Operatören av sociala medietjänster är inte arrangören av tävlingen. Deltagarens önskemål i samband med tävlingen riktas uteslutande till Gameforge.
3.4
Kompletterande regler för tävlingar där deltagandeaktionen består i att uppnå vissa mål eller att uppfylla vissa uppgifter i spelet (´Prestationer´):

Om den nödvändiga åtgärden för att delta är baserad på en prestation i ett spel ges vinnarna möjlighet att bekräfta eller avvisa sitt deltagande i tävlingen inom en vecka efter deras anmälan.
4
Givande av rättigheter att använda för inlämning av deltagaren
4.1
Deltagaren ger Gameforge en kostnadsfri, icke-exklusiv, återkallelig rätt att använda innehållet inom det erforderliga omfånget för genomförandet av tävlingen, obegränsat vad gäller tid och territorium. Detta inkluderar rätten att reproducera och redigera fotografiet (speciellt justeringar av format och bildstorlek). Det inkluderar också rätten att göra innehållet offentligt tillgängligt på Gameforge-webbplatser och Gameforge sociala mediekanaler (”Presentation”) och att ge operatörerna för respektive sociala medietjänster de rättigheter som krävs för att använda innehållet.
4.2
Gameforge förbehåller sig rätten att implementera innehållet som tillhandahålls av vinnarna som ett särskilt erkännande i onlinespel och webbplatser som drivs av Gameforge (t.ex. i laddningsskärmen). För detta ändamål ger deltagaren Gameforge rätt att använda innehållet i samma utsträckning som enligt ovanstående punkt 1 mening 1. Om användaren återkallar denna beviljande av rättigheter är Gameforge endast skyldig att radera det implementerade innehållet efter en rimlig tidsperiod , som inte får överstiga 10 arbetsdagar på Gameforges säte. Om en programvarupatch krävs för att ta bort innehållet på grund av typ av implementering förlängs denna period till tiden för nästa programvarupatch, men i inget fall mer än 9 månader. Informationen som tillhandahålls av deltagaren i enlighet med 3(2)(b) ska gälla i enlighet med upphovsrättsidentifieringen.
4.3
Genom att utföra inlämningen bekräftar deltagaren att de själva har utfört den nödvändiga deltagandeaktionen. Deltagaren garanterar att Innehållet inte bryter mot någon tredje parts rättigheter och skadar Gameforge mot alla anspråk som tredje part kan göra gällande i samband med Innehållet.
5
Tilldelning av rättigheter att använda av Gameforge
 
För deltagande i tävlingar ger Gameforge deltagaren en kostnadsfri, icke-exklusiv rätt att använda det innehåll som krävs i Gameforge-tjänsten som tävlingen hänvisar till i nödvändig utsträckning (t.ex. skärmdumpar, om deras inlämning är en del av den nödvändiga deltagandeåtgärden).
6
Priser
6.1
Prisets karaktär bestäms av tillkännagivandet. Vinnaren är ansvarig för eventuell vinstskatt.
6.2
En kontantekvivalent av priset eller en överföring till en annan person är inte möjlig. Om vinnaren avvisar priset eller i fallet med 3(4) utelämnas bekräftelsen, har Gameforge rätt att tilldela priset till en annan deltagare istället.
7
Bestämning av vinnarna
 
Gameforge bestämmer vinnarna på det sätt som beskrivs i tillkännagivandet. Om inga kriterier för att bestämma vinnarna anges kommer Gameforge att bestämma vinnarna efter eget gottfinnande, särskilt om den nödvändiga deltagandeaktionen inkluderar kreativa verk från deltagarna som är föremål för en subjektiv utvärdering.
8
Meddelanden och tillkännagivande av vinnarna
8.1
Gameforge kommer att informera vinnarna av priserna inom fyra veckor efter inlämningsfristen via e-post till den e-postadress som användes för anmälan (”Meddelande”).
8.2
Med förbehåll för bestämmelsen enligt 3(2)(b), har Gameforge rätt att tillkännage vinnaren på Gameforge-webbplatserna och Gameforge sociala mediekanaler.
9
Leverans av priserna
9.1
Digitala varor som priser:

a) om priset består av digitala varor kommer dessa att läggas till vinnarens konto inom en vecka efter meddelandet, eller efter att vinnaren har lämnat eventuella nödvändiga uppgifter. Dessa detaljer kan i synnerhet inkludera att välja ett pris från ett urval, eller att namnge ett konto och/eller karaktärsnamn eller spelserver på vilken priset ska delas ut.

b) Gameforge kommer att informera vinnarna i meddelandet vilka detaljer som är nödvändiga och begära att vinnarna tillhandahåller denna information. Om den efterfrågade informationen inte tillhandahålls inom två veckor efter mottagandet av begäran förloras anspråket på deltagarens pris utan ersättning, förutsatt att denna konsekvens påpekades i begäran. Gameforge har då rätt att istället tilldela priset till en annan deltagare.
9.2
Fysiska priser:

a) Gameforge kommer att be vinnarna av fysiska priser i Meddelandet att tillhandahålla den information som krävs för att skicka priset och, om tillämpligt, att specificera priset (t.ex. storlekar för textilier). Om den efterfrågade informationen inte tillhandahålls inom två veckor efter mottagandet av begäran förloras anspråket på deltagarens pris utan ersättning, förutsatt att denna konsekvens påpekades i begäran, och Gameforge har rätt att tilldela priset till en annan deltagare istället.

b) Fysiska priser kommer att skickas ut av en leverantör av leveranstjänster (”Tjänsteleverantör”) beställd av Gameforge och kräver en giltig postadress (“Adress”). Fysiska priser anses ha tilldelats vinnarna av Gameforge med överlämnandet av priserna till tjänsteleverantören; påståenden från Gameforge mot denna tjänsteleverantör överförs till vinnaren vid denna tidpunkt. Om ett pris inte kan levereras till följd av en felaktig adress från vinnaren kommer detta att ske på bekostnad av den drabbade vinnaren. Gameforge ansvarar inte för ytterligare leveransförsök. Det finns ingen rätt att leverera priserna till ett land utanför de berättigade regionerna som anges i tillkännagivandet.
10
Integritet
10.1
Gameforge kommer att behandla de personuppgifter som tillhandahålls av deltagarna (detta är grundläggande användardata från deras konto, dvs. teckennamn och e-postadress, postadressen om den tillhandahålls, och namnet som anges enligt 3(2)(b)) inom ramen av dataskyddskraven och uteslutande i syfte att genomföra tävlingen. Detta inkluderar att kontrollera rätten att delta och, i förekommande fall, skicka meddelande och priser samt tillhörande presentation på Gameforge-webbplatserna och Gameforges sociala mediekanaler (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www .facebook.com / gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ samt alla befintliga kanaler på dessa tjänster i respektive spel).
10.2
De insamlade personuppgifterna lagras ursprungligen under hela tävlingen och raderas sedan. Detta utesluter uppgifter som publicerats som en del av presentationen, som lagras permanent av skäl för insyn. I den utsträckning som lagstadgade krav på lagring ställer lagring på längre sikt, kommer de berörda uppgifterna att raderas senast efter det att sådana skyldigheter löper ut och kommer endast att behandlas för att uppfylla kraven.
10.3
Mer information om Gameforges hantering av personuppgifter finns i Integritetspolicyn (se särskilt punkt 3.9 angående tävling och den betydande rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter, samt punkt 6 om uppgifternas rättigheter ämne).
11
Ansvar
11.1
Oavsett juridiska skäl är Gameforge, dess kommittéer, anställda och ombud uteslutande ansvariga för avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet. Men med lätt vårdslöshet är de endast ansvariga i fall där kontraktsförpliktelser kränks och är begränsade till förutsebara skador, förutsatt att detta inte strider mot kraven i tillämplig lag. Dessa begränsningar gäller inte förlust av liv, personskada eller hälsoskada och för ansvar enligt produktansvarslagen.
11.2
Gameforge ansvarar inte för väsentliga fel och juridiska brister i priserna. Detta gäller inte om en sådan defekt på ett bedrägligt sätt döljdes av Gameforge.
12
Slutliga Bestämmelser
12.1
Deltagaren godkänner dessa villkor för deltagande genom att utföra den nödvändiga deltagandeåtgärden. Utöver dessa villkor för deltagande gäller Standardvillkoren för användning av Gameforge.
12.2
Användningsvillkoren för tredje part som är involverade i genomförandet av tävlingen förblir opåverkade.
12.3
Gameforge förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen före deltagandeperiodens slut, om en viktig anledning skulle uppstå. En viktig anledning skulle särskilt vara om korrekt genomförande av tävlingen inte kan garanteras av tekniska, organisatoriska eller juridiska skäl.
12.4
Avtalsförhållandet regleras av tysk lag till uteslutning av FN: s Konvention om Kontrakt för Internationell Försäljning av Varor och hänvisningsbestämmelserna i internationell privaträtt. Om deltagaren som vanligt har sitt hemvist i ett annat land inom Europeiska unionen under tävlingens omfattning förblir giltigheten av de strikt tillämpliga lagliga bestämmelserna i fråga opåverkad.
12.5
Juridisk användning är utesluten angående berättigande att delta i tävlingar och avseende genomförande av tävlingar, inklusive bestämning av vinnare.
12.6
I händelse av att enskilda bestämmelser i dessa villkor blir ineffektiva, ska de återstående bestämmelserna förbli effektiva och bindande. Den icke verkställbara bestämmelsen ska ersättas med den relevanta lagstadgade bestämmelsen.